دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت CSFها در پیاده سازی سیستم های برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP با رویکرد …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش : تولید

عنوان : ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت CSFها در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP با رویکرد کارت امتیاز متوازن BSC در شرکت هواپیمایی هما

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : “تولید”

عنوان :

ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت CSFها در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP با رویکرد کارت امتیاز متوازن BSC در شرکت هواپیمایی هما

 

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا معتدل

استاد مشاور :

دکتر طهمورث سهرابی

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مساله تحقیق. ۲
۱-۲ اهداف تحقیق. ۴
۱-۳ بیان اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
۱-۴  فرضیات تحقیق. ۵
۱-۵ سوالات تحقیق. ۵
۱-۶ مدل مفهومی تحقیق. ۶
۱-۷ واژگان کلیدی. ۷
۱-۸ روش تحقیق. ۷
۱-۹ قلمرو تحقیق. ۷
۱-۱۰ متغیرهای تحقیق. ۸
۱-۱۱ ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۸
۱-۱۲ محدودیت ها و مشکلات تحقیق. ۹
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ پیشینه ای از برنامه ریزی منابع سازمانی ERP. 11
۲-۱-۱ دهه ۱۹۶۰ کامپیوترهای اولیه برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP. 12
۲-۱-۲دهه ۱۹۷۰ توسعه های MRP، سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری. ۱۳
۲-۱-۳ دهه ۱۹۸۰ MRP II: 15
۲-۱-۴ دهه ابتدایی ۲۰۰۰ – ادغام شرکت های نرم افزاری. ۱۷
۲-۲ ضرورت بررسی شاخص های عملکردی ERP. 17
۲-۳ فاکتورهای عملکردی سیستم های ERP: 22
۲-۴ انواع مدل های ارزیابی عملکرد ۲۲
۲-۴-۱ تعریف انواع مدل های ارزیابی عملکرد ۲۴
۲-۴-۱-۱ مدل تعالی سازمانی (EFQM) 25
۲-۴-۱-۲ مدیریت بر مبنای هدف (MBO) 25
۲-۴-۱-۳ هوشین کانری (Hoshin Kaneri) 25
۲-۴-۱-۴ مدل بررسی تاثیر سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان. ۲۷
۲-۱-۴-۵ مدل خلق ارزش سیستم های ERP. 27
۲-۵ کارت امتیازی متوازن. ۳۰
۲-۶ معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن. ۳۱
۲-۶-۱ وجه مالی. ۳۳
۲-۶-۲ وجه مشتری. ۳۴
۲-۶-۳ وجه رشد و یادگیری. ۳۴
۲-۶-۴ وجه فرآیندهای داخلی. ۳۴
۲-۷ مدل پیشنهادی و شاخص های تحقیق. ۴۲
۲-۷-۱ دیدگاه فرآیندهای داخلی. ۴۴
۲-۷-۱-۱ شفافیت اطلاعاتی و ساده سازی فرآیندها ۴۴
۲-۷-۱-۲ کاهش زمان سیکل. ۴۴
۲-۷-۱-۳ کاهش هزینه ها و ضایعات.. ۴۴
۲-۷-۱-۴ کارایی برنامه ریزی تولید ۴۴
۲-۷-۲رشد و یادگیری. ۴۵
۲-۷-۲-۱ بهبود فرهنگ سازمانی. ۴۵
۲-۷-۲-۲بهبود قابلیت ها و توانایی مدیران. ۴۶
