دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ شهر …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ شهر مشهد )

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان پایان نامه :

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ شهر مشهد )

استاد راهنما :

دکتر محمد اجزاء شکوهی

استاد مشاور :

محمد رحیم رهنما دکتر

زمستان ۱۳۹۳ 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ا

فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ب

جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..س

نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ض

شکل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ظ

نقشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ع

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………غ

فصل اول : کلیات

۱-۱ :مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲:بیان مسله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۳:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۴: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹٫

۱-۵:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۸:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۹:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۱۰:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۱۱ –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۱۲ روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۱۳ جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۱۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۱۵-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۱۵-۱-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۱۵-۲-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۱۶-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

ا-۱۷-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۱-۱۸-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

 

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-۱-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۲-۲-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۳-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۴-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۵-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۲-۶-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲-۷-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۸-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۲-۹-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….۴۴

۲-۳- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۳-۱-تعریف حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۳-۲-حکمروایی و حکومت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۳-۳-شاخص های حکمروایی خوب شهری ……………………………………………………………………………………………………………………۶۳

۲-۳-۴-شاخص های حکمروایی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۲-۳-۵-ابعاد مختلف حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۲-۳-۶-اهداف حکمروایی خوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۲-۳-۷-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۲-۳-۸-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری …………………………………………………………………………………….۷۶

۲-۳-۹-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۲-۳-۱۰-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ………………………………………………………………..۷۹

۲-۴-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی …………………….۸۴

۲-۴-۱-شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۲-۴-۲-تعریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۲-۴-۳-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۲-۴-۴-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۲-۴-۵-ضرورت های وجود شفافیت………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۲-۴-۶-شفافیت و مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۲-۴-۷-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری ………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۲-۴-۸-مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۲-۴-۹-تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۲-۴-۱۰-ابعاد مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

۲-۴-۱۱-مشارکت در عرصه مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۲-۴-۱۲-ضرورت و اهمیت مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۲-۴-۱۳-اثرات مثبت مشارکت شهروندان…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۲-۴-۱۴-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۲-۴-۱۵-رابطه مشارکت و شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………….. …………….۱۰۲

۲-۴-۱۶-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۲-۴-۱۷-نظریه های مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۲-۴-۱۸-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۲-۴-۱۹-برنامه ریزی مشارکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۲-۴-۲۰-طیف برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۲-۴-۲۱-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۲-۴-۲۲-انواع مشارکت عمومی در شهر  …………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۲-۴-۲۳-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۲-۴-۲۴-وضعیت مشارکت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

۲-۴-۲۵- بینش راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۲-۴-۲۶- تعریف برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۲-۴-۲۷- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف……………………………………………………………………………………………….۱۲۲

۲-۴-۲۸- فرایند مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۲-۴-۲۹- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۲-۴-۳۰- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۲-۵- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۲-۵-۱-کلان شهر و منطقه کلان شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۲-۵-۲-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری …………………………………………………………………………….۱۳۳

۲-۵-۳-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………۱۳۸

۲-۵-۴-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین )………………………………………۱۴۰

۲-۵-۵- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران …………………………………………………………………….۱۴۵

۲-۵-۶-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری …………………………………………………………۱۴۶

۲-۵-۷-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها ………………………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۲-۵-۸- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها……………………………………………………………………………………..۱۵۱

۲-۵-۹-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

۲-۶-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور …………………………………………………………………………………………۱۵۸

۲-۶-۱-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۸

۲-۶-۲-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۹

۲-۶-۳-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

۲-۶-۴-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

۲-۶-۵-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور ………………………………………………………………………………………….۱۶۴

۲-۶-۶-نتیجه گیری از این تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۵

۲-۶-۷- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۵

۲-۷-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۹

۳-۲- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۹

۳-۲-۱- موقعیت ریاضی و نسبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۹

۳-۲-۲- توپوگرافی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۱

۳-۲-۳-زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۱

۳-۲-۴-ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۲

۳-۲-۵- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………….۱۷۴

۳-۲-۶- ویژگی های اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۷

۳-۲-۷-ویژگی های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

۳-۳- معرفی مناطق شهرداری مشهد …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۹

