دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان

مطالعه ارتباط ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران

استاد راهنما:

دکتر جمال برزگری خانقاه

استاد مشاور:

دکتر محمود معین الدین

سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
فهرست مطالب
 
چکیده ه
۱-۱ مقدمه. ۱
۱-۲ اظهار مسئله. ۳
۱-۳ اهمیت  و ضرورت پژوهش.. ۷
۱-۴ مدل مفهومی پژوهش.. ۹
۱-۵ اهداف پژوهش.. ۱۰
۱-۵-۱ هدف کلی.. ۱۰
۱-۵-۲ اهداف ویژه. ۱۰
۱-۶ سوال های پژوهش.. ۱۱
۱-۶-۱ سوال اصلی.. ۱۱
۱-۶-۲ سوال های فرعی.. ۱۱
۱-۷ فرضیه های پژوهش.. ۱۱
۱-۷-۱ فرضیه اصلی.. ۱۱
۱-۷-۲ فرضیه های فرعی.. ۱۲
۱-۸ روش پژوهش.. ۱۲
۱-۹ قلمرو پژوهش.. ۱۳
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی.. ۱۳
۱-۹-۲ قلمرو مکانی.. ۱۳
۱-۹-۳ قلمرو زمانی.. ۱۳
۱- ۱۰  جامعه آماری و نمونه آماری.. ۱۳
۱-۱۱کاربرد نتایج پژوهش.. ۱۴
۱-۱۲ تعریف واژه ها و اصطلاحات… ۱۵
۱-۱۲-۱اطلاعات… ۱۵
۱-۱۲-۲منبع اطلاعات… ۱۵
۱-۱۲-۳محتوای اطلاعاتی.. ۱۵
۱-۱۲-۴کیفیت اطلاعات… ۱۵
۱-۱۲-۵ارزش اطلاعاتی.. ۱۵
۱-۱۲-۶ وجه نقد.. ۱۵
۱-۱۲-۷ جریانات نقدی.. ۱۵
۱-۱۲-۸ فعالیت های اقدامیاتی.. ۱۶
۱-۱۲-۹ جریانات نقدی اقدامیاتی.. ۱۶
۱-۱۲-۱۰ مبنای تعهدی.. ۱۶
۱-۱۲-۱۱ اقلام تعهدی جاری و غیرجاری.. ۱۶
۱۱-۱۲-۱۴ ارزش بازار سهام. ۱۶
۱-۱۲-۱۵تغییرات سالانه حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی.. ۱۶
۱-۱۲-۱۶تغییرات سالانه حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی.. ۱۷
۱-۱۲-۱۷تغییرات سالانه موجودی کالا. ۱۷
۱-۱۲-۱۸تغییرات سالانه حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداختها ۱۷
۱-۱۲-۱۹تغییرات در حساب های پرداختنی متفرقه. ۱۷
۱-۱۲-۲۰تغییرات در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می شوند به استثنای ذخیره بابت سود سهام و مالیات پرداختنی    ۱۷
۲-۱ مبانی نظری.. ۱۸
۲-۱-۱ مقدمه. ۱۸
۲-۱-۲گزارشگری مالی.. ۱۸
۲-۱-۳استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آن ها ۱۹
۲-۱-۴اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی آن.. ۲۱
۲-۱-۴-۱اهمیت سود. ۲۲
۲-۱-۵مفاهیم سود حسابداری.. ۲۶
۲-۱-۶نقاط قوت سود حسابداری.. ۲۶
۲-۱-۷نقاط اشکال سود حسابداری.. ۲۷
۲-۱-۸ سود حسابداری در برابر سود اقتصادی.. ۲۷
۲-۱-۹مربوط بودن سود به ارزش سهام. ۲۸
۲-۱-۱۰سود، تعهدات و جریانات نقد.. ۲۹
۲-۱-۱۱ محتوای اطلاعاتی سوددهی حسابداری و ارزش بازار شرکت ها ۳۲
۲-۱-۱۲نقش و اهمیت اقلام تعهدی.. ۳۴
۲-۱-۱۳اختلاف های زمان بندی و معضلات تطابق.. ۳۴
۲-۱-۱۴ محتوای اطلاعات اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت… ۳۵
۲-۱-۱۵ طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری و غیر جاری.. ۳۷
۲-۱-۱۶جریان های نقدی.. ۳۸
