دانلود پایان نامه ارشد:انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی داده های بانکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت، گروه بازارگانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

مدیریت بازاریابی – بازرگانی

عنوان:

انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی داده های بانکی

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا امیرتیموری


استاد مشاور:

دکتر فدایی

 

تابستان۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوری که آن ها همواره به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود پرداخته و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نموده اند.یکی از دغدغه های مدیران سازمانها،آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست.یک روش رایج در اندازه گیری کارایی، محاسبه نسبت خروجی ها به ورودی هاست ، یعنی از یک نسبت برای ارزیابی عملکرد استفاده می کنیم. تحلیل پوششی داده ها(DEA) به محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با نسبت چندین ورودی و چندین خروجی می پردازد.در این میان واحد تصمیم گیری  (DMU)هایی وجود دارند که دارای ساختار شبکه ای دو مرحله ای می باشند. تحقیق حاضر با عنوان طراحی تولید در دوره فعالیت آینده با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها مربوط به یک دوره یکساله در سال ۱۳۹۰می باشد.هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است  که چگونه می توان با بهره گرفتن از تکنیک های غیرپارامتری برای دوره بعدی فعالیت سیستم های تولیدی هدف گذاری نمود به گونه ای که کارا یی آنها بهبود یابد.  نوع روش تحقیق توصیفی و با بهره گرفتن از استدلالهای ریاضی بوده،روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد.ابزار گردآوری اطلاعات ،اسناد و مدارک موجود در بانک بوده و مربوط به ۳۰ شعبه از یکی از بانکهای تجاری استان گیلان می باشد. در این راستا با بررسیهای زیاد نسبت به تعیین شاخصهای موثر به عنوان ورودی و خروجی اقدام نموده ، سپس با بهره گرفتن از مدل CCR[1]، به شناسایی و ارزیابی عملکرد شعب بانک پرداخته شد .نتایج نشان می دهد که ۱۰ شعبه از ۳۰ شعبه مورد بررسی کارا بوده که شعبات ناکارا با الگو قرار دادن شعبات کارا می توانند نقاط ضعف خود را بهبود دهند و سپس با توجه به نتایج حاصل از نرم افزار تغییرات تقاضا را برای دوره بعدی پیش بینی نمودیم ،که به عنوان راهنمایی برای مدیر جهت تغییر شاخص ها در دوره بعدی فعالیت مورد استفاده قرار می گیرد.
کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، فرآیند دو مرحله ای، شاخص میانی، کارایی.
 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه
فهرست جدول ها ۸
فهرست شکل ها و نمودارها ۹
فصل ۱-          مقدمه. ۱۱
۱-۱-               سرآغاز. ۱۱
۱-۲-                بیان مسئله. ۱۲
۱-۳-               اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۴
۱-۳-۱-                  اهداف تحقیق.. ۱۶
۱-۴-               مدل تحقیق.. ۱۶
۱-۵-               پرسش های تحقیق.. ۱۷
۱-۶-                تعاریف تحقیق.. ۱۸
۱-۷-               قلمرو تحقیق.. ۱۹
۱-۷-۱-                 موضوعی.. ۱۹
۱-۷-۲-                 زمانی.. ۱۹
۱-۷-۳-                 مکانی.. ۱۹
۱-۸-               متغیرها ۱۹
۱-۸-۱-                 ورودی ها ۲۰
۱-۸-۲-                 خروجی ها ۲۰
۱-۸-۳-                 روش جمع آوری داده ها ۲۰
۱-۸-۴-                 روش تجزیه و تحلیل داده ها و ابزار اندازه گیری.. ۲۰
۱-۹-               ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۲۱
۱-۱۰-             ساختار پایان نامه. ۲۵
فصل ۲-             روش های پارامتری تحلیل کارایی… ۲۷
۲-۱-               مقدمه. ۲۷
۲-۲-                کارایی.. ۲۸
۲-۲-۱-                 کارایی مطلق.. ۲۸
۲-۲-۲-                 کارایی نسبی.. ۲۹
۲-۳-               چرا ارزیابی می کنیم و چگونه ارزیای کنیم. ۳۴
۲-۴-               روش های پارامتری برای تقریب تابع تولید. ۳۷
۲-۵-               تابع کاب – داگلاس…. ۴۲
