دانلود پایان نامه ارشد:اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریبت

گرایش :بازرگانی -بازاریابی

عنوان : اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

دانشگاه یزد

دانشکده اقتصاد، مدیریت، حسابداری

 

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

 

اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

 

استاد راهنما:

دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی

 

اساتید مشاور:

دکتر محمود نادری بنی

تیرماه ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲) بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵) سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۶) فرضیه­ها و مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۷) روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۷-۱) نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۷-۲) جامعه آماری و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷-۳) ابزارگردآوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷-۴) روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۸) تعریف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۹) نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۱۰-۱) قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۱۰-۲) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۰-۳) قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۱) خلاصه و جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………….. ۱۳
فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۱) مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۱-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱-۲) خرید آنی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۱-۲-۱) ماهیت خرید آنی………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۱-۲-۲) انواع خرید آنی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۲-۳) عوامل مؤثر بر خرید آنی……………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۲-۳-۱) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی…………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۲-۳-۲) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی…………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱-۲-۳-۳) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی……………………………………………………………… ۲۸
۲-۱-۳) انگیزه لذت­جوئی……………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۱-۳-۱) انواع انگیزه لذت­جوئی………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱-۴) آنی­گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱-۴) تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۱-۶) فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۱-۶-۱) محیط فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۱-۶-۱-۱) محتوا فروشگاه اینترنتی………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱-۶-۱-۱-۱) کیفیت اطلاعات…………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۱-۶-۱-۱-۲) دقت اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۱-۶-۱-۱-۳) مرتبط بودن اطلاعات………………………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۱-۶-۱-۱-۴) نکاتی در مورد متون و اطلاعات……………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۱-۶-۱-۲) طرح فروشگاه اینترنتی………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۱-۶-۱-۲-۱) استراتژی­های طراحی وب سایت……………………………………………………………………… ۴۶
۲-۱-۶-۱-۲-۱-۱) استراتژی اطلاعاتی/ ارتباطی……………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۱-۶-۱-۲-۱-۲) استراتژی آنلاین/ معاملاتی………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۱-۶-۱-۳) پیمایش فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۱-۷) وبگردی منفعت­گرایانه و لذت­جویانه………………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۱-۷-۱) مفهوم جستجو (پرسه زنی) ………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۲-۷) مدل­های مرتبط با خرید آنی………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۱-۸-۱) مدل مویوگاناتام و بکارت……………………………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۱-۸-۲) مدل جیوتی بادگیان و ورما ………………………………………………………………………………………. ۵۷
۲-۱-۸-۳) مدل دهدشتی و مبرهن…………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۲) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۲-۲-۱) پیشینه تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۲-۲) پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۲-۳) توسعه فرضیه­ها و ارائه مدل……………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۲-۴) خلاصه و جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
فصل سوم: روش­­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۳-۲) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۳-۲-۱) جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۳-۲-۲) حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۲-۳) روش و ابزار گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۳-۲-۴) روش تجزیه­و­تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۳-۳) روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۳-۳-۱) پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۳-۳-۲) روایی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۳-۴) نرم افزارهای تجزیه­و­تحلیل داده­………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۳-۵) خلاصه و جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
فصل چهارم: تجزیه ­و­ تحلیل داده­­ها……………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۴-۲) آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۴-۲-۱) ویژگی­های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۴-۳) آزمون نرمال­بودن داده­ها (کولموگروف-اسمیرنوف) ………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۴) آزمون مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۴-۴-۱) ارزیابی مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) ………………………………………………………………………. ۱۰۴
۴-۴-۱-۱) بار عاملی شاخص­ها (سؤال­های پرسشنامه……………………………………………………………… ۱۰۴
۴-۴-۱-۲) ارزیابی پایایی مدل بیرونی……………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۴-۱-۲-۱) پایایی مرکب (CR) ……………………………………………………………………………………………. 106
۴-۴-۱-۲-۲) ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۴-۴-۱-۳) روایی مدل بیرونی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۴-۴-۱-۳-۱) بررسی روایی همگرا ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۴-۴-۱-۳-۲) روایی واگرا……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۴-۴-۱-۳-۲-۱) روش بارهای عاملی متقابل……………………………………………………………………………… ۱۰۹
۴-۴-۱-۳-۲-۲) روش فورنل- لارکر………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۴-۴-۲) ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی) ………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۴-۴-۲-۱) ضرایب معناداری Z (مقادیر t-value) ………………………………………………… 114
۴-۴-۲-۲) ضریب تعیین R2 (R Squars) …………………………………………………………………………… 115
۴-۴-۲-۳) معیار اندازه تأثیر  ……………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۴-۴-۲-۴) کیفیت پیش بینی کنندگی ( ) ……………………………………………………… ۱۱۷
۴-۴-۲-۵) معیارRedundancy……………………………………………………………………………………………… 118
۴-۴-۳) بررسی مدل کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۴-۵) بررسی فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۴-۵-۱) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها……………………………………………………………………………………. ۱۲۰
۴-۶) مدل اصلاح شده تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
۴-۷) مقایسه شاخص­های مدل اولیه و مدل اصلاح شده ……………………………………………………….. ۱۲۳
۴-۸) خلاصه و جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………. ۱۲۶
۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
۵-۲) خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۵-۳) مدل نهایی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۴) نتیجه­گیری­­های مبتنی بر فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………… ۱۲۹
۵-۵) پیشنهادهای کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۵-۶) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
۵-۷) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
۵-۸) خلاصه و جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
 