۲-۱-۱۷جریان های نقدی حاصل از فعالیت های اقدامیاتی.. ۳۹
۲-۱-۱۸ محتوای اطلاعات وجوه نقدی اقدامیاتی و ارزش بازار شرکت… ۴۰
۲-۱-۱۹ محتوای اطلاعات وجوه نقدی آزاد و ارزش بازار شرکت… ۴۱
۲-۱-۲۰ ارتباط بین سوددهی و اجزای آن و ارزش بازار شرکت ها ۴۲
۲-۱-۲۱- ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی.. ۴۴
۲-۱-۲۲- ارزش اطلاعاتی اقلام تعهدی.. ۴۶
۲-۱-۲۳- ارزش بازار سهام عادی.. ۴۹
۲-۲ مروری بر پیشینه پژوهش.. ۵۱
۲-۲-۱ تحقیقات داخل کشور. ۵۱
۲-۲-۲  تحقیقات خارج کشور. ۵۷
۳-۱ مقدمه. ۶۶
۳-۲-طرح مسئله پژوهش… ۶۷
۳-۳- روش پژوهش و ابزار گردآوری داده ها ۶۸
۳-۴- فرضیه های پژوهش… ۶۸
۳-۵-گردآوری اطلاعات… ۶۹
۳-۶-جامعه آماری و حجم نمونه. ۷۰
۳-۷-روش جمع آوری و منابع اطلاعات… ۷۱
۳-۸-روایی ابزار گردآوری داده ها ۷۱
۳-۹- مدل مفهومی پژوهش.. ۷۱
۳-۱۰- مدلهای رگرسیونی پژوهش.. ۷۳
۳-۱۰-۱-مدل رگرسیونی بهره گیری شده برای فرضیه اول.. ۷۳
۳-۱۰-۲-مدل رگرسیونی بهره گیری شده برای فرضیه دوم. ۷۳
۳-۱۰-۳-مدل رگرسیونی بهره گیری شده برای فرضیه سوم. ۷۳
۳-۱۰-۴-مدل رگرسیونی بهره گیری شده برای فرضیه های چهار تا شش… ۷۳
۳-۱۱- تعریف نظری متغیرهای پژوهش.. ۷۳
۳-۱۱-۱-طبقه بندی و تشخیص متغیرها ۷۳
۳-۱۲- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.. ۷۴
۳-۱۲-۱-متغیر وابسته. ۷۵
۳-۱۲-۲-متغیرهای مستقل.. ۷۵
۳- ۱۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون آماری مورد بهره گیری. ۷۷
۳-۱۴- بعضی از مهمترین روش های آماری مورد بهره گیری در پژوهش.. ۷۷
۳-۱۴-۱تحلیل رگرسیون.. ۷۷
۳-۱۴-۲-رگرسیون خطی ساده. ۷۸
۳-۱۴-۳-رگرسیون خطی چند گانه. ۷۸
۳-۱۴-۴-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف… ۷۹
۳-۱۴-۵-آزمون دوربین واتسون.. ۷۹
۳-۱۴-۶-ضریب تعیین.. ۷۹
۳-۱۴-۷-ضریب تعیین تعدیل یافته. ۸۰
۳-۱۴-۸-آزمون وی کرامر. ۸۰
۳-۱۴-۹-آزمون (F). 80
۳-۱۴-۱۰-آزمون (T). 80
۳-۱۵- آزمون فرضیه ها ۸۰
۴-۱ مقدمه. ۸۲
۴-۲ آمار توصیفی.. ۸۲
۴-۳ آمار استنباطی.. ۸۳
۴-۳-۱ همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. ۸۳
۴-۳-۲ بررسی نرمال بودن متغیر ارزش بازار سهام. ۸۴
۴-۳-۳ فرضیه اول.. ۸۴
۴-۳-۴ فرضیه دوم. ۸۵
۴-۳-۵ فرضیه سوم. ۸۶
۴-۳-۶-آزمون رگرسیون خطی چندگانه. ۸۷
۴-۳-۷ فرضیه چهارم. ۸۸
۴-۳-۸ فرضیه پنجم.. ۸۹
۴-۳-۹ فرضیه ششم.. ۹۰
۵-۱  مقدمه. ۹۲
۵-۲ نتایج پژوهش.. ۹۳
۵-۳کلیاتی پیرامون موضوع پژوهش.. ۹۴
۵-۴نتیجه گیری.. ۹۵
۵-۴-۱فرضیه اول.. ۹۵
۵-۴-۲فرضیه دوم. ۹۶
۵-۴-۳فرضیه سوم. ۹۷
۵-۴-۴فرضیه چهارم. ۹۸
۵-۴-۵فرضیه پنجم.. ۹۹
۵-۴-۶فرضیه ششم.. ۱۰۰
۵-۶- ۱ پیشنهادات کاربردییشنهادات برخاسته از تحقیق). ۱۰۳
۵-۶- ۲  پیشنهادهایی برای پژوهش گران آتی.. ۱۰۴
۵-۷ محدودیتهای پژوهش.. ۱۰۶
منابع فارسی.. ۱۰۷
منابع انگلیسی.. ۱۱۳
پیوست… ۱۱۷
 