۲-۷-۲-۳ بهبود قابلیت های کارکنان. ۴۶
۲-۷-۲- ۴کسب منافع استراتژیک برای سازمان. ۴۶
۲-۷-۳دیدگاه مشتریان. ۴۶
۲-۳-۳-۱ بهبود سیستم ارتباط با مشتریان. ۴۶
۲-۷-۳-۲ کاهش زمان انتظار. ۴۷
۲-۷-۳-۳ بهبود کیفیت محصولات.. ۴۷
۲-۷-۳-۴ افزایش رضایت مشتریان. ۴۷
۲-۷-۴  دیدگاه مالی. ۴۷
۲-۷-۴-۱ نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) 47
۲-۷-۴-۲ نرخ بازگشت دارایی ها (ROA) 47
۲-۷-۴-۳ بهره وری مالی سازمان. ۴۷
۲-۷-۴-۴ حاشیه سود ۴۸
۲-۸ بررس فاکتورهای موثر در موفقیت پیاده سازی ERP. 48
۲-۸-۱  مدیریت ارشد ۴۸
۲-۸-۲ قهرمان پروژه ۴۹
۲-۸-۳  کمیته راهبری. ۵۰
۲-۸-۴ مشاوران پیاده سازی. ۵۰
۲-۸-۵ شایستگی تیم پروژه ۵۰
۲-۸-۶  همکاریهای بین فروشنده و مشتری. ۵۲
۲-۸-۷ ابزار فروشندگان. ۵۲
۲-۸-۸ پشتیبانی فروشنده ۵۲
۲-۸-۹آموزش کاربر. ۵۲
۲-۸-۱۰ مدیریت انتظارات.. ۵۳
۲-۸-۱۱ انتخاب با دقت بسته مناسب.. ۵۳
۲-۸-۱۲ مدیریت پروژه ۵۴
۲-۸-۱۳ سفارشی سازی. ۵۵
۲-۸-۱۴ تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها ۵۶
۲-۸-۱۵ مهندسی مجدد فرآیندها ۵۷
۲-۸-۱۶زیر ساخت فناوری اطلاعات.. ۵۷
۲-۸-۱۷ منابع تخصیصی. ۵۸
۲-۸-۱۸ مدیریت تغییر. ۵۸
۲-۸-۱۹ ایجاد اهداف مشترک.. ۵۸
۲-۸-۲۰ آموزش فرآیندهای کسب و کار جدید ۵۹
۲-۸-۲۱ ارتباطات درون سازمانی. ۵۹
۲-۸-۲۲ همکاری درون سازمانی. ۶۰
۲-۸-۲۳ مستند سازی. ۶۰
۲-۸-۲۴ فرهنگ سازی ERP در سازمان. ۶۰
۲-۸-۲۵  سازماندهی پروژه ۶۱
۲-۸-۲۶  تهیه برنامه زمان بندی تفضیلی اجرای پروژه ۶۱
۲-۸-۲۷  آموزش تیم اجرای پروژه ۶۲
۲-۸-۲۸  آغاز اجرای سیستم با ماژولی که از شانس موفقیت بالاتری برخوردار است.. ۶۲
۲-۹ فاکتورهای موثر در موفقیت ERP در سه فاز. ۶۲
۲-۱۰ مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه ERP. 63
۲-۱۱ فاکتورهای موفقیت ERP در کسب و کارهای کوچک… ۶۶
۲-۱۲ عوامل کلیدی موفقیت ERP از دیدگاه پانورما ۶۶
۲-۱۳ فاکتورهای موثر در موفقیت ERP از دیدگاه پاستور. ۶۷
۲-۱۴ اثرات موفقیت پیاده سازی ERP. 68
۲-۱۴-۱  حسابداری. ۶۹
۲-۱۴-۲ هزینه ها ۷۰
۲-۱۴-۳  تولید و تدارکات.. ۷۱
۲-۱۴-۴روابط عرضه کننده و مشتری. ۷۱
۲-۱۴-۵ مدیریت اطلاعات.. ۷۲
۲-۱۴-۶ سازمان و فرهنگ… ۷۲
۲-۱۵ارتباط بین ساختارهای تشکیل دهنده موفقیت پیاده سازی ERP. 74
۲-۱۵-۲ ارتباط بین مهندسی مجدد و فرهنگ سازی. ۷۵
۲-۱۵-۳  ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر. ۷۶
۲-۱۶ تاریخچه ای از شرکت هواپیمایی هما ۷۶
۲-۱۷دوران طلایی. ۷۸
۲-۱۷ چارت سازمانی. ۸۰
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه ۸۳
۳-۱ روش تحقیق. ۸۳
۳-۱-۱ روش تحقیق بر اساس هدف.. ۸۳
۳-۱-۲ روش تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها ۸۴
۳-۲- ابزار تحقیق. ۸۴
۳-۲-۱ روش کتابخانه ای. ۸۵
۳-۲-۲  پرسشنامه ۸۵
۳-۳ مقایسه سنجش متغیرها ۸۶
