دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه ارشاد دماوند

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مالی)

 موضوع : بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عزت اله اصغری زاده

زمستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده ی تحقیق:
ارزیابی عملکرد شرکت ها همواره از موضوعات مهم ذینفعان بوده است، از این رو با روش های متعددی می توان به ارزیابی عملکرد شرکت ها پرداخت. دسته ای از این روش ها تنها به اطلاعات حسابداری مندرج در صورت های مالی شرکت ها بسنده می کنند و گروهی دیگر تلفیقی از اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار را مورد استفاده قرار می دهد. در این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ارزش صورت گرفته است، از این رو سه فاکتور ارزیابی بر مبنای ارزش، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در ۱۵۵ شرکت فعال بین سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ محاسبه شدند و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و Eviewsو روش رگرسیون دو متغیره به بررسی دو فرضیه تحقیق پرداخته شد، فرضیه های تحقیق بدین صورت بودند:

  • بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود ندارد اما میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار رابطه معنادار مشاهده شد. به نظر می رسد دلیل این امر این باشد که عمده فعالان بازار اوراق بهادار تصمیمات خرید و فروش سهام خود را بر مبنای اطلاعاتی نظیر میزان پرداخت سود، میزان سودآوری شرکت و اقلامی از این دست اتخاذ می کنند و به ارزش ایجاد شده در شرکت بی توجه هستند.


