دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش :حسابداری

عنوان : مطالعه اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

مطالعه اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

دکتر محمود همت فر

 

استاد مشاور:

دکتر ابولفضل سعیدی فر

زمستان  ۱۳۸۹

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
 
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱) مقدمه ۴
۲-۱) تاریخچه مطالعاتی. ۴
۳-۱) اظهار مسئله ۶
۴-۱) چارچوب نظری پژوهش. ۷
۵-۱) فرضیه های پژوهش. ۸
۱-۵-۱)  فرضیه اصلی: ۸
۲-۵-۱) فرضیه های فرعی: ۸
۶-۱) اهداف پژوهش. ۸
۷-۱) اهمیت پژوهش. ۹
۸-۱) حدود  مطالعاتی. ۱۰
۱-۸-۱) قلمرو زمانی. ۱۰
۲-۸-۱) قلمرو مکانی. ۱۰
۳-۸-۱) قلمرو موضوعی. ۱۰
۹-۱) تعاریف علیاتی. ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
۱-۲)مقدمه ۱۳
۲-۲) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن. ۱۳
۱-۲-۲) هموار سازی سود ۱۳
۲-۲-۲)علل هموار سازی سود توسط مدیران. ۱۳
۳-۲-۲) انگیزه های هموار سازی سود ۱۵
۴-۲-۲)ابعاد هموار سازی سود ۱۸
۳-۲) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن. ۱۹
۱-۳-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش.. ۱۹
۲-۳-۲)  مدیریت مبتنی بر ارزش در اقدام. ۲۲
۳-۳-۲) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ ۲۳
۴-۳-۲) اندازه گیری ارزش خلق شده ۲۴
۱-۴-۳-۲) معیارهای خارجی. ۲۴
۲-۴-۳-۲) معیارهای داخلی. ۲۷
۵ـ۳ ـ۲ ) ارزش افزوده اقتصادی. ۳۰
۶-۳-۲ ) علت های مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. ۳۰
۷ـ۳ـ۲) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. ۳۴
۸-۳-۲) سرمایه ۳۴
۹-۳-۲) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. ۳۵
۱۰-۳-۲) تعریف و چگونگی محاسبه هزینه سرمایه ۳۵
۱۱-۳-۲) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ۴۱
۱۲-۳-۲) معضلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. ۴۳
۱۳-۳-۲ ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. ۴۴
۱۴-۳-۲ ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. ۴۶
۱۵ـ۳ ـ۲ ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. ۴۷
۱ـ۱۵ـ۳ـ۲ ) نرخ بازده از رویکرد عملیاتی. ۴۹
۲ـ۱۵ـ۳ـ۲ ) نرخ بازده از رویکرد مالی. ۴۹
۱۶-۳-۲ ) معادلهای حقوق صاحبان سهام ۵۰
۱۷-۳-۲ ) تعدیلات.. ۵۱
۱-۱۷-۳-۲ ) مالیاتهای معوقه ۵۱
۲-۱۷-۳-۲ ) موجودی ۵۴
۳-۱۷-۳-۲ ) اجاره های عملیاتی ۵۴
۴-۱۷-۳-۲ ) نامشهودها ۵۵
۵-۱۷-۳-۲ ) ادغام و تحصیل (M&A) 58
۶-۱۷-۳-۲ ) استهلاک انباشته سرقفلی. ۶۰
۷-۱۷-۳-۲ )هزینه های کامل پیش روی کوششهای موفقیت آمیز. ۶۱
۸-۱۷-۳-۲ ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام ۶۱
۱۸-۳-۲ ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی. ۶۱
۱۹-۳-۲ ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی. ۶۲
۲۰-۳-۲ NPV ( وارزش افزوده اقتصادی پیش روی ROI و IRR.. 64
۲۱-۳-۲ ) ارزش افزوده اقتصادی سهام ۶۴
۴-۲) پیشینه پژوهش. ۶۶
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۱-۳ مقدمه ۷۰
۲-۳) جامعه ی آماری. ۷۰
۳-۳) روش نمونه گیری. ۷۰
۴-۳) مدل تحلیلی پژوهش. ۷۱
۵-۳) اطلاعات مورد نیاز و چگونگی جمع آوری اطلاعات.. ۷۱
۶-۳) روش اجرای پژوهش. ۷۲
۷-۳)اندازه گیری متغیرهای پژوهش. ۷۲
۱-۷-۳) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود ۷۲
۲-۷-۳) ارزش افزوده اقتصادی  : ۷۴
۸-۳) روشهای آماری. ۷۷
۹-۳) مطالعه اعتبار پژوهش. ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه‏ ۸۰
۲-۴) توصیف دادهای آماری. ۸۰
۳-۴) تحلیل آماری فرضیه پژوهش. ۸۳
۱-۳-۴) مطالعه فرضیه فرعی. ۸۳
۴-۴) مطالعه فرض نرمال بودن متغیرهای پژوهش: ۸۵
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) مقدمه ۸۸
۲-۵) نتایج فرضیه پژوهش. ۸۸
۳-۵) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های پژوهش. ۸۹
۴-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۸۹
۵-۵) محدودیت های پژوهش. ۹۰
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۹۵
منابع لاتین: ۹۷
چکیده انگلیسی: ۹۸
 