۳-۳-۱  طیف لیکرت.. ۸۶
۳-۳-۲ ) طیف مقایسه زوجی. ۸۶
۳-۴ ) قابلیت اعتماد  ( پایایی )پرسشنامه های تحقیق. ۸۶
۳-۵ ) قابلیت اعتماد( روایی ) پرسشنامه های تحقیق. ۸۷
۳-۶ ) جامعه آماری. ۸۸
۳-۷) مورد پژوهی(مطالعه موردی) ۸۸
۳-۸) مدل اجرایی تحقیق. ۸۸
۳-۹) روش دلفی. ۹۱
۳-۱۰) آزمون فریدمن. ۹۱
۳-۱۱- تکنیک بردار ویژه ۹۲
۳-۱۲- اعتبار سنجی ابزار تحقیق. ۹۴
۳-۱۳- جمع آوری نظر خبرگان. ۹۵
۳-۱۴ فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) 95
۳-۱۴-۱ ابر ماتریس یک سیستم بازخوردی. ۹۸
۳-۱۴-۲ سلسله مراتب کنترل و طرح یک سؤال. ۱۰۱
۳-۱۴-۳- منافع، هزینه، فرصت ها، تهدیدها و نرخ گذاری شاخصهای موثر. ۱۰۲
۳-۱۴-۴- اولویت ها در ابر ماتریس.. ۱۰۲
۳-۱۵- محاسبه نرخ سازگاری. ۱۰۵
۳-۱۶- تجمیع نظر خبرگان. ۱۰۶
۳-۱۷ فرآیند تحلیل شبکه ANP. 109
۳-۱۷-۱ تشریح مختصری از فرآیند تحلیل شبکه ANP. 110
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه ۱۱۲
۴-۱) فرضیه آماری اول. ۱۱۲
۴-۱-۱)آزمون فریدمن. ۱۱۳
۴-۱-۲)استفاده از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه مربوط به منظر مالی. ۱۱۳
۴-۲) فرضیه آماری دوم ۱۱۵
۴-۲-۱) استفاده از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه مربوط به منظر مشتری. ۱۱۶
۴-۲-۲)آزمون فریدمن. ۱۱۷
۴-۳) فرضیه آماری سوم ۱۱۸
۴-۳-۱)روش آلفای کرونباخ. ۱۱۹
۴-۳-۲)آزمون فریدمن. ۱۲۰
۴-۴)فرضیه آماری چهارم ۱۲۱
۴-۴-۱) روش آلفای کرونباخ. ۱۲۲
۴-۴-۲)آزمون فریدمن. ۱۲۳
۴-۵) فرضیه آماری پنجم: ۱۲۵
۴-۶ مدل سازی. ۱۲۵
۴-۷ ماتریس مقایسات زوجی: ۱۲۶
۴-۸ وزن های بدست آمده از فرآیند تحلیل شبکهای برای گزینه ها ۱۳۸
۴-۹ محاسبه سوپر ماتریس نامتوازن. ۱۳۹
۴-۱۰ محاسبه سوپر ماتریس متوازن. ۱۴۰
۴-۱۱ محاسبه ماتریس حددار. ۱۴۱
۴-۱۲) محاسبه اوزان گزینه ها با بهره گرفتن از نرم افزار Super decision و تحلیل خروجی ها ۱۴۳
۴-۱۲-۱)نتایج حاصل از پرسشنامه مقایسات زوجی ومقیاس ۹ فاصله ای. ۱۴۳
۴-۱۲) ۵ گام حل روش ANP توماس الساعتی. ۱۴۶
۴-۱۲-۱-ساخت مدل و تبدیل مسئله / موضوع به یک ساختار شبکه ای. ۱۴۶
۴-۱۲-۲-تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت.. ۱۴۶
۴-۱۲-۳-محاسبه اندازه ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی. ۱۴۷
۴-۱۲-۴ تشکیل سوپر ماتریس نامتوازن. ۱۴۷
۴-۱۲-۵ تشکیل سوپرماتریس موزون ( w ) 148
۴-۱۳)نتیجه گیری نهایی. ۱۴۸
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۴۹
۵-۱-نتایج و دستاوردها ۱۵۰
۵-۱-۱- پاسخ به سوالات تحقیق. ۱۵۱
۵-۲ پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۱۵۴
۵-۲-۱ پیشنهاد اجرایی. ۱۵۴
۵-۲-۲ پیشنهاد تحقیقاتی. ۱۵۴
۵-۳ محدودیت های این تحقیق. ۱۵۵
منابع و مآخذ ۱۵۵
منابع فارسی: ۱۷۱
منابع انگلیسی: ۱۷۳
پیوستها و ضمائم ۱۵۶
پیوست الف.. ۱۵۷
پرسشنامه ۱۵۷
Abstract 170
 
