دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی

گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

دانشگاه آزاد اسلامی                                                       

واحد علوم تحقیقات کردستان

(MA )  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مدیریت اجرایی

گرایش : استرتژیک

عنوان :

بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

استاد راهنما :

دکتر عادل صلواتی

استاد مشاور :

دکتر یحیی یاراحمدی

زمستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست عناوین
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول کلیات پژوهش
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳
۱-۲ بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..  ۵
۱-۴  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..    ۶
۱-۵ فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..  ۷
۱-۶ تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش ……………………………../……………………………………………………………..  ۸
۱-۷ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۸ روش انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….  ۹
۱-۹ قلمرو پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۰
۱-۹-۱ قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۹-۲ قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………..۱۰
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۱-۹-۳ قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۱۰ جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۱۱ روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۲  روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۱۳ فنون آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
فصل دوم مبانی نظری پژوهش
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۲-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۲  مبانی نظری سبک های رهبری ………………………………………………………………………………………………..  ۱۴
۲-۲-۱ رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۴
۲-۲-۲ نقش و وظیفه رهبری …………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۲-۲-۱ وظایف رهبری …………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۳ ویژگی رهبری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲-۴ خلاقیت در رهبری ……………………………………………………………………………………………………………   ۱۸
۲-۲-۵ رهبر سازمان خلاق ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۶ مطالعات رهبری …………………………………………………………………………………………………………………  ۲۱
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۲-۲-۷ رهبری تحول گرا ……………………………………………………………………………………………………………….  ۲۴
۲-۲-۷-۱ ویژگی رهبران تحول گرا ………………………………………………………………………….   ۲۸
۲-۲-۷-۲ چالشهای رهبر تحول گرا …………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۲-۷-۳ ابعاد رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲-۸ رهبری مبادله ای ………………………………………………………………………………………………………………… .۳۱
۲-۲-۸-۱ ابعاد رهبری مبادله ای ……………………………………………………………………………….  ۳۲
۲-۲-۹ ارتباط بین رهبری تحول گرا و رهبری مبادله ای …………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۲-۱۰ سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۲-۱۰-۱ تئوری خصوصیات فردی رهبری ………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۲-۱۰-۲ تئوری سبک های رفتاری ………………………………………………………………………………………………  ۳۹
۲-۲-۱۰-۲-۱ سبک های مبتنی بر به کارگیری اختیار و اقتدار ……………………………………………  ۴۰
۲-۲-۱۰-۲-۲ شبکه مدیریت بلیک و موتن ……………………………………………………………………….۴۰
۲-۲-۱۰-۲-۳ سیستم های مدیریت لیکرت ………………………………………………………………………۴۲
۲- ۲- ۱۰-۲-۴ مطالعات ایالتی اوهایو ……………………………………………………………………………..۴۳
۲-۲-۱۰-۲-۵ مطالعات دانشگاهی میشیگان ………………………………………………………………………۴۴
۲-۲-۱۰-۳ نظریات اقتضایی …………………………………………………………………………………………………………..  ۴۴
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۲-۲-۱۰-۳-۱ الگوی اقتضایی فیدلر ………………………………………………………………………………….۴۵
۲-۲-۱۰-۳-۲ نظریه مسیر هدف ……………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۲-۱۰-۳-۳ نظریه دوره زندگی ………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۲-۱۰-۳-۴ نظریه مشارکتی …………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۲-۱۰-۳-۵ نظریه رهبری وضعیتی ………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۲-۱۰-۴ نظریات نوین رهبری  …………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۲-۱۰-۴-۱ نظریه اسناد رهبری………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۲-۱۰-۴-۲ جایگزین های رهبری ……………………………………………………………………………………۵۱
۲-۲-۱۰-۴-۳ رهبری ممتاز ………………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۲-۱۰-۴-۴ رهبری خدمتگذار …………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۲-۱۰-۴-۵ رهبری کاریزماتیک ……………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۲-۱۰-۴-۶ نظریه تبادل رهبر- اعضا ………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۲-۱۰-۴-۷ رهبری تمام عیار …………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۲-۱۰-۴-۸ رهبری عدم مداخله گر …………………………………………………………………………………۵۷
۲-۳ بخش دوم – خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۳-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………   ۵۸
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۲-۳-۲ معانی خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………  ۵۹
۲-۳-۲-۱ معنای لغوی ………………………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۳-۲-۲ معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۳-۳ تفاوت خلاقیت و نوآوری ………………………………………………………………………………………………….   ۶۲
۲-۳-۴ اصول اولیه خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………  ۶۳
۲-۳-۵ خلاقیت وراثتی یا آموختنی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۳-۶ عناصر خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۲-۳-۶-۱ مهارت مربوط به موضوع ………………………………………………………………………………………۶۴
۲-۳-۶-۲ مهارت مربوط به خلاقیت ……………………………………………………………………………………..۶۵
۲-۳-۶-۳ انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۳-۷ نقش و اهمیت خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۲-۳-۷-۱ نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی ……………………………………………………..۶۷
۲-۳-۷-۲ نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی  ………………………………………………………………..۶۸
۲-۳-۷-۳ نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه سازمانی ……………………………………………………………. ۶۸
۲-۳-۸ فرآیند خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۹
۲-۳-۹ نظریه های خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۲-۳-۹-۱ نظریه روح خدایی ……………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۳-۹-۲ نظریه  خلاقیت آریتی ……………………………………………………………………………………..   ۷۱
