دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : استراتژیک

عنوان:

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

استاد راهنما :

دکتر امیر بابک مرجانی

بهار ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
فصل اول کلیات طرح.. ۱
۱-۱- بیان مسئله. ۲
۱-۲- هدف تحقیق.. ۳
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. ۳
۱-۴- فرضیه های تحقیق.. ۵
۱-۵- مدل مفهومی تحقیق.. ۵
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. ۶
۱-۷- روش تحقیق.. ۷
۱-۸- قلمرو تحقیق.. ۸
۱-۹- جامعه و حجم نمونه. ۸
۱-۱۰- محدویت ها و مشکلات تحقیق.. ۹
فصل دوم مطالعات نظری.. ۱۰
۲-۱- قسمت اول: توانمندسازی کارکنان. ۱۱
۲-۱-۱- تعریف توانمندسازی.. ۱۱
۲-۱-۱-۱- توانمندسازی به عنوان یک سازه ارتباطی.. ۱۲
۲-۱-۱-۲- توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی.. ۱۲
۲-۱-۲- عوامل روانشناختی توانمندسازی.. ۱۳
۲-۱-۲-۱- احساس شایستگی.. ۱۴
۲-۱-۲-۲- احساس داشتن حق انتخاب… ۱۵
۲-۱-۲-۳- احساس موثر بودن ۱۶
۲-۱-۲-۴- احساس معنی دار بودن ۱۸
۲-۱-۲-۵- احساس داشتن اعتماد به دیگران ۱۹
۲-۱-۳- تاثیر توانمندسازی بر نگرش کارکنان. ۲۰
۲-۱-۳-۱- تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار. ۲۰
۲-۱-۳-۲- تغییر در مسئولیت ها ۲۱
۲-۱-۳-۳-  تغییر در یادگیری.. ۲۱
۲-۱-۳-۴- ویژگیهای های افراد توانمند. ۲۱
۲-۱-۳-۵- هزینه های توانمند سازی.. ۲۲
۲-۱-۴- راهکارهای عملی برای توانمندسازی.. ۲۳
۲-۱-۴-۱- راهکار اول: ایجاد جو عاطفی مثبت… ۲۳
۲-۱-۴-۲- راهکار دوم: برقراری سیستم پاداش و تشویق.. ۲۳
۲-۱-۴-۳-  راهکار سوم: تحسین نمودن گروه ها «بیان اعتماد» ۲۴
۲-۱-۴-۴- راهکار چهارم: ترویج نوآوری و مسئولیتپذیری.. ۲۴
۲-۱-۴-۵-  راهکار پنجم: «پیروزیهای اولیه» موفق ساختن.. ۲۴
۲-۱-۵- دلایل توانمند سازی.. ۲۵
۲-۱-۵-۱- اثرات فن آوری بر محیطهای کاری.. ۲۵
۲-۱-۵-۲- افزایش انتظارات مشتریان. ۲۵
۲-۱-۵-۳- ضرورت انعطافپذیری سازمانها ۲۵
۲-۱-۶- برنامه های توانمندسازی.. ۲۶
۲-۱-۷- متغیرهای مؤثر بر احساس توانمندی افراد ۳۰
۲-۱-۷-۱- ویژگیهای فردی و شخصیتی.. ۳۰
۲-۱-۷-۲- ویژگیهای گروه کاری.. ۳۰
۲-۱-۷-۳- ویژگی های ساختاری اجتماعی واحد کار. ۳۱
۲-۱-۸- پیامد های توانمندسازی.. ۳۲
۲-۱-۸-۱- پیامدهای نگرشی.. ۳۲
۲-۱-۸-۲- پیامد های رفتاری.. ۳۳
۲-۱-۹- ویژگی های سازمان توانمند. ۳۴
۲-۱-۱۰- روش های توانمند سازی.. ۳۶
۲-۱-۱۱-  نشانه های توانمند سازی.. ۴۰
۲-۱-۱۲- مدل های توانمند سازی.. ۴۲
۲-۱-۱۲-۱- مدل توانمند سازی کانتر. ۴۲
۲-۱-۱۲-۲- توانمند سازی اسپریتزر. ۴۲
۲-۱-۱۲-۴- مدل توانمندسازی مگ لاگان ونل.. ۴۵
۲-۱-۱۲-۵- مدل توانمندسازی کانگر و کانگو. ۴۶
۲-۱-۱۲-۶- مدل توانمند سازی رابینز و همکاران. ۴۶
۲-۱-۱۲-۷- مدل توانمند سازی رایلی، بنتلی و لین.. ۴۸
۲-۱-۱۲-۸- مدل توانمند سازی آولیو. ۴۹
۲-۱-۱۲-۹- مدل توانمندسازی گائو. ۵۰
۲-۲- قسمت دوم: اثر بخشی.. ۵۲
۲-۲-۱- اثر بخشی سازمانی.. ۵۲
۲-۲-۲- رویکردهای اثربخشی.. ۵۳
۲-۲-۲-۱- رویکرد نیل به هدف… ۵۳
۲-۲-۲-۲- رویکرد سیستمی.. ۵۵