فهرست جداول
جدول۲-۱) عوامل خارجی مؤثر بر خرید آنی……………………………………………… ۲۷
جدول۲-۲) عوامل داخلی مؤثر بر خرید آنی………………………………………………. ۳۰
جدول۲-۱) محرک­ها و عوامل مؤثر بر خرید آنی………………………………………….. ۵۶
جدول ۲-۲) مطالعات داخلی خرید آنی…………………………………………………… ۶۵
جدول ۲-۳) مطالعات خارجی خرید آنی………………………………………………….. ۷۶
جدول۳-۱) نحوه امتیازدهی به سؤالات پرسشنامه ……………………………………….. ۹۵
جدول۳-۲) ترکیب سؤالات پرسشنامه…………………………………………………….. ۹۶
جدول۳-۳) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ……………………………………………….. ۹۷
جدول ۳-۴) منابع مقیاس­های سنجش……………………………………………………. ۹۸
جدول ۴-۱) ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………………… ۱۰۲
جدول ۴-۲) آزمون نرمال­بودن (کولموگروف-اسمیرنوف…………………………………………………………… ۱۰۳
جدول ۴-۵) بار عاملی متغیرهای آشکار………………………………………………….. ۱۰۴
جدول ۴-۶) پایایی مرکب  (CR………………………………………………………… 106
جدول ۴-۷) ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………….. ۱۰۷
جدول ۴-۸) میانگین واریانس استخراج شده (AVE……………………………………. 108
جدول ۴-۹) روش بارهای عاملی متقابل………………………………………………….. ۱۰۹
جدول ۴-۱۰) داده­های اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل ………………………………. ۱۱۲
جدول ۴-۱۰) جدول فورنل-لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم  (AVE)…………. 113
جدول ۴-۱۲) ضریب تعیین (R2)………………………………………………………. 116
جدول ۴-۱۳) اندازه اثر (f2)…………………………………………………………….. 117
جدول ۴-۱۴) کیفیت پیش بینی کنندگی (Q2)………………………………………… 117
جدول ۴-۱۵) معیارRedundancy……………………………………………………. 118
جدول ۴-۱۶­) بررسی فرضیات تحقیق…………………………………………………… ۱۲۰
جدول ۴-۱۷) بارعاملی متغیرهای آشکار پس از اصلاح مدل……………………………… ۱۲۲
جدول ۴-۱۸) مقایسه شاخص­های مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش……… ۱۲۳
 
