دانلود پایان نامه : ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه (مطالعه موردی منطقه۲شهرداری کرمانشاه)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه(مطالعه موردی منطقه۲شهرداری کرمانشاه)

          دانشگاه آزاد اسلامی         

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

عنوان

ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه

 (مطالعه موردی منطقه۲شهرداری کرمانشاه)

استاد راهنما

دکتر مسلم رستمی

بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

مقدمه. ۳

۱- ۱- بیان مسئله. ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶

۱-۴- اهداف (شامل اهداف کلی و کاربردی) ۹

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۹

۱-۵- کاربرد نتایج تحقیق.. ۱۰

۱-۶- سؤالات تحقیق.. ۱۰

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق.. ۱۰

۱-۸- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. ۱۰

۱-۹- تعاریف واژگان و مفاهیم. ۱۱

۱-۹-۱- محله. ۱۱

۱-۹-۲- شاخص ها ۱۱

۱-۹-۳- کیفیت… ۱۱

۱-۹-۴- کیفیت زندگی.. ۱۱

۱-۹-۵- شهر کرمانشاه ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه. ۱۴

۲-۱- پیدایش شهر و شهرنشینی.. ۱۵

۲-۱- ۱- مرحله اول دگرگونی و رشد شهرها سال۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰٫٫ ۱۵

۲-۱- ۲- مرحله دوم دگرگونی و رشد شهرها سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱٫٫ ۱۶

