دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی اثرات اجرای پروژه های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد

دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

 

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

مدیریت مناطق خشک و بیابانی

بررسی اثرات اجرای پروژه های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد

 

استاد راهنمای اول : دکتر حمید سودایی زاده

 

استاد راهنمای دوم : دکتر احمد فتاحی اردکانی

 

استاد مشاور : دکتر میر محمد محمدی میبدی

 

اسفند ماه ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول مقدمه، تعاریف، اهداف، فرضیه تحقیق.. ۱
۱-۱ مقدمه : ۲
۱-۲- اهداف تحقیق : ۳
۱-۳-   فرضیه تحقیق : ۳
۱-۴-  تعاریف : ۳
فصل دوم سوابق تحقیق.. ۷
۲-۱- سوابق تحقیق در جهان : ۸
۲-۲- سوابق تحقیق در ایران : ۱۱
فصل سوم مواد و روشها ۱۴
۳-۱- معرفی منطقه مورد تحقیق : ۱۵
۳-۱-۱- موقعیت جغرافیائی : ۱۵
۳-۱-۲هواشناسی واقلیم: ۱۶
۳-۱-۳ زمین شناسی  و ژئو مورفولوژی: ۲۰
۳-۱-۴ هیدرو لوژی و هیدرو ژئولوژی: ۲۱
۳-۱-۵  خاکشناسی: ۲۱
۳-۱-۶ پوشش گیاهی: ۲۱
۳-۱-۷ فرسایش: ۲۲
۳-۱-۸ حیات وحش: ۲۳
۳-۱-۹ بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی دشت شهداد: ۲۳
۳-۱-۱۰ سوابق مطالعات بیابان زایی و بیابان زدایی در دشت شهداد: ۲۶
۳-۲- روش تحقیق : ۲۸
۳-۲-۱- طراحی پرسشنامه : ۲۹
۳-۲-۲- تعیین اعتبار یا پایایی پرسشنامه : ۳۰
۳-۲-۳- تعیین روایی پرسشنامه : ۳۱
۳-۲-۴- محاسبه حجم جامعه نمونه : ۳۵
۳-۲-۵- توزیع پرسشنامه : ۳۶
۳-۲-۶- روش تحلیل داده ها : ۳۷
فصل چهارم نتایج.. ۳۹
۴-۱-تحلیل داده ها با آزمون t تک نمونه ای: ۴۰
۴-۲- فرضیه اصلی تحقیق.. ۴۰
۴-۳- فرضیه های فرعی تحقیق.. ۴۱
۴-۴ تحلیل استنباطی داده ها ۴۴
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. ۴۶
۵-۱ بحث و نتیجه گیری : ۴۷
۵-۲پیشنهادات: ۴۸
فهرست منابع و مؤاخذ : ۴۹
 
فهرست جداول، نمودارها و نقشه ها
عنوان                                                                                                         صفحه
شکل شماره ۳-۱موقعیت جغرافیایی منطقه. ۱۶
شکل ۳-۲ نوسانات دما در دشت شهداد. ۱۷
جدول ۳-۱ تبخیر ماهانه از تشتک و تبخیر وتعرق پتانسیل برحسب میلیمتر. ۱۷
شکل ۳-۳موقعیت محدوده مورد مطالعاتی در اقلیم نمای دومارتن.. ۱۸
جدول ۳-۲ پارامترهای مربوط به دما و بارندگی ماهانه ایستگاه مبنا (شهداد) طی دوره ۳۵ ساله(۱۳۵۱ لغایت ۱۳۸۵) ۱۹
شکل ۳-۴منحنی آمبروترمیک حوزه شهداد. ۲۰
جدول ۳-۳ لیست فلورستیک منطقه. ۲۲
جدول شماره ۳-۴آمار جمعیت و وضعیت سواد بر اساس آمار نامه ۱۳۸۵. ۲۴
جدول ۳-۵ عملکرد اجرایی فعالیت های بیابان زدایی از ابتدا تا پا یان سال۹۱. ۲۸
جدول شماره ۳-۶ خلاصه نتایج آمار مربوط به محاسبه ضریب کرونباخ.. ۳۱
جدول ۳-۷بارهای عاملی تحلیل عاملی شاخص های اندازه گیری.. ۳۵
جدول ۳-۸ تعداد نمونه به تفکیک روستاهای هدف.. ۳۶
نقشه شماره ۳-۱ موقعیت روستاهای هدف در محدوده مورد مطالعه. ۳۷
جدول۴-۱-آماره های آزمون T یک نمونه ای برای بررسی تاثیر پروژه های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی و ابعاد ده گانه  ۴۱
جدول ۴-۲- آماره های آزمون فریدمن جهت رتبه بندی تاثیر پروژه های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در ۱۰ بعد  ۴۵
 

