دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : پژوهشگری

عنوان : بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (M.A)

گرایش پژوهشگری

عنوان:

بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

در بین کارکنان بانک کشاورزی

استاد راهنما:

دکتر صمد رسول زاده

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
 
فصل اول: کلیات تحقیق
۱ـ۱ـ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱ـ۲ـ اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………………….. ۴
۱ـ۳ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۹
۱ـ۳ـ۱ـ هدف کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۹
۱ـ۳ـ۲ـ اهداف جزئی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۹
۱ـ۳ـ۳ـ هدف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۹
۱ـ۴ـ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱ـ۴ـ۱ـ فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۰
۱ـ۴ـ۲ـ فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱ـ۵ـ سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱ـ۵ـ۱ـ سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱ـ۵ـ۲ـ سؤالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۱
۱ـ ۶ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی………………………………………………………………………………. ۱۱
۱ـ ۶ـ۱ـ مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱ـ ۶ـ۲ـ تعریف عملیاتی مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………. ۱۲
۱ـ ۶ـ۳ـ تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱ـ۶ـ۴ـ تعریف عملیاتی تعهد سازمانی………………………………………………………………………… ۱۳
 
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
۲ـ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲ـ۲ـ انواع تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………….. ۱۷
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
۲ـ۲ـ۱ـ تعهد نسبت به سازمان…………………………………………………………………………………… ۱۸
۲ـ۲ـ۲ـ تعهد نسبت به مشتری…………………………………………………………………………………… ۱۸
۲ـ۲ـ۳ـ تعهد نسبت به خود……………………………………………………………………………………… ۱۸
۲ـ۲ـ۴ـ تعهد نسبت به مردم……………………………………………………………………………………… ۱۹
۲ـ۲ـ۵ـ تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف……………………………………………………………………….. ۱۹
۲ـ۳ـ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………. ۲۰
۲ـ۳ـ۱ـ ویژگی های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………. ۲۰
۲ـ۳ـ۲ـ خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی………………………………………………………………….. ۲۱
۲ـ۳ـ۳ـ تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی……………………………………………. ۲۱
۲ـ۳ـ۴ـ ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی…………………………………………………………………. ۲۲
۲ـ۴ـ وضعیت نقش و تعهد سازمانی…………………………………………………………………………… ۲۳
۲ـ۵ـ تعریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۲۸
۲ـ ۶ـ اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………… ۳۰
۲ـ ۶ـ۱ـ مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی………………………………………………………. ۳۲
۲ـ ۶ـ۲ـ دیدگاه کلاسیک…………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲ـ ۶ـ۳ـ انتقادهای وارده به دیدگاه کلاسیک………………………………………………………………….. ۳۳
۲ـ ۶ـ۴ـ دیدگاه مسئولیت پذیری………………………………………………………………………………… ۳۴
۲ـ ۶ـ۵ـ دیدگاه عمومی …………………………………………………………………………………………… ۳۴
۲ـ۷ـ دیدگاه های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها……………………………………….. ۳۵
۲ـ۷ـ۱ـ تغییر نیازها و توقعات عمومی…………………………………………………………………………. ۳۵
۲ـ۷ـ۲ـ التزام اخلاقی……………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲ـ۷ـ۳ـ حفظ منابع محدود……………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲ـ۷ـ۴ـ محیط اجتماعی بهتر……………………………………………………………………………………… ۳۶
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
۲ـ۷ـ۵ـ حفظ منافع بلندمدت…………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲ـ۷ـ ۶ـ ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی……………………………………………………… ۳۷
۲ـ۷ـ۷ـ تعادل بین مسئولیت و قدرت………………………………………………………………………….. ۳۷
۲ـ۷ـ ۸ ـ وابستگی متقابل نظام اند………………………………………………………………………………. ۳۷
۲ـ۷ـ۹ـ کمک در حل مشکلات اجتماعی…………………………………………………………………….. ۳۸
۲ـ۷ـ۱۰ـ بهبود چهره عمومی ……………………………………………………………………………………. ۳۸
۲ـ۷ـ۱۱ـ جلب منابع ارزشمند سازمان ها………………………………………………………………………. ۳۸
۲ـ۷ـ۱۲ـ پیش گیری بهتر از درمان……………………………………………………………………………… ۳۹
۲ـ ۸ ـ دلایل مخالفان مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………… ۳۹
۲ـ ۸ ـ۱ـ لزوم کسب حداکثر سود……………………………………………………………………………… ۳۹
۲ـ ۸ ـ۲ـ تعدد هدف های سازمان……………………………………………………………………………….. ۳۹
۲ـ ۸ ـ۳ـ هزینه مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………… ۴۰
