دانلود پایان نامه ارشد:ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت جهانگردی

گرایش :برنامه ریزی و توسعه جهانگردی

عنوان : ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

دانشگاه سمنان

دانشکده گردشگری

گروه جهانگردی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی

(برنامه ریزی و توسعه جهانگردی )

تحت عنوان:

ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

استاد راهنما:

 آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی

استاد مشاور :

آقای علی اصغر شالبافیان

شهریور۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف این پژوهش:” ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت ” که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی  استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت تاریخی و فرهنگی و  به دلیل برخورداری از طبیعت زیبا و باغات پرثمر، به هند ایران لقب گرفته  است. و از پتانسیل بالایی برای توسعه و جذب گردشگران برخوردار است. در این پژوهش با در نظر گرفتن موارد فوق و درک این مطلب که برنامه ریزی برای توسعه جهانگردی به همان اندازه ضرورت دارد که برنامه ریزی برای هر نوع دیگر توسعه، برای آنکه موفق باشد و مشکلاتی را بوجود نیاورد، واجب است. سعی شده است ضمن پاسخگویی به این سوالها  که سوات(SWOT) شهرستان جیرفت کدامند؟ و چارچوب و الگوی برنامه ریزی استراتژیک و همچنین مهمترین دلائل برای برنامه ریزی استراتژیک این شهرستان چیست؟ کمکی هر چند اندک به توسعه گردشگری شهرستان جیرفت شود.این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و جامعه آماری آن کلیه کارشناسان و صاحبنظران گردشگری مطلع از جیرفت و جامعه ی محلی می باشند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای است که پرسشنامه شماره (۱) بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری و پرسشنامه شماره(۲) پس از تأیید روایی و پایایی، با توجه به حجم جامعه (بیش از هزار نفر) با بهره گیر از فرمول کوکران، تعداد ۳۸۴ عدد در شهریور ۱۳۹۳ توزیع گردید. مجموعه یافته ها با بهره گرفتن از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ابزار (SWOT) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و استراتژی های چهارگانه مشخص، در نهایت با بهره گرفتن از مدل برنامه ریزی کمی ( QSPM) اولویت های راهبردی تعیین شد. نتایج نشان داد با توجه به پتانسیل گردشگری شهرستان جیرفت استراتژی تهاجمی در حال حاضر ، استراتژی مناسبی می باشد و بر اساس تکنیک (QSPM) اولین اولویت استراتژیک توسعه گردشگری در جیرفت “برنامه ریزی توسعه مقصد به عنوان قطب گردشگری مسئولانه یا اکوتوریسم” و پس از آن ” توسعه گردشگری فرهنگی- تاریخی و طبیعی در منطقه به عنوان عاملی جهت ایجاد امنیت پایدار” می باشند.
واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، جاذبه گردشگری، جیرفت.
فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه
فصل اول) کلیات تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
 • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
 • اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۶
 • سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۸
 • اهداف پژوهش………………………………………………………………………..۹
 • قلمرو زمانی تحقیق………………………………..………………………………….۹
 • قلمرو مکانی تحقیق…………………………….…………………………………..۹
 • استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………۹
 • جامعه و نمونه آماری…………………………..……….…………………………..۱۰
 • تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………………………………………….……………۱۰

