دانلود پایان نامه ارشد:اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازاریابی

عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

دانشــــگــاه آ زاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد    

  رشته: مدیریت بازرگانی     

  گرایش : بازاریابی

عنوان :

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها و
بر اساس متغیر های کمکی ، مطالعه موردی یکی از بانکهای تجاری

استاد راهنما

دکتر  علیرضا امیر تیموری

استاد مشاور

دکتر  مهدی فدائی

سال تحصیلی ۹۳-۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
۱-۱- چکیده فصل اول : ۱
۱-۲-  مقدمه : ۲
۱-۳- مساله اصلی تحقیق.. ۳
۱-۴-چارچوب نظری تحقیق : ۶
۱-۵- ضرورت و اهمیت تحقیق : ۱۴
۱– ۶– اهداف تحقیق : ۱۵
۱ – ۷ –فرضیه های تحقیق : ۱۵
۱ – ۸ – روش تحقیق : ۱۵
۱ – ۹ – روش جمع آوری اطلاعات : ۱۵
۱ – ۱۰ – قلمرو تحقیق : ۱۵
۱-۱۰-۱ –  قلمرو موضوعی.. ۱۶
۱-۱۰-۲ – محدوده زمانی.. ۱۶
۱-۱۰-۳ – محدوده مکانی.. ۱۶
۱-۱۱- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۱۶
۱-۱۲ – روش تجزیه و تحلیل داده ها : ۱۶
-۱۳-۱ محدودیت های تحقیق: ۱۶
۲ – ۱ – چکیده فصل دوم : ۱۸
۲ – ۲ – پژوهش های کاربردی مرتبط.. ۱۸
۲ – ۳ – تحلیل پوششی داده ها ۲۵
۲-۳-۱-مقدمه. ۲۵
۲-۳-۳- تعریف تحلیل پوششی داده ها ۲۹
۲-۳-۴- ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده ها ۳۰
۲-۳-۵- محدودیت ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA (1998 Coelli,) 33
۲-۳-۶- مدل اصلی CCR ـ نهاده گرا ۳۴
۲-۳-۷- تعریف کارایی در مدل CCR – نهاده گرا ۳۶
۲-۳-۸-مدل پوششی  CCR( مدل ثانویه) ۳۶
۲-۳-۹- مدل BCC-نهاده گرا ۳۸
۲-۳-۱۰-مدلهای دیگر DEA.. 40
۲-۳-۱۱- مدل جمعی.. ۴۱
۲-۳-۱۲-مدل تراکم۱
۲-۳-۱۳- رتبه بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع۱ ۴۵
۲-۳-۱۴- مدل رتبه بندی کامل «آندرسون ـ پیترسون۱»     ۴۶
۲-۳-۱۵-تغییرات کارایی در طول زمان۱         ۴۸
۲-۳-۱۶- الگوبرداری با بهره گرفتن از DEA.. 48
۲-۳-۱۷- تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی.. ۴۹
۲-۳-۱۸- مدل شبه DEA چند بخشی (Amirteimoori, 2005)1 53
۳ – ۱ – چکیده فصل سوم : ۶۱
۳-۲- مقدمه. ۶۱
۳ – ۳ – رویکردهای تعیین کارایی.. ۶۲
۳ – ۳ – ۱ رویکرد پارامتریک… ۶۲
۳ – ۳ – ۲ رویکرد ناپارامتریک… ۶۲
۳-۴- جامعه آماری ونمونه آماری: ۶۳
۳-۵- روشها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات: ۶۳
۳-۶-  روایی وپایایی سنجش و اندازه گیری: ۶۳
۳-۷-  روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات: ۶۴
۳-۸- تعریف متغیرها : ۶۴
۴-۱- چکیده فصل چهارم : ۶۸
۴- ۲- مقدمه. ۶۸
۴- ۳ – نرم افزار GAMS. 69
۴ – ۴ – تعیین مدل DEA مناسب : ۶۹
۴- ۴ – ۱- مدل CCR خروجی محور : ۷۰
۴ – ۴ – ۲ – مدل SBM : 71
-۵-۴ ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدلهای DEA.. 74
۴-۵-۱-  ارزیابی کارایی شعب  بر اساس مدل CCR خروجی محور: ۷۴
۴-۵-۲-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل CCR خروجی محور با ۳۹ داده ۸۴
۴-۵-۳- مقایسه نمودارهای کارایی مدل CCR خروجی محور ۴۰ شعبه ای با ۳۹ شعبه ای.. ۹۴
۴-۵-۴-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با ۴۰ داده ۹۶
۴-۵-۵-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با ۳۹ داده ۱۰۶
۴-۵-۶- مقایسه نمودارهای کارایی مدل SBM 40 شعبه ای با ۳۹ شعبه ای.. ۱۱۷
۴-۵-۷- مقایسه کلی بین مدل CCR خروجی محور ، با مدل  SBM: 119
۴-۵-۸- شعب کارا و علت کارایی آنها : ۱۲۰
۴-۵-۹- شعب ناکارا و علت ناکارایی آنها : ۱۲۱
۵- ۱ – چکیده فصل پنجم. ۱۲۴
۵ – ۲- مقدمه. ۱۲۴
۵-۳- پاسخ به پرسش های پژوهش…. ۱۲۵
۵ – ۴- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۲۶
۵ – ۵ – محدودیت ها: ۱۲۶
فهرست مراجع : ۱۲۷
 
