دانلود پایان نامه ارشد:برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازرگانی داخلی

عنوان : برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

عنوان:

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

استاد راهنما:

 دکترحمیدرضا علیپور

استاد مشاور:

دکتر شهرام گیلانی نیا

نیمسال تحصیلی

۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                       صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲-بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………. ۳
۱-۴-فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۵-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۶- مراحل تدوین مدل اقتصاد سنجی …………………………………………………………………………. ۵
۱-۷-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی………………………………………………………….. ۵
۱-۷-۱-جهانی شدن اقتصاد…………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۷-۲-یکپارچگی اقتصادی………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۷-۳-منطقه گرایی………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۷-۴-پتانسیل تجاری………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۷-۵-تجارت دو جانبه…………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۷-۶-مدل جاذبه…………………………………………………………………………………………………….. ۶
فصل دوم : ادبیات  و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۸
۲-۲-جهانی شدن……………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۳-آثار جهانی شدن  بر اقتصاد ایران…………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۳-۱-منافع……………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۳-۲-زیانها……………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۴-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۵-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۵-۱-آثار رفاهی ایستا……………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۵-۱-۱-ایجاد تجارت……………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۵-۱-۲-انحراف تجارت………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۵-۲-آثار رفاهی پویا……………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۶-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور……………………………. ۱۳
۲-۷-همپیوندی اقتصادی………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۸-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل…………………………………………………………….. ۱۷
۲-۸-۱-تئوری هکشر- اوهلین………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۸-۲-نظریه های جدید تجارت………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۹-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی……………………………………….. ۲۱
۲-۹-۱-شاخص توسعه انسانی………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۹-۲تولید سرانه………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۹-۳-درجه باز بودن اقتصاد………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۹-۴-سرمایه گذاری مستقیم خارجی……………………………………………………………………. ۲۶
۲-۹-۵ -جمعیت……………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱۰-مفهوم پتانسیل تجاری و روشهای محاسبه آن……………………………………………………. ۲۸
۲-۱۰-۱-روش ساده برآورد پتانسیل تجاری…………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱۰-۲-روش برآورد پتانسیل تجاری با بهره گرفتن از آزمون مشابهت و اکمال تجاری            ۲۹
۲-۱۰-۳-فرضیه لیندر…………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۱۰-۴-معیار فینگر – کرینین (F-K)……………………………………………………………………. 30
۲-۱۰-۵-معیار کسینوس(Cosine)……………………………………………………………………………… 31
۲-۱۰-۶-معیار تشابه(EIS)…………………………………………………………………………………. 31
۲-۱۰-۷-شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA)…………………………………………………… 32
۲-۱۰-۸-شاخص گروبل – لوید…………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱۱- برآورد پتانسیل تجاری از مدل جاذبه…………………………………………………………….. ۳۳
۲-۱۱-۱-تاریخچه مدل جاذبه………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۱۱-۲-مزایا و معایب مدل جاذبه………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۱۱-۳-الگوی تعمیم یافته مدل جاذبه…………………………………………………………………… ۳۵
۲-۱۲-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۱۲-۱-مطالعات خارجی………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۱۲-۲-مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………. ۴۰
 