۲-۱- ۳- مرحله سوم رشد شتابان شهر نشینی تا انقلاب اسلامی.. ۱۷

۲-۱- ۴- مرحله چهارم ادامه شدت شتابان شهرنشینی بعد از انقلاب اسلامی.. ۱۷

۲-۲- فضای شهری و ابعاد آن. ۱۸

۲-۲-۱- تأثیر فضاهای شهری بر وجوه مختلف یک شهر. ۱۹

۲-۲-۲- تاثیر فضاهای شهری بر سیما و کالبد یک شهر. ۱۹

۲-۲-۳- تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر. ۲۰

۲-۳- فرایند بازساخت و شکل گیری مناطق کلانشهری.. ۲۰

۲-۳-۱- سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری.. ۲۲

۲-۳-۲- سنت ایجاد مکان شهری.. ۲۲

۲-۴- تعریف کلان شهر. ۲۳

۲-۴-۱- تاریخچه پیدایش کلان شهر. ۲۴

۲-۴-۲- خصلت های کلان شهرها ۲۴

۲-۴-۲-۱- سلطه عقلانیت و حسابگری در شهرها ۲۴

۲-۴-۲-۲- پیچیدگی کلان شهرها ۲۵

۲-۴-۲-۳- دلزدگی و یکنواختی.. ۲۵

۲-۴-۲-۴- احتیاط، محافظه کاری در کلان شهری.. ۲۵

۲-۴-۲-۵- کلان شهر، مرکز تحول فرهنگ مدرن. ۲۵

۲-۴-۲-۶- عدم تجانس و ناهمگونی شهرها ۲۶

۲-۴-۲-۷- تراکم و آلودگی محیط.. ۲۶

۲-۴-۲-۸- تأخر فرهنگی و عدم هماهنگی انسان و ماشین.. ۲۶

۲-۵- تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی.. ۲۶

۲-۵-۱-کیفیت زندگی شهری.. ۲۸

۲-۵-۲- مفهوم کیفیت زندگی.. ۳۰

۲-۶- نظریه های کیفیت زندگی.. ۳۳

۲-۶-۱- کیفیت زندگی ناشی از برخورداری.. ۳۳

۲-۶-۲- کیفیت زندگی ناشی از ارتباطات… ۳۴

۲-۶-۳- کیفیت زندگی ناشی از کیفیتِ بودن. ۳۴

۲-۶-۴- کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی.. ۳۴

۲-۷- دیدگاه های کیفیت زندگی.. ۳۶

۲-۷-۱- مکتب ساختارگرایی.. ۳۶

۲-۷-۲- مکتب اصلاح گرایی.. ۳۷

۲-۷-۳- نظریات طراحان شهری معاصر در باب کیفیات محیطی.. ۳۷

۲-۷-۴- مدلهای طبقه بندی کیفیت محیط شهری.. ۳۸

۲-۷-۴- ۱- مدل لنگ: نیازهای انسانی.. ۳۸

۲-۷-۴-۲- مدل اپلیارد:  حالت های ادراک انسانی.. ۳۹

۲-۷-۴- ۳- مدل «کانتر» : مولفه های « مکان » ۳۹

۲-۸- ابعاد اساسی در مدلهای سنجش کیفیت زندگی شهری.. ۳۹

۲-۸-۱- کیفیت زندگی و ابعاد سه گانه آن. ۴۱

۲-۸-۲- شاخص های سنجش کیفیت زندگی شهری.. ۴۳

۲-۹- برنامه ریزی.. ۴۶

۲-۱۰- دیدگاه های توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست… ۴۶

۲-۱۰-۱- تعریف سازمان خواربار جهانی (فائو) ۴۷

۲-۱۰-۲- تئوریهای توسعه منطقه ای.. ۴۷

۲-۱۰-۳- روش منطقه ای کردن. ۴۸

۲-۱۰-۴- مناطق همگن.. ۴۸

۲-۱۰-۵- مناطق عملکردی.. ۴۹

۲-۱۰-۶- مناطق برنامه ریزی.. ۴۹

۲-۱۰-۷- نظریه سیستمها ۵۱

۲-۱۱- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط.. ۵۱

۲-۱۱-۱- مفهوم ارزیابی محیط.. ۵۳

۲-۱۱-۲- اهداف، عملکرد و معیارهای ارزیابی.. ۵۳

۲-۱۱-۳- ارزشیابی محیط.. ۵۴

۲-۱۱-۴- مفهوم ارزشیابی.. ۵۵

۲-۱۲- مدیریت شهری و مشارکت مردمی.. ۵۷

۲-۱۲-۱- مشارکت و توسعه شهری.. ۵۸

۲-۱۲-۱-۱- مفهوم مشارکت… ۵۸

۲-۱۲-۱-۲- سطوح مشارکت… ۵۹

۲-۱۲-۱-۳- ضرورت و اهمیت مشارکت در توسعه. ۶۰

۲-۱۳- نظریه برنامه ریزی ارتباطی.. ۶۲

۲-۱۳-۱- برنامه ریزی فضایی.. ۶۳

۲-۱۳-۲- ساختار فضایی.. ۶۴

۲-۱۳-۳- ساماندهی فضایی.. ۶۴

فصل سوم: مواد و روش ها

مقدمه. ۶۶

۳-۱- ویژگی های جغرافیایی کرمانشاه ۶۶

۳-۱-۱- ویژگی های کلی زمین شناسی و تکتونیکی زاگرس…. ۶۸

۳-۱-۲- ویژگیهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی شهر کرمانشاه ۷۰