۲-۲-۲-۳- رویکرد ذینفعان استراتژیک… ۵۷
۲-۲-۲-۴- رویکرد ارزش های رقابتی.. ۵۸
۲-۲-۳- مقایسه رویکردهای چهارگانه اثربخشی.. ۵۹
۲-۲-۴- معیارها و مقیاس های اثربخشی سازمانی.. ۵۹
۲-۲-۵- روش های سنتی برای سنجش اثربخشی.. ۶۳
۲-۲-۵-۱- روش مبتنی بر تامین هدف… ۶۳
۲-۲-۵-۲- روش مبتنی بر تامین منابع. ۶۴
۲-۲-۵-۳- روش مبتنی بر فرآیند درونی.. ۶۵
۲-۲-۶- رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها ۶۷
۲-۲-۷- ویژگی های مدیران اثربخش… ۶۸
۲-۲-۸- مهارت های مدیران اثربخش… ۶۹
۲-۲-۹- عوامل مؤثر بر اثربخشی کارکنان و مدیران. ۷۱
۲-۲-۱۰- شاخصهای اثر بخشی.. ۷۴
۲-۳- قسمت سوم: معرفی سازمان فاتح صنعت کیمیا ۷۶
بخش دوم: پیشینه تحقیق.. ۷۷
تحقیقات داخلی.. ۷۷
تحقیقات خارجی.. ۷۸
فصل سوم روش شناسی تحقیق(متدولوژی) ۸۱
۳-۱- روش تحقیق.. ۸۲
۳-۲- جامعه آماری.. ۸۳
۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه گیری.. ۸۳
۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات… ۸۵
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ۸۶
۳-۵-۱- روشهای توصیفی.. ۸۶
۳-۵-۲- روشهای استنباطی.. ۸۷
۳-۶- روایی پرسشنامه. ۸۷
۳-۷- پایایی پرسشنامه. ۸۷
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. ۸۹
۴-۱- آمار توصیفی.. ۹۰
۴-۱-۱- تفکیک نمونه برحسب متغییر جنسیت… ۹۰
۴-۱-۲- تفکیک نمونه برحسب متغییر سن.. ۹۱
۴-۱-۳- تفکیک نمونه برحسب متغییر سابقه کاری.. ۹۱
۴-۱-۴- تفکیک نمونه برحسب متغییر تحصیلات… ۹۱
۴-۲- آمار استنباطی.. ۹۲
۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. ۹۲
۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره یک… ۹۳
۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره دو. ۹۶
۴-۲-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره سه. ۹۹
۴-۲-۵- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره چهار. ۱۰۲
۴-۲-۶- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره پنج.. ۱۰۵
۴-۲-۷- رتبه بندی شاخص های توانمندسازی.. ۱۰۸
فصل پنجم نتیجیه گیری و پیشنهادها ۱۱۰
۵-۱- نتیجه گیری.. ۱۱۱
۵-۲- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق و تفسیر آنها ۱۱۱
۵-۲-۱- نتیجه گیری و بررسی فرضیه یک پژوهش… ۱۱۱
۵-۲-۲- نتیجه گیری و بررسی فرضیه دو پژوهش… ۱۱۲
۵-۲-۳- نتیجه گیری و بررسی فرضیه سه پژوهش… ۱۱۲
۵-۲-۴- نتیجه گیری و بررسی فرضیه چهار پژوهش… ۱۱۳
۵-۲-۵- نتیجه گیری و بررسی فرضیه پنج پژوهش… ۱۱۴
۵-۲-۶- نتیجه گیری و بررسی فرضیه اصلی پژوهش… ۱۱۴
۵-۳- پیشنهادهای تحقیق.. ۱۱۵
۵-۴- پیشنهاد ها برای تحقیقات آینده ۱۱۶
فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۷
پیوست ها و ضمائم. ۱۲۰
پیوست الف… ۱۲۱
پیوست ب… ۱۲۵
چکیده انگلیسی.. ۱۲۷
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                          صفحه
جدول (۲- ۱) نشانه های توانمند سازی.. ۴۱
جدول (۲-۲) مقایسه رویکردهای چهارگانه اثربخشی.. ۵۹
جدول (۲-۳) عوامل موثر بر اثر بخشی سازمان. ۷۲
جدول (۲-۴) شاخصهای اثر بخشی.. ۷۵
