دانلود پایان نامه ارشد:اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت
گرایش :بازاریابی بین الملل
عنوان :اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد
دانشگاه ارشاد دماوند
 
 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل )

موضوع : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

استاد راهنما: دکتر منیژه قره­چه

 

استاد مشاور: دکتر رضا قنبر زاده

شهریور۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                    فهرست مطالب                                           شماره صفحه
فصل اول کلیات تحقیق… ۱
۱-۱ مقدمه. ۱
۱-۲ بیان و طرح مسأله. ۳
۱-۳ اهداف پژوهش…. ۵
۱-۳-۱ هدف اصلی.. ۵
۱-۳-۲ اهداف فرعی.. ۵
۱-۴ ضرورت و اهمیت پژوهش…. ۶
۱-۵ سئوالات یا فرضیه­های پژوهش…. ۷
۱-۶ مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش…. ۸
۱-۷ روش انجام پژوهش…. ۱۳
۱-۷-۱ نوع تحقیق از نظر هدف و شیوه گردآوری اطلاعات.. ۱۳
۱-۷-۲ متغیرهای تحقیق.. ۱۴
۱-۸ جامعه و واحد تحلیل آماری.. ۱۶
۱-۹  نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۶
۱-۱۰ ابزار و روش گردآوری داده ها ۱۶
۱-۱۱ روشهای تحلیل داده ها ۱۶
۱-۱۲ محدودیتهای پژوهش…. ۱۷
فصل دوم ادبیات و پیشینه­ی تحقیق… ۱۸
۲-۱ مقدمه. ۱۹
۲-۲ برند. ۲۰
۲-۲-۱ مفهوم برند. ۲۰
۲-۲-۲ مزایای برند. ۲۱
۲-۳ وفاداری.. ۲۲
۲-۳-۱ وفاداری به برند. ۲۲
۲-۳-۲ مزایای وفاداری به برند. ۲۷
۲-۳-۳ اصول ایجاد وفاداری به برند. ۲۸
۲-۳-۴ وفاداری مشتری.. ۳۱
۲-۳-۵ مشتری وفادار ۳۵
۲-۳-۶ وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی.. ۳۶
۲-۳-۷ رویکردهای وفاداری.. ۴۲
۲-۳-۷-۱ رویکرد مگی.. ۴۲
۲-۳-۷-۲ رویکرد الماس وفاداری.. ۴۴
۲-۳-۷-۳ رویکرد C4. 48
۲-۴ قصد خرید مجدد. ۵۶
۲-۴-۱ رفتار خرید مصرف کننده ۵۶
۲-۴-۱-۱ عوامل مؤثر بر رفتار خرید. ۵۷
۲-۴-۱-۲ فرایند تصمیم گیری خرید. ۵۷
۲-۴-۲  نقش خرید مصرف کننده ۵۸
۲-۴-۳  انواع رفتار خرید. ۵۹
۲-۴-۳-۱ رفتار خرید پیچیده ۵۹
۲-۴-۳-۲ رفتار خرید تنوعی.. ۶۰
۲-۴-۳-۳ رفتار خرید ناهمگون گریز. ۶۰
۲-۴-۳-۴  رفتار خرید عادی.. ۶۰
۲-۴-۴  قصد خرید. ۶۱
۲-۴-۵  قصد خرید مجدد. ۶۱
۲-۵ عوامل مؤثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد. ۶۲
۲-۶ ارزش درک شده ۶۶
۲-۶-۱ ارزش… ۶۶
۲-۶-۲ ارزش از دیدگاه مشتری – ارزش درک شده ۶۷
۲-۶-۳ مدلهای ارزش دید مشتری.. ۶۸
۲-۶-۳-۱ مدل مؤلفه­های ارزش… ۶۸
۲-۶-۳-۲ مدل نسبت هزینه – فایده ۶۹
۲-۶-۳-۳ مدل وسیله – نتیجه. ۷۱
۲-۶-۳-۴ مدل ابعاد کلیدی ارزش… ۷۲
۲-۶-۴ رویکردهای ارزش درک شده ( فرناندز و بونیلو) ۷۳
۲-۶-۴-۱ رویکرد تک بعدی.. ۷۵
۲-۶-۴-۱-۱ مطالعات مبتنی بر قیمت (تحقیقات مونرو) ۷۵
۲-۶-۴-۱-۲ تئوری میز – اند (تحقیقات زیتامل) ۷۵
۲-۶-۴-۱-۳ سایر تحقیقات.. ۷۶
۲-۶-۴-۲ رویکرد چند بعدی.. ۷۶
۲-۶-۴-۲-۱ تئوری میز – اند: سلسله مراتب ارزش مشتری.. ۷۶
۲-۶-۴-۲-۲ تئوری ارزش و ارزش شناسی.. ۷۶