۲ـ ۸ ـ۴ـ تضعیف تراز پرداخت های بین المللی……………………………………………………………… ۴۰
۲ـ ۸ ـ۵ـ برخورداری سازمان ها از قدرت کافی……………………………………………………………… ۴۰
۲ـ ۸ ـ ۶ـ فقدان مهارت های اجتماعی…………………………………………………………………………. ۴۱
۲ـ ۸ ـ۷ـ عدم «حساب پس دهی»……………………………………………………………………………….. ۴۱
۲ـ ۸ ـ ۸ ـ ناتوانی شرکت ها در انتخاب گزینه های اخلاقی……………………………………………….. ۴۱
۲ـ۹ـ استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………. ۴۲
۲ـ۹ـ۱ـ اجابت قانون………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲ـ۹ـ۲ـ پاسخگویی بیش از خواسته قانون…………………………………………………………………….. ۴۲
۲ـ۹ـ۳ـ مخالفت اجتماعی………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲ـ۹ـ۴ـ التزام اجتماعی…………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲ـ۹ـ۵ـ پاسخگویی اجتماعی…………………………………………………………………………………….. ۴۴
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
۲ـ۹ـ ۶ـ مساعدت اجتماعی……………………………………………………………………………………… ۴۴
۲ـ۱۰ـ ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان………………………………………………………………………… ۴۴
۲ـ۱۱ـ سطوح مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. ۴۵
۲ـ۱۲ـ مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان…………………………………………………………………… ۴۶
۲ـ۱۲ـ۱ـ مدل مسئولیت اجتماعی دیویس…………………………………………………………………….. ۴۶
۲ـ۱۲ـ۲ـ مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول………………………………………………………….. ۴۸
۲ـ۱۳ـ سیر تکاملی پاسخگویی اجتماعی سازمان…………………………………………………………….. ۴۹
۲ـ۱۴ـ مرحله خط مشی……………………………………………………………………………………………. ۵۰
۲ـ۱۵ـ مرحله یادگیری…………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲ـ ۱۶ـ مرحله تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….. ۵۱
۲ـ۱۷ـ مشکلات پذیرش و ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان ها………………………………………….. ۵۱
۲ـ۱۸ـ روش های توجیهی مدیران در عدم انجام مسئولیت اجتماعی…………………………………….. ۵۲
۲ـ۱۸ـ۱ـ «این کار واقعاً غیرقانونی و غیراخلاقی نیست»………………………………………………….. ۵۲
۲ـ۱۸ـ۲ـ «این به نفع من (به نفع سازمان) است»……………………………………………………………. ۵۲
۲ـ۱۸ـ۳ـ «هیچ کس نخواهد فهمید»……………………………………………………………………………… ۵۲
۲ـ۱۸ـ۴ـ «ازآنجایی که این کار به سازمان کمک می کند، سازمان از غیراخلاقی بودن آن چشم پوشی کرده، در عوض از من حمایت می کند»………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲ـ۱۸ـ۵ـ «همه این کار را انجام می دهند»…………………………………………………………………….. ۵۳
۲ـ ۱۹ـ چه کسی از انجام مسئولیت اجتماعی سود می برد؟……………………………………………….. ۵۳
۲ـ۲۰ـ مدیریت مسائل اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۵۴
۲ـ۲۱ـ به سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر……………………………………………………………………….. ۵۵
۲ـ۲۲ـ تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان…………………………………………………….. ۵۸
۲ـ۲۲ـ۱ـ جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط…………………………………………… ۵۸
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
۲ـ۲۲ـ۲ـ ایجاد مدیریت اثربخش……………………………………………………………………………….. ۵۸
۲ـ۲۲ـ۳ـ افزایش عظمت، اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی سازمان……………………. ۵۹
۲ـ۲۲ـ۴ـ ارائه خدمت مؤثر به مردم…………………………………………………………………………….. ۵۹
۲ـ۲۲ـ۵ـ مانع گریبان گیرشدن مشکلات جامعه به سازمان…………………………………………………. ۶۰
۲ـ۲۲ـ ۶ـ ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت……………………………. ۶۰
۲ـ۲۲ـ۷ـ مانع وارد شدن خسارات جبران ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه………………………. ۶۰
۲ـ۲۲ـ ۸ ـ فراهم شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان…………………………………….. ۶۱
۲ـ۲۲ـ۹ـ موفقیت، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان………………………………………………. ۶۱
۲ـ۲۲ـ۱۰ـ مانع از بین رفتن ارزش های انسانی و اخلاقی………………………………………………… ۶۲
۲ـ۲۲ـ۱۱ـ برقراری تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان………………………………………………… ۶۳
۲ـ۲۲ـ۱۲ـ بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه…………………………………………………………………. ۶۳
۲ـ۲۲ـ۱۳ـ نائل شدن سازمان به اهداف و منافع بلندمدت………………………………………………….. ۶۳
۲ـ۲۲ـ۱۴ـ کاهش دخالت های دولت………………………………………………………………………….. ۶۴
۲ـ۲۲ـ۱۵ـ باعث هماهنگ شدن سازمان ها با تغییر نیاز ها و توقعات عمومی…………………………… ۶۵
۲ـ۲۲ـ ۱۶ـ حفظ منابع محدود ………………………………………………………………………………… ۶۶
۲ـ۲۲ـ۱۷ـ ایجاد شاخص ارزیابی مدیران…………………………………………………………………….. ۶۶
۲ـ۲۳ـ اخلاق و اخلاق کار………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲ـ۲۴ـ مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار……………………………………………………………………….. ۶۸
۲ـ۲۵ـ خودکنترلی در اجرای مسئولیت های اجتماعی……………………………………………………….. ۶۹
۲ـ ۲۶ـ پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………… ۷۲
۲ـ ۲۶ـ۱ـ تأثیر مسؤولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی…………………………………………….. ۷۲
 
