دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی           گرایش: مالی


عنوان :

بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر کامبیز شاهرودی

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصلاولکلیات تحقیق
۱-۱   مقدمه  ۳
۱-۲   بیانمسئله. ۳
۱-۳   اهمیتوضرورتانجامتحقیق   ۵
۱-۴   اهدافتحقیق   ۶
۱-۵ مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶روششناسیتحقیق   ۷
۱-۷فرضیاتتحقیق   ۸
۱-۸متغیرهایتحقیق   ۹
۱-۹٫قلمرو تحقیق   ۱۱
فصلدومادبیات نظری و پیشینه تحقیق
۱-۲   مقدمه….. ۱۳
۲-۲   وجهنقدوچارچوبنظری.. ۱۴
۲-۳   مدیریتنقدینگی،تواناییواریزبدهیهاوانعطافپذیری   ۱۶
۲-۴   اهمیتجریانهاینقدیومدیریتوجهنقد  ۱۷
۲-۵   تعریفواهمیتموجودینقد  ۱۹
۲-۶انگیزهنگهداریوجهنقد  ۲۱
۲-۶-۱انگیزهمعاملاتی.. ۲۲
۲-۶-۲انگیزهاحتیاطی.. ۲۴
۲-۶-۳انگیزهسفتهبازی   ۲۵
۲-۷   انواعتئوریهاینگهداریوجهنقد  ۲۶
۲-۷-۱تئوریمبادلهای   ۲۶
۲-۷-۲هزینهمعاملات      ۲۶
۲-۷-۳هزینههاینمایندگی   ۲۷
۲-۷-۴تئوریجریاننقدآزاد  ۲۸
۲-۸٫  تعریفوماهیتسرمایهدرگردش    ۲۹
۲-۹   مدیریتسرمایهدرگردش… ۳۰
۲-۱۰اهمیتمدیریتسرمایهدرگردش    ۳۱
۲-۱۱ چرخهتبدیلوجهنقد. ۳۲
۲-۱۲ استرات‍ژیداراییهادرنگهداریوجهنقد  ۳۵
۲-۱۳ کنترلشرکتهاومبحثحاکمیتشرکتی   ۳۵
۲-۱۴ دلایلاهمیتایجادحاکمیتشرکتیجهتکنترلشرکتها ۴۰
۲-۱۵ نقشهیاتمدیرهدرکنترلشرکتها ۴۴
۲-۱۶ تفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعامل   ۴۸
۲-۱۷ حقوقومزایایمدیرانموظف    ۴۹
۲-۱۸ نقشمدیرانغیرموظفبرایکنترلشرکتها ۵۰
۲-۱۹ تاثیراندازههیئتمدیرهدرکنترلشرکتها ۵۲
۲-۲۰ ترکیبسهامدارانونقشآنهادرکنترلشرکتها ۵۴
۲-۲۱ نقششرکتهایدولتیدرحاکمیتشرکتی   ۶۲
۲-۲۲ پیشینهتحقیق   ۶۶
۲-۲۲-۱پیشینهخارجی.. ۶۶
۲-۲۲-۲پیشینهداخلی.. ۷۰
فصلسومروش شناسی تحقیق
۳-۱   مقدمه  ۷۳
۳-۲   روشونوعتحقیق   ۷۳
۳-۳   جامعهونمونهآماری.. ۷۴
۳-۴   جمع آوریاطلاعاتوتجزیهوتحلیلداده ها ۷۶
۳-۵   فرضیههایتحقیق   ۷۶
۳-۶   مبانی نظری و طراحی مدل تحقیق. ۷۷
۳-۷   متغیرهایتحقیق   ۷۹
۳-۷-۱متغیرمستقل   ۷۹
۳-۷-۲متغیرهایوابستهتحقیق   ۸۰
۳-۷-۳ متغیرهایکنترلی …………………………………………………………………………….۸۰
۳-۸   روشآزمونفرضیهها ۸۱
۳-۸-۱همبستگی……………. ۸۳
۳-۸-۲رگرسیون  ……………………………………………………………………………………۸۵
۳-۸-۳رگرسیونچندمتغیره ۸۶
۳-۹   مفروضاترگرسیونخطی   ۸۶
۳-۹-۱نرمالبودن  ۸۷
۳-۹-۲خودهمبستگی.. ۸۸
۳-۹-۳ناهمسانیواریانس     ۸۹
۳-۹-۴ همخطی …………. ۸۹
۳-۱۰ ماناییوایستایی   ۹۰
فصلچهارمتجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱   مقدمه  ۹۱
۴-۲   آمارهتوصیفیدادههایتحقیق. ۹۱
۴-۳   نتایجآزمونهایاولیهوتخمینها ۹۴
۴-۳-۱فرضیهیاول  ۹۴
۴-۳-۲فرضیهیدوم  ۹۸
۴-۴   آزمونمانایی.. ۱۰۲
 
فصلپنجمنتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱   مقدمه  ۱۰۵
۵-۲   نتیجهازمونفرضیات    ۱۰۵
۵-۳   پیشنهاداتبراساسنتایجتحقیق   ۱۰۶
۵-۴   پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی   ۱۰۷
۵-۵   محدودیتهایتحقیق   ۱۰۸
منابع……….….. ۱۰۹
پیوست………. ۱۱۵
 
فهرست جداول
جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل ………………………….. ۹۷
جدول ۴-۲ آماره توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………۹۸
جدول ۴-۳ خروجی آزمون چاو فرضیه ی اول ……………………………………………. ۱۰۰
جدول ۴-۴ خروجی آزمون هاسمن فرضیه ی اول ………………………………………… ۱۰۱
جدول ۴-۵ تخمین مدل اول ………………………………………………………..…۱۰۲
جدول ۴-۶ خروجی آزمون چاو فرضیه ی دوم …………………………………………… ۱۰۴
جدول۴-۷ خروجی آزمون هاسمن فرضیه ی دوم …………………………………………. ۱۰۵
جدول ۴-۸ اولین تخمین مدل دوم ………………………………………………………۱۰۶
جدول ۴-۹ آزمون مانایی……………………………………………………………… ۱۰۸
چکیده
برخیازتحقیقاتیخارجیصورتگرفته،بیانگرآناستکهافزایشکیفیتحاکمیتشرکتی،باعثکاهشسطحنگهداشتوجهنقدشرکتهامیگردد. با توجه به اهمیت وجه نقد در شرکت ها و نقش هیئت مدیره و اعمال نفوذ آن ها در مدیریت اجرایی که سبب تاثیرگذاری برای تصمیم گیری جهت نگهداری میزانی مشخصی از وجه نقد میگردد ،این نیاز حس میشود که به بررسی این اثر گذاری پرداخته شود بنابراین ما در این تحقیق به بررسی ارتباط پنج سازوکار کنترل کننده شرکت ها(دوره تصدی مدیر عامل،نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره،دوگانگی پست مدیریت عاملی، میزان مالکیت مدیریت و میزان مالکیت دولت ) بر میزان نگهداشت وجه نقد در فاصله زمانی پنج ساله در طول سالهای ۱۳۸۸-۱۳۹۲ پرداخته ایم.
دراین تحقیق اطلاعات مالی ۸۵  شرکت  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از نرم افزار ره آورد نوینو تدبیر پرداز جمع آوری شده است. داده ها وارد نرم افزار Ecxel میگردد تا دسته بندی شده و به صورت داده های تابلویی وارد نرم افزار Eviews شده و فرضیات با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی مورد تحلیل قرار می گیرند.نتایج این تحقیق وجود رابطه بین تمام مولفه های بکار گرفته شده بعنوان کنترل عملکرد شرکت ها با میزان نگهداشت وجه نقد را به اثبات میرساند این درحالی است که فقط میزان مالکیت دولت و نسبت اعضای غیر موظف بر نسبت جاری تاثیر گذارند.همچنین دوره تصدی مدیر عامل رابطه ای منفی با میزان نگهداشت وجه نقد دارد.
واژگان کلیدی : حاکمیت شرکتی ،اعضای غیر موظف ،دوگانگی مدیریت ،نسبت نقدینگی
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱٫             مقدمه:

چگونگیبهکارگرفتنوجوهداخلی،تصمیمیمهمدرتضادبینسهامدارانومدیراناست. دردورانرشداقتصادیشرکت،همانطورکهذخایروجهنقدافزایشمییابد،مدیرانتصمیممیگیرندکهآیاوجهنقدبینسهامدارانتوزیعشود،صرفمخارجداخلیشود،برایتحصیلخارجیبهکارگرفتهشودویاهمچناننگهداریشود؟اینکهمدیرانمنفعتطلبچگونهبینمصرفیانگهداشتذخایروجهنقدیکیراانتخابمیکنند،موضوعیمبهماست. مدیرانبایدمنافعشخصیمخارججاریراباانعطافپذیریکهبانگهداشتذخایروجهنقدبهدستمیآید،مقایسهکنند. بعلاوه،مدیرانمنفعتطلببایداحتمالفزونیمنافعبرمخارجناشیازنگهداشتوجهنقدزیادرااندازهگیریکنند.
 