 
فهرست جداول
جدول (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق. ۶
جدول ۲-۱ استفاده از کارت امتیاز متوازن برای ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات.. ۴۲
جدول ۲-۲ شاخص های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد سیستمERP. 43
جدول ۲-۳ مدل فاکتورهای بحرانی موفقیت ERP هولاند و لایت.. ۴۸
جدول ۲-۴ معیارهای فروشنده نرم افزار. ۵۴
جدول شماره ۲-۵ ابعاد فرهنگ سازمانی هرلی و هال. ۶۱
جدول ۲-۴ چارچوب پیاده سازی ERP. 63
جدول ۲-۷ فاکتورهای موفقیت از دیدگاه پاستور. ۶۸
جدول ۳-۱ طیف لیکرت.. ۸۶
جدول ۳-۲- طیف مقایسات زوجی. ۸۶
جدول ۳ – ۳ : مقادیر شاخص تصادفی RI به ازای n ، برگرفته از مرجع. ۱۰۶
جدول ۳ – ۴ : حد بالای CR برای سازگاری بودن ماتریس مقایسات زوجی  بر گرفته از مرجع. ۱۰۶
(جدول ۴-۱ ) میانگین رتبه ای شاخص های منظر مالی. ۱۱۵
(جدول ۴-۲ ) خروجی آزمون فریدمن. ۱۱۵
(جدول ۴-۳ ) میانگین رتبه ای شاخص های منظر مشتری. ۱۱۸
(جدول ۴-۴ ) خروجی آزمون فریدمن. ۱۱۸
(جدول ۴-۵ ) میانگین رتبه ای شاخص های منظر فرآیند داخلی. ۱۲۱
(جدول ۴-۶) خروجی آزمون فریدمن. ۱۲۱
(جدول ۴-۷) میانگین رتبه ای شاخص های منظر رشد و یادگیری. ۱۲۴
(جدول ۴-۸ ) خروجی آزمون فریدمن. ۱۲۴
جدول ۴-۹ جدول مقایسات زوجی شاخص ها ۱۲۶
جدول ۴-۱۰ الویت شاخص های محور مالی با توجه به اهمیت وزن نسبی آن ها ۱۲۷
جدول ۴-۱۱ الویت شاخص های محور مشتری با توجه به اهمیت وزن نسبی آن ها ۱۲۸
جدول ۴-۱۲ الویت شاخص های محور رشد و یادگیری با توجه به اهمیت وزن نسبی آن ها ۱۲۹
جدول ۴-۱۳ مقایسات زوجی گزینه ها ۱۳۰
جدول ۴-۱۴ اولویتبندی گزینه ها بر اساس شاخص نرخ بازگشت سرمایه ۱۳۰
جدول ۴-۱۵ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص نرخ بازگشت دارایی. ۱۳۰
جدول ۴-۱۶ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص نرخ بهره وری مالی. ۱۳۱
جدول ۴-۱۷ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص حاشیه سود ۱۳۱
جدول ۴-۱۸ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص بهبود سیستم ارتباط با مشتری. ۱۳۲
جدول ۴-۱۹ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص کاهش زمان انتظار. ۱۳۲
جدول ۴-۲۰ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص بهبود کیفیت محصولات.. ۱۳۲
جدول ۴-۲۱ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص افزایش رضایت مشتریان. ۱۳۳
جدول ۴-۲۲ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص شفافیت اطلاعات.. ۱۳۳
جدول ۴-۲۳ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص ساده سازی فرآیند ۱۳۴
جدول ۴-۲۴ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص توسعه محصولات جدید ۱۳۴
جدول ۴-۲۵ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص کاهش زمان سیکل. ۱۳۵
جدول ۴-۲۶ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص  کاهش هزینه ها و ضایعات.. ۱۳۵
جدول ۴-۲۷ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص کاهش زمان سیکل. ۱۳۵
جدول ۴-۲۸ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص  کاهش هزینه ها و ضایعات.. ۱۳۶
جدول ۴-۲۹ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص کاهش برنامه ریزی تولید ۱۳۶
جدول ۴-۳۰ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص بهبود ارتباط با تامین کنندگان. ۱۳۶
جدول ۴-۳۱ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص بهبود فرهنگ سازمانی. ۱۳۷
جدول ۴-۳۲ اولویتب ندی گزینه ها بر اساس شاخص  بهبود توانایی مدیران. ۱۳۷
جدول ۴-۳۳ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص بهبود قابلیت کارکنان. ۱۳۸
جدول ۴-۳۴ اولویت بندی گزینه ها بر اساس شاخص کسب منافع استراتژیک… ۱۳۸
جدول ۴-۳۵ وزنهای بدست آمده از فرآیند تحلیل شبکه ای برای گزینه ها ۱۳۸
جدول۴-۳۶ نتایج حاصل از پرسشنامه مقایسات زوجی. ۱۴۴
جدول ۴-۳۷ وزنهای بدست آمده از فرآیند تحلیل شبکه ای برای مناظرو زیرشاخص ها ۱۴۶
جدول ۴-۳۸ وزنهای بدست آمده از فرآیند تحلیل شبکه ای برای گزینه ها ۱۴۶
جدول ۴-۳۹ مقدارعددی ترجیحات (قضاوت شخصی) ۱۴۷
جدول ۴-۴۰ شاخص ناسازگاری تصادفی. ۱۴۷
جدول ۵-۱ وزنهای بدست آمده از فرآیند تحلیل شبکه ای برای مناظرو زیرشاخص ها ۱۵۴
جدول ۵-۲ وزنهای بدست آمده از فرآیند تحلیل شبکه ای برای گزینه ها ۱۵۴
 
