دانلود پایان نامه ارشد:آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان

عنوان : آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه

جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

 

رشته آموزش بزرگسالان

موضوع

آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران

 

استاد راهنما

دکتر کورش فتحی واجارگاه

 

استاد مشاور

دکتر محمود ابوالقاسمی

 

اساتید داور

دکترمحمدحسن پرداختچی,دکتر اباصلت خراسانی

اسفند۸۸

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه                                       

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

سوالات تحقیق

تعریف متغییر های پژوهش

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق

مقدمه

تعاریف تحقیق و توسعه

طبقه بندی تحقیق

نسلهای تحقیق و توسعه

موسسه تحقیق و توسعه

مشخصات واحد تحقیق و توسعه

آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه

نیازهای بخش تحقیق و توسعه

وظایف واحدهای تحقیق و توسعه

مشکلات واحدهای تحقیق و توسعه

مدیریت پژوهشی

مفهوم مدیریت پژوهشی

اهمیت و ضرورت مدیریت پژوهش

وظایف و کارکردهای مدیریت پژوهش

برقرار ارتباطات داخلی و خارجی

دستیابی به نتایج مطلوب تجاری

سرعت بخشیدن به توسعه محصولات

کسب حمایت مدیران عالی سازمان

ابعاد و مولفه های مدیریت پژوهشی

نیاز سنجی پژوهشی

اهداف نیاز سنجی پژوهشی

سطوح نیازسنجی پژوهشی

موانع نیاز سنجی پژوهش

رویکردهای نیاز سنجی پژوهشی

رویکرد آسیب شناختی

رویکرد موضوعی

رویکرد عرضه – محور

رویکرد نظامدار

رویکرد تقاضا – محور

رویکرد اداری – مدیریتی

برنامه ریزی پژوهشی

انواع برنامه ریزی پژوهشی بر حسب زمان

برنامه ریزی پژوهشی بلندمدت

برنامه ریزی پژوهشی کوتاه مدت

برنامه ریزی پژوهشی میان مدت

مراحل برنامه ریزی پژوهش و جایگاه نیاز سنجی پژوهش

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانهای تحقیق و توسعه

جنبه های مهم فرهنگ سازمانی

سازماندهی پژوهشی

سازمان دهی سازمانهای تحقیقاتی

انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت های تحقیق و توسعه

سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی

سازماندهی پروژه ای

سازماندهی ماتریسی

مقایسه انواع ساختارهای با توجه به ماهیت فعالیت های تحقیق و توسعه

تامین منابع پژوهشی

تخصیص منابع در تحقیق و توسعه

هزینه های تحقیق و توسعه

نتایج پژوهشی

استفاده کنندگان از نتایج واحدهای تحقیق و توسعه

حمایت پژوهشی

نظارت پژوهشی

ارزیابی عملکرد و بهره وری سازمان تحقیقاتی

مشکلات ارزیابی کارکنان تحقیقاتی

شرکت ملی حفاری ایران

اداره پژوهش  و فناوری شرکت ملی حفاری ایران

فرهنگ حاکم بر مجموعه شرکت ملی حفاری ایران

مشکلات و تهدیدهای موجود در تامین نیروی انسانی پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری

منابع مالی و بودجه شرکت ملی حفاری برای بخش پژوهش

آسیب های مدیریت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری)

ارکان سازمانهای پژوهشی

منابع انسانی

گزینش کارکنان بخش تحقیقات

تکنیسینها

ایده های نو

پشتوانه مالی واحد تحقیق و توسعه

فعالیتهای تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه

خصوصیات یک محیط پژوهشی بارور

رهبری در سازمانهای تحقیق و توسعه

رهبری تحقیق و توسعه: فرآیند تأثیر متقابل

واگذاری کارها در بخش تحقیق و توسعه

وظایف رهبران برای رشد کارکنان تحقیقاتی

انواع سازمانهای پژوهشی

شیوه های مدیریت مراکز پژوهشی

مدیر موفق در تحقیق و توسعه

صلاحیت های عمومی و تخصصی مورد نظر مدیران تحقیقاتی

شقوق مختلف اجرای فعالیتهای تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه

بررسی علل توسعه نیافتن تحقیقات در بخش صنعت و راهکارهای آن

پیشینه ی پژوهش

بحث و نتیجه گیری

 

فصل سوم: متدولوژی تحقیق

مقدمه

روش تحقیقجامعه آماری

حجم جامعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تعیین روایی و اعتبار

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه

فرضه صفر

فرض محقق

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

فراوانی و در صد جنسیت نمونه تحقیق

فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سطح تحصیلات

فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک نوع مدیریت

فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سابقه شغلی

فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک نوع استخدامی

تجزیه و تحلیل نظرات نمونه تحقیق

مقایسه میانگین گویه ها ی تحقیق از دیدگاه نمونه تحقیق

آمار استنباطی

تحلیل داده ها

تحلیلهای تکمیلی

خلاصه و جمع بندی تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیر ی و  پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

بررسیهای تکمیلی

پیشنهادات

محدودیتها

فهرست منابع

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

جدول( ۱-۲) مقایسه ساختارهای وظیفه ای، پروژه ای و ماتریسی

جدول (۲-۲) مقایسه مزایا و معایب الگوهای ساختاری

جدول شماره (۳-۲)انواع مهارتهای مورد نیاز برای مدیران از جهت اهمیت

جدول شماره (۴-۲) میزان اهمیت و ویژگی های مورد نیاز سه نوع مدیر

جدول (۱-۴) توزیع فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک جنسیت

جدول( ۲-۴)توزیع  فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سطح تحصیلات

جدول( ۳-۴)توزیع فراوانی و در صد ترجیح افراد بر اساس نوع مدیریت

جدول(۴-۴)توزیع فراوانی و در صد سابقه شغلی افراد نمونه تحقیق

جدول(۵-۴)توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه تحقیق بر اساس نوع استخدامی

جدول شماره(۱-۶-۴)مقایسه میانگین گویه های سؤال ۱ پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(۲-۶-۴) مقایسه میانگین گویه های سؤال ۲ پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(۳-۶-۴)مقایسه میانگین گویه های سؤال ۳ پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(۴-۶-۴)مقایسه میانگین گویه های سؤال ۴ پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(۵-۶-۴)مقایسه میانگین گویه های سؤال ۵ پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(۶-۶-۴)مقایسه میانگین گویه های سؤال ۶ پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(۷-۶-۴)مقایسه میانگین گویه های سؤال ۷ پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(۸-۶-۴)مقایسه میانگین گویه های سؤال ۸ پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول(۷-۴)آزمون تی برای بررسی پرسش اول

جدول( ۸-۴)آزمون تی برای بررسی پرسش دوم

جدول(۹-۴ )آزمون تی برای بررسی پرسش دوم

جدول(۱۰-۴ )آزمون تی برای بررسی پرسش چهارم

جدول(۱۱-۴ )آزمون تی برای بررسی پرسش پنجم

جدول( ۱۲-۴ )آزمون تی برای بررسی پرسش ششم

جدول(۱۳-۴ )آزمون تی برای بررسی پرسش هفتم

جدول( ۱۴-۴ )آزمون تی برای بررسی پرسش هشتم

جدول (۱۵-۴ )خروجی آزمون تی مستقل برای بررسی  سؤالات تحقیق بر اساس جنسیت

جدول( ۱۶-۴ )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس میزان تحصیلات

جدول(۱۷-۴ )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول شماره( ۱۸-۴ )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت جدول( ۱۹-۴ )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول شماره(۲۰-۴ )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت

جدول (۲۱-۴)خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول شماره(۲۲-۴ )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت

جدول(۲۳-۴ )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول (۲۴-۴ )آزمون تعقیبی شفه

جدول( ۲۵-۴ )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول( ۲۶-۴ )آزمون تعقیبی شفه

جدول(۲۷-۴) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مد یریت

جدول (۲۸-۴) آزمون تعقیبی شفه

جدول (۲۹-۴ ) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول(۳۰-۴)آزمون تعقیبی شفه

جدول(۳۱-۴) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول (۳۲-۴) آزمون تعقیبی شفه