 
فهرست شکل­ها
شکل۱-۱) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………… ۷
شکل ۲-۱) مدل مویوگاناتام و بکارت …………………………………………………….. ۵۳
شکل ۲-۲) مدل جیوتی بادگیان و ورما ………………………………………………….. ۵۷
شکل ۲-۳) مدل دهدشتی و مبرهن ……………………………………………………… ۶۰
شکل ۲-۴) مدل عملیاتی تحقیق…………………………………………………………. ۸۷
شکل۳-۱) فرآیند تحقیق…………………………………………………………………. ۹۳
شکل ۴-۱) مدل اولیه­ پژوهش در حالت ضرایب استاندارد……………………………….. ۱۱۴
شکل ۴-۲) مدل اولیه­ی پژوهش در حالت آماره های t هر مسیر…………………………. ۱۱۵
شکل ۴-۳) مدل اصلاح شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد………………………… ۱۲۱
شکل ۴-۴) مدل اصلاح شده پژوهش در حالت آماره­های t هر مسیر…………………….. ۱۲۲
شکل ۵-۱) مدل نهایی پژوهش………………………………………………………….. ۱۲۹
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
در دهه­۱۹۵۰هنگامی که مفهوم خرید آنی، تنها به عنوان یک مفهوم، پذیرفته شده بود، درکی بدین منوال گسترش یافته بود که خرید آنی یک مفهوم یک بعدی و ساده است. ادبیات آن زمان، خرید آنی را مترادف و برابر با خرید بدون برنامه ریزی می­دانستند. این تعریف کم عرض و ساده، شاید نتیجه تحقیقات محدود در این حیطه، از جهت اینکه خرید آنی، مفهومی جدید در آن زمان بود. پیرون[۱] مطرح کرد که در طی آن زمان، خرید بیشتر از مصرف­کننده، مورد توجه محققان بوده است. این دید به خرید آنی یک دهه بعد به درک کاملتری تکامل یافت (میرابی و تهرانی، ۱۳۹۲: ۱۰۸).
با گذشت زمان، اهمیت تجارت الکترونیک به طور چشمگیری افزایش یافته است. با توجه به افزایش چشمگیر استفاده از اینترنت در کشورمان، برای تولید­کنندگان و فروشندگانی که می­خواهند تجارت الکترونیک خودشان را بهبود بخشند، ضروریست تا رفتارهای خرید آنلاین مشتریان هدف خود را تعیین کرده و با توجه به آنها، راهبردهای مناسب بازاریابی و فروش را اتخاذ کنند. با وجود اینکه اطلاعات دقیقی از حجم مبادلات آنلاینِ کشورمان در دست نیست، اما به گزارش روابط عمومی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴/۶/ ۹۱  از ابتدای تلاش این شرکت در زمینه تجارت الکترونیکی در سال (۱۳۸۶) تا­کنون، بیش از هفت میلیون سفارش خرید اینترنتی با ارزش نزدیک به ۹۰۰ میلیارد ریال مبادله شده است. همین مورد به تنهایی می تواند نشان­دهنده گسترش محبوبیت این گونه مبادلات در میان مردم کشورمان باشد. مبحث خریدهای آنی آنلاین نیز از این رو در کشورمان حائز اهمیت ویژه ای است.
مطالعات پیشین، رفتارهای خرید را با در نظر گرفتن رفتارهایی با فرآیندی منطقی بررسی کرده­اند، درحالی که مطالعات اروگلو و همکاران[۲] (۲۰۰۳) حاکی از آنست که بیش از ۵۰ درصد خریدها که از آن دسته می­توان به خریدهای اینترنتی اشاره کرد، اتفاقی و بدون طی فرآیند منطقی و تنها بر اثر برخی محرک­ها انجام می­شوند. از این رو بررسی راه­هایی که بتوان با تمرکز بر این گونه خریدها (خریدهای آنی) به سودهی بیشتر فروشگاه­های اینترنتی اندیشید،  امری لازم و ضروری است.
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می­شود. بدین منظور پس از بیان مساله و اهمیت موضوع، اهداف و سوالات تحقیق بیان می­شوند. سپس کاربرد تحقیق و قلمرو زمانی و مکانی آن مورد بررسی قرار می­گیرند. در پایان نیز تعریف مفاهیم و اصطلاحات را خواهیم داشت.