۲-۳-۹-۳ نظریه  تعادل یا دیوانگی …………………………………………………………………………………..  ۷۱
۲-۳-۹-۴نظریه خلاقیت فطری ……………………………………………………………………………………..  ۷۲
۲-۳-۹-۵ نظریه خلاقیت تایلور ……………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۳-۹-۶ دیدگاه عصب شناختی ……………………………………………………………………………………… ۷۲
۲-۳-۹-۷ دیدگاه شناختی ………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۲-۳-۹-۸ دیدگاه روانشناسی اجتماعی ………………………………………………………………………………. ۷۳
۲-۳-۹-۹ دیدگاه روان سنجی ……………………………………………………………………………………………۷۴
۲-۳-۹-۱۰ دیدگاه رفتارگرایی …………………………………………………………………………………………. ۷۴
۲-۳-۹-۱۱ دیدگاه روانکاوی ………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۳-۹-۱۲ دیدگاه بوم شناختی ……………………………………………………………………………………….. ۷۵
۲-۳-۹-۱۳ نظریه گیل فورد ……………………………………………………………………………………………. ۷۵
۲-۳-۱۰ کارایی خلاقیت در مدیریت ……………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۳-۱۱ رشد دادن خلاقیت و نوآوری …………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۳-۱۲ روش های تفکر ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۲-۳-۱۳ انگیزش به خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………………………. ۷۷
۲-۳-۱۳-۱ چگونگی رغبت دادن به خلاقیت ………………………………………………………………..۷۸
۲-۳-۱۳-۱-۱ عوامل ساختاری ………………………………………………………………….۷۸
۲-۳-۱۳-۱-۲ عوامل فرهنگی ……………………………………………………………………۷۸
۲-۳-۱۳-۱-۳ منابع انسانی ……………………………………………………………………….۷۸
۲-۳-۱۴ فنون ایجاد رغبت به خلاقیت ……………………………………………………………………………………………… ۷۹
۲-۳-۱۴-۱ توفان مغزی ……………………………………………………………………………………………..۸۰
۲-۳-۱۴-۲ فن اشتراک مساعی ……………………………………………………………………………………۸۰
۲-۳-۱۴-۳ فن تحلیل سیستمی ……………………………………………………………………………………۸۰
۲-۳-۱۴-۴ فن نشست غیر رسمی ……………………………………………………………………………….۸۱
۲-۳-۱۴- ۵ ارتباط اجباری …………………………………………………………………………………………۸۱
۲-۳-۱۵ موانع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۲-۳-۱۵-۱ موانع محیطی ………………………………………………………………………………………….۸۲
۲-۳-۱۵-۲ موانع فردی ……………………………………………………………………………………………۸۲
۲-۳-۱۶ عوامل شکست خلاقیت …………………………………………………………………………………………………….  ۸۲
۲-۳-۱۷ ویژگی افراد خلاق ……………………………………………………………………………………………………………  ۸۳
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۲-۳-۱۸ مقایسه مدیران خلاق با غیر خلاق ………………………………………………………………………………………. ۸۵
۲- ۳ – ۱۹  جایگاه خلاقیت در آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………  ۸۶
۲-۳-۲۰ نقش مدیر در پرورش خلاقیت …………………………………………………………………………………………… ۸۷
۲-۳-۲۱ خصوصیات مدیر خلاق …………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۲-۳-۲۲ خلاقیت در سازمان …………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۲-۳-۲۳ ویژگی سازمان خلاق ………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۲-۴ پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۲-۴-۱ پیشینه داخلی …………………………………………………………………………………………………….۹۰
۲-۴-۲ پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۲-۵ جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………….. .۹۸
۲-۶ مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
فصل سوم روش شناسی پژوهش
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۳-۲ روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۳-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۳-۵ روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۳-۶ ابزار گردآوری داده ها   …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۳-۷ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۳-۷-۱ تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۳-۷-۲ تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۵
۳-۸ روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ه
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۴-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۴-۲ آمار توصیفی … …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۴-۲-۱ ویژگی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………۱۰۸
۴-۲-۱-۱ جنسیت ……………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۴-۲-۱-۲ تحصیلات …………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۴-۲-۱-۳ سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………۱۱۱
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۴-۲-۱-۴ سن ………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
۴-۲-۲ توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به لحاظ سبک رهبری …………………………………………………………..۱۱۳
۴-۲-۳ آمار توصیفی مولفه ها ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۴-۲-۳-۱ نفوذ آرمانی ……………………………………………………………………………………………………۱۱۴
۴-۲-۳-۲ تحریک ذهنی …………………………………………………………………………………………………۱۱۶
۴-۲-۳-۳ انگیزه الهام بخش ……………………………………………………………………………………………۱۱۷
۴-۲-۳-۴ ملاحظات فردی ………………………………………………………………………………………………۱۱۸
۴-۲-۳-۵ پاداش مشروط …………………………………………………………………………………………………۱۱۹
۴-۲-۳-۶ مدیریت فعال ………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
۴-۲-۳-۷ مدیریت منفعل …………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
۴-۲-۳-۸ خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۳
۴-۳ آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۴-۳-۱ بررسی نرمال بودن متغیرها …………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۴-۳-۲ تحلیل عامل اکتشافی ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۴-۳-۳ تحلیل عامل تائیدی …………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
۴-۳-۳-۱ تخمین استاندارد مدل …………………………………………………………………………………….۱۳۰
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۴-۳-۳-۲ مدل T-values…………………………………………………………………………………………….131
۴-۳-۴ ارزیابی مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………۱۳۳
۴-۳-۴-۱ بررسی شاخصهای مدل تحت بررسی ………………………………………………………………۱۳۴
۴-۳-۴-۲ برآورد بارهای عاملی………………………………………………………………………………………۱۳۵
۴-۳-۴-۳ مدل T-values…………………………………………………………………………………………….136
۴-۳-۵ آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
۵-۲مروری بر فصول پنجگانه ………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۵-۳ یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۸
۵-۳-۱ یافته های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………۱۴۸
۵-۳-۲ یافته های استنباطی پژوهش ………………………………………………………………………………..۱۴۸
۵-۴ موانع و محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….۱۵۳
۵-۵ پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴
۵-۵-۱ پیشنهادات منتج از فرضیات پژوهش ……………………………………………………………….۱۵۴
۵-۵-۲ پیشنهادات به پژوهشگران آینده ………………………………………………………………………۱۵۴
 