جدول( ۳۳-۴) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس سابقه شغلی

جدول(۳۴-۴)آزمون تعقیبی شفه

جدول(۳۵-۴ )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس سابقه شغلی

جدول( ۳۶-۴)خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع استخدامی

جدول(۳۷-۴ )آزمون تعقیبی شفه

جدول( ۱-۵)اعتبار یابی پرسشنامه

جدول( ۲-۵ )پرسشنامه  تحقیق

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                        صفحه     

نمودار (۱-۲): ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی

نمودار(۲-۲): سازماندهی بر حسب پروژه

نمودار(۳-۲): ساختار یک سازمان ماتریسی

نمودار (۴-۲) هزینه های تحقیق و توسعه در برخی از کشورها

نمودار (۵-۲): شمار مهندسان و دانش آموختگان علوم پایه دست اندر کار تحقیق و توسعه

نمودار (۶-۲) هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی، برای

کشورهای مختلف

نمودار (۷-۲): هزینه های تحقیق و توسعه ملی بر حسب نوع تحقیق

نمودار (۸-۲): توزیع نسبی هزینه های ملی تحقیق و توسعه بر حسب منبع

نمودار (۹-۲): توزیع نسبی اعتبارات دولتی فدرال برای تحقیق و توسعه بر حسب

بودجه بخش های مختلف

نمودار (۱۰-۲): میزان بودجه تحقیق و توسعه دولت فدرال در دفاع ملی تبدیل

ارزش جاری دلار به ارزش ثابت سال ۱۹۷۲،

نمودار (۱۱-۲): تعهدات دولت فدرال در قابل تحقیق و توسعه بر حسب دلار ثابت سال ۱۹۷۲

نمودار (۱۲-۲): هزینه های ملی تحقیق و توسعه دانشگاهی بر حسب منبع

نمودار (۱-۴) توزیع فرانی و درصد افراد

نمودار (۲-۴) توزیع فرانی و درصد افراد

نمودار (۳-۴) توزیع فرانی و درصد افراد

نمودار (۴-۴) توزیع فرانی و درصد افراد

نمودار (۵-۴) توزیع فرانی و درصد افراد


فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                     صفحه               

شکل( ۱-۲) ۶ عنصر مدیریت تحقیق

شکل(۲-۲) نگاره تعامل متغیر های تحقیق

 

مقدمه

مدیریت پژوهش یکی ازمهم ترین مدیریت ها در سازمانها و موسسات پژوهشی است. نگاهی گذرا به عملکرد سازمانهای بزرگ نشان می دهد که سازمانها برای نیل به موفقیت، وابستگی شدید به نقش پژوهش و فن آوری دارند. تقاضاهای تغییر یافته مشتریان، افزایش روند توسعه فن آوریها و مهمتر از همه رقابت شدید بین المللی باعث افزایش این مقوله در سازمان و جامعه شده است. از طرف دیگر، کاهش سرعت عمر محصولات و ضرورت رقابت، ماهیت فعالیتهای تحقیقاتی را تغییر داده است این امر همکاری و اشتراک عمل تحقیق و توسعه با بخش های دیگر از قبیل فروش، بازاریابی و تولید را می طلبد، در آینده فعالیتهای تحقیقاتی به عنوان یک عامل تعیین کننده در موفقیت سازمانها، فشار زیادی را متحمل خواهند شد شاید این مقوله نقش محوری و راهبردی در آینده جامعه و سازمان را بیش از پیش بر عهده گیرد. چرا که پژوهش و فن آوری یکی از اساسی ترین معیارها برای سنجش و تناسب نیروها در سطح جهانی است به عبارت دیگر از بطن فعالیتهای تحقیق و توسعه، دانشهای جدید خلق می شوند که بدون آن نمی توان به رقابت پرداخت (عطافر،آنالویی،۱۳۸۴، ص۷).

 

بیان مساله

با آغاز هزاره سوم میلادی، با وجود پیشرفتهای چشمگیر صنعت و فن آوری، کمتر کسی را می توان پیدا کرد که نقش پژوهش و تحقیق را در دستیابی به این فن آوریها انکار کند امروزه در کشورهای جهان اهمیت و ضرورت تحقیقات به رسمیت شناخته شده و دخالت این امر در توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی کشورها بر هیچ کس پوشیده نمانده است( غلامی،۱۳۸۷).