۳-۲- وضعیت منابع آبی استان کرمانشاه ۷۱

۳-۲-۱- وضعیت هیدرولوژی شهر کرمانشاه ۷۲

۳-۲-۱-۱- رودخانه قره سو. ۷۲

۳-۲-۲- ویژگیهای اقلیمی وجوی.. ۷۳

۳-۲-۳- درجه حرارت و تغییرات آن. ۷۴

۳-۲-۴- بارندگی و میزان آن. ۷۵

۳-۲-۵- باد. ۷۷

۳-۲-۶- تبخیر. ۷۸

۳-۲-۷- تعداد روزهای یخبندان. ۷۹

۳-۳- مسائل زمین شناسی.. ۷۹

۳-۳-۱- خاک شناسی شهر کرمانشاه و اطراف آن. ۷۹

۳-۳-۲- آلودگی هوا ۸۱

۳-۳-۳- بررسی خصوصیات تکتونیکی زمین (وضعیت لرزه خیزی منطقه) ۸۱

۳-۳-۴- تأثیر آب و هوا بر سیمای طبیعی و انسانی استان. ۸۲

۳-۵- ویژگیهای انسانی و تاریخی منطقه. ۸۳

۳-۵-۱- شهر کرمانشاه ۸۴

۳-۵-۲- جمعیت استان. ۸۵

۳-۶- توسعه کالبدی کرمانشاه در دوران جدید شهرنشینی در ایران. ۸۷

۳-۶-۱- زندگی شهری.. ۸۸

۳-۶-۲- نژاد. ۸۹

۳-۶-۳- زبان گویش…. ۸۹

۳-۶-۳-۱- گویش کردی کلهری.. ۹۰

۳-۶-۳-۲- گویش کردی اورامی.. ۹۰

۳-۶-۳-۳- گویش کردی سورانی.. ۹۰

۳-۶-۳-۴- گویش لکی.. ۹۰

۳-۷- هنرهای سنتی کرمانشاه ۹۰

۳-۷-۱- گلیم بافی.. ۹۱

۳-۷-۲- موج بافی.. ۹۱

۳-۷-۳- جاجیم بافی.. ۹۲

۳-۷-۴- قالی بافی.. ۹۲

۳-۷-۵- نمد مالی.. ۹۲

۳-۸- وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه‏ ۹۳

۳-۸-۱- صنعت و تولید. ۹۳

۳-۸-۱- مذهبی و فرهنگی.. ۹۳

۳-۸-۱- بهداشت و درمان ‏ ۹۴

۳-۹- روش شناسی تحقیق.. ۹۴

۳-۹-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجرا ۹۴

۳-۹-۲- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. ۹۴

۳-۹-۳- روشهای گردآوری داده ها ۹۵

۳-۹-۴- روش و طرح نمونه برداری.. ۹۵

۳-۱۰- بررسی اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری.. ۹۶

۳-۱۰-۱- روایی پرسشنامه. ۹۶

۳-۱۰-۲- پایایی پرسشنامه. ۹۷

۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۹۷

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها

مقدمه. ۱۰۰

۴-۱- اطلاعات و آمار توصیفی جامعه آماری.. ۱۰۰

۴-۱-۲- توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سن.. ۱۰۰

۴-۱-۳- توزیع پاسخ دهندگان برحسب جنس…. ۱۰۱

۴-۱-۴- توزیع پاسخ دهندگان بر حسب شغل.. ۱۰۱

۴-۱-۵- توزیع پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات… ۱۰۲

۴-۱-۶- توزیع پاسخ دهندگان برحسب مالکیت خانه (نوع سکونت ساختمان) ۱۰۲

۴-۱-۷- توزیع پاسخ دهندگان برحسب وضعیت تأهل.. ۱۰۳

۴-۲- شاخص های سنجش…. ۱۰۴

۴-۲-۱- شاخص ها ۱۰۴

۴-۳- یافته های استنباطی.. ۱۰۵

۴-۳-۱- شاخص های عینی کیفیت زندگی شهری.. ۱۰۵

۴-۳-۲- شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری.. ۱۰۸

۴-۳-۲- ۱- شاخص های ذهنی در بعد فیزیکی.. ۱۰۹

۴-۳-۲-۲- شاخص های ذهنی در بعد اقتصادی.. ۱۰۹

۴-۳-۲-۳- شاخص های ذهنی در بعد اجتماعی.. ۱۱۰

۴-۳-۳- مقایسه شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در ابعاد مختلف…. ۱۱۱

۴-۴- بررسی عوامل مؤثر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی.. ۱۱۱

۴-۴-۱- روش تحلیل عاملی.. ۱۱۱

۴-۴-۲- تحلیل کاوشی عامل ها ۱۱۳

۴-۴-۳- اعتبار تحلیل عاملی.. ۱۱۵

۴-۴-۴- تهیه ماتریس داده ها ۱۱۶

۴-۴-۵- محاسبه ماتریس همبستگی.. ۱۱۶

۴-۴-۶- استخراج عامل ها ۱۱۶

۴-۴-۷- چرخش عامل ها ۱۱۸

۴-۴-۸- نام گذاری عامل ها ۱۱۹

۴-۴-۸-۱- عامل اول. ۱۲۰

۴-۴-۸-۲- عامل دوّم. ۱۲۰

۴-۴-۸-۳- عامل سوم. ۱۲۱

۴-۴-۸-۴- عامل چهارّم. ۱۲۲

 فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری

مقدمه. ۱۲۵

۵-۱- یافته های بدست آمده از فرضیه های پژوهش…. ۱۲۵

۵-۱-۱- فرضیه اول پژوهش…. ۱۲۵

۵-۱-۲- فرضیه دوم پژوهش…. ۱۲۷

۵-۲- نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۸

 

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول شماره(۲-۱): جنبه های کیفیت زندگی شهری در پژوهش های مختلف…. ۳۲

جدول(۲-۲): شاخص های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه صاحب نظران مختلف…. ۴۵