۳-۴- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد …………………………………………………………………………………………………………۱۸۱

۳-۵- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار …………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۳

۳-۶- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق ……………………………………………………………..۱۸۵

۳-۷- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه ۸ و ۴ ……………………………………………………………………………………….۱۸۶

۳-۸- بررسی مطالعات کالبدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۹

۳-۸-۱- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت…………………………………………………………………………………۱۸۹

۳-۸-۲- مطالعات حمل و نقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲

۳-۸-۳-فعالیت فضای سبز …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۴

۳-۸-۴- فعالیت در مانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۵

۳-۸-۵- فعالیت های تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۵

۳-۹- مطالعات اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۷

۳-۱۰-مطالعات فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۸

۳-۱۱- مطالعات محیطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۰

۳-۱۲- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۱

فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق

۴-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۳

۴-۲-بخش اول :آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۴

۴-۲-۱-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران ………………………………………………………………………………………….۲۰۴

۴-۲-۲-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۵

۴-۲-۳- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۸

۴-۲-۴- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….۲۱۰

۴-۲-۵-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی …………………………………………………………………………………………………………..۲۱۲

۴-۲-۶-وضعیت در آمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۴

۴-۲-۷-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی …………………………………………………………………………………………………………۲۱۵

۳-۴-تحلیل شاخص های حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۵

۴-۳-۱-مشارکت در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۵

۴-۳-۱-۱-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه ۴ ……………………………………………………………………………………۲۱۹

۴-۳-۱-۲- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۱۹

۴-۳-۲-شفافیت در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۱

۴-۳-۲-۱-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه ۴ …………………………………………………………………………………۲۲۳

۴-۳-۲-۲- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۲۳

۴-۳-۳-بینش راهبردی در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………۲۲۵

۴-۳-۳-۱- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۲۶

۴-۳-۳-۲- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۲۷

۴-۳-۴-مشارکت در گروه مدیران ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۸

۴-۳-۴-۱-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران ……………………………………………………………………………۲۲۹

۴-۳-۵-شفافیت در گروه مدیران ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۰

۴-۳-۵-۱-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران……………………………………………………………………………..۲۳۱

۴-۳-۶-بینش راهبردی در گروه مدیران………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۲

۴-۳-۶-۱-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران…………………………………………………………………..۲۳۳

۴-۴- بخش دوم :آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۶

۴-۵-تحلیل پایای………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۶

۴-۵-۱-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان ………………………………………………………………………………………..۲۳۶

۴-۵-۲-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران…………………………………………………………………………………………….۲۳۷

۴-۶-بررسی نوع توزیع داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۷

۴-۷-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق ۴ و ۸ شهر مشهد ………………………………………………………………………۲۳۸

۴-۷-۱-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ……………………………………………………………………………….۲۳۹

۴-۷-۲- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان……………………………………………………………………………… ۲۴۰

۴-۷-۳-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری …………………………………………………………۲۴۱

۴-۷-۴-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق ۴و۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴۱

۴-۷-۵-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق ۴و۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴۲

۴-۷-۶-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق ۴و۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴۳

۴-۷-۷-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری …………………………………………………………………..۲۴۴

۴-۷-۸-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری…………………………………………………………………….۲۴۴

۴-۷-۹-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری…………………………………………………………..۲۴۵

۴-۸-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق ۴و۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴۵

۴-۹-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق ۴و۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴۷

۴-۱۰-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………….۲۴۸

۴-۱۰-۱-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………..۲۴۸

۴-۱۰-۲-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………..۲۴۸

۴-۱۰-۳-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ……………………………………………………………………………….۲۴۹

۴-۱۰-۴-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر ………………………………………………………………………………………………………..۲۵۰

۴-۱۰-۵-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵۰

۴-۱۰-۶-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری …………………………………………………………………..۲۵۱