 
فهرست جداول :
۲-۱- جدول ماتریس کارایی متقاطع………………………………………………………………………۴۶
۳-۱- جدول مقادیر کمی متغیرهای خروجی و ورودی ……………………………………………..۶۵
۴-۱- جدول امتیازات مدل CCR خروجی محور با ۴۰ شعبه ………………………………………۷۴
۴-۲- جدول رتبه بندی امتیازات مدل CCR خروجی محور با ۴۰ شعبه ………………………۷۶
۴-۳- جدول Projection ، CCR خروجی محور با ۴۰ شعبه ……………………………………۷۶
۴-۴- داده هایDMU  ۲۱ و ۲۸ …………………………………………………………………………….۸۴
۴-۵- جدول امتیازات ، CCR خروجی محور با ۳۹ شعبه ……………………………………………۸۵
۴-۶- جدول رتبه بندی واحدها بر اساس مدل  CCR خروجی محور با ۳۹ شعبه …………..۸۶
۴-۷- جدول Projection ، CCR خروجی محور با ۳۹ شعبه ……………………………………۸۷
۴-۸- جدول امتیازات مدل SBM با ۴۰ شعبه…………………………………………………………..۹۶
۴-۹- جدول رتبه بندی امتیازات مدل SBM با ۴۰ شعبه……………………………………………۹۸
۴-۱۰- جدول Projection امتیازات مدل SBM با ۴۰ شعبه…………………………………….۹۹
۴-۱۱- جدول امتیازات مدل SBM با ۳۹ شعبه……………………………………………………….۱۰۷
۴-۱۲- جدول مراجع و تعداد تکرار آنها………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۱۳- جدول رتبه بندی امتیازات مدل SBM با ۳۹ شعبه…………………………………………۱۰۸
۴-۱۴- جدول Projection امتیازات مدل SBM با ۳۹ شعبه……………………………………۱۰۹
۴-۱۵- مقایسه نتایج مدل SBM با ۴۰ و ۳۹ شعبه…………………………………………………..۱۱۶
۴-۱۶- مقایسه کلی بین مدل های CCR خروجی محور و SBM………………………………119
 
فهرست نمودارها
۲-۱- نمودار تعداد انتشارات در زمینه DEA در ادوار……………………………………………..۲۷
۲-۲- نمودار تعداد انتشارات در زمینه DEA توسط محقیقین……………………………………۲۸
۴-۱- نمودار کارایی مدل CCR خروجی محور با ۴۰ شعبه…………………………………….۹۴
۴-۲- نمودار کارایی مدل CCR خروجی محور با ۳۹ شعبه……………………………………۹۴
۴-۳- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل CCR خروجی محور با ۴۰ شعبه……………..۹۵
۴-۴- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل CCR خروجی محور با ۳۹ شعبه…………….۹۵
۴-۵- نمودار کارایی مدل SBM با ۴۰ شعبه…………………………………………………….۱۱۷
۴-۶- نمودار کارایی مدل SBM با ۳۹ شعبه…………………………………………………….۱۱۷
۴-۷- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل SBM با ۴۰ شعبه………………………………۱۱۸
۴-۸- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل SBM با ۳۹ شعبه………………………………۱۱۸
فهرست اشکال :
۲-۱- شکل برنامه ریزی آرمانی……………………………………………………………………..۵۰
۲-۲- شکل فرآیند تولید برای DMUp……………………………………………………………54
۲-۳- شکل فرآیند تولید برای DMUSUj……………………………………………………….56
 
 
مقدمه :
موسسات مالی مهمترین نهادهای اقتصادی یک کشور بشمار می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آنها می باشد . در کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای مالی ، موسسات مذکور نیز کارایی لازم را ندارند . بانکها به عنوان مهمترین نهادهای بازارمالی در ایران ، به علت عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو ، و دولتی بودن بانکها از سوی دیگر ، از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند ، که موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت می شود. در واقع پایین بودن سطح بهره وری در نظام مالی ، بخصوص در یک فرآیند جهانی ، توسعه اقتصادی را به نفع جوامعی سوق خواهد داد که از ساختار مالی پرقدرت برخوردارند . در عین حال ، رشد بهره وری در سایه توسعه بازارها و نهاد های مالی از قبیل بانک های تجاری ، بانک های توسعه ، شرکت های بیمه ، بورس اوراق بهادار ، تعاونی های اعتبار و … تحقق می پذیرد. در این میان ، طراحی یک نظام ارزیابی عملکرد در بانک ها به دلیل خدماتی بودن این واحدها و تنوع عملکرد آنها ، از پیچیدگی خاصی برخوردار است . این مشکلات ، استفاده از ابزارهای کارآمد عملی را برای محقق ساختن یک ارزیابی واقعی اجتناب ناپذیر می کنند . ابزار کارآمدی که این مهم را محقق می سازد. بر پایه مدل های ریاضی استوار است. (افشار کاظمی ، ۱۳۸۲ ، صفحه ۴۲ [۳] )
 

۱-۱- چکیده:

در این فصل ابتدا مقدمه ای از جایگاه موسسات مالی در نظام اقتصادی و اهمیت کارایی آنها ارائه شده و پس از آن مساله اصلی تحقیق که همان اهمیت ، لزوم و درک کارایی و پیش بینی آن برای این قبیل موسسات است آورده شده است . در قسمت بعدی ما به چارچوب نظری تحقیق که همان روشهای برنامه ریزی ریاضی (  (DEA می باشد پرداخته ایم و سیر تکاملی و منطق و چارچوب آن را توضیح می دهیم . پس از آن با ضرورت و اهمیت تحقیق ، اهداف ، فرضیه ها ، روش های تحقیق ، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده آشنا شده و همچنین به قلمرو تحقیق و محدودیت های آن اشاره خواهد شد.

 
تعداد صفحه : ۱۴۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***