فصل اول
مقدمه، تعاریف، اهداف، فرضیه تحقیق

 
به نام خدا
۱-۱ مقدمه :
کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می گیرند.
وجود محدودیت های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا فعالیت های غیراصولی انسانی در این زیست بوم ها،تخریب سرزمین وبروز پدیده بیابان زائی را به دنبال خواهد داشت.
پدیده بیابان زائی در کشور ما همواره بعنوان یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی مطرح بود،که در سالهای اخیر اثر عواملی مانند، افزایش جمعیت، توسعه صنایع،استفاده بی رویه از منابع آب و زمین، توسعه غیراصولی اراضی کشاورزی،آلودگی های مختلف زیست محیطی وبروز تغییرات نامتعارف اقلیمی این پدیده را تشدید نموده است.
پیامدهای بیابان زائی از قبیل شورشدن آب و خاک، جاری شدن سیلابها،فرسایش شدید وهجوم ماسه های روان،موانعی جدی را در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایجاد می نمایند.
بنابراین اجرای طرحها وپروژه های بیابان زدائی در سطوحی گسترده به منظور مهار بیابان زائی و احیاء واصلاح اراضی تخریب یافته در برنامه ریزیهای توسعه امری اجتناب ناپذیر بوده،که به لطف خداوند و تلاش کارشناسان و دست اندرکاران این بخش، در چهار دهه گذشته اقدامات ارزنده ای پیرامون این مسئله در کشور ما صورت گرفته است.اما با توجه به گستردگی پهنه های بیابانی،رشد فزاینده بیابان زائی و وجود محدودیت های اجرائی،هنوز نیاز به فعالیت های زیادی در این زمینه می باشد .
با وجود قدمت چهل­ساله فعالیت­های بیابان­زدائی، تا کنون مطالعات اندکی در زمینه چگونگی ومیزان اثر این اقدامات برپارامترهای اقتصادی، اجتماعی وزیست ­محیطی صورت گرفته که درسالهای اخیرنظربرخی ازمحققین وپژوهشگران این بخش رابه خودمعطوف نموده است. بر اساس بررسی به­عمل آمده در تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر به تحلیل های توصیفی و محتوایی از موضوع پرداخته شده وکمتر از روش­های آماری به منظور تحلیل وتشریح کمی این اثرات استفاده گردیده است.
از آنجائیکه بخش کشاورزی از مهمترین ارکان اقتصادی در هر منطقه به شمار می رود و مستقیماً وابسته به منابع آب و خاک بوده وهرگونه تغییر در این منابع تأثیری ملموس ومشهود بر فعالیت این بخش می گذارد. بنابراین بررسی اثر فعالیت های بیابان زدائی بربخش کشاورزی از قابلیت بیشتری نسبت به سایر بخش های تأثیر پذیر، برخوردار می باشد.
در مطالعه حاضر با توجه به نیازی که در این زمینه احساس می شد،سعی گردیده با استناد به روشهای آماری در مطالعات اجتماعی و اقتصادی، تحلیل کمی وجامعی و از تأثیر اقدامات بیابان زدائی بر توسعه کشاورزی ارائه شود.
 
لازم به ذکر است در این تحقیق به منظور شفافیت شاخص ها، منطقه ای جهت مطالعه انتخاب شده که در آن معیشت غالب مردم از طریق کشاورزی ودامداری تأمین می شود.
امید است ارائه نتایج این تحقیق بتواند کارشناسان ودست اندرکاران امر را تا حدودی در ارزیابی صحیح از دستاوردهای گذشته وبرنامه ریزی اصولی در زمینه اقدامات آینده یاری نماید .
تعداد صفحه : ۶۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***