۲-۶-۴-۲-۳ تئوری مصرف – ارزش… ۷۷
۲-۶-۴-۲-۴ گونه شناسی ارزش هولبروک… ۷۷
۲-۷ ارزش ویژه برند. ۷۹
۲-۷-۱ مدل ارزش ویژه برند کاپفرر ۸۲
۲-۷-۲ دیدگاه ارزش ویژه برند کلر. ۸۲
۲-۷-۳ ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه برند. ۸۲
۲-۷-۴ رویکردهای ارزش ویژه برند. ۸۳
۲-۷-۵  رویکرد بازاریابی(ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری) ۸۳
۲-۸ کیفیت درک شده ۸۶
۲-۸-۱ خلق ارزش بوسیله کیفیت درک شده ۸۸
۲-۸-۲ ابعاد کیفیت درک شده ۸۹
۲-۹ اعتماد. ۹۱
۲-۹-۱ ده عامل اعتماد / عدم اعتماد. ۹۳
۲-۹-۲ اعتماد به برند. ۹۴
۲-۱۰ رضایت مشتری.. ۹۹
۲-۱۰-۱ اهمیت رضایت مشتری.. ۱۰۲
۲-۱۰-۲ رضایت از برند. ۱۰۳
۲-۱۱ تعهد. ۱۰۷
۲-۱۱-۱ تعهد به برند. ۱۰۸
۲-۱۱-۲ تعهد مستمر و تعهد عاطفی.. ۱۱۰
۲-۱۲ پیشینۀ تحقیق.. ۱۱۳
فصل سوم روش شناسی… ۱۲۷
۳-۱ مقدمه. ۱۲۸
۳-۲ روش شناسی پژوهش…. ۱۲۹
۳-۲-۱ دسته بندی پژوهش ها بر حسب هدف.. ۱۲۹
۳-۲-۲ دسته بندی پژوهش های بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده ها ۱۳۰
۳-۳ قلمرو پژوهش…. ۱۳۱
۳-۳-۱ قلمرو زمانی.. ۱۳۱
۳-۳-۲ قلمرو مکانی.. ۱۳۱
۳-۳-۳ قلمرو موضوعی.. ۱۳۲
۳-۴ متغیرهای پژوهش…. ۱۳۲
۳-۴-۱ تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه. ۱۳۲
۳-۵ تعریف متغیرها ۱۳۳
۳-۵-۱ تعریف مفهومی.. ۱۳۴
۳-۵-۲ تعریف عملیاتی.. ۱۳۵
۳-۷ جامعه آماری.. ۱۴۰
۳-۷-۱ تعریف جامعه آماری.. ۱۴۰
۳-۷-۲ نمونه گیری.. ۱۴۱
۳-۷-۳ برآورد حجم نمونه. ۱۴۲
۳-۸ روش گردآوری داده­ها ۱۴۲
۳-۸-۱ طراحی پرسشنامه. ۱۴۳
۳-۹ روایی (اعتبار)  و پایایی(دقت) ۱۴۵
۳-۹-۱ پایایی.. ۱۴۵
۳-۹-۲روایی.. ۱۴۷
۳-۱۰ مراحل گردآوری داده ها ۱۴۷
۳-۱۱ تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴۸
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها. ۱۵۰
۴-۱ مقدمه. ۱۵۱
۴-۲ تحلیل جمعیت شناختی نمونه. ۱۵۳
۴-۲-۱ جنسیت… ۱۵۳
۴-۲-۲ سن.. ۱۵۴
۴-۲-۳ میزان تحصیلات.. ۱۵۶
۴-۲-۴ قیمت فعلی گوشی.. ۱۵۷
۴-۲-۵ برند گوشی.. ۱۵۹
۴-۳ تحلیل توصیفی.. ۱۶۱
۴-۴ بررسی الگو و فرضیه­های تحقیق.. ۱۶۴
۴-۵ جمع بندی نتایج آزمون فرضیه ها ۱۷۴
۴-۶ آزمونهای تکمیلی.. ۱۷۶
۴-۶-۱ بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق.. ۱۷۶
۴-۶-۲ «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه». ۱۷۹
۴-۶-۲-۱ مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بین پاسخ دهندگان مرد و زن.. ۱۸۰
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۸۲
۵-۱ مقدمه. ۱۸۳
۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۱۸۴
۵-۳ تحلیل جمعیت شناختی.. ۱۸۶
۵-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه­ها ۱۸۶
۵-۵ پیشنهادات.. ۱۹۲
۵-۵-۱ پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۱۹۲
۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی و مدیریتی.. ۱۹۳
۵-۶ محدودیتهای تحقیق.. ۱۹۵
منابع.. ۱۹۶
منابع فارسی.. ۱۹۶
منابع انگلیسی.. ۲۰۱
پیوست شماره یک…. ۲۱۷
 