فصل سوم: روش تحقیق
۳ـ۱ـ نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۷
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
۳ـ۲ـ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۳ـ۳ـ نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….. ۷۸
۳ـ۴ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. ۷۸
۳ـ۵ـ روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………… ۸۰
۳ـ ۶ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۸۱
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴ـ۱ـ یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………. ۸۲
۴ـ۲ـ یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………… ۹۱
۴ـ۲ـ۱ـ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۴ـ۲ـ۲ـ فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………. ۹۲
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵ـ۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۵ـ۲ـ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۵ـ۳ـ محدودیت ها………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۵ـ۴ـ پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
 
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
 
پیوست
پرسشنامه آلن و مایر……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول (٢ـ۱): مقایسه مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی اجتماعی…………………………………………….. ۳۰
جدول (۴ـ۱): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت…………………………………………………… ۸۳
جدول (۴ـ۲): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………. ۸۴
جدول (۴ـ۳): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی…………………………………………. ۸۵
جدول (۴ـ۴): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سمت اداری……………………………………………… ۸۶
جدول (۴ـ۵): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سابقه………………………………………………………. ۸۷
جدول (۴ـ۶): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رده های سنی…………………………………………….. ۸۸
جدول (۴ـ۷): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت استخدامی……………………………………… ۸۹
جدول (۴ـ۸): توزیع نسبی شاخص های دو متغیر مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی و میزان آلفای کرونباخ گویه های هر طیف………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
جدول (۴ـ۹): رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی……………….. ۹۱
جدول (۴ـ۱۰): رابطه ی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) با تعهد سازمانی        ۹۲
جدول (۴ـ۱۱): رابطه ی بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با مسئولیت اجتماعی….. ۹۳
جدول (۴ـ۱۲): رابطه ی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) با تعهد سازمانی        ۹۴
جدول (۴ـ۱۳): مقایسه میانگین نمرات مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس جنسیت ۹۵
جدول (۴ـ۱۴) مقایسه میزان مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس تحصیلات و وضعیت شغلی       ۹۶
جدول (۴ـ۱۵): رابطه ی بین متغیر های جمعیت شناختی (سن و سابقه) با مسئولیت اجتماعی…………… ۹۶
جدول (۴ـ۱۶): مقایسه میانگین نمرات تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس جنسیت و وضعیت تأهل    ۹۷
جدول (۴ـ۱۷): مقایسه میزان تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس تحصیلات و وضعیت شغلی.. ۹۸
جدول (۴ـ۱۸): رابطه ی بین متغیر های جمعیت شناختی (سن و سابقه) با تعهد سازمانی………………………… ۹۸
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
نمودار (۴ـ۱): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس متغیر جنسیت……………………………………………. ۸۳
نمودار (۴ـ۲): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………. ۸۴
نمودار (۴ـ۳): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات………………………………………………… ۸۵
نمودار (۴ـ۴): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سمت اداری……………………………………………… ۸۶
نمودار (۴ـ۵): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سابقه کار…………………………………………………. ۸۷
نمودار (۴ـ۶): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سن………………………………………………………… ۸۸
نمودار (۴ـ۷): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت استخدامی……………………………………… ۸۹
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                            صفحه
شکل (۲ـ۱): سیر تکامل مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………….. ۲۹
شکل (٢ـ۲): استراتژی های مختلف مسئولیت اجتماعی سازمان……………………………………………….. ۴۳
شکل (۲ـ۳): مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول…………………………………………………………… ۴۹
شکل (۲ـ۴)………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
 