فصل سوم : روش تحقیق و تبیین مدل
۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۲- مدل پانل دیتا…………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۲-۱- محاسن استفاده از مدل پانل دیتا………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۲-۲- محدودیت های پانل دیتا………………………………………………………………………….. ۴۶
۳-۳- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی…………………………………………….. ۴۶
۳-۳-۱- اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………… ۴۷
۳-۳-۲- اثرات تصادفی………………………………………………………………………………………. ۴۸
۳-۳-۳- آماره هاسمن…………………………………………………………………………………………. ۴۸
۳-۴-بررسی و تحلیل آماری متغیرهای تحقیق……………………………………………………………. ۵۰
۳-۴-۱-متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………… ۵۰
۳-۴-۲-متغیر های توضیحی……………………………………………………………………………………….. ۵۰
فصل چهارم :تخمین مدل
۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۴-۲- مراحل برآورد مدل……………………………………………………………………………………… ۵۶
۴-۲-۱-آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………. ۵۷
۴-۲-۲- آزمون هم انباشتگی…………………………………………………………………………………. ۵۸
۴-۳-نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب……………………………………………………………. ۶۱
۴-۴-شکاف تجاری کشورها…………………………………………………………………………………. ۶۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۵-۲- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۵-۳-بحث در مورد نتایج:…………………………………………………………………………………….. ۶۸
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه……………………………………………………………………………………… ۶۹
۵-۵- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………….. ۷۰
۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………. ۷۱
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………… ۷۲
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول ۲-۱-شاخص توسعه انسانی…………………………………………………………………………… ۲۲
جدول۲-۲-تولید ناخالص سرانه داخلی……………………………………………………………………… ۲۳
جدول۲-۳-درجه بازی اقتصاد…………………………………………………………………………………. ۲۵
جدول۲-۴- نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی………………………… ۲۶
جدول۲-۵- جمعیت……………………………………………………………………………………………… ۲۷
جدول۴-۱-انتظارات تئوریک علائم پارامترها………………………………………………………………. ۵۶
جدول ۴-۲- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)……………………………….. ۵۸
جدول ۴-۳- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) در سطح یک……………… ۵۸
جدول ۴-۴- نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی……………………………………………………………… ۵۹
جدول۴-۵- آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل………………………………………………………… ۶۰
جد.ل۴-۶-نتایج تخمین…………………………………………………………………………………………. ۶۱
جدول۴-۷- میانگین شکاف تجاری کشورها طی سالهای ۲۰۰۱-۲۰۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۴
جدول۵-۱-خروجی تخمین……………………………………………………………………………………. ۶۸
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                       صفحه
نمودار ۲-۱-تولید ناخالص سرانه داخلی………………………………………………………………….. ۲۴
نمودار۲-۲- درجه باز بودن اقتصاد کشورها………………………………………………………………. ۲۵
جدول ۲-۳-سرمایه گذاری مستقیم خارجی………………………………………………………………. ۲۷
نمودار ۳-۱- میانگین حجم مبادلات کشور با کشورهای منتخب طی سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۱٫٫٫٫ ۵۰
نمودار ۳-۲- ارتباط حجم مبادلات و تولید ناخالص داخلی ایران…………………………………… ۵۱
نمودار  ۳-۳- حجم مبادلات و جمعیت ایران……………………………………………………………. ۵۲
نمودار ۳-۴–حجم مبادلات و میانگین جمعیت کشورهای منتخب…………………………………… ۵۲
نمودار۳-۵ – حجم مبادلات و فاصله………………………………………………………………………. ۵۳
نمودار ۳-۶- حجم مبادلات و تشابه اقتصادی……………………………………………………………. ۵۳
نمودار۴-۱-شکاف تجاری کشور ایران با کشورهای منتخب………………………………………….. ۶۲
نمودار ۴-۲-میانگین شکاف تجاری کشورها……………………………………………………………… ۶۵
نمودار ۵-۱- متوسط شکاف تجاری………………………………………………………………………… ۶۹
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱-مقدمه
پس از پایان جنگ جهانی دوم، تجارت بین الملل رشد سریعتری به خود گرفت به طوری که طی سالهای اخیر رشد تجارت جهانی سریعتر از تولید جهان بوده است . در این میان سهم کشورهای توسعه یافته در تجارت، رشد فزاینده تری نسبت به کل تجارت داشته است. به عبارتی تجارت بین الملل به نحو گسترده ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار تمام کشورها قرار گرفته و فشار عوامل اقتصادی و رشد فوق العاده تکنولوژی های ارتباطی و مخابراتی، نوع جدیدی از مناسبات تجاری بین کشورها و مناطق مختلف جهان را فراهم آورده است . همچنین رشد تجارت کالا و نیز سرمایه گذاری های خارجی، نقش این عوامل را در رشد اقتصادی کشورها فوق العاده افزایش داده است(سوری و تشکینی ، ۱۳۹۰،۱۳۶). از اینرو تئوری یکپارچگی اقتصادی دلالت بر آزاد سازی تبعیض آمیز تجارت دارد و به صورت تجارت ترجیحی گروهی از کشورهای یک منطقه یا یک قاره با اعمال تبعیض تجاری علیه سایر کشورهای جهان تعریف می شود . یکپارچگی اقتصادی به صورت نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش محدودیتهای تعرفه ای تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی می باشد. البته در مورد تئوری یکپارچگی اقتصادی، نظریات مختلفی از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. موافقان بر این باورند که با ایجاد طرح یکپارچگی اقتصادی و پیوند میان گروهی از کشورها، مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی بین این کشورها افزایش می یابد. در این حالت، منابع اقتصادی این کشورها یک کاسه می شود و یک سیستم اقتصادی بزرگتر حاصل می شود . گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوی هزینه ها، باعث تقسیم کار و تخصیص مجدد منابع شده و در نهایت افزایش اشتغال، افزایش تولید و افزایش رفاه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد(شهرستانی و حیدری ، ۱۳۸۹، ۵).
در مطالعه حاضر به پتاسیل تجاری کشور ایران جهت تشکیل یکپارچگی تجاری با کشورهای منتخب پرداخته شده است تا از این رهگذر بتوان شکاف تجاری موجود را ارزیابی کرد.تحقیق حاضر در ۵ فصل تدوین شده است :
در فصل اول کلیات تحقیق و چارچوب کلی آن از جمله بیان مسئله اصلی تحقیق ، اهداف و فرضیات و نهایتا روش مقتضی جهت پاسخ به سوال اصلی تحقیق آمده است
در فصل دوم سعی شده است مسئله پتانسیل تجارت خارجی از ابعاد مختلف بررسی گردد  از اینرو ابتدا به ادبیات تحقیق پرداخته شده است و سپس مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور داشته ایم
در فصل سوم ، پس از استخراج داده های مورد نیاز ، با توجه به ماهیت داده ها ، روابط منطقی حاکم برآنها  و همچنین مطالعات مورد بررسی در فصل دوم بهترین و مناسب ترین روش تحقیق انتخاب و توضیح داده شد.
در فصل چهارم پس از تبیین مدل اقتصاد سنجی و تصریح الگوی مناسب  ، به روش پنل دیتا تخمین زده شد .
در نهایت در فصل پنجم نتایج حاصل از تخمین  تفسیر و سپس راهکارهای مرتبط ارائه گردیده است.
 
تعداد صفحه : ۹۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***