۱-۱۱-۱) جاذبه گردشگری……………………………..……….……….………………..۱۰
۱-۱۱-۲) برنامه ریزی…………………………………….…….………………………..۱۱
۱-۱۱-۳) استراتژی………………………………..……….……………………………..۱۲
۱-۱۱-۴) برنامه ریزی استراتژی…………………………….……..………………………۱۲
۱-۱۱-۵) جیرفت…………………………………………………………………………………..۱۴
فصل دوم) مبانی نظری
۲-۱) مقدمه………………………………….….……………………………………………………..۱۷
۲-۲) سیر و سفر از دیدگاه قر……………………….………………..…………………………..۱۸
۲-۳) سخنان بزرگان دین در مورد سفر…………………………………………………..…….……………۲۰
۲-۴) تعریف و مفهوم نظام گردشگری………………………….………..……………………..…………۲۰
۲-۴-۱) تعریف گردشگری…………………………………..……………………………..۲۰
۲-۵) پیشینه جهانگردی در استان کرمان…………………..…..………….………….……………۲۲
۲-۶) تاریخچه و منشأ برنامه ریزی استراتژیک…………………………….……………….……………۲۵
۲-۶-۱) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک…………………..……………….……………۲۵
۲-۶-۲) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در غرب………………………..……………………۲۸
۲-۶-۳) تاریخچه برنام ریزی استراتژیک در ایران…………………………..…………………۳۱
۲-۷) مدل های نظری برنامه ریزی استراتژیک……………………………….…..………………………۳۲
۲-۷-۱) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه………………………………………….….………۳۲
۲-۷-۲) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف…………………….…………………۳۳
۲-۷-۳) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی…………………………………………..……….…۳۴
۲-۷-۴) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی………….…………….………….…………۳۵
۲-۷-۵) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک………………..…..………………………۳۶
۲-۷-۶) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن……..…………..……….…………۳۸
۲-۷-۷) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون……………………………….…….…………۴۱
۲-۷-۸) مدل برنامه ریزی استراتژیک  دانکن………………………..……….…….…………۴۳
۲-۷-۹) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید……………………………………..…….………۴۶
۲-۷-۱۰) مدل برنامه ریزی استراتژیک هکس…………………..……….……….…………۴۷
۲-۷-۱۱) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون………………….……………….…۴۸
۲-۷-۱۲) مدل برنامه ریزی استراتژیک گود اشتاین……………….………….………..….…۴۹
۲-۷-۱۳) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن……………………….………..……..………۵۰
۲-۷-۱۴) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت……………………….……….…………………۵۱
۲-۷-۱۵) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک………………….………….……….…………۵۳
۲-۸) ابعاد برنامه ریزی……………………………………………………..………………….………………۵۴
۲-۸-۱) بعد زمان در برنامه ریزی……………………………….….……….…….………….…۵۴
۲-۸-۲) بعد کاربرد در برنامه ریزی……………………..……………..………………۵۵
۲-۸-۲-۱) برنامه های تک کاربردی……………..………….…….………….……۵۵
۲-۸-۲-۲) برنامه های دائمی…………….……..……..…….…………………۵۶
۲-۸-۳) بعد وسعت در برنامه ریزی……………..…………..….…….……………۵۶
۲-۸-۳-۱) برنامه ریزی استراتژیکو..…….. ……………….…….…………………۵۶
۲-۸-۳-۲) برنامه ریزی تاکتیکی…….……..…….……….…….………………۵۷
۲-۸-۳-۳) برنامه ریزی عملیاتی…………..………..…….…….…………………۵۷
۲-۹) اهمیت برنامه ریزی جهانگردی………….…….….…………………………………۵۸
۲-۱۰) نظام دهی گوناگون مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی…………..…….…….………۶۲
۲-۱۱) مزایا و معایب الگوی استراتژیک برنامه ریزی جهانگردی………..….……………………۶۵
۲-۱۱-۱) مزایا…………..………………………………………………………۶۵
۲-۱۱-۲) معایب…………………………………………………………………۶۶
۲-۱۲) برنامه ریزی توسعه گردشگری………………………………………………………۶۶
۲-۱۳) سیر تحول برنامه ریزی گردشگری…………………………….………………………………۶۸
۲-۱۴) مراحل توسعه و تکامل گردشگری………………….…………..………….……………۷۰
۲-۱۵) سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری…………………..…………..…………….……۷۳
۲-۱۵-۱) سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری…….………….…………….……۷۳
۲-۱۵-۲) برنامه ریزی گردشگری در سطح ملی……..………….……………………۷۳
۲-۱۵-۳) برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………۷۴
۲-۱۵-۴) برنامه ریزی در سطح زیر منطقه ای……….………………………………۷۴
۲-۱۵-۵) برنامه ریزی در سطح پهنه توسعه و کاربری زمین…………….………………۷۵
۲-۱۵-۶) برنامه ریزی در سطح سایت………….…………………………………۷۵
۲ -۱۵-۷) طراحی تسهیلات……………………………………………………۷۶
۲-۱۶) بررسی تحقیقات انجام شده…………….…….………………………………………۷۶
۲-۱۶-۱) تحقیقات انجام شده در داخل…………….……..……………………………۷۶
۲-۱۶-۲) تحقیفقت انجام شده در خارج…….……….………………………………۷۸
۲-۱۷) ارائه مدل …………………..….……….……………………………………………۷۹
۲-۱۷-۱) ملاحظات خاص در طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی……….…..…..۷۹
فصل سوم)روش تحقیق و سیمای عمومی شهرستان جیرفت ، تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان جیرفت
۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۲) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۳) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۳-۴) روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۴-۱) انتحاب نمونه از بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری……………………………………………………………….۸۴
۳-۴-۲) لنتخاب نمونه از بین جامعه میزبان۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۴