 
فهرست شکلها
شکل ۲-۱ سهم بازار تامین کنندگان. ۱۸
شکل ۲-۲ متوسط زمان انتظار. ۱۹
شکل ۲-۳ انتظارات سازمان ها از سیستم جدید ۲۰
شکل ۲-۴ منافع محقق شده مالی. ۲۱
شکل ۲-۵ شمای کلی از انواع مدل ارزیابی عملکرد ۲۴
شکل ۲-۶ تاثیر IT بر عملکرد سازمان. ۲۷
شکل ۲-۷ زنجیره ارزش معرفی شده توسط چاند ۲۹
شکل ۲-۸ کمک ERP به بهبود عملکرد سازمانی. ۳۰
شکل ۲-۹- مدل کارت امتیازی متوازن همراه با وجوه چهارگانه ۳۳
شکل ۲-۱۰ مدل تاثیرات فرآیندی EPR و ارزیابی عملکردی سازمان. ۳۶
شکل ۲-۱۱ مدل دیگری از تاثیر ERP بر شاخص های BSC.. 36
شکل ۲-۱۲ مدل ولچو. ۳۷
شکل ۲-۱۳شاخص های عملکردی یک کارخانه تولیدی (آلفا) برحسب شاخص های BSC.. 38
شکل  ۲-۱۴ مدلBSC برای ارزیابی عملکرد ERP. 39
شکل ۲-۱۵ روابط داخلی بین شاخص های BSC.. 40
شکل ۲-۱۶ روابط بین شاخص های BSC در این تحقیق. ۴۲
شکل ۲-۱۷ شایستگی های کلیدی در موفقیت پیاده سازی ERP. 52
شکل ۲-۱۸ مدل فرآیند انتخاب نرم افزار ERP. 53
شکل ۲-۱۹ ارزیابی کاربر کلیدی. ۷۴
شکل ۲-۲۰ ارتباط بین فرهنگ سازمانی و BPR.. 76
شکل ۲-۲۱ چارت سازمانی هما ۸۱
شکل ۳ – ۱ : جزییات یک سلسله مراتب سه سطحی. ۹۶
شکل ۳-۲: تفاوت ساختاری میان یک شبکه خطی و یک شبکه غیرخطی. ۹۶
شکل ۳-۳: انواع مؤلفه های یک شبکه ۹۸
شکل ۳-۴: ابرماتریس یک شبکه ۹۹
شکل ۳ – ۵ : ساختار و ابر ماتریس یک سلسله مراتب.. ۱۰۰
شکل ۳-۶: ساختار و ابرماتریس یک هولارچی. ۱۰۰
شکل ۳ – ۷ شمای کلی از مسیر تحقیق. ۱۰۹
شکل ۴-۱ سوپرماتریس وزن دهی نشده ۱۴۸
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه
در یک دهه گذشته تغییرات بسیار وسیع و پرشتابی را در صحنه تجارت شاهد بوده ایم. با افزایش سرعت این تغییرات که ناشی از تغییر در فن آوری ها , فعالیت آزادانه و نزدیکی بازارهای جهانی , افزایش فن آوری ها کاهش مستمر چرخه زندگی محصولات , کمرنگ شدن فاصله مکانی و زمانی در فضای فن آوری اطلاعات بوده است. سازمان ها با بازارهایی روبه رو شده اند که وجود رقابت شدید و نیازهای جدید و رو به رشد مشتریان از ویژگی های منحصر به فرد آن محسوب می شود.  بنابراین سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ بقا و ماندگاری  خود در این بازار لازم است هرچه سریع تر خود را با تغییرات مستمر هماهنگ سازند و به بیان دیگر باید با آینده نگری مبتنی بر بازار بر اساس دانش روز به فعالیت های خود ادامه دهند. ( اسحاق سعیدی  ۱۳۸۹)
برای نیل به چنین اهدافی تنها برخورداری از اطلاعات مهم و اساسی در مورد این بازار کافی نیست. بلکه استفاده بهینه از انبوه اطلاعات موجود در گرداگرد سازمان از دغدغه های اصلی مدیران به شمار می رود. استفاده از سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتواند همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهد یکی از ابزارهای مفیدی است که سازمان ها برای افزایش قابلیت های خود با بهبود عملکرد تصمیم گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می کنند.(وجودی  ۱۳۸۰)
در این تحقیق در خصوص نحوه عملکرد شرکت هواپیمایی هما به عنوان یکی از شرکت های هواپیمایی در ایران با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن و با تمرکز بر چهار بعد (منظرمالی ,  منظر داخلی , منظر مشتری و رشد و یادگیری) از ابعاد سازمانی و محیطی این شرکت و با به کارگیری شاخص های ارزیابی در هریک از ابعاد سازمان نتایج دقیقی از عملکرد سازمان استخراج گردیده است.