فهرست جدول ها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول ۱-۱: ابعاد سبک های رهبری و ارتباط آنها با سوالات ………………………………………………………………….۹
جدول۲-۱ : تعاریف رهبری ………………………………………………………………………………………………………………۱۵
جدول ۲-۲ : مطالعات مربوط به رهبری ……………………………………………………………………………………………..۲۲
جدول ۲-۳ : مقایسه فعالیت های رهبری سنتی و تحول گرا ………………………………………………………………….۲۷
جدول ۲-۴ : مولفه های رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………….۳۱
جدول ۲-۵ : سبک ها و تئوری های رهبری ………………………………………………………………………………………..۳۸
جدول ۲-۶ : جایگزین های رهبری ……………………………………………………………………………………………………۵۲
جدول ۲-۷ : ویژگی رهبران خدمتگزار ……………………………………………………………………………………………….۵۳
جدول ۲-۸ : تعاریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………….۶۱
جدول ۲-۹ : عناصر و اجزای خلاقیت ……………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول ۲-۱۰ : پیشینه داخلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….۹۵
جدول ۲-۱۱ : پیشینه خارجی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….۹۶
جدول۳-۱: اطلاعات مربوط به حجم جامعه و نمونه ………………………………………………………………………….۱۰۲
جدول ۳-۲ : ارتباط بین شاخصها و گویه ها ……………………………………………………………………………………..۱۰۴
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول۳-۳ :میزان پایایی پرسشنامه های پژوهش………………………………………………………………………………….۱۰۶
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت نمونه ………………………………………………………………………………………….۱۰۸
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی تحصیلات نمونه ………………………………………………………………………………………۱۰۹
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی سنوات نمونه …………………………………………………………………………………………..۱۱۰
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی سن نمونه ………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی سبک های رهبری  …………………………………………………………………………………..۱۱۲
جدول ۴-۶ بررسی وضعیت مولفه نفوذ آرمانی ………………………………………………………………………………….۱۱۴
جدول ۴-۷ بررسی وضعیت مولفه تحریک ذهنی ……………………………………………………………………………….۱۱۶
جدول ۴-۸ بررسی وضعیت مولفه انگیزه الهام بخش ………………………………………………………………………….۱۱۷
جدول ۴-۹ بررسی وضعیت مولفه ملاحظات فردی ……………………………………………………………………………۱۱۸
جدول ۴-۱۰ بررسی وضعیت مولفه پاداش مشروط ……………………………………………………………………………۱۱۹
جدول ۴-۱۱ بررسی وضعیت مولفه مدیریت فعال ……………………………………………………………………………..۱۲۰
جدول ۴-۱۲ بررسی وضعیت مولفه مدیریت منفعل ……………………………………………………………………………۱۲۱
جدول ۴-۱۳ بررسی وضعیت متغیر خلاقیت…… ………………………………………………………………………………..۱۲۳
جدول ۴-۱۴ آمار توصیفی مولفه های تحت بررسی …………………………………………………………………………..۱۲۵
جدول ۴-۱۵ بررسی نرمال بودن متغیرها …………………………………………………………………………………………..۱۲۷
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول ۴-۱۶ بررسی کفایت نمونه ……………………………………………………………………………………………………۱۲۸
جدول ۴-۱۷ شاخصهای تحلیل عامل تائیدی …………………………………………………………………………………….۱۲۹
جدول ۴-۱۸ مدل T-values …………………………………………………………………………………………………………….132
جدول ۴-۱۹ بررسی شاخصهای مدل تحت بررسی ……………………………………………………………………………۱۳۴
جدول ۴-۲۰ نتایج فرضیه  اصلی اول ……………………………………………………………………………………………….۱۳۷
جدول ۴-۲۱ نتایج فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
جدول ۴-۲۲ نتایج فرضیه فرعی دوم  ……………………………………………………………………………………………….۱۳۹
جدول ۴-۲۳ نتایج فرضیه فرعی سوم  ………………………………………………………………………………………………۱۳۹
جدول ۴-۲۴ نتایج فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………………۱۴۰
جدول ۴-۲۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ………………………………………………………………………………………………..۱۴۱
جدول ۴-۲۶ نتایج فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………….۱۴۲
جدول ۴-۲۷ نتایج فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….۱۴۲
جدول ۴-۲۸ نتایج فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………….۱۴۳
جدول ۴-۲۹ نتایج فرضیه اصلی سوم  ………………………………………………………………………………………………۱۴۴
جدول ۴-۳۰ نتایج آزمون تی مستقل ……………………………………………………………………………………………….۱۴۴
 