فهرست مطالب
 
۱-فصل اول-کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۲
۲-۱- بیان مساله. ۲
۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳
۴-۱-اهداف تحقیق.. ۴
۵-۱-سوالات تحقیق.. ۴
۶-۱- فرضیه های تحقیق.. ۵
۷-۱- روش تحقیق.. ۵
۸-۱- جامعه و نمونه آماری.. ۵
۹-۱- تعریف  عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۵
۹-۱-۱-ارزش افزوده اقتصادی.. ۵
۹-۱-۲-ارزش افزوده بازار ۶
۹-۱-۳-ارزش افزوده سهامدار ۶
۱۰-۱- تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق.. ۷
۱۰-۱-۱ –ارزش Value. 7
۱۰-۱-۲- مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management 7
۱۰-۱-۳- ارزش افزودهValue Added.. 8
۱۰-۱-۴- ارزش اقتصادیEconomic Value. 8
۱۰-۱-۵- ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added.. 8
۱۰-۱- ۶- ارزش افزوده سهامدارShareholder Value Added.. 9
۱۰-۱-۷- ارزش افزوده بازار Market Value Added.. 9
۱۰-۱-۸- سرمایه Capital 9
۱۰-۱-۹- هزینه سرمایه Cost of Capital 10
۱۰-۱-۱۰- میانگین موزون هزینه سرمایه  Weighted Average Cost of Capital 10
۱۰-۱-۱۱- سود عملیاتی پس از کسر مالیات NOPAT. 11
۲-فصل دوم – ادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه. ۱۳
۲-۲-مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management 13
۲-۳-پیشینه و روند تحول VBM…. 15
۲-۴-متدولوژی تعیین ارزش…. ۱۶
۲-۵-ارزش افزوده ۱۷
۲-۶-رویکردهای ارزیابی عملکرد. ۱۷
۲-۶-۱-رویکردحسابداری.. ۱۷
۲-۶-۱-۱-رشد فروش…. ۱۸
۲-۶-۱-۲-سود. ۱۸
۲-۶-۱-۳-سود هر سهم.. ۱۹
۲-۶-۱-۴-درصد تقسیم سود. ۱۹
۲-۶-۱-۵-نرخ بازده صاحبان سهام. ۲۰
۲-۶-۲-رویکرد مدیریت مالی.. ۲۰
۲-۶-۲-۱-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای.. ۲۱
۲-۶-۲-۲-مدل قیمت گذاری آربیتراژ ۲۱
۲-۶-۳-رویکرد تلفیقی.. ۲۲
۲-۶-۳-۱-نسبت قیمت به سود هر سهم.. ۲۲
۲-۶-۳-۲-نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها ۲۳
۲-۶-۳-۳-نسبت کیوتوبین.. ۲۳
۲-۶-۴-رویکرد اقتصادی.. ۲۴
۲-۶-۴-۱-ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added.. 24
۲-۷-پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادی.. ۲۵
۲-۸-محاسبه ارزش افزوده اقتصادی.. ۲۶
۲-۹-اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی.. ۲۷
۲-۹-۱-سرمایه Capital 27
۲-۹-۲-سود خالص عملیاتی پس از مالیات  NOPAT. 28
۲-۹-۳-نرخ بازده کل سرمایه Rate of Return on Total Capital 28
۲-۹-۳-۱-روش مالی محاسبه نرخ بازده ۲۹
۲-۹-۳-۲-روش عملیاتی محاسبه نرخ بازده ۳۱
۲-۱۰-تعدیلات حسابداری.. ۳۱
۲-۱۰-۱-ذخیره مالیات بر درآمد معوق Deferred Income Tax Reserve. 32
۲-۱۰-۲-اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO… 33
۲-۱۰-۳-استهلاک انباشته سرقفلی.. ۳۳
۲-۱۰-۴-سرقفلی ثبت نشده ۳۴
۲-۱۰-۵-دارایی های نامشهود. ۳۴
۲-۱۰-۶-هزینه یابی کامل در مقابل کوشش های موفقیت آمیز. ۳۴
۲-۱۰-۷-سایر ذخیره ها ۳۵
۲-۱۱-هزینه سرمایه Cost of Capital 35
۲-۱۱-۱-هزینه بدهی (اوراق قرضه) ۳۶
۲-۱۱-۲-هزینه سهام ممتاز ۳۷
۲-۱۱-۳-هزینه سهام عادی.. ۳۷
۲-۱۱-۳-۱-مدل رشد گوردون.. ۳۷
۲-۱۱-۳-۲-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) 38
۱۱-۲-۳-۲-۱-محاسبه ضریب بتا ۴۲
۲-۱۱-۳-۳-مدل تعدیل نرخ اوراق قرضه (نرخ اوراق قرضه بعلاوه صرف ریسک) ۴۳
۲-۱۱-۴-هزینه سود انباشته (عدم تقسیم سود) ۴۴
۲-۱۱-۴-۱-روش های محاسبه نرخ رشد (g) 45
-۱۲-۲میانگین موزون هزینه سرمایه Weighted Average Cost of Capital 46
-۱-۱۲-۲ضرایب تاریخی.. ۴۷
-۱-۱-۱۲-۲ضرایب ارزش دفتری.. ۴۷
-۲-۱-۱۲-۲ضرایب ارزش بازار ۴۷
-۲-۱۲-۲ضرایب مورد نظر (هدف) ۴۸
-۳-۱۲-۲ضرایب نهایی.. ۴۸
-۱۳-۲مزایای ارزش افزوده اقتصادی.. ۴۸
-۱۴-۲معایب ارزش افزوده اقتصادی.. ۵۰
۲-۶-۴-۲-ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده ۵۰
۲-۶-۴-۳-ارزش افزوده بازار ۵۲
۲-۶-۴-۴-ارزش افزوده سهامدار ۵۳
۲-۱۵-مزایا و معایب ارزش افزوده سهامدار ۵۶
۲-۱۶-مروری بر پژوهش های داخلی.. ۵۷
۲-۱۷-مرروی بر پژوهش های خارجی.. ۶۷
۳-فصل سوم-روش تحقیق
۳-۱-مقدمه. ۷۱
۳-۲-روش تحقیق.. ۷۱
۳-۳-جامعه آماری.. ۷۱
۳-۴-روش ها و ابزار گردآوری داده ها ۷۷
۳-۵-اهداف تحقیق.. ۷۷
۳-۶-سوالات تحقیق.. ۷۷
۳-۷- فرضیه های تحقیق.. ۷۷
۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸
۳-۹-روش محاسبه متغیرهای تحقیق.. ۷۸
۳-۹-۱-محاسبه ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………….۷۸
۳-۹-۲- محاسبه ارزش افزوده سهامدار…………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۹-۳-محاسبه ارزش افزوده بازار…………………………………………………………………………………………….۸۳
-فصل چهارم -آزمون و ارزیابی فرضیات
۴-۱-مقدمه. ۸۵
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۳-برآورد آزمون های اعتبار و صحت مدل.. ۸۷
۴-۳-۱-آزمون حقیقی بودن رگرسیون.. ۸۸
۴-۳-۱-۱-آزمون پایایی جمله پسماند. ۸۸
۴-۳-۱-۲-آزمون دوربین واتسون رگرسیون همجمعی (CRDW) 89
۴-۳-۲-آزمون نرمالیتی توزیع خطاها (پسماندها) ۹۰
۴-۳-۳-آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس…. ۹۱
۴-۳-۴-برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسماند. ۹۲
۴-۳-۵- برآورد آزمون رمزی Test Ramsey Reset 93
۴-۴-برآورد مدل رگرسیون چند متغیره ۹۴
۴-۵- بررسی فرضیات پژوهش…. ۹۶
۵-فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه. ۹۸
۵-۲-خلاصه ای از پایان نامه. ۹۸
۵-۲-۱-مقایسه نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین.. ۹۹
۵-۳-پیشنهادات کاربردی.. ۱۰۲
۵-۴-پیشنهادات علمی.. ۱۰۳
فهرست منابع.. ۱۰۴
پیوست… ۱۱۰
خروجی های نرم افزار spss: 110
خروجی های نرم افزار Eviews: 112
 