جدول شماره (۳-۱):  وضع جوی شهر کرمانشاه برحسب ماه : سال ۱۳۹۰٫٫ ۷۶

جدول شماره (۳-۲): آمار روزهای همراه با گرد و خاک… ۸۱

جدول شماره (۳-۸): مشخصات گسل های استان کرمانشاه ۸۲

جدول شماره (۳-۴): جمعیت و متوسط رشد سالانه سال ۱۳۹۰٫٫ ۸۶

جدول شماره (۳-۵):جنس و وضع سکونت  سال ۱۳۹۰٫٫ ۸۶

جدول شماره (۳-۶): میزان شهرنشینی (درصد)سال ۱۳۹۰٫٫ ۸۶

جدول شماره (۳-۷):نسبت جنسی سال ۱۳۹۰٫٫ ۸۶

جدول شماره (۴-۱) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب سن.. ۱۰۰

جدول شماره (۴-۲) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب جنس…. ۱۰۱

جدول شماره (۴-۳) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب شغل.. ۱۰۲

جدول شماره(۴-۴) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب تحصیلات… ۱۰۲

جدول شماره (۴-۵) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب مالکیت خانه. ۱۰۳

جدول شماره (۴-۶) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب وضعیت تأهل.. ۱۰۳

جدول شماره(۴-۶) اولویت بندی شاخص های عینی مختلف کیفیت زندگی شهری درمنطقه ۲٫٫ ۱۰۶

جدول شماره (۴-۷): میانگین سطح کیفیت زندگی  شهروندان منطقه ۲ شهرداری شهر کرمانشاه ۱۰۷

جدول شماره (۴-۸) : ارزیابی شاخص های ذهنی (فیزیکی) کیفیت شهری منطقه ۲ شهر کرمانشاه ۱۰۹

جدول شماره (۴-۱۰) : ارزیابی شاخص های (ذهنی) اقتصادی کیفیت شهری منطقه ۲ شهر کرمانشاه ۱۱۰

جدول شماره (۴-۱۱) : ارزیابی شاخص های (ذهنی) اجتماعی کیفیت شهری منطقه ۲ شهر کرمانشاه ۱۱۰

جدول شماره (۴-۱۲) : ارزیابی ابعاد شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در منطقه ۲ شهر کرمانشاه ۱۱۱

جدول شماره (۴-۱۳) : مهمترین متغیرهای کیفیت زندگی شهری منطقه مورد مطالعه. ۱۱۴

جدول شماره (۴-۱۴) : تست کای دو و بارتلت شاخص های بررسی کیفیت زندگی شهری منطقه. ۱۱۵

جدول شماره(۴-۱۵) : نتایج تحلیل عوامل حول محور اصلی ۳۰ شاخص انتخابی.. ۱۱۷

جدول شماره (۴-۱۶): متغیر های بارگذاری شده در عامل اول «کیفیت محیط فیزیکی» ۱۲۰

جدول شماره (۴-۱۷) : متغیر های بارگذاری شده در عامل دوّم «عوامل کیفیت اجتماعی شهر» ۱۲۱

جدول شماره (۴-۱۸) : متغیر های بارگذاری شده در عامل سوم « کیفیت حمل و نقل و ارتباطات» ۱۲۱

جدول شماره (۴-۱۹): متغیر های بارگذاری شده در عامل چهارم «کیفیت محیط اقتصادی» ۱۲۲

جدول شماره (۴-۲۰) : متغیرهای بارگذاری شده در عامل پنجم «کیفیت محیط فرهنگی» ۱۲۲

جدول شماره (۵-۱) : میانگین سطح کیفیت زندگی  شهروندان منطقه ۲ شهرداری شهر کرمانشاه ۱۲۶

جدول شماره (۵-۲) : ارزیابی ابعاد شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در منطقه ۲ شهر کرمانشاه ۱۲۸

 

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل شماره (۲-۱) : اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی   ۲۹

شکل شماره (۲-۲) :  نمودار شاخص های کیفیت زندگی شهری.. ۳۰

شکل شماره (۲-۳): کیفیت زندگی شهری انظر سانتس و مارتینز  ۳۳

شکل (۲-۴): فاکتورهای موثر در کیفیت زندگی اجتماع (از دید اکولوژی انسانی) ۴۰

شکل (۲-۵): ابعاد کیفیت زندگی شهری.. ۴۱

شکل شماره (۳-۱): نقشه موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه ۶۸