۳-۴-۳) حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۵) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۳-۵-۱) مرحله مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۵-۲) مرحله مطالعات میدانی………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۵-۳) تهیه و تکمیل پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۶) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۷) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۸) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۹) آزمون های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۳-۱۰) نگاهی اجمالی به مطالعه موردی…………………………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۱۰-۱) وجه تسمیه جیرفت…………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۱۱) سیمای عمومی شهرستان جیرفت……………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۱۱-۱) ویژگی ها و شاخص های جغرافیایی……………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱۱-۱-۱) معرفی شهرستان………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۱۱-۱-۲) تقسیمات کشوری شهرستان…………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱۱-۱-۳) آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱۱-۲) ویژگی ها و شاخص های جمعیتی شهرستان…………………………………………………………………………………۹۲
۳-۱۱-۲-۱) جمعیت و نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۳-۱۱-۲-۲) پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۱۲) تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان…………………………………………………………….۹۳
۳-۱۲-۱) ویژگی ها و شاخص های اقتصادی تولیدی شهرستان……………………………………………………………………۹۳
۳-۱۲-۱-۱) بخش کشاورزی و منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………..۹۳
۳-۱۲-۱-۲)منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۳-۱۲-۱-۳) بخش منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۳-۱۲-۱-۴) بخش صنعت و معدن……………………………………………………………………………………………………………۹۶
۳-۱۲-۱-۵) بخش محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۳-۱۳) آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی و گردشگری…………………………………………………………………………………..۹۷
۳-۱۳-۱) آثار شهر دقیانوس و تپه های کنارصندل……………………………………………………………………………………۹۸
۳-۱۳-۲) قلعه سموران…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
۳-۱۳-۳) موزه میراث فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۱۳-۴) گورخانه یا مقبره حیدری…………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۱۳-۵) غار شعیب…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۳-۱۳-۶) چاه آرتزین چمن……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۱۳-۷) بُندر دوساری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۳-۱۳-۸) آبشارها………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۱۳-۹) روستای دلفارد…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۳-۱۳-۱۰) سایر آثار تاریخی و اماکن دیدنی و مذهبی……………………………………………………………………………..۱۰۵
۳-۱۳-۱۱) صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۳-۱۳-۱۲) آداب و رسوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۳-۱۳-۱۳) جشن سده………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
فصل چهارم) تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۲) بررسی شاخص های دموگرافیک و سوالات توصیفی……………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۴-۳-۱) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۴-۳-۲) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲
۴-۳-۳) تجزیه و تحلیل سوات………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
۴-۳-۴) تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
۴-۳-۵) ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی…………………………………………………………………………………………….۱۴۱
فصل پنجم) بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۵-۲) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۵-۳) نتیجه گیری از سوالات توصیفی……………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
۵-۴) تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های گردشگری……………………………………………………….۱۵۰
۵-۵) نتیجه گیری از نقاط قوت………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱
۵-۶) نتیجه گیری از نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱
۵-۷) نتیجه گیری از فرصت های مطرح شده……………………………………………………………………………………………..۱۵۲
۵-۸) نتیجه گیری از تهدیدهای مطرح شده……………………………………………………………………………………………..۱۵۲
۵-۹) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی…………………………………………………………………………………………۱۵۲
۵-۱۰) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل درونی……………………………………………………………………………………………۱۵۳
۵-۱۱) نتییجه گیری از ماتریس سوات…………………………………………………………………………………………………….۱۵۴
۵-۱۲) ماتریس برنامه ریزی کمی……………………………………………………………………………………………………………۱۵۶
۵-۱۳) مشکلات و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶
۵-۱۴) مشکلات و تنگناهای محقق…………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
۵-۱۵) پیشنهادات به سایر محققین…………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
۵-۱۶) پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷
پیوست
پرسشنامه شماره (۱) …………………………………………………………………………………………………………………………..II
پرسشنامه شماره(۲) …………………………………………………………………………………………………………………………..III
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………….IIIV