فصل ۳-             روش های غیر پارامتری و انواع مدل های آن.. ۴۶
۳-۱-               مقدمه. ۴۶
۳-۲-                فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 47
۳-۲-۱-                 ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی.. ۴۹
۳-۲-۲-                 مشکلات تصمیم گیری چندمعیاره ۵۰
۳-۳-               روش تحلیل پوششی داده ها ۵۲
۳-۳-۱-                 حالت یک خروجی و یک ورودی.. ۵۶
۳-۳-۲-                 حالت دو ورودی و یک خروجی.. ۶۰
۳-۳-۳-                 حالت یک ورودی و دو خروجی.. ۶۳
۳-۴-               تابع تولید. ۶۷
۳-۵-               مجموعه امکان تولید. ۶۸
۳-۵-۱-                 خواص مجموعه امکان تولید. ۶۸
۳-۶-               کارایی.. ۶۹
۳-۷-               انواع مدل های DEA.. 71
۳-۷-۱-                 مدل CCR.. 71
۳-۷-۱-۱                     ماهیت ورودی مدل CCR.. 71
۳-۷-۱-۲                     ماهیت خروجی مدل CCR.. 74
۳-۷-۱-۳                     فرم پوشش مدل CCR با ماهیت خروجی.. ۷۴
۳-۷-۱-۴                     مجموعه مرجع و بهبود در کارایی.. ۷۷
۳-۷-۱-۵                     قضایای کارایی CCR.. 78
۳-۷-۲-                 مدل BCC.. 79
۳-۷-۳-                 مدل جمعی.. ۸۳
۳-۷-۳-۱                     خاصیت مدل جمعی.. ۸۵
۳-۷-۴-                  اندازه کارایی مبتنی بر متغیر های کمکی (SBM) 85
۳-۷-۵-                  مدلهای FDH.. 86
۳-۷-۵-۱                     امتیازات مدل های FDH.. 87
۳-۷-۵-۲                     ایرادات مدل های FDH.. 87
۳-۸-                کاربرد های DEA.. 88
۳-۸-۱-                 چند کاربرد: ۸۹
۳-۸-۱-۱                     کاربرد در شرکتهای گاز: ۸۹
۳-۸-۱-۲                     طرح ریزی تولید در شعب  بانک: ۹۰
۳-۸-۱-۳                     ارزیابی عملکرد بانکها ۹۰
۳-۸-۱-۴                     رستوران زنجیره ای در چین: ۹۱
۳-۹-                مزایای تحلیل پوششی داده ها: ۹۱
معایب تحلیل پوششی داده ها : ۹۲
فصل ۴-             یک کار عملی در الگوبرداری در بانکداری… ۹۵
۴-۱-               مقدمه. ۹۵
۴-۲-               روش تحقیق.. ۹۶
۴-۳-               جامعه مورد مطالعه. ۹۶
۴-۴-                روش گردآوری اطلاعات: ۹۶
۴-۵-               روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۹۶
۴-۶-               فرآیند ارزیابی عملکرد شعب در این تحقیق: ۹۷
۴-۶-۱-                 تعیین ورودی ها و خروجی ها: ۹۷
۴-۶-۱-۱                     ورودی ها: ۹۸
۴-۶-۱-۲                     خروجی ها: ۹۸
۴-۶-۲-                 محدوده زمانی.. ۹۸
۴-۶-۳-                 جامعه آماری.. ۹۸
۴-۶-۴-                 روش تحقیق.. ۹۸
۴-۷-               انتخاب مدل DEA برای رسیدن به هدف: ۹۹
۴-۷-۱-                 روش پوششی CCR ورودی محور ۹۹
۴-۷-۲-                 روش پوششی CCR خروجی محور ۹۹
۴-۸-               انتخاب نرم افزار برای حل مدل: ۱۰۰
۴-۹-                تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۱
۴-۹-۱-                 تکنیک CCR.. 101
۴-۹-۲-                 آمار کلی: ۱۱۰
۴-۹-۳-                  نمودار کارایی.. ۱۱۲
فصل ۵-             نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۱۵
۵-۱-               مقدمه. ۱۱۵
۵-۲-               پاسخ به پرسش های پژوهش…. ۱۱۶
۵-۳-               پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج.. ۱۱۶
۵-۴-               پیشنهادات برای تحقیقات آینده. ۱۱۷
۵-۵-               محدودیت ها: ۱۱۷
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول ‏۳‑۱: حالت یک خروجی و یک ورودی… ۵۷
جدول ‏۳‑۲: کارایی… ۵۹
جدول ‏۳‑۳: حالت دو ورودی و یک خروجی… ۶۲
جدول ‏۳‑۴: حالت یک ورودی و دو خروجی… ۶۴
جدول ‏۴‑۱: جدول مقادیر کمی ورودی ها و خرجیها مربوط به ۱۰شعبه. ۱۰۱
جدول ‏۴‑۲: وزن های حاصل از اجرای مدل CCR.. 102
جدول ‏۴‑۳: جدول شعب  مرجع شعب  ناکارا ۱۰۳
جدول ‏۴‑۴: جدول الگو شعب  ناکارا ۱۰۵
جدول ‏۴‑۵: جدول مقادیر کمبود و مازاد خروجی و ورودی… ۱۰۶
جدول ‏۴‑۶: نقاط تصویرواحدهای تحت ارزیابی… ۱۰۷
 
فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان                                                                                                                              صفحه
شکل  ‏۲‑۱  : برازش یک تابع خطی… ۴۱
شکل  ‏۳‑۱  : کارایی… ۵۸
شکل  ‏۳‑۲  : رگرسیون آماری… ۵۹
شکل  ‏۳‑۳  : بهبود شعبه A.. 61
شکل  ‏۳‑۴  : بهبود فروشگاه A.. 63
شکل  ‏۳‑۵  : بهبود. ۶۵
شکل  ‏۳‑۶  : تابع تولید.. ۶۹
شکل  ‏۳‑۷  : مجموعه امکان تولید مدل CCR.. 76
 

فصل ۱-                    مقدمه

۱-۱- سرآغاز

به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیت های اقتصادی، بررسی عملکرد و سنجش کارایی هریک از بانک های موجود درسیستم بانکی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است .دراین پژوهش قصد داریم با سنجش کارایی و مشخص نمودن شعبات کارا و ناکارا تغییرات ورودی هاوخروجی ها را برای دوره بعدی فعالیت پیش بینی نماییم به گونه ای که کارایی شعب  بهبود یابد.
ابتدا در قالب یک مثال پیش بینی فعالیت وطراحی تولید را شرح می دهیم.دانشگاهی را در نظر می گیریم .واحدهای دانشگاهی زیر نظر سازمان مرکزی فعالیت می کنندو مقادیر کمی ورودی و خروجی در گذشته و حال موجود است.از تولیدات این دانشگاه می توان مقالات،کتب تالیف شده توسط اعضای هیئت علمی وغیره را نام برد.مدیر دانشگاه تصمیم می گیرد برای سال آینده بودجه ای را در اختیار هیئت علمی قرار دهد،در مقابل هیئت علمی موظف است که تولیدات خود را زیاد کند،به طور مثال موظف است ۱۰مقاله علمی ارائه دهد.پس تغییر تولید از حال به آینده و منابعی که باید تخصیص یابد معلوم است.در این جا هدف ما از طراحی تولید این است که منابع ورودی و خروجی را بین واحدهای دانشگاهی سرشکن نماییم،یعنی با فرض داشتن منابع و تغییرات تولید در دوره بعدی فعالیت هدف گذاری نماییم و عملکرد هر واحد دانشگاهی را در دوره بعدی فعالیت بهبود دهیم.
در این راستا ابتدا در این بخش به تشریح موضوع و بیان مسئله پرداخته وروش پژوهش، جامعه آماری، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو پژوهش و ابزار اندازه گیری داده های پژوهش را بیان بیان می نماییم.

۱-۲-         بیان مسئله

در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفهوم کارایی توسعه یافته و در دو دهه اخیر، اندازه گیری آن نیز برمبنای تئوری های مختلف امکان پذیر و عملی شده است . در اقتصاد، کارایی به معنی تولید حداکثر ستانده ممکن با بهره گرفتن از میزان معینی نهاده می باشد. کارایی سازمان های خدماتی را می توان به دو بخش کارایی درونی (استفاده کارا از منابع) و کارایی بیرونی (توانایی خلق درآمد) تقسیم نمود . کارایی درونی با کارایی هزینه در ارتباط است ، به عبارت دیگر با بهبود کارایی درونی می توان هزینه ها را بیشتر کاهش داد. کارایی بیرونی نیز با کارایی درآمد مرتبط است.
توجه به کارایی برای کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت میباشد. زیرا این کشورها با کمبود نهاده ها، عوامل تولید و تکنولوژی مواجه هستند. لذا استفاده کارا از منابع موجود برای این کشورها بسیار حیاتی است. از طرفی دیگر در میان سازمان های مختلف محققین، بانک ها را به عنوان یکی از مهم تر ین نهاد های هر نظام اقتصادی دانسته اند. بنابراین، با توجه به نقش مهم بانک ها در توسعه کشور و هم چنین تعدد شعب آن ها، اندازه گیری و مقایسه کارایی شعب بانک حائز اهمیت می نماید.
اما روشهای نوین در برآوردن کارایی ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها DEA معطوف میدارد. در تحلیل پوششی داده ها نیازی به تعیین تابع توزیع و فرضیه سازی نیست. به صورتی که” تحلیل پوششی داده ها” با ساخت و حل n مدل، عملکرد n واحد را در قیاس با یکدیگر بررسی نموده و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا، بهینه می کند.
۱- Cooper, Charnes, Rhodes
تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***