۱-۱ بیان مساله تحقیق
برنامه ریزی منابع سازمان یا[۱] ERP ، مجموعه ای نرم افزاری ، متشکل از چند برنامه کاربردی شرکتی می باشد که برای نظارت و کنترل وظایف کلیدی در یک سازمان ،  شرکت و یا بنگاه استفاده می گردد. به عبارتی ، ERP  اتصالی است بین بسته های نرم افزاری مالی نظیر دفتر کل ، خرید ، حقوق و دستمزد و غیره با جنبه های عملیاتی نظیر مهندسی ، تولید ، تحقیق و توسعه و نیروی انسانی که عملیات را پشتیبانی می کنند. ( Richardson )
با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن و افزایش رقابت در بازارهای جهانی ، شرکتها در سالهای آینده ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و برای انجام این کار وجود آمادگی لازم از جهات مختلف امری ضروری به نظر می رسد. از مهمترین ابزارهای مورد استفاده جهت کسب این آمادگی می توان به عامل [۲]فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد که با بهره گرفتن از آن قادر خواهیم بود هر چه سریع تر این مسیر را طی کنیم. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در موسسات داشته و نهایتاً با بهره گرفتن از امکانات خاص زمینه را برای پیوستن به بازارهای جهانی فراهم می سازد ، سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP  می باشد که در حال حاضر بعنوان یکی از آخرین ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت در جهان مطرح می باشد. این سیستمها قادرند با بهره گیری از [۳]فناوری اطلاعات ، سیستم ها و عملیات موجود در سازمانها را یکپارچه کرده و در قالب یک پایگاه اطلاعاتی واحد در دسترس قرار دهند.
پیچیدگی محیط عرصه رقابت کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری را پیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی یک راه حل جامع ،  قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده موجبات ارتقا و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند.یک متد ارزیابی بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی ( به لحاظ فاصله تا هدف ) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون ( بازار ، رقبا و سازمان های دیگر ) مشخص کند. علاوه بر این ها نشانگر میزان اثر بخشی کلیه فعالیتهای صورت گرفته در سازمان نیز باشد. ( ابن رسول ، طرهانی ، لطفی-۲۰۰۷  ) در رقابت جهانی موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را باتوجه به در خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع ، در بازار رقابتی موجود ، بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی ، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند.علت این امر در واقع دستیابی به مزیت رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است.
لذا این مطالعه درپی آن است با بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت در شرکت هواپیمایی هما  گامی در جهت بهبود وضعیت و ارتقا آن در سطح ملی و جهانی گردد.
به منظور ارزیابی عملکرد سازمان باید به چند سوال اساسی زیر پاسخ داد :