۱-۲) بیان مسئله تحقیق
خرید آنی نیمه پنهان رفتار مصرف کننده است که فروشندگان ماهر می­توانند با بهره گرفتن از محرک­های مختلف، بدان دست یافته و میزان فروش خود را بالا ببرند. عوامل مؤثر و فعال­کننده خرید آنی را می­توان به طور گسترده به دو طبقه اصلی تقسیم نمود: عوامل داخلی وعوامل خارجی. عوامل خارجی به آن دسته محرک­های که توسط خرده فروشان برای تحریک­کردن مصرف­کنندگان به خرید بیشتر به کار گرفته می­شوند، اشاره دارد و می­توان به محرک­هایی مثل  ظاهر و محیط فروشگاه ، ظاهر و بسته بندی کالا،  معروفیت و خوشنامی برند کالا،  تبلیغات مؤثر،  وضعیت اقتصادی جامعه و … اشاره کرد. علاوه بر عوامل خارجی، عوامل داخلی نیز، تاثیر قابل توجه ای بر تمایل خرید آنی مصرف­کنندگان دارند و بیشتر به عوامل شخصیتی (مثل اعتماد به نفس، آنی گرایی و..) مرتبط می­شوند (بیتی و فرل[۳]، ۱۹۹۷: ۱۷۳). مفهوم خرید آنی به  عنوان خریدی ضرورتأ در فروشگاه در حال تبدیل به خرید آنی آنلاین می­باشد. به دلیل شیوع خرید آنی آنلاین در فروشگاه­های اینترنتی، مطالعات دانشگاهی روی این گونه خرید در طی چندسال اخیر افزایش یافته است. با این حال هنوز در ایران خرید آنلاین به نحو مطلوب در بین افراد جامعه شایع نشده است و فروشگاه­های اینترنتی هم توجه کمی به محرک­هایی که باعث خرید آنلاین و همچنین خرید آنی آنلاین می­شوند، کرده­اند در حالی که خرید­های آنی برای فروشگاه­های  اینترنتی بسیار مهم هستند و در صورتی که بتوانند فروش خود را از طریق خریدهای آنی افزایش دهند، به سود­آوری بسیار خوبی دست خواهند یافت. با این وجود تحقیقات قابل تأملی برای بررسی عوامل مرتبط با رفتار خرید آنی خدمات و کالاها توسط  مصرف­کنندگان بصورت آنلاین،  انجام نشده است.
عوامل مختلفی از جمله انگیزه­های لذت­جویانه، محیط فروشگاه،  وب­گردی و…  بر خرید آنی آنلاین تأثیر می­گذارند. محققان در بسیاری از مطالعات انجام شده درباره انگیزش افراد در خرید آنلاین، انگیزه­های لذت­جویانه را از انگیزه­های منفعت­گرایانه یا سوداگریانه متمایز نموده­اند (تو، لیائو و لین، ۲۰۰۷: ۷۷۸)[۴]. انگیزه­های منفعت­گرایانه، عاقلانه، نقادانه و هدفمند هستند. افرادی که چنین انگیزه­هایی دارند معمولا در جستجوی کالایی مناسب با قیمتی معقول هستند. در کنار انگیزه­های سوداگری، انگیزه­های لذت جویی قرار دارند. دلیلی که مصرف­کنندگان لذت­طلب را به خرید وادار می­کند، به شکلی ساده، لذتی است که از فرآیند خرید کردن می­برند. آنها در جستجوی شادی، لذت بردن، سرگرمی و خوش­گذرانی هستند و این احساس را درخرید کردن می­یابند. در حالیکه بازدیدکنندگان با انگیزه­های منفعت­گرایانه می­بایست از طریق استدلال­های منطقی قانع شوند، خریداران لذت­طلب، از طریق عواطف و محرک­های احساسی به یک خریدار واقعی تبدیل می­شوند. لذت­جویی اشاره به خشنودی و لذتی است که مشتری در هنگام خرید بدست می­آورد و به طور مستقیم با حالت روحی و خلق و خوی او در ارتباط است (بیتی و فرل، ۱۹۹۸: ۱۷۵). امروزه شیوع خرید لذت­جویانه در بازار و عدم وجود اطلاعات کافی در مورد این گونه خرید، دلیل افزایش تحقیقات دانشگاهی در مورد این موضوع می­باشد. در دنیای رقابتی امروز این مهم به نظر می­رسد که توجه به مشتری و نیازها و سلایقش یک امر ضروری تلقی نمود.  