فهرست شکل ها و جداول
 
شکل ۱-۱: ارتباط پروسه تصمیم گیری سرمایه گذاران و اطلاعات صورت های مالی. ۶
نمودار(۱-۱): مدل مفهومی پژوهش. ۹
جدول ۲-۱ پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل و خارج از کشور. ۶۲
نمودار۳-۱: مدل مفهومی پژوهش. ۷۲
جدول ۳-۲: تبیین متغیرهای پژوهش. ۷۶
جدول ۴-۱ آمار توصیفی هر یک از متغیرهای پژوهش. ۸۲
جدول ۴-۲ همبستگی بین متغیرهای پژوهش. ۸۳
جدول ۴-۳ نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف متغیر ارزش بازار سهام ۸۴
جدول ۴-۴ رگرسیون خطی ساده فرضیه های پژوهش. ۸۴
جدول ۴-۵ قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. ۸۵
جدول ۴-۶ رگرسیون خطی ساده فرضیه های پژوهش. ۸۵
جدول۴-۷ قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. ۸۶
جدول ۴-۸ رگرسیون خطی ساده فرضیه های پژوهش. ۸۶
جدول ۴-۹ قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. ۸۷
جدول ۴-۱۰ رگرسیون خطی چندگانه فرضیه های پژوهش. ۸۷
جدول ۴-۱۱ قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. ۸۸
جدول ۴-۱۲ آزمون وی- کرامر. ۸۹
جدول ۴-۱۳ آزمون وی- کرامر. ۹۰
جدول ۴-۱۴ آزمون وی- کرامر. ۹۰
جدول ۴-۱۵ اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش. ۹۱
جدول ۵-۱ اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش. ۹۳
 