 
فهرست نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار ۲-۱ : مولفه های رهبری تحول گرا و مبادله ای …………………………………………………………………………۳۷
نمودار ۲-۲ : شبکه مدیریت بلیک و موتون …………………………………………………………………………………………۴۱
نمودار ۲-۳ : پیوستار رهبری لیکرت …………………………………………………………………………………………………..۴۳
نمودار ۲-۴ : الگوی اقتضایی فیدلر …………………………………………………………………………………………………….۴۶
نمودار ۲-۵ نظریه مسیر هدف ……………………………………………………………………………………………………………۴۸
نودار ۲-۶ : مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………۹۹
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت نمونه…………………………………………………………………………………………..۱۰۸
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی تحصیلات نمونه……………………………………………………………………………………….۱۰۹
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی سنوات نمونه…………………………………………………………………………………………….۱۱۰
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی سن نمونه…………………………………………………………………………………………………۱۱۱
نمودار ۴-۵ توزیع فراوانی سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………۱۱۲
نمودار ۴-۶ تخمین استاندارد مدل ……………………………………………………………………………………………………۱۲۰
نمودار ۴-۷ مدل T-values …………………………………………………………………………………………………………….131
نمودار۴-۸ مدل مفهومی ارتباط بین عوامل پژوهش ……………………………………………………………………………۱۳۳
نمودار ۴-۹ مقادیر بارهای عاملی مولفه ها …………………………………………………………………………………………۱۳۵
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار ۴-۱۰ مقادیر تی مدل …………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶
فهرست منابع
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲
فهرست پیوست ها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
پیوست الف – پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………۱۶۵