اغلب مصرف­کنندگان دلایل لذت­جویانه خرید را نسبت به دلایل فایده باور آن ترجیح داده اند که این مطلب درمورد نسل جوان به راحتی قابل مشاهده می­باشد (تو، لیائو و لین، ۲۰۰۷: ۷۷۸). در نتیجه، توجه به این نیاز و سلیقه نسل جوان می­تواند باعث افزایش فروش و سود­آوری شود. بنابراین یکی دیگر از مسائل فرعی این پژوهش، چگونگی تأثیر انگیزه لذت جوئی بر انواع وبگردی می­باشد.
ظاهر و محیط فروشگاه اینترنتی در جذب مشتری بسیار مؤثر است که با چیدمان صحیح  و شکیل کالا فرآیند خرید آنی توسط مشتری را تسهیل می­نماید. در فروشگاه­های اینترنتی که محیطی جذاب برای مشتری خود فراهم نموده تا مشتری بتواند در محیط فروشگاه بیشتر وقت بگذراند و کالاهای مختلف را مشاهده کند، درصد فروش ناشی از خرید­های آنی بالاتر است(فلوه و مادلبرگر، ۲۰۱۳: ۴۲۸). در صورتی که فروشگاه­های اینترنتی مخصوصأ فروشگاه­های اینترنتی داخل کشور توجه کمی به محرک­هایی که باعث جذابیت فروشگاه اینترنتی و در نهایت، خرید آنی آنلاین می­شوند، دارند. بنابراین یکی دیگر از مسائل فرعی این پژوهش، چگونگی تأثیر عوامل داخلی فروشگاه بر خرید آنی آنلاین می باشد.
مرحله اول خرید آنلاین، وبگردی، شامل دیدن صفحات وب­سایت­ها و جستجوی اطلاعات توسط مصرف­کنندگان می­باشد. بسیاری از مصرف­کنندگان تأکید زیادی بر وبگردی برای جمع آوری اطلاعات خرید به صورت آنلاین دارند. وبگردی به مصرف­کنندگان فرصت کم­کردن و یا حذف­کردن خطرات و ریسک­های مرتبط به خرید را می­دهد. دو نوع وبگردی وجود دارد که عبارتند از وبگردی منفعت­گرایانه و وبگردی لذت­جویانه (بابین و همکاران، ۱۹۹۴: ۵۸)[۵]. تحقیقات بسیاری در مورد وبگردی منفعت­گرایانه انجام شده درحالی که به وبگردی لذت جوئی توجه کمی شده است و تأثیر وبگردی لذت­جویانه بر خرید آنی آنلاین مورد توجه محققین قرار گرفته نشده است. بنابراین یکی دیگر از مسائل فرعی این پژوهش، عدم توجه فروشگاه­های اینترنتی به تأثیر وبگردی لذت­جویانه بر خرید آنی آنلاین می­باشد.
حال با توجه به زیر ساخت شبکه اینترنتی و آشنا نبودن مصرف­کنندگان با خرید بصورت آنلاین و همچنین عدم اعتماد به فروشگاه­های اینترنتی و امنیت درآنها، مسأله اصلی در اینجا چگونگی افزایش خرید آنی آنلاین توسط مشتریان با توجه به عوامل تأثیرگذار برآن (از جمله انگیزه لذت­جویانه، محیط فروشگاه، وب­گردی و… ) و شناسایی دلایل احتمالی عدم استقبال آنان از خرید آنی آنلاین می­باشد.
این پژوهش سعی دارد اطلاعاتی در مورد چگونگی تأثیر انگیزه لذت­جویانه و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین به صاحبان این فروشگاه­ها و شرکت­ها ارائه نماید تا دلیل رفتارهای مختلف مشتریان را در خرید آنی آنلاین درک نمایند تا از این طریق بتوانند به فروش و سود­آوری خود بیفزایند.
[۱] Piron
[۲] Eroglu, S.A., Machleit, K.A., Davis, L.M.
[۳] Beatty and ferrel.
[۴] To, P.-L., Liao, C., & Lin, T.-H
[۵] Babin, B. Darden ,WR. Griffin, M.
تعداد صفحه : ۱۶۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***