۴-۱۱-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵۱

فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات

۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵۵

۵-۲ خلاصه ای از یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵۵

۵-۳آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵۶

۵-۳-۱ فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵۶

۵-۳-۲ فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶۲

۵-۳-۳فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶۳

۵-۴-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶۴

۵-۵پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶۶

منابع  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶۸

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸۷

 

فهرست جداول

جدول شماره (۱-۲) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ………………………………………………..۴۲

جدول (۲-۲) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی……………………………………………………………………………..۶۰

جدول (۳-۲) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………………. ۶۷

جدول (۴-۲)ابعاد مختلف حکمروایی شهری……………………………………………………………………………………………………. ۷۴

جدول (۵-۲)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران………………………………………………………………………………………. ۹۶

جدول شماره (۶-۲) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان………………………………………………………………………………. ۱۰۶

جدول(۷-۲): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی………………………………………………………………….. ۱۱۶

جدول (۸-۲) مراحل تحول مدیریت کلان شهری……………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

جدول (۹-۲)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران……………………………………………………………………………….۱۵۴

جدول (۱۰-۲) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران…………………………………………. ۱۶۲

جدول شماره) ۱-۳( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد………………………………………………………………………….. ۱۷۰

جدول (۲-۳).مشخصات کلی مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد………………………………………………………………………………….۱۸۰

جدول (۱-۴):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان………………………………………………………………………………..۲۰۴

جدول (۲-۴):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران………………………………………………………………………………….. ۲۰۵

جدول(۳-۴)  بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن …………………………………………………………………………………….۲۰۶

جدول (۴- ۴)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس………………………………………………………………………………… ۲۰۸

جدول (۵-۴)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات……………………………………………………………………… ۲۱۱

جدول (۶-۴)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق ۴و۸ ……………………………………………………………………………..۲۱۳

جدول(۷-۴)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق ۴ و ۸ شهر مشهد ………………………………………………………۲۱۴

جدول (۸-۴ )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق ۴ و۸ برحسب متغیر مشارکت……………………………………………….. ۲۱۶

جدول (۹-۴ ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق ۴ و۸ برحسب متغیر شفافیت………………………………………………….۲۲۱

جدول (۱۰-۴ ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق ۴ و۸ برحسب متغیربینش راهبردی………………………………………۲۲۵

جدول (۱۱-۴) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت……………………………………………………………….. ۲۲۸

جدول (۱۲-۴) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت…………………………………………………………………۲۳۱

جدول (۱۳-۴) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی………………………………………………………۲۳۳

جدول (۱۴-۴)، پایایی پرسشنامه شهروندان…………………………………………………………………………………………………..۲۳۶

جدول (۱۵-۴)، پایایی پرسشنامه مدیران……………………………………………………………………………………………………….۲۳۷

جدول (۱۶-۴)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی……………………………………………………………………………۲۳۸

جدول (۱۷-۴) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط………………………………………………………۲۴۰

جدول (۱۸-۴) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( ۴و۸ )و مقدار متوسط…………………………………۲۴۰

جدول (۱۹-۴) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط……………………………………………..۲۴۱

جدول (۲۰-۴)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (۴و۸)و مقدار متوسط……………………………………..۲۴۲

جدول (۲۱-۴) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (۴و۸)و مقدار متوسط………………………………………۲۴۲

جدول (۲۲-۴) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(۴ و۸) و مقدار متوسط…………………………..۲۴۳

جدول (۲۳-۴) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………………….۲۴۴

جدول (۲۴-۴) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………۲۴۴

جدول (۲۵-۴) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………….۲۴۵

جدول (۲۶-۴)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان

در مناطق ۸ و ۴ شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴۶

جدول (۲۷-۴)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه

شهروندان  در مناطق ۸ و ۴ شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۶

جدول (۲۸-۴)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان

در مناطق ۸ و ۴ شهر مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………۲۴۷

جدول (۲۹-۴) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد…………………………………………………………………………………۲۴۸

جدول( ۱-۵) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین ۳)………………..۲۵۷

جدول (۲-۵) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( ۴و۸ )و مقدار متوسط……………………………………۲۵۸