فهرست جداول
جدول ۲-۱) انواع برنامه ریزی بر اساس زمان، کاربرد و وسعت………………………………………………………………………………..۵۶
جدول ۳-۱) جدول مورگان برای برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..۸۷
جدول ۳-۲) آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….۹
جدول ۳-۳) مشخصات عمومی شهرستان جیرفت بر اساس تقسیمات کشوری……………………………………………………..۹۲
جدول ۳-۴) آمار جمعیت شهرستان جیرفت……………………………………………………………………………………………………………۹۲
جدول ۳-۵) مناطق تحت مدیریت محیط زیست…………………………………………………………………………………………………….۹۷
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی متغییر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
جدول ۴-۲) توزیع فراوانی متغییر سن طبقه بندی شده پاسخگویان…………………………………………………………………….۱۱۳
جدول ۴-۳) توزیع قراوانی متغییر تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………………………..۱۱۴
جدول ۴-۴) توزیع فراوانی متغییر وضعیت اشتغال پاسخگویان……………………………………………………………………………۱۱۵
جدول۴-۵) توزیع فراونی متغییر نوع شغل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………۱۱۶
جدول۴-۶) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت قوت ها………………………………………………………………………………………۱۱۷
جدول ۴-۷) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت ضعف ها…………………………………………………………………………………..۱۲۰
جدول ۴-۸) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت فرصت ها…………………………………………………………………………………۱۲۳
جدول ۴-۹) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت تهدیدها…………………………………………………………………………………..۱۲۶
جدول ۴-۱۰) ارزیابی عوامل خارجی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………۱۳۰
جدول ۴-۱۱) ارزیابی عوامل داخلی استراتژی………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
جدول۴-۱۲)  جدول ماتریس سوات………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
جدول ۴-۱۳) جدول برنامه ریزی کمی راهبردی………………………………………………………………………………………………….۱۴۲
جدول ۴-۱۴) جدول استراتژی های راهبردی……………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
جدول ۴-۱۵) اولویت بندی راهبردها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱) مراحل انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
شکل ۲-۱) مراحل برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………۵۷
شکل ۲-۲) مراتب دستیابی به برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………۶۹
شکل ۴-۱) نمودار دایره ای توزیع جنسیت پاسخگویان………………………………………………………………………………………..۱۱۲
شکل۴-۲) نمودار میله ای توزیع سن پاسخگویان………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
شکل۴-۳) نمودار دایره ای توزیع تحصیلات پاسخ گویان……………………………………………………………………………………..۱۱۴
شکل ۴-۴) نمودار دایره ای توزیع فراوانی و وضعیت اشتغال پاسخگویان…………………………………………………………….۱۱۵
شکل ۴-۵) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان…………………………………………………………………………..۱۱۶
شکل ۴-۶)نمودار راداری میانگین اهمیت قوت ها…………………………………………………………………………………………………۱۱۹
شکل ۴-۷) نمودار راداری میانگین اهمیت ضعف ها……………………………………………………………………………………………..۱۲۰
شکل ۴-۸) نمودار راداری میانگین اهمیت فرصت ها…………………………………………………………………………………………….۱۲۴
شکل ۴-۹) نمودار راداری میانگین اهمیت تهدیدها………………………………………………………………………………………………۱۲۵
شکل ۴-۱۰) شناسایی استراتژی های مناسب……………………………………………………………………………………………………….۱۴۱
 ست نمودار
نمودار ۲-۱) سیر تاریخی تکامل برنامه ریزی جهانگردی…………………………………………………………………………………………۲۴
نمودار۲-۲) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
نمودار۲-۳) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه…………………………………………………………………………………………………………..۳۴
نمودار ۲-۴) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف……………………………………………………………………………………….۳۵
نمودار ۲-۵) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی……………………………………………………………………………………………………۳۶
نمودار ۲-۶) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی…………………………………………………………………………………………………۳۷
نمودار ۲-۷) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک………………………………………………………………………………………………….۳۸
نمودار ۲-۸) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن……………………………………………………………………………………..۴۱
نمودار ۲-۹) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون………………………………………………………………………………………………….۴۵
نمودار ۲-۱۰) مدل برنامه ریزی استراتژیک  دانکن………………………………………………………………………………………………….۴۶
نمودار ۲-۱۱) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید…………………………………………………………………………………………………..۴۷
نمودار ۲-۱۲) مدل برنامه ریزی استراتژیک هاکس ………………………………………………………………………………………………..۴۹
نمودار ۲-۱۳) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون……………………………………………………………………………….۵۰
نمودار ۲-۱۴) مدل برنامه ریزی استراتژیک گوداشتاین…………………………………………………………………………………………..۵۱
نمودار ۲-۱۵) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن…………………………………………………………………………………………………۵۲
نمودار ۲-۱۶) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت…………………………………………………………………………………………………….۵۳
نمودار ۲-۱۷) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک………………………………………………………………………………………………..۸۱