۱-۱ مقدمه

در دنیای امروز، دسترسی به اطلاعات مانند اطلاعات مالی بدون در نظر داشتن مقوله کیفیت آن یک راهبرد[۱] سودمند به شمار نمی آید. اطلاعات سودمند مبنای تصمیم گیری اشخاصی می باشد که در بازار سرمایه مشارکت دارند. سرمایه گذاران که تأثیر بنیادین در تامین مالی بازی می کنند برای تصمیم گیری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند و در همین راستا سیستم حسابداری با ارائه صورت های مالی به این نیاز پاسخ می دهد (کاظمی، ۱۳۸۸). هدف اصلی این می باشد که اطلاعات توسط بهره گیری کنندگان، درک و بدین ترتیب در تصمیم گیری آنها تغییر ایجاد گردد. با در نظر داشتن پروسه تصمیم گیری و تاثیر اطلاعات در تصمیم گیری می توان نتیجه گیری نمود که هرچه کیفیت این اطلاعات بیشتر باشد، اطلاعات بیشتری را ارائه می کنند. اطلاعات حسابداری زمانی ارزش دارند که کیفیت بالایی داشته باشند و توسط بهره گیری کنندگان درک و سبب بهبود در تصمیم گیری آنها گردد. برای رسیدن به این هدف بایستی به ویژگی ها ی ارائه مناسب توجه گردد.
ویژگی های کیفی به ویژگی هایی اطلاق می شودکه اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی را برای بهره گیری کنندگان مفید می کنند. طبق چارچوب نظری حسابداری، اطلاعات ارائه شده بایستی دارای ویژگی های کیفی بوده تا شرایط بهره گیری برای تصمیم گیری را داشته باشد. ویژگی های کیفی اولیه و اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی شامل مربوط بودن و قابلیت اتکا می باشد. مربوط بودن به این معنا می باشد که اطلاعات حسابداری بایستی توانایی ایجاد تفاوت در یک تصمیم را داشته باشند (FASB، ۱۹۸۰). و اطلاعاتی مربوط می باشد که دارای تاثیر باشد. (۱۳۴، ۱۹۹۲، Hendriksen and Vanbreda). در واقع این خصوصیات، شناسایی شده، تا تمیز دهنده اطلاعات بهتر از اطلاعات نامرغوب باشد و برای مفید کردن اطلاعات ضروری هستند. هر قدر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری دارای اثربخشی بیشتری باشد، حسابداری به اهداف تعیین شده خود نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمند بودن و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری می باشد.
صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین انواع اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران نیز نمی تواند فاقد کیفیت باشد. صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه آنها به عنوان فرآورده ی نهایی پروسه حسابداری و گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات به کاربران به شمار می رود و یکی از اهداف اصلی آنها، تهیه اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران می باشد. صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد دو جزو از این صورت ها هستند که اولی بر مبنای تعهدی و دیگری بر مبنای نقدی فراهم می گردد. جریان های وجه نقد از اختلاف های زمان بندی و معضلات تطابق بیشتری نسبت به سود رنج می برند. یکی از تأثیر های اقلام تعهدی تغییر یا تعدیل شناسایی وجه نقد در طول زمان می باشد به گونه ای که اعداد تعدیل شده ( سود ) عملکرد شرکت را بهتر اندازه گیری نماید (بند ۴۴ بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری هیات استاندارد های حسابداری مالی، ۱۹۷۸).
در این بین یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، ارزش بازار سهام شرکت می باشد زیرا سودمندی اطلاعات امروزه بر اساس مربوط بودن متغیرهای حسابداری با ارزش بازار سهام شرکت تعریف می گردد (رودنشین، ۱۳۸۴). و از آنجا که اطلاعات حسابداری تأثیر با اهمیتی در تعیین قیمت سهام دارد، پس موجب اصلاح و بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری می گردد. در این پژوهش جهت مطالعه تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر ارزش بازار سهام شرکت از متغیرهای سود حسابداری و اجزای تشکیل دهنده آن بهره گیری شده می باشد. انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران بهره گیری می گردد و به عنوان عامل موثر بر تصمیم گیری لحاظ گردد و به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در واحد های اقتصادی مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. سودها، اطلاعات اختصار هستند، به معنی دقیق تر، حاوی اطلاعاتی با ارزش هستند، بی آنکه لازم باشد سهامداران عملیات شرکت را به صورت کامل بدانند. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تاکید بر مفهوم جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) تقسیم شده می باشد. در این فصل آغاز به اظهار مسئله تصریح خواهد گردید. سپس به موضوع پژوهش و اهمیت آن پرداخته می گردد، مدل مفهومی ارائه خواهد گردید و در ادامه هدف از این پژوهش اظهار خواهد گردید، سپس فرضیه پژوهش، کاربردهای پژوهش، جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش، قلمرو پژوهش و تعریف واژگان و اصطلاحات اظهار خواهد گردید.
 