 
جدول ۱-۴ لیست شرکتها به تفکیک هموارساز و غیر هموار ساز. ۸۰
جدول ۲-۴ نتایج حاصل از تفکیک شرکتها ی هموارساز و غیر هموار ساز. ۸۲
جدول ۳-۴ ارزش افزوده اقتصادی برای دو گروه شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز. ۸۳
جدول ۴-۴، نتایج خروجی SPSS آزمون لون. ۸۴
جدول ۵-۴، نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه پژوهش. ۸۴
جدول ۶-۴ مطالعه فرض نرمال بودن متغیرهای پژوهش. ۸۶
جدول الف پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرض نرمال بودن داده های پژوهش  ۹۲
جدول ب پیوست)  خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای توصیف داده های پژوهش. ۹۲
جدول ج پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرضیه پژوهش. ۹۳
 
 
نمودار ۱-۳ مدل تحلیلی پژوهش. ۷۱
نمودار ۱-۴ فراوانی شرکتهای نمونه از منظر هموارساز بودن یا نبودن سود ۸۲
 
 

مقدمه:

گروه های مختلف به علت های متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه گذاران دولت، بانک ها و اعتباردهندگان و… و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد هست که هر کدام در جایگاه خود می توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به دست می آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.
از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و… همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی مانند، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به مقصود  کسب پاداش بیشتر، بهره گیری از برآوردها و تخمین ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک الوصول و … و عیب دیگر اجازه بهره گیری اختیاری به مدیریت برای بهره گیری از روش های مورد قبول حسابدرای می باشد. پس مورد انتظار می باشد که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.
از طرفی در معیار های جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی[۱]  تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص ها جبران شده می باشد. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد بهره گیری قرار نمی گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات[۲]  بهره گیری می گردد تا بعضی مسائل خود به خود رفع گردد. حال این موضوع مطرح می باشد که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل مطالعه می باشد که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین مقصود به مطالعه این موضوع تحت عنوان « مطالعه اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.
فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه

در فصل حاضر به مفاهیم و کلیات پ‍ژوهش اعم از؛ اظهار مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی پژوهش خواهد بود.
 

۲-۱) تاریخچه مطالعاتی

توجکی در مقاله ای تحت عنوان «تاثیر هموارسازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» به این نتیجه می رسد که هموار سازی سود اثری بر بازده غیر عادی شرکتها نداشته اما وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید می کند. همچنین در تحقیقاتی که مرادی، پورحیدری، مشایخی و… انجام داده اند، وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید کرده اند.
در سال ۱۳۸۰ تحقیقی با عنوان کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی انجام شده می باشد، با در نظر داشتن نتایج حاصل از تجزیه  و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده ما دریافتیم که فقط سود عملیاتی (OI) دارای بار اطلاعاتی در زمینه تبیین تغییرات بازده سهام می باشد و ارزش افزوده اقتصادی در این زمینه دارای بار اطلاعاتی نمی باشد . (جلیلی ، محمد، پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه امام صادق) .
در سال ۱۳۸۲ تحقیقی با عنوان مطالعه کارکرد ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی در پیش بینی سود آتی شرکتها انجام گردید. نتیجه نهایی پژوهش نشان می دهد که در صورت بهره گیری صحیح از ارزش افزوده اقتصادی و تعیین مدل پیش بینی مناسب، تغییرات سود قابل پیش بینی می باشد و ازاین لحاظ دانش حسابداری در دستیابی به هدف تهیه اطلاعات سودمند گام مهمی برداشته می باشد (معینی ،۱۳۷۸،۵۶)۱.
در سال ۱۳۸۳ تحقیقی با عنوان مطالعه تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی درمقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات صورت گرفته می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که هنوز سودحسابداری بعنوان مهمترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری، مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار اوراق بهار دار می باشد و در اغلب موردها دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین می باشد . ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز توانسته اند بطور بالقوه وارد مدلهای تصمیم گیری در این بازار شوند و بعضاً از خود محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین نشان دهند. اما وجوه نقد حاصل از عملیات مطابق نتایج این پژوهش نتوانسته اند ارتباط معنی داری با بازده سهام نشان دهند (مشایخی ،۱۳۸۳،۲۴)۱.
در سال۱۳۸۳ تحقیقی با عنوان مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی ، وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران صورت گرفت. نتایج پژوهش بیانگر اینست که در سطح اطمینان ۹۵% می توان ادعا نمود که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری را با ارزش بازار نشان می دهد. این در حالی می باشد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی همبستگی کمتری با ارزش بازار دارد (سراجی ،۱۳۸۳،۲۴)۲.
در سال ۱۳۸۴ تحقیقی با عنوان مطالعه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سود آوری در شرکتها گروه وسائط نقلیه موتوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ صورت گرفته می باشد که پس از آزمون فرضیات پژوهش به این نتیجه دست پیدا نمود که بین سه متغیر PM,ROAوEPS با ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی داری هست و بین متغیرهای MV,ROE,P/E ارتباط معنی داری وجود ندارد . (شاکری ،احمد ،پایان نامه کارشناسی ارشد- موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی) .
در سال ۱۳۸۴ تحقیقی با عنوان مطالعه ارتباط همبستگی بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته می باشد. نتایج پژوهش پس از آزمون فرضیات بیانگر این مطلب می باشد که بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی هیچگونه ارتباط معنی داری وجود ندارد (حراف عموقین ،۱۳۸۴، ۳۱)۳.
 