جدول (۳-۵) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………………۲۵۸

جدول (۴-۵) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (۴و۸)و مقدار متوسط………………………………………۲۵۹

جدول (۵-۵) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (۴و۸)و مقدار متوسط………………………………………..۲۵۹

جدول (۶-۵) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(۴ و۸) و مقدار متوسط………………………………۲۶۰

جدول (۷-۵) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………..۲۶۱

جدول (۸-۵) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………………………۲۶۱

جدول (۹-۵) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………۲۶۲

جدول (۱۰-۵)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق ۸ و ۴ شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶۳

جدول(۱۱-۵)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان  در مناطق ۸ و ۴ شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶۳

جدول (۱۲-۵)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان  در مناطق ۸ و ۴ شهر مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶۴

فهرست نمودارها

نمودار(۱-۱)ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

نمودار(۱-۲):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور……………………………………۴۵

نمودار(۲-۲): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی……………………………………….۵۵

نمودار (۳-۲):روابط کنشگران شهری ……………………………………………………………………………………………………………….۵۶

نمودار (۴-۲)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد ……………………………………………………………………………………………….۹۸

نمودار(۵-۲)مراحل برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

نمودار(۶-۲)مراحل برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………۱۲۵

نمودار (۷-۲)مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………….۱۲۶

نمودار (۸-۲)مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

نمودار (۹-۲)مراحل برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

نمودار (۱۰-۲)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری……………………………………….۱۶۶

نمودار(۱-۳) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سال­های ۱۳۸۵-۱۲۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷۷

نمودار:(۱-۴)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق ۴و۸ ) برحسب سن…………………………………………………۲۰۷

نمودار :(۲-۴)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن………………………………………………………………………… ۲۰۷

نمودار(۳-۴) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس…………………………………………………………………. ۲۰۹

نمودار (۴-۴) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس……………………………………………………………………… ۲۰۹

نمودار (۵-۴)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات…………………………………………………………….۲۱۱

نمودار (۶-۴)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات………………………………………………………………….۲۱۲

نمودار(۷-۴)وضعیت شغلی شهروندان مناطق ۴و۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱۳

نمودار(۸-۴):  در آمد شهروندان مناطق ۴ و ۸ شهر مشهد………………………………………………………………………………۲۱۴

نمودار(۹-۴) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی………………………………………………………………………………..۲۱۵

نمودار (۱۰-۴)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه۴ ………………………………………………………………………. ۲۱۹

نمودار (۱۱-۴)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه ۸ ………………………………………………………………………..۲۲۰

نمودار (۱۲-۴) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه ۴ …………………………………………………………. ۲۲۳

نمودار (۱۳-۴) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه ۸ ………………………………………………………..  ۲۲۴

نمودار (۱۴-۴)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۲۶

نمودار (۱۵-۴)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲۷

نمودار (۱۶-۴) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران……………………………………………………. ۲۳۰

نمودار (۱۷-۴)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ……………………………………………………..۲۳۲

نمودار (۱۸-۴)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران……………………………………………۲۳۴

نمودار(۱۹-۴): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق ۴و۸ شهر مشهد…………………………..۲۳۵

نمودار (۲۰-۴)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران…………………………………………………………………….۲۳۵

فهرست اشکال

شکل (۱-۲):ساخت الگوی حکمرانی خوب………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

 

شکل(۲-۲) اهداف حکمروایی خوب…………………………………………………………………………………………………………………۷۵

شکل (۳-۲)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها……………………………………………………………۱۰۴

شکل(۳-۲). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل…………………………………………………………………………۱۰۷

 

فهرست نقشه ها

نقشه (۱-۳):موقعیت جغرافیایی مشهد…………………………………………………………………………………………………………….۱۷۰

نقشه (۲-۳):مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱

نقشه (۳-۳). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد ………………………………………………………………………………….   ۱۸۴

نقشه (۴-۳). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد…………………………………………………………………………………..  ۱۸۵

  

پیشگفتار           

شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،۱۳۹۲، ۵۱). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه ۹۰ توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن  ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در  بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .

تعداد صفحه : ۳۳۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***