جدول(۳-۱) مقادیر آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مولفه ها و شماره سوالات مربوطه. ۸۸
جدول( ۴-۱) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. ۹۰
جدول( ۴-۲) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. ۹۱
جدول( ۴-۳) توزیع فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان. ۹۱
جدول( ۴-۴) توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. ۹۲
جدول (۴-۵) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بیان نرمال بودن شاخص ها ۹۲
جدول (۴-۶) مدل خلاصه برای فرضیه اول. ۹۳
جدول (۴-۷) تحلیل واریانس برای فرضیه اول. ۹۴
جدول (۴-۸) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اول. ۹۵
جدول (۴-۹) ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول. ۹۵
جدول (۴-۱۰) مدل خلاصه برای فرضیه دوم ۹۶
جدول (۴-۱۱) تحلیل واریانس برای فرضیه دوم ۹۷
جدول (۴-۱۲) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه دوم ۹۷
جدول (۴-۱۳) ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم ۹۸
جدول (۴-۱۴) مدل خلاصه برای فرضیه سوم ۹۹
جدول (۴-۱۵) تحلیل واریانس برای فرضیه سوم ۱۰۰
جدول (۴-۱۶) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه سوم ۱۰۰
جدول (۴-۱۷) ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم ۱۰۱
جدول (۴-۱۸) مدل خلاصه برای فرضیه چهارم ۱۰۲
جدول (۴-۱۹) تحلیل واریانس برای فرضیه چهارم ۱۰۳
جدول (۴-۲۰) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه چهارم ۱۰۳
جدول (۴-۲۱) ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم ۱۰۴
جدول (۴-۲۲) مدل خلاصه برای فرضیه پنجم. ۱۰۵
جدول (۴-۲۳) تحلیل واریانس برای فرضیه پنجم. ۱۰۶
جدول (۴-۲۴) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه پنجم. ۱۰۶
جدول (۴-۲۵) ضرایب رگرسیون برای فرضیه پنجم. ۱۰۷
جدول (۴-۲۶) نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های توانمندسازی.. ۱۰۸
جدول (۴-۲۷) میانگین رتبه و اولویت بندی شاخص های توانمندسازی.. ۱۰۸
جدول (ب-۱) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بیان نرمال بودن شاخص ها ۱۲۵
جدول (ب-۲) شاخص های آماری.. ۱۲۵
جدول (ب-۳) ضرایب همبستگی پیرسون. ۱۲۶
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                          صفحه
شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق، مدل توانمند سازی اسپریتزر و میشرا ۶
شکل (۲-۱) پیش نیازها و سلسله مراتب برنامه های توانمندسازی.. ۲۷
شکل (۲-۲) مدل توانمند سازی ساختاری کانتر. ۴۲
شکل (۲-۳) مدل توانمند سازی اسپریتزر. ۴۳
شکل (۲-۴) مدل توانمند سازی بیل هارلی.. ۴۴
شکل (۲-۵) مدل توانمند سازی مگ لاگان ونل.. ۴۵
شکل (۲-۶) مدل توانمند سازی کانگر و کانگو. ۴۶
شکل (۲-۷) مدل توانمند سازی رابینز و همکاران. ۴۷
شکل (۲-۸) مدل توانمند سازی رایلی، بنتلی و لین.. ۴۸
شکل (۲-۹) مدل توانمند سازی آولیو. ۴۹
شکل (۲-۱۰) مدل توانمند سازی گائو. ۵۱
شکل (۲-۱۱) روش های سنتی برای سنجش اثربخشی.. ۶۳
 