شکل شماره (۳-۲): نقشه توپوگرافی استان کرمانشاه ۷۰

شکل شماره (۳-۳): نقشه شبکه منابع آبی استان کرمانشاه ۷۱

شکل شماره (۳-۴): نقشه اقلیم استان کرمانشاه ۷۳

شکل شماره (۳-۵): نقشه هم دمای استان کرمانشاه ۷۵

شکل شماره(۳-۶ ): نمودار بارندگی در شهر کرمانشاه در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱٫٫ ۷۶

شکل شماره (۳-۷): نقشه میزان بارش استان کرمانشاه ۷۷

شکل شماره (۳-۸): نقشه هم تبخیر استان کرمانشاه ۷۸

شکل شماره (۳-۹): نقشه وضعیت لرزه خیزی استان کرمانشاه ۸۲

شکل شماره (۴-۱): نمودار توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه بر حسب جنس…. ۱۰۱

شکل شماره (۴-۲): نمودار توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه بر حسب وضعیت تأهل.. ۱۰۳

شکل شماره (۴-۳) : دیاگرام تصمیم گیری و مراحل تحلیل عاملی.. ۱۱۲

شکل شماره (۴-۴) : نمایش نمودار سنگریزه مقادیر ویژه عوامل بصورت منحنی نیمرخ دامنه ای.. ۱۱۷

شکل شماره (۴-۵) : نمودار خوشه ای از عامل های نام گذاری شده ۱۱۹

چکیده

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایتمندی فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها، از ابعاد مختلف زندگی است. کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های برنامه ریزی شهری و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. بنابراین شهر به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند تامین استانداردهایی است که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت زندگی نامید. واژه کیفیت زندگی بیشتر با محیط طبیعی و شرایط خارجی زندگی افراد از قبیل آلودگی، کیفیت مسکن، جنبه های زیبایی شناسانه، تراکم، شیوع جرم و مانند این ها مرتبط است. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی شهری در منطقه۲ شهرداری کرمانشاه می باشد. روش تحلیل از نوع توصیفی– تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی با بهره گرفتن از پرسشنامه و برای سنجش کیفیت زندگی در منطقه استفاده گردیده است. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش های آماری آزمون T-test تک نمونه ای و تحلیل عاملی و نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. کیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با بهره گرفتن از شاخص های عینی اندازه گیری می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت شهروندان از کیفیت محیط زندگی خود در ابعاد فیزیکی درحد مطلوبی قرار ندارد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت این منطقه ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، محیط شهری، آزمون T-test، تحلیل عاملی، منطقه ۲ شهرکرمانشاه

مقدمه

امروزه اهمیت محیط های مسکونی شهری به عنوان سکونتگاه های اصلی مردم، روز به روز در حال افزایش است. به طوری که این محیط ها در وهله اول ابزار مهمی برای توسعه انواع شاخص های زندگی نظیر سلامت، خانواده، کار یا فراغت و… را فراهم می آورند. دوم اینکه، جمعیت زیادی در نواحی به شدت شهرنشین شده زندگی می کنند و یا در آینده ای نزدیک زندگی خواهند کرد که می بایست به کیفیت محیط سکونت آنها توجه ویژه شود (رفیعیان،۱۰:۱۳۹۱). کیفیت محیط نه تنها به حوزه برآورده سازی نیازهای مادی انسانی توجه دارد، بلکه تامین و ارتقای ظرفیت های اجتماعی و توسعه ای اجتماعات براساس الگوهای رفتار اجتماعی را در نظر دارد. بنابراین بهبود و ارتقای کیفیت محیط مسکونی، به مثابه یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در پایش سیاست های عمومی تبدیل شده است (خادم الحسینی و دیگران، ۱۳۸۹: ۱) کیفیت محیط سکونت شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و محیط سکونتی آنان؛ یا با بهره گرفتن از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه، اندازه گیری می شود؛ تا بدین وسیله سنجشی سیستماتیک در خصوص میزان رضایتمندی و بهره مندی شهروندان از ویژگی های محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی محیط سکونت به دست آید. برهمین اساس، در این پژوهش برآنیم تا برنامه ریزی شهری را با مفهومی میان رشته ای پیوند دهیم و از طریق افزایش ارتباط با شهروندان، تصویرذهنی آنان را در خصوص کیفیت محیط سکونت شان جویا شویم. لذا ابتدا معیارها و مولفه های کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان منطقه۲ شهرداری کرمانشاه مورد بازشناسی قرار گرفته است.