عنوان                                              فهرست جداول                                                  شماره صفحه
۲-۱ محرکهای تعهد کلی مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۲ دسته­بندی مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۳  نگرش­های مشتریان وفادار………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۴  رفتار مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۵  گونه شناسی ارزش هولبروک…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۲-۶ ده عامل اعتماد / عدم اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۲-۷ روابط بین انتظارات، عملکرد و رضایت  ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۲-۸ خلاصه برخی پژوهشهای داخلی صورت گرفته در مورد وفاداری………………………………………………………………….۱۲۱
۲-۹ خلاصه برخی پژوهشهای خارجی صورت گرفته در مورد وفاداری…………………………………………………………………۱۲۴
۳-۱ شاخص­های متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
۳-۲ ترکیب سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۴
۳-۳ بررسی پایایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۶
۴-۱ پراکنش جنسیتی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………………………..۱۵۳
۴-۲ پراکنش سنی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….۱۵۵
۴-۳ پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی ……………………………………… ۱۵۶
۴-۴ پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… ۱۵۸
۴-۵ پراکنش برند گوشی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی…………………………………………………….۱۶۰
۴-۶ شاخص های توصیفی متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..۱۶۲
۴-۷ همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۶۴
۴-۸ شاخص های برازندگی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۶۸
۴-۹ نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای بررسی فرضیه ها……………………………………………………. ۱۶۹
۴-۱۰ نتایج آزمون T یک نمونه ای برای متغیرهای مکنون تحقیق……………………………………………………………………۱۷۷
۴-۱۱ نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق……………………….۱۸۰
۵-۱ نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۱
عنوان                                                 فهرست شکل­ها                                           شماره صفحه
-۱۱ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱  انواع وفاداری از دیدگاه مگی………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۲ دسته بندی وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۳  الماس وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۴ مدل رفتار خرید   …………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۵ مراحل تصمیم گیری خرید……………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۶  انواع رفتار خرید…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۷-۲  مراحل بین ارزیابی گزینه ها و تصمیم خرید  ……………………………………………………………………………………………۶۱
۲-۸  سلسله مراتب ارزش    …………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۹  رویکردهای ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۱۰  مدل مفهومی تحقیق   (Geçti & Zengin, 2013)…………………………………………………………………………..114
۲-۱۱مدل مفهومی تحقیق  (Bianchi & Drennan, 2013)  ……………………………………………………………………۱۱۵
۲-۱۲ مدل مفهومی تحقیق (Zehir, Sahin, Kitapci, & et al, 2011)…………………………………………………116
۲-۱۳ مدل مفهومی تحقیق  (Sahin, Zehir, & Kitapc, 2011)……………………………………………………………..116
۲-۱۴ مدل مفهومی تحقیق (Taylor, Celuch, & Goodwin, 2004)    ……………………………………………..۱۱۷
۲-۱۵ مدل مفهومی تحقیق (دهدشتی شاهرخ, جعفرزاده کناری و بخشی زاده، ۱۳۹۱)…………………………………..۱۱۸
۲-۱۶ مدل مفهومی تحقیق  (عزیزی, جمالی کاپک و رضایی, ۱۳۹۱)……………………………………………………………….۱۱۸
۲-۱۷ مدل مفهومی تحقیق  (Wan Omar & Modd Ali, 2010)………………………………………………………….119
۲-۱۸ مدل مفهومی تحقیق (Kim, Sun, & Kim, 2008)…………………………………………………………………………120
۴-۱ پراکنش جنسیتی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………….۱۵۴
۴-۲ پراکنش سنی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..۱۵۵
۴-۳ پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… ۱۵۷
۴-۴ پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………۱۵۹
۴-۵ پراکنش برند گوشی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………۱۶۱
۴-۶ میانگین متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی………………………………………………………………………………………..۱۶۳
۴-۷ مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶
۴-۸ مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………………………………………………..۱۶۷
۵-۱ مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲
 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

