دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازرگانی بین المللی

عنوان : بررسی ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران


 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: بازرگانی بین المللی

 

عنوان:

بررسی ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی روحی

 

استاد مشاور:

دکتر محسن حمیدیان

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
فصل یکم.. ۱
کلیات تحقیق.. ۱
مقدمه. ۱
بیان مساله تحقیق.. ۱
اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
هدف تحقیق.. ۶
سوالات اصلی تحقیق.. ۷
فرضیه های تحقیق ۷
متغیرهای تحقیق.. ۸
تعریف مفاهیم تحقیق.. ۸
مدل مفهومی تحقیق.. ۹
روش تحقیق.. ۱۰
جامعه آماری و قلمرو تحقیق.. ۱۰
روش نمونه گیری و حجم نمونه: ۱۰
ساختار کلی تحقیق.. ۱۱
فصل دوم. ۱۳
مبانی نظری و ادبیات تحقیق.. ۱۳
مقدمه. ۱۳
۲- مبانی نظری تحقیق.. ۱۳
۲-۱-۱-مدیریت منابع انسانی.. ۱۳
۲-۱-۲-تعریف مدیریت منابع انسانی.. ۱۶
۲-۱-۳-اهمیت مدیریت منابع انسانی.. ۱۷
۲-۱-۴- وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی.. ۱۹
۲-۱-۵-نگهداشت نیروی انسانی.. ۲۵
۲-۱-۶-عوامل نگهداشت نیروی انسانی.. ۲۸
۲-۱-۷- جبران خدمات… ۳۳
۲-۱-۸- فرصت های شغلی.. ۴۱
۲-۱-۹-حمایت سرپرست… ۴۹
۲-۱-۱۰- تعهد سازمانی.. ۵۲
۲-۱-۱۱ ارزش ها، نگرش ها ۵۴
۲-۱-۱۲- تعریف تعهد سازمانی.. ۵۶
۲-۱-۱۳- تعهد سازمانی نگاه تک بعدی یا چند بعدی.. ۵۹
۲-۱-۱۴- ضرورت توجه به تعهد سازمانی.. ۶۶
۲-۱-۱۵- انواع تعهد.. ۶۸
۲-۱-۱۶-عوامل مؤثر برتعهد سازمانی.. ۷۱
پیشینه ی تحقیق.. ۹۲
تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران. ۹۲
تحقیقات صورت گرفته در ایران. ۱۰۲
خلاصه فصل.. ۱۰۵
فصل سوم. ۱۱۱
روش شناسی تحقیق.. ۱۱۱
مقدمه. ۱۱۱
روش تحقیق.. ۱۱۲
جامعه آماری و قلمرو تحقیق.. ۱۱۲
روش های آماری.. ۱۱۲
مدل مفهومی تحقیق.. ۱۱۳
جامعه ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۱۳
نحوه جمع آوری داده ها ۱۱۴
تحلیل داده ها ۱۱۴
روایی  و پایایی  پرسشنامه ها ۱۱۴
روایی پرسشنامه ها ۱۱۴
پایایی پرسشنامه. ۱۱۵
ضریب آلفای کرونباخ.. ۱۱۶
روش و ابزار تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات… ۱۱۷
خلاصه فصل.. ۱۱۹
فصل چهارم. ۱۲۱
تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. ۱۲۱
مقدمه. ۱۲۱
۲ –  اطلاعات توصیفی مربوط پاسخ دهندگان (کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار)  ۱۲۱
الف : وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان.. ۱۲۱
ب : وضعیت سنی و جنسیت پاسخ دهندگان.. ۱۲۲
۳ –  پرسشنامه و بررسی اعتبار آن. ۱۲۳
۴ – سنجش بار عاملی نشانگرهای سازه ها (بررسی اعتبار مدل طراحی شده). ۱۲۴
۵ – بررسی روایی تشخیصی.. ۱۲۹
۶ – آزمون فرضیه ها ۱۳۰
آزمون فرضیه اول : ۱۳۱
آزمون فرضیهدوم : ۱۳۱
آزمون فرضیه سوم : ۱۳۲
۷ – برازش مدل ساختاری.. ۱۳۴
فصل پنجم.. ۱۳۷
بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات… ۱۳۷
مقدمه. ۱۳۷
بحث… ۱۳۷
نتیجه گیری.. ۱۳۹
پیشنهادات… ۱۴۱
الف ) پیشنهادات مبتنی بر پژوهش…. ۱۴۱
ب) پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۱۴۲
منابع فارسی.. ۱۴۴
منابع انگلیسی.. ۱۴۷
پرسشنامه نمونه. ۱۴۸
 
فصل یکم
کلیات تحقیق

مقدمه

توجه به موضوع اعتماد و تعهد سازمانی به دو دلیل اهمیت دارد  اول اینکه افزایش اعتماد و ایجاد و تقویت تعهد کارکنان آثار مهم و قابل توجهی در سازمانها دارد که مهمترین آنها همگام شدن کارکنان با اهداف سازمانی و افزایش بهره وری و بهبود عملکرد می باشد و دلیل دوم فقدان و تضعیف تعهد سازمانی کارکنان آثار نامطلوب و زیانباری برای سازمانها دارد، که می توان به غیبت، تاخیر، کم کاری و مهمترین آن ترک سازمان اشاره کرد . و با توجه به اینکه سیاست ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی نقش تعیین کننده ای در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان  در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران دارد به نظر می رسد بررسی این موضوع ابزار هایی را برای افزایش کارامدی این شرکتها ایجاد نماید .
تعداد صفحه : ۱۶۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***