  1. عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت در شرکت هواپیمایی هما با رویکرد کارت امتیازی متوازن چیست ؟
  2. چه خدمات و یا محصولاتی نیاز و انتظارات مشتریانمان را برآورده می کند ؟(منظر مشتری )
  3. برای کسب ارزش افزوده و رضایت مشتریانمان ، پس از آنالیز روندهای جاری  ،  کدام شغل و فرآیند کاریمان را باید بهبود و الویت دهیم ؟ ( منظر فرآیند داخلی )
  4. برای دستیابی به اهدافمان چگونه سازمانمان را آموزش و بهبود دهیم؟ (منظر یادگیری و رشد)
  5. چگونه می توانیم سطوح خدمات جاری خود را در سطح بودجه مان ، نگهداری کرده و از فرصت های موجود برای بالا بردن سود و منافع سازمان استفاده کنیم؟ ( منظر مالی )

۱-۲ اهداف تحقیق
با توجه به اهمیت سیستم های یکپارچه کامپیوتری در کنترل منابع سازمان نیاز به رویکردی برای ارزیابی شاخص های کلیدی موفقیت CSF [4] ,ERP  امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد این تحقیق با رویکردی نوآورانه به دنبال شناسایی شاخص های کلیدی موفقیت در شرکت هواپیمایی هما است و با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن که اولین بار توسط نورتون و کاپلان در چهار محور ( مالی[۵] , مشتری [۶], رشد و یادگیری[۷]  و فرآیندداخلی[۸]) مطرح شد می پردازد. بنابراین مساله تحقیق حاضر به بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت در قالب ۴  محور اصلی در حوزه کارت امتیازی متوازن در شرکت هواپیمایی هما می پردازد .

  1. شناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر مالی در شرکت هواپیمایی هما
  2. شناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر مشتری در شرکت هواپیمایی هما
  3. شناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر رشد و یادگیری در شرکت هواپیمایی هما
  4. شناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر فرآیند داخلی در شرکت هواپیمایی هما

به کارگیری مدلی با رویکرد ANP جهت ارزیابی گزینه های اجرای موفق ERP در شرکت هواپیمایی هما.
[۱] Enterprise resource planning
[۲] ICT
[۳] IT
[۴] Critical success Factors
[۵] Finance
[۶] customer
[۷] Education
[۸] internal
تعداد صفحه : ۱۹۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***