دانلود پایان نامه ارشد:اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش های …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش :تولید

عنوان : اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با بهره گرفتن از روش های   تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM)

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت صنعتی (تولید)

عنوان:

اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با بهره گرفتن از روش های

 تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM)

استاد راهنما:

دکتر حسام زند حسامی

استاد مشاور:

دکتر اکبر عالم تبریز

سال تحصیلی ۹۱-۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اوّل.. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله. ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۵
۱-۵- سوابق تحقیقات گذشته. ۶
۱-۶- سوالات تحقیق.. ۶
۱-۶-۱- سوال اصلی.. ۶
۱-۶-۲- سوالات فرعی.. ۷
۱-۷- روش تحقیق.. ۷
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات.. ۷
۱-۹- ابزار گرداوری اطلاعات.. ۷
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷
۱-۱۱- تعریف واژه ها و اصطلاخات تخصصی.. ۸
فصل دوم. ۹
۲-۱- مقدمه. ۱۰
۲-۲- مفهوم تکنولوژی.. ۱۰
۲-۳- طبقه بندی تکنولوژی.. ۱۲
۲-۴- عناصر اصلی تکنولوژی.. ۱۳
۲-۵-  مدیریت تکنولوژی.. ۱۴
۲-۶- تکنولوژی و مزیت رقابتی.. ۱۶
۲-۶-۱- ابعاد مزیت رقابتی.. ۱۷
۲-۷- اکتساب تکنولوژی.. ۱۸
۲-۷-۱- انتقال تکنولوژی.. ۲۱
۲-۷-۲- انواع شیوه های اکتساب تکنولوژی.. ۲۴
۲-۷-۳-  مدل های اکتساب تکنولوژی.. ۳۰
۲-۸- مروری بر تحقیقات گذشته. ۴۱
۲-۸-۱- جایگاه اکتساب تکنولوژی در مطالعات صورت پذیرفته. ۴۱
۲-۸-۲- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته. ۴۲
۲-۸-۳- معیارهای تاثیرگذار بر شیوه های اکتساب تکنولوژی.. ۵۳
فصل سوّم. ۶۳
۳-۱-مقدمه. ۶۴
۳-۲-روش تحقیق.. ۶۴
۳-۳- ابزار و روش گرد آوری اطلاعات.. ۶۵
۳-۴- روایی ابزار اندازه گیری.. ۶۶
۳-۵-جامعه و نمونه تحقیق.. ۶۶
۳-۶-تکنیک DEMATEL فازی.. ۶۶
۳-۷- روش تحلیل شبکه  ANP. 70
۳-۷-۱- تفاوت روش تحلیل شبکه و تحلیل سلسله مراتبی.. ۷۱
۳-۷-۲- مراحل روش تحلیل شبکه. ۷۲
۳-۷-۲-۱- ساخت مدل و پیکربندی مساله. ۷۲
۳-۷-۲-۲-تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و محاسبه بردار های وزن.. ۷۲
۳-۷-۲-۳-تشکیل سوپر ماتریس…. ۷۳
۳-۷-۲-۴محاسبه توزیع ماندار سوپر ماتریس وزن دار شده ۷۴
۳-۷-۲-۵- نرمال کردن وزن های بدست آمده با در نظر گرفتن هر خوشه. ۷۴
۳-۷-۲-۶-انتخاب گزینه برتر. ۷۴
فصل چهارم. ۷۵
۴-۱- مقدمه. ۷۶
۴-۲- گروه بندی عوامل تاثیر گذار در استراتژی اکتساب تکنولوژی.. ۷۶
۴-۲-۱- عوامل شناسایی شده برای قابلیت سازمان.. ۷۷
۴-۲-۲- عوامل شناسایی شده برای استراتژی سازمان.. ۷۷
۴-۲-۳- عوامل شناسایی شده برای برای تکنولوژی.. ۷۸
۴-۲-۴- عوامل شناسایی شده برای عوامل محیطی.. ۷۸
۴-۳- تاثیر گروه های اصلی اثر گذار بر همدیگر. ۷۹
۴-۴- شناسایی ارتباط عوامل در درون هریک از گروه ها ۸۳
۴-۴-۱- ارتباط بین عوامل مربوط به قابلیت سازمان.. ۸۳
۴-۴-۲- ارتباط بین عوامل مربوط به استراتژی سازمان.. ۸۴
۴-۴-۳- ارتباط بین عوامل مربوط به تکنولوژی سازمان.. ۸۵
۴-۴-۴- ارتباط بین عوامل مربوط به محیط.. ۸۶
جدول۴-۸ ارتباط عوامل مربوط به محیط.. ۸۶
۴-۵- مدل تحقیق.. ۸۷
۴-۶- روش ANP برای اولویت بندی استراتژی های اکتساب.. ۸۸
۴-۶-۱- اولویت بندی تاثیر هر یک از گروه ها بر روی هدف.. ۸۸
۴-۶-۲- اولویت بندی معیارها در درون هر کدام از گروه ها ۸۹
۴-۶-۳- سوپر ماتریس اولیه. ۹۳
۴-۶-۴- توزیع ماندار سوپر ماتریس…. ۹۷
۴-۶-۵- وزن نرمال شده استراتژی های اکتساب تکنولوژی.. ۱۰۱
فصل پنجم. ۱۰۲
۵-۱- مقدمه. ۱۰۳
۵-۲- تجزیه‎وتحلیل سوالات تحقیق.. ۱۰۳
۵-۲-۱- سوال اصلی.. ۱۰۳
۵-۲-۲- سوالات فرعی: ۱۰۴
۵-۳- یافته ها و نتایج تحقیق.. ۱۰۵
۵-۴- پیشنهادات تحقیق.. ۱۰۷
۵-۴-۱- پیشنهادهایی برای صنعت پتروشیمی ایران.. ۱۰۷
۵-۴-۲- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی.. ۱۰۷
ضمیمه. ۱۰۸
Abstract 143
 