۱-۲ اظهار مسئله

سیستم حسابداری اهداف خاصی را دنبال می کند و بهره گیری کنندگان بازخورد اطلاعات ارائه شده را مورد مطالعه قرار می دهند تا به محتوای اطلاعاتی آنها پی برده و مبنای قابل اتکایی را جهت تصمیم گیری خود به دست آورند. سرمایه گذاران که در راس بهره گیری کنندگان هستند، نیاز به اطلاعاتی دارند تا اندازه ارزش سرمایه گذاری انجام شده و عوامل موثر بر آن را شناسایی نمایند. بدین لحاظ ارزش بازار سهام، معیار مهمی در این ارتباط می باشد و اطلاعات حسابداری یکی از عوامل مرتبط با آن تلقی می گردد.
یکی از کارکرد هایی که برای حسابداری تعریف شده می باشد، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایه گذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاری می باشد (کاظمی، ۱۳۸۸). اطلاعات در صورتی سودمند و ارزشمند می باشد که منجر به تغییر در باورها و کنش های سرمایه گذاران گردد و علاوه بر آن بتوان درجه سودمندی اطلاعات را بر اساس اندازه تغییرات در قیمت ها پس از انتشار اطلاعات، اندازه گیری نمود. اطلاعات مالی شرکت ها که بر قیمت سهام موثرند، را بایستی برای سرمایه گذاران افشا نمود. از بین اطلاعات حسابداری، سود حسابداری به عنوان مهم ترین منبع اطلاعاتی تأثیر بسزایی در تعیین ارزش جاری سهام یا کل واحد تجاری اعمال می کند. تأثیر سود حسابداری و جریان های نقدی در تعیین قیمت اوراق بهادار یکی از سوالات مهم در تحقیقات حسابداری بوده می باشد. در چهار دهه اخیر تحقیقات حسابداری حجمی از آثار تئوری را در مورد ارتباط ی بین سودهای حسابداری و ارزش شرکت پدید آورده می باشد که با آثار بال و براون (۱۹۶۸) شروع می گردد. سودهای حسابداری که شامل اقلام تعهدی و اجزای جریان های نقدی می باشد، از مهم ترین اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی تهیه شده می باشند. سهامداران که مهم ترین گروه بهره گیری کنندگان صورت های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می کنند. سود حسابداری عاملی می باشد که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می باشد که تحت تاثیر محتوای اطلاعاتی سودهای اعلام شده تغییر یافته می باشد (کاشف، ۱۳۸۹). با در نظر گرفتن اهمیت سود حسابداری و تأثیر وجوه نقد به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی و بهره گیری از آن در بسیاری از تصمیمات مالی از قبیل مدل های ارزشیابی اوراق بهادار، سود حسابداری به دو جزء نقدی و تعهدی تفکیک شده می باشد. سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی اندازه گیری می گردد که بر اساس رویکرد تعهدی در صورت شکل گیری درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش نمود و لزوما شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نمی باشد. زمان شکل گیری و وقوع درآمدها و هزینه های شرکت، اغلب متفاوت از زمان دریافت ها و پرداخت های نقدی می باشد. ارقام تعهدی که سود حسابداری را از جریان های نقدی متمایز می سازد، در نتیجه این  تفاوت ایجاد و گزارش می گردد و از این رو بین سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجوه نقد، تفاوت به وجود می آید (حقیقت و بختیاری، ۱۳۸۷). از طرف دیگر همان گونه که در بالا نیز تصریح گردید محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، به گونه گسترده ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته می باشد. شواهد قبلی نشان می دهد که سود تعهدی تأثیر مهمی در فرایند ارزش گذاری بازی می کند، زیرا اقلام تعهدی از طریق تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان های نقد در طول زمان و انتقال بین دوره ای آنها معضلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را تخفیف می دهد (میرزایی و مهر آذین، ۱۳۹۱). مطالعات بر روی محتوای افزاینده اطلاعاتی، سود های حسابداری را به جریانات نقدی عملیاتی، اجزای تعهدی عادی و اجزای تعهدی غیر عادی تجزیه نموده و بازده سهام را با هریک از اجزاء مرتبط می سازند (یزدی و همکاران، ۱۳۸۵). به هر حال، ارتباط بین اجزای سود حسابداری وارزش بازار سهام شرکت، از موضوعات مهم در تحقیقات مالی و حسابداری در مطالعات جدید می باشد. پس سوال اصلی پژوهش حاضر این گونه اظهار می گردد:
     آیا ارزش اطلاعاتی اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری، با ارزش بازار سهام دارای ارتباط معنا داری می باشند و کدام یک ارزش اطلاعاتی بیشتری نسبت به دیگری دارد؟
چنان چه وجود ارتباط معنادار تایید گردد، می توان ادعا نمود که محتوای اطلاعاتی متغیرهای مستقل مذکور نسبت به ارزش بازار سهام، دارای ارزش اطلاعاتی می باشد و تأثیر اساسی در تبیین و تبیین ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
با در نظر داشتن موضوعات مطرح شده و افق دیدی که حاصل گردید، هدف در این پژوهش مطالعه محتوا و ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری در بازار سرمایه ایران می باشد. و از آنجا که قیمت سهام فراهم کننده معیار مناسبی جهت ارزیابی فایده مندی ارقام حسابداری تلقی می گردد پس تصمیم بر این گردید که به مطالعه تاثیر این سه عامل بر روی ارزش بازار سهام پرداخته گردد. در حقیقت الگویی که سرلوحه کار برای انجام این پژوهش می باشد به صورت زیر می باشد:
(سود حسابداریf( = ارزش بازار سهام
 جریانات نقدی عملیاتی + تعهدات کل = سود حسابداری
تعهدات غیر جاری + تعهدات جاری = تعهدات کل
(تعهدات غیر جاری + تعهدات جاری + جریانات نقدی عملیاتی)f = ارزش بازار سهام
در اینجا مقصود از جریانات نقدی عملیاتی شامل جریان های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی و نیز آن دسته از جریان های نقدی می باشد که ماهیتاً به  گونه مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریان های نقدی صورت  جریان وجوه نقد نباشد. اقلام تعهدی بر اساس بهره گیری از رویکرد حسابداری تعهدی ایجاد می شوند و می توان گفت: اقلام تعهدی به عنوان تفاوت بین سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی تعریف می گردد.تعبیر عمومی از اقلام تعهدی این می باشد که اقلام تعهدی نتیجه اعمال فرصت طلبانه مدیریت در ثبت و شناسایی رویدادهاست. هم چنین تعهدات کل نیز به مجموع تعهدات جاری و غیرجاری گفته می گردد. با در نظر داشتن موردها ذکر گردیده و برای کمک به درک درستی از این سوال، مطالعه خواهد گردید که آیا ارتباط ای بین عوامل مطرح شده هست یا خیر. گویا مطالعه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری در بازار سرمایه ایران، می تواند کمک شایانی به غنی تر شدن این حوزه از ادبیات کرده و نیز رهنمودی برای افراد و شرکت های درگیر باشد. در چند سال اخیر بسیاری از پژوهش های حسابداری به مطالعه ارتباط بین بعضی از متغیرهای حسابداری از قبیل ارزش دفتری هر سهم، سود هر سهم، بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام اقدام نموده اند. موضوع گزارشگری و افشای اطلاعات مالی و تاثیرات آنها بر ارزش بازار سهام مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و محققان حسابداری و مدیریت مالی در کشورهای پیشرفته بوده می باشد. هدف عمده بسیاری از این پژوهشگران و محققان شناخت اندازه بهره گیری سرمایه گذاران از گزارش های مالی و اتکای آنان بر این گونه گزارش ها در زمان تصمیمات مربوط به خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد (رسولی، ۱۳۸۸).
 

شکل ۱-۱: ارتباط پروسه تصمیم گیری سرمایه گذاران و اطلاعات صورت های مالی (رودنشین، ۱۳۸۴)

تصمیمات سرمایه گذاری
اطلاعات مفید و سودمند
ویژگی کیفی مربوط بودن

 

اندازه مربوط بودن با ارزش بازار شرکت

 

اقلام صورت های مالی

سود به عنوان مهمترین متغیر (برگرفته از صورت سود و زیان)
اجزای نقدی سود (جریان نقدی عملیاتی برگرفته از صورت گردش وجوه نقد)  
اجزای تعهدی سود

 
 
 

اقلام تعهدی جاری
اقلام تعهدی غیر جاری

 
 
[۱] Strategy                                                                                                                                            
تعداد صفحه :۱۳۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***