امروزه برند تبدیل به یک الزام استراتژیک برای سازمانها گشته است چرا که آنها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان یاری می نماید. ایجاد یک برند قدرتمند در بازار، هدف اساسی بسیاری از سازمانها می­باشد. زیرا یک برند قدرتمند می­تواند اعتماد مشتریان را هنگام خرید کالاها و خدمات افزایش داده و به آن­ها کمک ­کند تا عوامل ناملموس را بهتر درک نمایند. (Chen & Chang, 2008 ) برند ها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جزو دارایی های با ارزش شرکت ها و حتی بدون اغراق از با ارزش ترین دارایی های آنها محسوب می شوند. (دهدشتی شاهرخ، جعفرزاده کناری و بخشی زاده،۱۳۹۱) همچنین باید در نظر داشت که برند یک ابزار مهم برای کمک به ایجاد تصویر مثبت و متفاوت بر روی مصرف کننده در مقابل محصولات رقیب می­باشد. ( Kotler & Armstrong, 2004) به این ترتیب کمک قابل توجهی به شرکت­ها برای ایجاد گروهی از مشتریان وفادار و حفظ سهم بازار خود خواهد کرد. وفاداری به برند[۱] به این مفهوم است که مصرف کننده تمایل دارد مبلغ بیشتری برای یک برند خاص بپردازد و همچنین آن برند خاص را به دیگران نیز توصیه کند، در حالیکه محصولات مشابه دیگر نیز وجود دارند. (Giddens, 2002)  علاوه بر این برند باعث خواهد شد که مشتری فرایند انتخابی ساده داشته، از نظر کیفیت مطمئن بوده، ریسک او کاهش یافته (Keller & Donald, 2006) و  در ضمن باعث ایجاد انگیزه برای تکرار خرید در او می­شود. (Aaker, 1996) به هر حال، با توجه به شمار زیاد برندهایی که برای همان هدف خدمت می کنند، مشتریان در مواجهه با جایگزین­هایی که مزایای بیشتری ارائه می­دهند، آگاهی بیشتری کسب کرده و به راحتی برند را تغییر می­دهند. (Wood, 2004) یکی از مهمترین هدف صاحبان برند برای توسعه برند، ایجاد وفاداری در مشتریان نسبت به برندشان است. مشتریان وفادار به مثابه منبع مطمئن سودآوری برای شرکت ها محسوب می شوند و با توجه به عدم اطمینان محیط، حاشیه ایمنی مناسبی را برای آنها به ارمغان می آورد. شرکتها می­خواهند مشتریانشان با احساسات قوی به برندشان تعلق پیدا کنند، برای چنین وفاداری ابتدا ضروری است که رضایت مشتری[۲] ایجاد شود. وقتی مشتریان راضی هستند، آنها تعهد خود را با خرید مستمر همان برند نشان داده و تبدیل به یک مشتری وفادار می­شوند. (Ballantyne & Warren, 2006) البته باید در نظر داشت رضایت به تنهایی برای ایجاد وفاداری کفایت نمی­کند و می­بایست با دیدی وسیعتر و همه جانبه به بررسی آن پرداخت.
[۱]  Brand Loyalty
[۲] Customer Satisfaction
تعداد صفحه :۲۳۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت : ****minoofar.majedi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
*** *** ***