فهرست جداول
جدول۲-۱ اثرات و نتایج مورد انتظار ناشی از اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
جدول۲-۲ انواع روشهای اکتساب تکنولوژی با توجه به تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
جدول ۲-۳ دسته بندی شیوه های اکتساب تکنولوژی به سه دسته کلی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
جدول ۲-۴مدل چیزا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
جدول۲-۵ مدل روبرت و بری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
جدول۲-۶ مدل فورد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
جدول ۲-۷ مدل Gilbert……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
جدول ۲-۸ مدل جامع انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
جدول ۲-۹ متداول ترین تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته………………………… ۴۱
ستین دمار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
جدول۲-۱۰ دسته بندی تحقیقات پیشین (خارجی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
جدول ۲-۱۱ دسته بندی تحقیقات پیشین ( داخلی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
جدول ۲-۱۲ معیارهای اکتساب تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
جدول۲-۱۳ ابعاد اکتساب تکنولوژی و تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
جدول۲-۱۴ تعریف معیارهای تاثیرگذار بر شیوه های اکتساب تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
جدول ۳-۱ اصطلاحات زبانی و ارزشهای زبانی متناظر تکنیک DEMATEL………………………………………………………………………………………………….. 66
جدول ۴-۱عوامل گروه بندی شده در گروه قابلیت سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
جدول۴-۲ عوامل شناسایی شده برای استراتژی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
جدول۴-۳ عوامل گروه بندی شده در گروه تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
جدول۴-۴ عوامل گروه بندی شده در گروه عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
جدول ۴-۵ نحوه ارتباط عوامل مربوط به قابلیت سازمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
جدول۴-۶ ارتباط عوامل مربوط به استراتژی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
جدول۴-۷ ارتباط عوامل مربوط به تکنولوژی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
جدول ۴-۹سوپر ماتریس اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
جدول ۴-۱۰ توزیع ماندار سوپر ماتریس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
 
نمودارها
نمودار۲-۱ عناصر تشکیل دهنده تکنولوژی.. ۱۳
نمودار۲-۲ فرایند انتقال تکنولوژی.. ۲۳
نمودار۳-۱ فرایند کلی تحقیق.. ۶۵
نمودار۴-۲ نتایج مقایسات زوجی معیارها با توجه به هدف.. ۸۷
نمودار ۴-۳ مقایسات زوجی معیارها با توجه به قابلیت سازمان.. ۸۸
نمودار ۴-۴ مقایسات زوجی معیارها با توجه به استراتژی سازمان.. ۸۹
نمودار ۴-۵ مقایسات زوجی معیارها با توجه به تکنولوژی.. ۹۰
نمودار ۴-۶ مقایسات زوجی معیارها با توجه عوامل محیطی.. ۹۱
نمودار۴-۷ وزن نرمال شده استراتژی های اکتساب تکنولوژی.. ۱۰۰
 