 
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل تشکیل می دهند که در سال ۱۳۹۳ در مدیریت و شعبات بانک کشاورزی مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد ۱۲۵ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های لازم پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار در سطح ۰۰۱/۰ وجود دارد؛ و همچنین بین مؤلفه های مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی و مؤلفه ای تعهد سازمانی با مقیاس مسئولیت اجتماعی و نیز بین مؤلفه های در دو متغیر از نظر آماری رابطه معنی داری به دست آمد. متغیرهای رضایت شغلی و جنسیت رابطه معنی داری به دست آمد. بین تعهد سازمانی و متغیر های جمعیت شناختی ازجمله جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، سابقه و وضعیت استخدامی کارکنان و همچنین بین جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی و سن کارکنان با مسئولیت اجتماعی رابطه معنی داری به دست آمد؛ اما بین وضعیت تأهل و سابقه کاری با مسئولیت اجتماعی کارکنان رابطه آماری مشاهده نشد.
کلیدواژه ها: جامعه شناختی، مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی، کارکنان بانک کشاورزی.
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
۱ـ۱ـ بیان مسئله
واحدهای اقتصادی در جهت تحقق اهداف خود نیازمند سازوکاری می باشند که بتواند توازنی بین منافع شرکت و ذینفعان ایجاد کند. درنتیجه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مطرح می گردد. طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به طور قابل توجهی از سوی واحد های اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از قبیل اخلاق، محیط، امنیت، آموزش، حقوق بشر و . . . تأکید دارد. اگرچه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت دارای هزینه های اولیه ای برای شرکت است اما درنهایت به دلیل بهبود شهرت شرکت، کاهش هزینه ها در بلندمدت و افزایش تقاضا، موجب افزایش فروش و سود و منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت می شود.
در جمع بندی از تعاریف مسئولیت اجتماعی می توان گفت که مسئولیت اجتماعی عبارت است از: مجموعه ارزش ها، باورها و دانش های مشترک انسانی و محیطی در میان کارکنان در انجام فعالیت های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده به معنی دیگر این که در وجود کارکنان چه ارزش ها و نگرش های درونی شده و مورد پذیرش سازمانی قرار گرفته است مسئولیت اجتماعی این اجزا را به هم وصل می کند؛ و فعالیت ها را حول چهارچوب خاصی به حمایت کننده تجارت، تقویت کننده گفتگو، با ذی نفعان اصلی باشد سامان می دهد و در قبال عملکرد خود در برابر اجتماع به گونه ای که هم منافع گروه های درونی شرکت و هم منافع گروه های بیرونی شرکت تأمین گردد؛ و درنهایت موجب بهبود جامعه فراهم گردد. درنهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان ها تأثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آن ها باید به گونه ای باشد که براثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه ملزم به جبران آن باشند (ایران نژاد، ۱۳۷۱). پژوهش پیرامون رابطه بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی آن هم در بین کارکنان امری بس فوق العاده و حساس است. شناخت این مهم در طراحی استراتژی های کلان متخصصان امور مربوطه اهمیتی بسزا دارد. مسئولیت اجتماعی کارکنان با تنظیم روابط اجرایی هر سیستم به کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی کمک می کند و رفتار دیگران را قابل پیش بینی می سازد. این امر خود به افزایش اعتماد اجتماعی و درنتیجه به افزایش احساس امنیت اعضای جامعه و کاهش ناهماهنگی شناختی آنان کمک می کند (فنگر، ۱۹۵۹) و درنهایت ثبات رفتاری اعضای جامعه را سبب می شود. بنابراین مسئولیت اجتماعی کارکنان عاملی برای ارضای نیازهای اعضای جامعه و درنتیجه همبستگی و انسجام اجتماعی می شود (دورکیم، ۱۹۳۸).
یکی از عوامل پنهان ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آن ها به سازمان است توجه به تعهد نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و شناخت وضعیت تعهد سازمانی کارکنان می تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود کارکنان یاری رساند (رجب بیگی، ۱۳۸۷). تعهد سازمانی نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان است مدل تعهد سازمانی الن و میر با تفکیک تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر، نقش هر یک را در تعهد سازمانی یادآور شده است از نظر آن ها تعهد عاطفی، مجموعه تعلق خاطر به یک سازمان است که از طریق پذیرش ارزش های سازمانی و تمایل به ماندگاری به وجود می آید. تعهد هنجاری احساس دین و الزام به ماندن در سازمان است و تعهد مستمر، مبتنی بر فعالیت در سازمان و عدم تمایل به ترک آن به دلیل هزینه ها و زیان هایی است که از ترک سازمان نصیب فرد می شود (آلن و میر، ۱۹۹۰). در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی و ارزیابی قرار می دهد بنابراین تعهد بر اساس ماهیت خود فرد را سازمان پیوند می دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش می دهد. ترک شغل افراد ازجمله مواردی است که با عدم تعهد سازمانی همراه است (زند، ۱۳۹۰).
به نظر می رسد با توجه به پژوهش های انجام گرفته درزمینه ی متغیرهای پژوهش ارتباطی بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی افراد وجود داشته باشد بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد؟
تعداد صفحه : ۱۳۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***