فهرست جداول

عنوان جداول صفحه
جدول ۱-۲- رویکرد مدیریت مالی در محاسبه سرمایه و NOPAT ۳۰
جدول ۲-۲-معادل های حقوق صاحبان سهام ۳۰
جدول ۲-۳-رویکرد عملیاتی در محاسبه سرمایه و NOPAT ۳۱
جدول ۲-۴- جنرال الکتریک – افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده سهامدار در سال ۵۵
جدول ۳-۱- لیست شرکت های مورد ارزیابی ۷۲
جدول ۳-۲-نرخ بازده بدون ریسک بین سال های ۸۶-۹۰ ۸۰
جدول۳-۳-بازده مورد انتظار بازار بین سال های ۸۶-۹۰ ۸۰
جدول ۳-۴- نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بین سال های ۸۶-۹۰ ۸۱
جدول ۴-۱-امار توصیفی متغیرهای پژوهش ۸۵
جدول ۴-۲-میانگین داده های سری زمانی پژوهش ۸۵
جدول ۴-۳-نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر برای جمله پسماند ۸۸
جدول۴-۴-مقادیر بحرانی آزمون CRDW ۸۹
جدول ۴-۵-آماره دوربین واتسون و کمیت بحرانی CRDW ۹۰
جدول ۴-۶- خروجی برآورد آزمون وایت ۹۲
جدول۴-۷-خروجی برآورد آزمون LM ۹۲
جدول۴-۸-خروجی برآورد آزمون رمزی ۹۳
جدول ۴-۹-آزمون تحلیل واریانس رگرسیونی ANOVA ۹۵
جدول۴-۱۰-ضرایب مدل رگرسیونی برآورد شده ۹۵
جدول۴-۱۱-خلاصه مدل رگرسیونی ۹۶