فصل اول                           کلیات طرح

۱-۱- بیان مسئله

مهمترین و حیاتى ترین دارایى هر سازمان، نیروى انسانى آن سازمان، و کیفیت و توانمندى نیروى انسانى، مهمترین عامل بقا و حیات سازمان است. نیروى انسانى توانمند است که سازمان توانمند را به وجود مى آورد و رشد هر سازمانى درگرو توانمندکردن کارکنان آن است. توانمندسازى کارکنان، محوریترین تلاش مدیران در نوآفرینى، تمرکززدایى و حذف دیوانسالارى در سازمان ها است؛ با این حال به دلیل نگرش های شخصی برخی مدیران، ضعف ساختاری و یا روابط نادرست سازمانی، توانایی های بالقوه کارکنان ناشناخته باقی می ماند و بستر لازم برای بهره وری بیشتر سازمانی فراهم نمی شود. هر چند توانمندسازى در سطوح مختلف سازمانى و به روشهای مختلفی صورت مى گیرد در این پژوهش، ما به دنبال بررسى الزامات سازمانى براى توانمندسازى مدیران و کارمندان سازمان هستیم. در واقع مدیران توانمند می توانند کارکنان توانمند را به وجود آورند و از توانایی های کارکنان استفاده بهینه کنند و ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند.
امروزه مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه بکارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. از سویی دیگر با تخصصی تر و حرفه ای تر شدن روز به روز وظایف در سازمانها وضع به شکلی در آمده که همه چیز در حال تغییر و توسعه است و مدیران با افکار گذشته خود و تمرکز همه چیز در حیطه کاری خود قادر به اداره امور سازمان نیستند، و اگر بخواهند زیر مجموعه خود را از نظر تخصصی اداره نمایند باید در جهت آموزش و پرورش، سازمان، اختیارات، مسئولیت ها، خط مش و سیستم ها محیط مساعدی را فراهم آورند (طاهری،۱۳۸۷).
توانمندسازى ظرفیتهای بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار سازمان ها می گذارد. هرگاه سازمان ها بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند  به این نیروی بالقوه نیازمندند و بایستی آن را مورد استفاده قرار دهند. از این رو، وجود تغییرات سریع ، پیشرفتهای تکنولوژیک و رقابتهای آشکار و پنهان در دنیا،اهمیت و ضرورت توانا سازی را بیش از پیش آشکار ساخته است. فرآیند توانا سازی کارکنان نیز نیاز به مدیریت و رهبری دارد .به مدیریتی با ویژگیهای تسهیل گری ، حامی ، مربی و راهنما نیاز دارد (انصاری،۱۳۸۶).
در این تحقیق برآنیم تا به بررسی اثر توانمند سازی بر اثر بخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا بپردازیم.

۱-۲- هدف تحقیق

تعیین اثر توانمند سازی کارکنان بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا.
 

۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

بی شک توجه ویژه به عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان می تواند به عنوان مهمترین فاکتور پویایی و اثربخشی هرچه بیشتر سازمان مورد توجه قرار گیرد. توانمند سازى احساس تملک کارمند را نسبت به کارش افزایش مى دهد به نحوی که او نسبت به کارش احساس غرور مى کند و انجام وظایف را با میل و رغبت بر عهده مى گیرد، در غیر این صورت یک نگاه خالی از احساس نسبت به کارش خواهد داشت. کارکنانی که توانمند تر هستند تعهد و رضایت بیشتر و فشار هاى شغلی کمتری دارند، احتمالاً همکاری و مشارکت کاری بیشتری دارند. توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.توانمندسازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود. به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند. باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند. بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمان ها رابطه ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند (اسکندری،۱۳۸۱).
امروزه موفقیت و سودآوری سازمانها در گرو استفاده اثربخش از نیروی انسانی است. آزمون واقعی به عنوان یک رهبر و سرپرست، میزان مهارت شما در ایجاد و حفظ سازمانهای انسانی است.
دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی بعنوان با ارزشترین منابع سازمانی به متولیان آن محسوب می شوند. افراد به مثابه اجزایی هستند که در حال زندگی کردن،تفکر و احساس کردن می باشد واین اجزا برای رسیدن به هدفهای خود در یک سازمان کار می کنند. باید به خاطر داشته باشیم این سازمانها هستند که به سازمان معنا و مفهوم می بخشند و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می سازند (سعادت، ۱۳۸۱).
امروز ، پیش از هر انسانی است و نقش کلیدی منابع انسانی باعث شده برای جذب نیروهای انسانی شایسته بین سازمانه رقابت شدیدی صورت گیرد. توجه به تواناییهای ذهنی کارکنان و خلاقیت آنان می تواند مدیریت را در کسب هدفهای سازمانی و تحقق اثربخشی بالا موفق گرداند.
امروزه موفقیت و سودآوری سازمانها در گرو استفاده اثربخش از نیروی انسانی است. آزمون واقعی به عنوان یک رهبر و سرپرست، میزان مهارت شما در ایجاد و حفظ سازمانهای انسانی است (پیکر[۱] ، ۲۰۰۷).
[۱]- Picker
تعداد صفحه : ۱۴۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***