پیوست ب – خروجی آزمون های آماری…………………………………………………………………………………۱۶۹

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج است.ﺑﺮاﺳﺎسﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﺎریﺟﻤﻌﺎ۴۶۰ﻧﻔﺮﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪﺑﺎ استفاده از فرمول کوکران ۲۱۰ﻧﻔﺮﺑﻪﻋﻨﻮانﺣﺠﻢﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﯾﺪ.فرضیات اصلی پژوهش رابطه میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای و میزان خلاقیت کارکنان را بررسی می کند. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی – همبستگی و از نظر زمانی تک مقطعی می باشد.ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه MLQ باس و آوولیو با ۳۲ گویه و پرسشنامه خلاقیت دارابژه با ۱۰ گویه بود. نتایج پژوهش با توجه به تحلیل داده ها توسط نرم افزار هایspss  و lisrel نشان داد که میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ، و خلاقیت در افراد با سبک رهبری تحول گرا بیشتر از افرادی است که دارای سبک رهبری مبادله ای میباشند.
واژه های کلیدی : سبک رهبری ، رهبری تحول گرا ، رهبری مبادله ای ، خلاقیت ، آموزش و پرورش

فصل اول
کلیات پژوهش

 
۱-۱ مقدمه :
از جمله سازمانهایی که اهمیت ونقش زیادی در زندگی انسان دارد ، سازمان های آموزشی و بویژه آموزش و پرورش است .نیاز به افراد خلاق و نوآور در آموزش و پرورش و دیگر مراکز علمی آموزشی ، اهمیت دوچندان دارد چراکه این مراکز نقش بسیار مهمی را از لحاظ تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای کلیه سازمانها و ادارات به عهده دارند.موفقیت سازمانهای امروزی به نسبت زیاد متکی به خلاقیت ، نوآوری ، کشف و اختراع است. با توجه به نیازهای موجود ، سازمانها برای ادامه حیات ، به تغییر در رفتار افراد و همچنین تغییرات کارآمد در سازمانها تشویق می شوند که به نظر می رسد انجام این تغییرات به شکل پیدایش افکار نو و مفید به سرعت در حال افزایش است. پس می توان گفت که خلاقیت کارکنان به عنوان مزیت رقابتی محسوب میشود.محیط سازمانی می تواند کار خلاق در سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد. رهبران می توانند با توانمندسازی کارکنان و ایجاد حال و هوای خلاقانه در سازمان خلاقیت را در بین کارکنان افزایش دهند.بنابراین مدیر باید همیشه آماده استقبال از فکرهای جدید کارکنان سازمان باشد. به بیان دیگر نقش مدیران به عنوان کسانی که بستر مناسب را برای بروز خلاقیت در سازمان فراهم می آورند انکار ناپذیر است. بنابراین رابطه بین سبک رهبری و خلاقیت کارکنان امری اجتناب ناپذیر است(غفوری و همکاران ۱۳۸۸ ،۲۱۶).
در این فصل سعی خواهد شد علاوه بر بیان مساله و ضرورت انجام پژوهش ، کلیاتی از پژوهش انجام گرفته ارائه گردد.
 