فهرست اشکال

عنوان نمودارها و اشکال صفحه
شکل ۲-۱- تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار در انواع ریسک مجموعه ۳۹
شکل ۲-۲- نمودار خط بازار ورقه بهادار ۴۱
شکل ۲-۳- فرآیندارزش آفرینی ۵۳
شکل ۳-۱- روش محاسبه ارزش افزوده سهامدار ۸۳
نمودار۴-۱- روند تغییرات ارزش افزوده اقتصادی (EVA) طی سال های ۸۶ – ۹۰ ۸۶
نمودار۴-۲- روند تغییرات ارزش افزوده سهامدار (SVA) طی سال های ۸۶ – ۹۰ ۸۶
نمودار۴-۳- روند تغییرات ارزش افزوده بازار (MVA) طی سال های ۸۶ – ۹۰ ۸۷
نمودار۴-۴- نتایج برآورد آزمون نرمال بودن جملات پسماند ۹۱

 
۱-۱- مقدمه
همان گونه که می دانیم نخستین گام در تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد. هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می توان گام های بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند پیمود.آن گاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد. (صائبی و شیرازی،۱۳۹۰)
بنابراین این فصل شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه ، تعریف متغیر ها و پیش فرض های پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و نحوه جمع آوری داده ها و تعریف اصطلاحات است.این تحقیق قصد دارد با نگرش مبتنی بر ارزش شاخص هایی را با دید کاربردی در بازار سرمایه توضیح دهد و به همین جهت در این فصل چرایی استفاده از شاخص های ارزش محور را بررسی می کنیم و فرضیه های تحقیق به گونه ای طراحی شده اند که تایید و یا عدم تایید آن ها راهگشای کاربردی و یا غیر کاربردی بودن آنها خواهد بود.
۲-۱- بیان مساله
مسئله کمیابی دارای نزدیکترین معنی به کلمه “محدود” یا “اقتصاد” است که در مقابل کلمه “نامحدود” و یا “آزاد” به کار می رود. کمیابی مسئله محوری و اساسی هر جامعه ای است. (سبحانی،۱۳۸۱)
سازمان ها و شرکت ها در راستای انجام وظایف خود از این منابع محدود بهره می برند و هدف اصلی آنها ایجاد سود آوری برای مالکان آن است و مقصود از سودآوری همان ایجاد ثروت است.اما گاهی سودآوری و ایجاد ثروت با هم همسو نیستند و ایجاد سودآوری ممکن است سبب از بین رفتن ارزش شرکت در بلند مدت شود.از این رو ذی نفعان سازمان به خصوص سهام داران به ابزارهایی نیاز دارند تا عملکرد مدیریت شرکت را ارزیابی نمایند. از سویی دیگر هدف صورت های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورت های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته منعکس می کند. (نوروش و مهرانی، ۱۳۸۵)
در اصل این صورت های مالی هستند که اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز تجزیه و تحلیل را در اختیار قرار می دهد. برای ارزیابی عملکرد شرکت ها رویکردهای متفاوتی وجوددارد منجمله رویکرد حسابداری که در آن همه معیارها به نوعی با سود حسابداری در ارتباطند. رویکرد مدیریت مالی به مقایسه بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بازده مورد انتظار سهام داران می پردازد. رویکرد تلفیقی با ترکیب داده های حسابداری با اطلاعات بازار سعی در ارزیابی عملکرد شرکت دارد و اما رویکرد اقتصادی با تعدیل اطلاعات حسابداری و تبدیل آنها به اطلاعات اقتصادی به ارزیابی می پردازد.
اتخاذ هر یک از این رویکردها ممکن است منجر به نتایج متفاوتی در تصمیم گیری سهام داران شود. این تحقیق بر مبنای تحقیقات پیشین که غالبا مدعی بودند معیارهای اقتصادی قدرت توضیح بیشتری نسبت به سایر معیارها دارند قصد دارد به ارزیابی رابطه دو معیار EVA و SVA با معیار MVA بپردازد که هر سه، معیارهایی اقتصادی هستند.اثبات وجود ارتباط میان این معیارها بدین معنی است: شرکتی که تصمیمات ارزش آفرین اخذ کرده، ارزش بازار بیشتری را بدست آورده است و از منابع محدود خود به صورت کاراتری استفاده نموده است.
تعداد صفحه : ۱۳۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***