از آنجا که پشتوانه علمی با تحقیق و پژوهش به دست می آید به منظور ایجاد چنین پشتوانه ای باید فضای مدیریتی در هر سازمان پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت در سیاستگذاری،برنامه ریزی،تصمیم گیری، نظارت و کنترل بدانیم تا امکان پویایی سازمان و استفاده از همه امکانات و موقعیتها فراهم گردد( علی پور،۱۳۸۴، ص ۱).

امروزه جامعه ای را نمی توان یافت که بدون اتکا به پژوهش و نوآوری آینده روشنی را برای خود پیش بینی نماید در جهان فردا دانش و تکنولوژی نقش تعیین کننده ای را در شکوه و اقتدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها بر عهده دارد و تنها صنعتی می تواند در جامعه جهانی حضور داشته باشد که در آن تحقیقات جایگاهی در خور و شایسته اشته باشد.وجود واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت نقش مهمی را در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کارخانجات ایفاء می نماید(جواهری،۱۳۷۵، ص ۲۸۱).

امروزه عواملی مانند یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان، تغییر در موازنه قدرت اقتصادی، افزایش نقش شرکتها و سازمانها در بازارهای جهانی مسائل زیست محیطی و نیل به توسعه پایدار از جمله عوامل ازدیاد رشد و توسعه اقتصادی تلقی می گردد این شرایط و توسعه پایدار با دستیابی به نگرشهای بهره وری و توسعه فناوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای ایجاد مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری به منظور خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده با به جریان انداختن دانش و توسعه فناوری، کوششی نظامند را برای مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری سامان دهند لذا سیاست گذارانی که در حال حاضر به دنبال نوآوری در صنایع و فزونی توان رقابتی و بهره وری، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در کشورهای خود هستند نه تنها باید روشهای توسعه محصول، فرایند و خدمات شرکتها را مورد توجه قرار دهند بلکه باید نهادها و روابط لازم را نیز ایجاد و ضمن حمایت از آنها محیطی را مهیا سازند که این نهادها و روابط در درون آن به گونه ای عمل کنند که مجرای مناسبی برای جریان دانش فراهم آورند( پور سلیمانیان،۱۳۸۴، ص ۱۱۶).

به طور کلی انجام این تحقیق  در شرکت ملی حفاری ایران باعث حفظ و بهبود شرایط اقتصادی سازمان، خلق ثروت و ارزش افزوده،سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان و انجام با کیفیت تر کارها می گردد و سازمان با آسیب ها و مشکلاتی مانند(عدم نیاز سنجی و برنامه ریزی صحیح پژوهشی،انتخاب ناصحیح پروژه های تحقیقاتی، عدم تخصیص مناسب بودجه و منابع،عدم حمایت پژوهشی،عدم استفاده از نتایج تحقیق،عدم نظارت و نبود فرهنگ سازمانی مناسب و…) که مانع اجرای روند صحیح پژوهش هستند آشنا شده و در جهت رفع آنها اقدام می کند. در واقع مدیریت پژوهشی مناسب باعث رشد و پیشرفت اقتصادی سازمان می گردد. بنابراین شرکت ملی حفاری ایران برای نیل به موفقیت وابستگی شدیدی به مدیریت پژوهشی مناسب دارد. و برای آنکه از چرخه رقابت خارج نشود و بتواند در رقابتهای شدید بین المللی حضوری فعال و شایسته ای را داشته باشد باید آسیب ها و مسائلی را که در ارتباط با مدیریت پژوهش هستند شناسایی کرده و در جهت رفع آنها اقدام کند.

با توجه به دلایل فوق محقق بااین مساله مواجه است که دقیقاً عوامل و آسیب هایی که مدیریت پژوهش را مورد تهدید قرار می دهد کدام است ؟ امید است دستاوردهای این پژوهش اطلاعات و انگیزه های لازم را برای شرکت ملی حفاری ایران که دغدغه حضور متعهدانه ، مسولانه و بی نظیر را در سطح رقابتهای بین المللی  را در سر دارند فراهم سازد.

تعداد صفحه :۱۶۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***