فصل اول
کلیات تحقیق

 • مقدمه

 
جهانگردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تر تجربه ای ندارند یا دارای تجربه ی کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی، می تواند رهنمون لازم را برای توسعه ی آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند، برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آینده آن است. ابتدا جهانگردی باید در سطوح منطقه ای و ملی برنامه ریزی شود. در این سطوح، برنامه ریزی به سیاست های توسعه جهانگردی، طرح های ساختاری، استانداردهای تسهیلات، عوامل سازمانی و تمام عناصر دیگرِ لازم برای توسعه و مدیریت جهانگردی مربوط می شود. سپس در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای می توان طرح های تفصیلی بیشتری برای جاذبه های جهانگردی، تفریحگاه ها، توسعه ی جهانگردی شهری، روستایی و سایر اشکال توسعه ی جهانگردی تهیه کرد(برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی،۱۳-۱۲).
سابقه ی برنامه ریزی مدرن به شیوه ی غربی حداقل به ۲۰۰ سال پیش و برنامه ریزی شهری در انگلستان بر می گردد(گان ۱۹۹۸، ویلیامز ۱۹۹۸). با این وجود، تاریخ اولین طرح های عینی برنامه ریزی مناطق شهری به زمان یونان باستان می رسد(گان ۱۹۹۸).
برنامه ریزی مدون شهری زمانی تکوین یافت که جمعیت به شکل فزاینده ای شهرنشین شدند و عمدتاً واکنشی بود به افزایش مضرات اجتماعی و زیست محیطی زندگی شهری ( گان ،۱۹۹۸).
برخی افراد برنامه ریزی را فقط عقل سلیم کاربردی می دانند. در حالیکه برخی دیگر معتقدند که برنامه ریزی مجموعه و خوشه ای از مشکلات است که بایستی به دقت مورد کاوش قرار گیرد. علاوه بر این کرنای[۱]معتقد است که برنامه ریزی زبانی جداگانه است که لغات و قواعد دستوری مختلف خود را دارا می باشد . برنامه ریزی گردشگری به دنبال این است که طرحی قابل اجرا و با جزئیات کامل را درباره ی این که هر یک از فاکتورهای اثرگذار در موفقیت گردشگری مناسب و قابل قبول بسیار فراتر از برنامه هایی هستند که فقط به حد اکثر سازی سود می پردازند .
با اینکه توسعه ی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد ، اما اثرات منفی زیادی نیز می تواند به همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزان بایستی راههایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود (گلدنر و ریچی[۲]، ۲۰۰۹، ص ۴۴۴).
یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم از جمله ایران، بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، جرم و جنایــت، بزه کاری و نا­آرامی­ها می­باشد که عمدتاً ناشــی از کمبود زمینه­های اشتغال است. توســعه گردشــگری می­تواند موجب تنــوع بخشی به اقتصاد این کشورها گردیده و درصــدی از بیکاران را به خود جذب می نماید که در نهایت به منــتهی شدن برخی نتایج منــفی ناشی از بیــکاری نیز می­گردد (دهستانی، ۱۳۸۳، ۲). .
اما بهره برداری بهینه از پتانسیل های گردشگری و دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در شهرستان جیرفت، در گرو تدوین یک طرح راهبردی است تا امکان توسعه و بهره برداری مناسب و هدفمند از توانمندی ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان فراهم گردد.
۱Kornai
[۲] Goeldner & Ritchie
تعداد صفحه : ۱۹۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***