چکیده

با توجه به سرعت جهانی شدن و  رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی های برتر به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازار های جهانی مطرح شده اند. اگر سازمان ها می خواهند از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می باید قادر باشند تا تکنولوژی های مورد نیاز خود را کسب و از تکنولوژی های خود بهره برداری کنند. در تنظیم استراتژی تکنولوژی یکی از بحرانی ترین مراحل این است که چگونه تکنولوژی مورد نیاز را کسب کنیم. اکتساب تکنولوژی این مورد را در نظر می گیرد که آیا تکنولوژی را از طریق توسعه داخلی، همکاری با دیگر شرکت ها و موسسات و یا خرید تکنولوژی بدست آوریم.
این پژوهش با هدف اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی انجام گرفت که اجزای کلیدی موثر بر سبک اکتساب تکنولوژی شناسایی گردید سپس این عوامل در چهار گروه عوامل محیطی ، تکنولوژی سازمان، استراتژی  وعوامل مربوط به قابلیت سازمان گروه بندی شد. ارتباط درون هر یک از گروه ها با بهره گرفتن از ماتریس مقایسات زوجی بدست آمد و ارتباط بین گروه ها با تکنیک  DEMATEL  فازی حاصل شد و نهایتا با بهره گرفتن از روش ANP استراتژی های اکتساب تکنولوژی اولویت بندی گردید.
در بین استراتژی های اکتساب تکنولوژی خرید در اولویت اول، همکاری در اولویت دوم و ساخت در اولویت سوم قرار گرفت. در بین دوازده عامل محیطی، عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم های اقتصادی با ۱/۲۷ درصد بیشترین تاثیر، در میان نه عامل مربوط به قابلیت سازمان، معیار آشنایی شرکت با وضعیت بازار ۶/۲۶ درصد دارای بیشترین تاثیر، عوامل مربوط به استراتژی سازمان شامل پنج عامل بود که در بین این پنج عامل، معیار تناسب با استراتژی کسب و کار با ۳/۵۱ درصد در رتبه اول و در بین عوامل مربوط به تکنولوژی، هزینه های تحقیق و توسعه با ۴/۲۱ درصد در اولویت اوّل تاثیر گذاری بر استراتژی اکتساب تکنولوژی قرار دارد.
واژگان کلیدی: مدیریت تکنولوژی، استراتژی، اکتساب تکنولوژی، DEMATEL فازی، ANP
فصل اوّل
کلّیات

۱-۱- مقدمه

در سراسر تاریخ انسان، تکنولوژی  تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است. علی رغم  این حقیقت که تکنولوژی بزرگ ترین و فراگیرترین عامل موثر بر زندگی انسان امروزی است، اما هنوز هم برای بسیاری از مردم یک معماست و هنوز هم بسیاری از عوام و خواص نمی توانند تعریف دقیقی از آن ارائه بدهند. لذا بهتر است بحث را با ارائه تعریفی روشن از تکنولوژی آغاز کنیم . (خلیل،۱۳۸۶)
تکنولوژی را می توان تمام دانش، کالاها، فرایندها،ابزارها، روش ها و سیستم هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته می شوند. تکنولوژی عبارتست از روش انجام کارها به وسیله ما. تکنولوژی ابزاری است که به وسیله آن می توانیم به اهداف خود دست یابیم. تکنولوژی، اجرای عملی دانش است، ابزاری است که به کمک تلاش و سعی آدمی می آید.(همان منبع)
با توجه به سرعت جهانی شدن و  رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی های برتر به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازار های جهانی مطرح شده اند. اگر سازمان ها می خواهند از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می باید قادر باشند تا تکنولوژی های مورد نیاز خود را کسب و از تکنولوژی های خود بهره برداری کنند. لذا تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می شود باید در فعالیت های طراحی استراتژی و برنامه ریزی یک سازمان مد نظر قرار گیرند. چنانچه در یک سازمان امکان دسترسی به تکنولوژی در داخل نباشد به منزله ناتوانی روی تکنولوژی کلیدی است که باید از بیرون تامین نماید( بین،۲۰۰۷) .