۱-۲٫             بیان مسئله:

شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل میدهد میتوان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند ،سرمایه عبارتست از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد ،مهمترین این منابع وجه نقد است که می تواند از کلیه فعالیت های شرکت چه عملیاتی و چه غیر عملیاتی حاصل شود ،چگونگی بکار گرفتن وجوه داخلی تصمیمی مهم در تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است ،در دوران رشد اقتصادی شرکت ،همانطور که وجه نقد افزایش می یابد مدیران تصمیم میگیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود ،صرف مخارج داخلی شود ،برای تحصیل خارجی بکار رود و یا همچنان نگهداری شود ؟
اینکه مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب میکنند همواره موضوعی مبهم بوده .مدیران محافظه کار با حفظ نقدینگی و افزایش آن توان بازپرداخت بدهی های شرکت را افزایش و ریسک را کاهش میدهند اما به دلیل معطل ماندن سرمایه شرکت بازدهی سرمایه گذاری را کاهش میدهند ،مدیران جسور نیز باصرف وجه نقد شرکت در امور مختلف از قبیل سرمایه گذاری سبب افزایش بازدهی شرکت می شوند اما ریسک شرکت را بدلیل امکان عدم پاسخگویی به تعهدات افزایش می دهند .
(گانسان ۲۰۰۷) مدیریتسرمایهدرگردشناکارامدنشانازضعفسازوکارهای کنترلشرکتیاستکهتاثیرمنفیبرثروتسهامداراندارد .
براساستئورینمایندگی،بهدلیلواگراییمنافعمدیرانوسهامدارانمعمولاانتظارمیرودکهمدیران،فعالیتهاییراانجامدهندکهبرایسهامدارانپرهزینهباشد . همچنینقراردادهایبینمدیرانوشرکت هانمیتواندمانعازایندستهفعالیتهایفرصتطلبانهمدیرانشوند،لذااگرسهامداراندارایقدرتکنترلنباشند،بهناچاربایدساختاریرابراینظارتبراینامرایجادکنند . ایجادسازوکار کنترلشرکت هامیتواندبهحلاینمشکلکمککند . بنابراین برای سهامداران همواره کنترل عملکرد مدیران با اهمیت بوده است. بنابراین وجود یک سازوکار کنترلی که تضمین کننده منافع سهامداران ،خریداران و بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیری های آتخاد شده توسط مدیران است شدیدا احساس میشود.
از جمله سازو کارهای کنترل عملکرد شرکتها که به سازوکارهای راهبری شرکتی نیز معروف میباشند عبارتند از:
۱)وجود سهامداران داخلی شرکت (مالکیت مدیران)
۲)وجود سهامداران عمده خارجی
۳)وجود سهامداران نهادی
۴)وجود سهامداران دولتی
۵)وجود کمیته حسابرسی در شرکت
۶)استفاده شرکتها از اعضای هیئت مدیره در امور اجرایی
۷)استفاده شرکتها از بدهی ها
(رابرتز ۲۰۰۳)هدف بسیاری از سازو کارهی کنترلی در شرکت ها دستیابی به شرکت های مسئولیت پذیر ، پاسخگو ،مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل صحیحشرکت هاست . (رسائی و همکاران ۱۳۸۹)معتقدند که افزایش درصد اعضا غیر موظف هیات مدیره احتمال اعمال نظارت کارامد بر شرکت هارا کاهش داده و وجه نقد اضافی شرکت را افزایش میدهد.
در نتیجه انتظار میرود که سازو کارهای کنترلی نقشی تاثیر گذار بر مدیران اجرایی شرکت ها جهت تصمیم گیری برای میزان نگهداشت وجه نقد داشته باشد ، بنابراین این تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سوال است که :
ایا بین سازوکارهای کنترلی  و میزان نگهداشت  وجه نقد در شرکت رابطه ای وجود دارد؟؟
تعداد صفحه : ۱۳۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***