۱-۲ بیان مساله :
درشرایطامروزیکهسازمانهابامحیطرقابتیجهانیمواجهند،هموارهنیازبهتغییراتریشهایوخلاقیتهایکاریاحساسمیشود. نیرویرقابتیجهانی،سازمانهایامروزیرامجبورکردهکهبعدازدههاسالادامهروشهاورویههایکاریثابتخود،روشهایکاریجدیدیرادرپیشگیرند،بهگونهایکهدیگر،سازمانهادارایثباتکارینبودهوازنوعیثباتنسبیبرخوردارندوبرایاینکهازقافلهعقبنیافتند،اکثراینسازمانهاازمهارتهایمدیریتتغییربهرهمیگیرندوباشجاعتوجسارتخاصیسعیدرایجادتغییراتبنیادیدردرونسازماندارند . اینسازمانهابایدبهگونهایباشندکهسریعاًدرمقابلتهدیداتمحیطیوبهرهگیریازفرصتهایموجودازخودواکنشنشاندادهوبهعبارتیازساختاروتشکیلاتچابکیبرخوردارباشند . اینامرمستلزمایجادتغییراتسریعوبنیادیدرسازمانهامیباشد. ازطرفیدیگربایدمحیطداخلیسازمانبهگونهایباشدکهکارکنانازعلتورونداجرایتغییراتآگاهیکاملیداشتهباشندتاازانگیزهکافیبرخوردارگردند . درچنیناوضاعینقشرهبرانتحولگراپُررنگترخواهدشد . سازمان ها به دلیل مواجهه با تغییر و تحولات سریع محیط رقابتی ، برای بقا و توسعه خود نیازمند پرورش نیروهای خلاق و توانمند هستند.یکی از مولفه های تاثیر گذار در پرورش این ویژگی در نیروی انسانی توجه به شیوه های مدیریت و رهبری مدیران سازمانی است)امیرکبیری و همکاران ۱۳۸۵ ، ۱۱۹)
یکی از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری بوده است و تلاش شده این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی عملی کنند. یکی از جدیدترین رویکردهایی که برای مطالعه رهبری پدید آمده است، مدل رهبری تحول گرا – مبادله ای [۱] طراحی شده توسط باس(۱۹۸۵) و عملیاتی شده از سوی باس و آوولیو[۲](۱۹۹۵) می باشد( داویز و هیگز ۲۰۰۵ ،۴۰۶ ).
جیمز مک گریگور برنز[۳](۱۹۷۸) اولین کسی بود که در کتاب خود با نام “رهبری” اصطلاحات رهبری مبادله ای و تحول گرا را به کار برد. این اصطلاحات به سرعت در حوزه های مدیریت سازمانی به کار گرفته شد.
برنز(۱۹۷۸) اولین بار، بین رهبران تحول گرا  و مبادله ای تمایز قایل شد. رهبران تحول گرا نیازها و انگیزه های پیروان را بالا برده و باعث تغییر برجسته در افراد، گروه ها و سازمان ها می شوند. رهبران مبادله ای نیازهای فعلی زیردستان را نشانه رفته و توجه زیادی به تهاتر دارند (پاداش به ازای عملکرد، حمایت دو جانبه و دادو ستد های دو طرفه)(گاردنر و استوق ۲۰۰۲ ، ۷۰).
بر اساس نظریه رهبری تحول گرا ، یک رهبر، نیازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف لازم برای سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد. در این راستا، هدف رهبری تحول گرا آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف، به وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است، موانع بالقوه درون سیستم را برطرف می کند و بازیگران را در رسیدن به اهداف ازپیش تعیین شده ترغیب می نماید. همانطور که بیان گردید، برنز ایده اولیه رهبری مبادله­ای و رهبری تحول گرا را ارائه نمود. اما وی ابتدا این ایده را در عرصه سیاست مطرح کرد و سپس باس آن را وارد سطح سازمان نمود. پیرو تحقیقات برنز، در سال ۱۹۸۵، بَاس مدلی از رهبری را ارائه داد که برای موقعیت های ثبات و تحول سازمانی، به ترتیب رهبری مبادله ای و تحول گرا  را تجویز می کرد. بَاس و آولیو در سال ۱۹۹۵ این مدل را گسترش دادند و ابعاد رهبری تحول گرا  و رهبریمبادله ای را مشخص نموده و حتی این مدل را در قالب پرسشنامه ای با نام «پرسشنامه چند عاملی رهبری[۴]» به صورت عملیاتی درآورند( هیگز ۲۰۰۳ ، ۲۷۶ ).
باس، رهبر تحول گرا را کسی می داند که به منظور تقویت عملکرد کارکنان و سازمان، رابطه مثبتی با زیردستان برقرار می کند، کارکنان را تشویق می کند که از نیازهای شخصی فراتر رفته و در راستای تمایلات گروه و سازمان کار کنند. رهبران تحول گرا زیردستان خود را بر می انگیزاند تا آنچه را در توان دارند انجام دهند.
رهبر مبادله ای از نظر بَاس کسی است که رابطه داد و ستد رهبر-پیرو را ترجیح می دهد و در واقع رهبر، نیازهای پیروان را در ازای عملکرد آنها در برآورده کردن انتطارات پایه ای، مرتفع می کند. این رهبر در خطر گریزی بهتر عمل کرده و به زیردستان اطمینان می دهد و به آنها اجازه رسیدن به هدفها را می دهد( بورک وکولینس ۲۰۰۱ ، ۲۴۴ ) .
 
[۱] – Transactional
[۲] – Bass & Avolio
[۳] – Mc Gregore Burns
[۴] – Multifactor Leadership Questionnaire
تعداد صفحه : ۲۱۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***