۱-۲- بیان مسئله

تدوین و اجرای موثر استراتژی تکنولوژی به عنوان عامل اصلی در مزیت رقابتی یک شرکت لحاظ می گردد. مطالعات زیادی در مورد اینکه چه طور چشم انداز استراتژی تکنولوژی را تعریف کنیم، وجود دارد. برخی از این مطالعات بر توسعه تکنولوژی و برخی بر توسعه دانش تاکید دارد.(داونپورت[۱] و دیگران، ۲۰۰۳). اما آنچه همه ادبیات ها در آن مشترک هستند این است که استراتژی تکنولوژی فرآیندی است که، از مجموعه ای گام هایی تشکیل می شود که این گام ها از تصمیم‎گیری استراتژیک  تا اجرای استراتژیک را  مورد توجه قرار می دهد. از جمله آنها می توان به اکتساب، مدیریت و اکتشاف تکنولوژی اشاره کرد(داونپورت و دیگران، ۲۰۰۳) ( فورد[۲]، ۲۰۰۸ (.
در تنظیم استراتژی تکنولوژی یکی از بحرانی ترین مراحل این است که چگونه تکنولوژی مورد نیاز را کسب کنیم. اکتساب تکنولوژی این مورد را در نظر می گیرد که آیا تکنولوژی را از طریق توسعه داخلی، همکاری با دیگر شرکت ها و موسسات و یا خرید تکنولوژی بدست آوریم(چو و یو[۳]،۲۰۰۰(. تنوع استراتژی های (سبک ها) اکتساب تکنولوژی و پیچیدگی محیط تجارت مدرن منجر به این شده که تصمیم‎گیری برای آن بسیار مشکل باشد. بنابراین نیاز مبرم به شناسایی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار در شیوه اکتساب تکنولوژی  احساس می شود و همچنین تاثیر هر کدام از گروه عوامل بر گروه های دیگر نیز می تواند نهایتا تاثیر گذار بر سبک اکتساب تکنولوژی باشد و نتایج تحقیق بدون در نظر گرفتن تاثیر گروه ها بریکدیگر می تواند ناقص باشد به همین دلیل تاثیر آن ها  بر یکدیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
مطالعات زیادی انجام شده است که اجزای کلیدی موثر بر سبک اکتساب تکنولوژی را شناسایی  می کند(کروکاوا[۴]، ۱۹۹۷) (هوانگ و تانگ[۵]، ۲۰۰۷). با این حال وجود شکاف بین تصمیمات نهایی و عوامل اثر گذار احساس می شود. هر چند عوامل زیادی شناسایی شده که موثر در سبک اکتساب می باشند، اما وجود مطالعات اندک در مورد اینکه چطور یک تصمیم استراتژیک مبتنی بر مجموعه ای بزرگ از عوامل با رویکردی کمی و سیستماتیک  می توان گرفت، احساس می شود. شمار زیادی از استراتژی های اکتساب تکنولوژی شناسایی شده که شامل استراتژی خرید فن آوری، خرید لیسانس، ماموریت تحقیق و توسعه، ائتلاف تحقیق و توسعه، استفاده از کارمندان نخبه، تحقیق وتوسعه درونی و غیره می باشد که تصمیم‎گیری در این زمینه می تواند با بهره گرفتن از برنامه‎ریزی ریاضی، تجزیه‎وتحلیل آماری و روش های تصمیم‎گیری چند معیاره باشد.
در این پژوهش با توجه به وجود شرایط متعدد در سازمان ها، شرکتهای صنعتی و خدماتی از یکسو و از سوی دیگر  تنوع و تفاوت  استراتژی های اکتساب با توجه به نوع نیاز صنعت پتروشیمی ایران استراتژی مناسب انتخاب می شود. به منظور انتخاب استراتژی مناسب به دلیل محدودیت های دسترسی به خبرگان از روش های MADM استفاده خواهد شد.
[۱].  davenport
[۲] . ford
[۳] . Cho, Yu
[۴] . Kurokawa
[۵] . Hoang, Tang
تعداد صفحه : ۱۵۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***