۳-۱) اظهار مسئله

گروه های مختلف به علت های متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه گذاران دولت، بانک ها و اعتباردهندگان و … و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد هست که هر کدام در جایگاه خود می توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به دست می آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.
از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و… همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی مانند، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به مقصود  کسب پاداش بیشتر، بهره گیری از برآوردها و تخمین ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک الوصول و … و عیب دیگر اجازه بهره گیری اختیاری به مدیریت برای بهره گیری از روش های مورد قبول حسابدرای می باشد. پس مورد انتظار می باشد که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.
از طرفی در معیار های جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی[۳]  تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص ها جبران شده می باشد. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد بهره گیری قرار نمی گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات[۴]  بهره گیری می گردد تا بعضی مسائل خود به خود رفع گردد. حال این موضوع مطرح می باشد که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل مطالعه می باشد که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین مقصود به مطالعه این موضوع تحت عنوان « مطالعه اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب خواهد گردید.
دوره زمانی این پژوهش یک دوره سه ساله بین سالهای ۱۳۸۶ تا پایان دوره مالی ۱۳۸۸ خواهد بود
 

۴-۱) چارچوب نظری پژوهش

هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود می باشد. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن می باشد که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تامین کند. به گونه کلی هدف آن، کاهش تغییرات سود می باشد. محققان هموارسازی سود از این باور تبعیت می کنند که اعضای بازار با جریان ثابت سود گمراه مـــــی شوند (شریعت پناهی و سمائی،۱۳۸۶،۲۴)[۵].
اهمیت دادن به درآمد و سود حسابداری گزارش شده ، یک فرضیه ای هست که مدیران جستجو می کند که سود را در طی تمام دوره هموار نماید بطوریکه جریان سود ثابت بیشتر با واریانس سالانه کمتر منتهی به ارزش گذاری شرکت بالاتر می گردد . در بعضی موردها این بحث پیشنهاد می گردد که یک بازار سهام طبیعی نمی تواند داده های حسابداری را بطور صحیح تبیین دهد . رونن و سادن به تناوب پیشنهاد می کنند که مدیران هموار سازی سود را برای پیشگوئی کردن بهینه (بوسیله افراد برون سازمانی) از جریانات نقدی که ارزش شرکتها بر آن مبنا قرار می گیرد ، تسهیل می کند (هریسن،۲۰۰۸،۶۱)[۶] .
ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه گیری عملکردی می باشد که راه های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه های سرمایه ای می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته تعریف های ناشی از به کارگیری اصول حسابداری را رفع می کند از نظر ریاضی، نتایج حاصل از ارزش افزوده اقتصادی دقیقاً برابر مقادیر می باشد که از طریق جریانات نقدی تنزیل شده یا خالص ارزش فعلی به دست می آید.
ابزار تحلیلی EVA در سال ۱۹۸۲ توسط موسسه استرن و استیوارت متداول گردید. همان طوری که پیشتر گفته گردید، توسعه تجاری EVA یک شبه اتفاق نیافتاده می باشد. EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده می باشد.
نوآورانی مانند استرن که محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد. ابزار تحلیلی EVA از همان آغاز از سوی جامعه شرکت ها مورد پذیرش قرار گرفت چراکه روشی نوآورانه، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود. برخلاف معیارهای سنتی مانند EBIT در EBITDA و NOPAT و …، EVA سودآوری واقعی شرکت ها را مورد مطالعه قرار می دهد، یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیرمستقیم حقوق صاحبان را مدنظر قرار می دهد. زیرا EVA به گونه کاملا نزدیکی بر الزامات ماکزیمم سازی ثروت سهامداران منطبق می باشد به عنوان یک ابزار مدرن روز، جهت سنجش موفقیت شرکت ها به کار گرفته می گردد (کرامتی، ۱۳۸۸، ۳۵)۱.
[۱]- EVA
[۲]- NOPAT
[۳]- EVA
[۴]- NOPAT
 
 
[۶]- Harrison,2008,61
تعداد صفحه :۱۱۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***