 

۱- ۱- بیان مسئله

 

کیفیت محیط شهری سنجشی است برای ارزیابی شرایطی از محیط مسکونی که برای زندگی شهری حداقل مطلوبیت را به همراه دارد و از عوامل مؤثر بر آن می توان از میزان و نحوه خدمات رسانی اجتماعی، چگونگی سلسله مراتب در کاربری های عمده و خدماتی شهر، امنیت اجتماعی در فضاهای شهری، نحوه دسترسی به فضاهای شهری، مکان قرار گیری کاربری ها و فضاهای اصلی شهر در بستر شهر، محیط زیست شهری، عملکرد بخش های مختلف در شهر، فعالیت های در جریان در محیط شهری، توجه به هویت و فرهنگ بومی ساکنان و غیره را نام برد. دلیل مهم برای چنین توجه ای به (مفهوم) کیفیت با توجه به برنامه ریزی و طراحی شهری به طور هم زمان و تعاملی از جمله راهکارهایی است که می تواند ارتقای کیفیت عملکردی در فضاهای شهری را محقق کند . پارامترهای کیفیت محیط شهری برای بررسی نتایج مو رد انتظارطراحی از فرایند برنامه ریزی، پس از مقایسه نظریات مختلف و تحلیل آن ها و لحاظ کردن وجوه اشتراک و افتراق میان عناصر تشکیل دهنده کیفیت محیط شهری مانند نظریات جین جیکوبز، لینچ، بنتلی، دی ای تی آر، کرمونا و جان پانتر، در نهایت شش شاخص در نظر گرفته شد. این شاخص ها عبارتند از نفوذپذیری[۱] ، تنوع[۲] ، ایمنی و امنیت[۳]، انعطاف پذیری[۴]، همه شمول بودن[۵] و سرزندگی[۶]. کیفیت های محیط شهری مطابق با مدل کانتر از کیفیت های مربوط به کالبد، فعالیت و تصورات تشکیل می شود. از امتزاج کیفیت های کالبدی و فعالیتی، کیفیت عملکردی پدید می آید (گلکار،۱۳۸۰: ۵۶).  به هرحال میان برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران درباره ی تدقیق معنای کیفیت زندگی، اجزای منفردی که کیفیت زندگی را در بردارند (کیفیت زندگی از مجموع و تعامل آ نها بدست می آید) و روشی که از طریق آن برنامه های ویژه، کیفیت زندگی را بهبود می بخشند، توافق اندکی وجود دارد. در عین حال درگزارشات و پروژه های برنامه ریزی شهری بسیاری به مفهوم کیفیت زندگی شهری اشاره می شود، چه به عنوان نتیجه و حاصل پروژه و چه به عنوان بررسی وضعیت موجود (لطفی، ۶۸:۱۳۸۸ ).

استراتژی شهری بانک جهانی (۱۹۹۹) برای شهرهای جهان سوم، بر روی چهار مشخصه اساسی قابلیت سکونت، رقابت پذیری، حکمرانی خوب و ورشکستگی ها متمرکز شده است؛ این چهار عامل را نیز در افزایش رفاه ساکنین این شهرها دخیل می داند(باسخا و همکاران، ۹۸:۱۳۸۹).  در جدید ترین رتبه بندی با توجه به شاخص کیفیت زندگی بین کشور های جهان درسال۲۰۱۴ متاسفانه کشور ایران در رتبه ۵۱ جهان قرار گرفت که در جایگاه بسیار نامناسبی هم در قاره اسیا نیز قرار دارد. (رجوع شود به جدول رتبه بندی کشور های جهان از لحاظ شاخص های کیفیت زندگی سال۲۰۱۴ در سایت www.economic.com) و استان کرمانشاه درمیان استانهای ایران در سال ۹۱با رتبه کیفیت زندگی ۴۸/۱- در رتبه کیفیت زندگی پایین قرار گرفته است و در میان ۲۵ استان مورد بررسی رتبه۲۲ را به خود اختصاص داده است (موذن۱۳۹:۱۳۹۱). به طور کلی، باتوجه به تحقیات میدانی و اطلاعات گرفته شده از شهرداری و مراجع زیربط و مقایسه آن با استاندارهای معرفی شده از سوی منابع معتبر کیفیت زندگی در محله های منطقه ۲شهرداری کرمانشاه، بنا به دلایل مختلف در سطح پایینی قرار دارد ولازم است تحقیقات جامعی در همه تخصص ها صورت گیرد تا جهت برنامه ریزی های توسعه شهری در خدمت مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

تعداد صفحه : ۱۵۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***