دانلود پایان نامه : ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش : صنایع

عنوان : ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

دانشگاه علوم فنون مارندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته

مهندسی صنایع صنایع

 

عنوان

ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات

استاد راهنما

دکتر ایرج مهدوی

 

  استاد مشاور

دکتر مرتضی هاتفی

 

بهار۹۳۱۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رقابت شدید و تغییرات سریع در بازارها ، اولویت ها و انتظارات مشتریان و همچنین توسعه سریع تکنولوژی و جهانی سازی ،سازمان ها را مجبور میکند که بجای فعالیت کردن به صورت انفرادی ،به صورت اعضای یک زنجیره تامین فعالیت کنند. یک زنجیرهتامین شامل چهار نهاده اصلی شامل تامین کننده ها،تولیدکننده ها، مراکز توزیع ونقاط تقاضا است ، که شامل مسایلی مانند انتقال مواد خام جهت تولید محصول نهایی به تولید کنندگان و تحویل آن به مشتری نهایی است. مسایل در زنجیره تامین در سه سطح مورد بررسی قرار میگرد.سطح اول مسایل استراتژیک که جز برنامه ریزی بلند مدت محسوب میشود،که میتوان به جایابی تسهیلات، انتخاب تامین کننده گان وتولید کنندگان اشاره کرد، در سطح دوم که سطح تاکتیکی نام دارد و جز مسایل میان مدت است،  مسایلی مانند لجستیک، تولید و موجودی مورد بررسی قرار میگیرد و سطح سوم مربوط به مسایل عملیاتی است و جز مسایل کوتاه مدت است که به مسایلی چون زمانبندی ، مسیر یابی و غیره میپردازد. مساله تعریف شده در این پایان نامه زنجیره تامین را در سطح استراتژیک و تاکتیکی مورد بررسی قرار می دهد. مهم ترین هدف این زنجیره بر طرف کردن نیازهای مشتری، با کمینه کردن هزینه هایی است که در این راستا بوجود می آید . امروزه زنجیره های تامین پیچیده ترشده و این باعث آسیب پذیرتر شدن و در معرض ریسکهای مختلف قرار گرفتن آن گردیده است. یکی از مهمترین ریسک هایی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است، اختلال در تسهیلاتی است که درون زنجیره تامین قرار دارند. این اختلال میتواند دلایلی چون عوامل بیرونی و حوادث طبیعی( سیل ،زلزله و…) وعوامل درونی زنجیره مثل ازکارافتادگی ماشین آلات و اعتصاب کارگران و… باشد.

امروزه مدیریت اختلال بسیار مورد توجه محققین زنجیره تامین قرار دارد و مهمترین هدف مدیریت اختلال انتخاب و اجرای مناسب ترین استراتژی جهت بازگرداندن زنجیره تامین به وضعیت نرمال با کمینه سازی هزینه های مرتبط است. زمان لازم برای ترمیم تسهیل مختل شده و برگرداندن آن به وضعیت نرمال عامل مهمی است که ارتباط مستقیم با هزینه های زنجیره تامین دارد که نیاز به ایجاد تعادل بین این دو است. در این پایان نامه یک مدل دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره پایا طراحی شد که هدف اول آن مینیمم سازی هزینه های زنجیره تامین و هدف دوم آن حداکثر کردن کاهش زمان ترمیم تسهیلات مختل شده است تا زود تر به وضعیت نرمال برگردند. این مدل با روش دقیق محدودیت اپسیلون و الگوریتم فراابتکاری NSGA II حل و مورد بررسی قرار گرفت .

کلمات کلیدی : برنامه ریزی دو هدفه، طراحی شبکه زنجیره تامین، پایایی، ریسک اختلال، زمان ترمیم، الگوریتم فرا ابتکاری

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱٫مقدمه …………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………….۳

۱-۳.طراحی شبکه زنجیره تامین ……………………………………………………………………….۷

۱ –۴.ریسک و عدم قطعیت در زنجیره تامین………………………………………………………۱۰

۱-۵.انواع ریسک در زنجیره تامین …………………………………………………………………….۱۰

۱-۶.منابع ریسک در زنجیره تامین …………………………………………………………………….۱۳

۱-۷.مدیریت ریسک در زنجیره تامین………………………………………………………………..۱۴

۱-۸ریسک اختلال در زنجیره تامین…………………………………………………………………۱۵

۱-۹.مثال های از اختلالات موردی اتفاق افتاده در دنیای واقعی…………………………..۱۷

۱-۱۰. تاثیر اختلال بر عملکرد زنجیره تامین ………………………………………………………..۱۸

۱-۱۱.ضرورت مطالعه اختلال های زنجیره تامین………………………………………………۱۹

۱-۲۱٫ آسیب پذیری زنجیره تامین ………………………………………………………………………۲۰

۱-۱۳.عوامل تشدید کننده آسیب پذیری زنجیره تامین در برابر اختلال ……………………۲۱

۱-۱۴. راهکارهای مدیریت اختلال در زنجیره تأمین………………………………………………۲۴

۱-۱۵. قابلیت هشدار و ترمیم در زنجیره تامین ……………………………………………………….۲۷

۱-۱۶. تقسیم بندی راهکارهای مقابله با اختلال……………………………………………………….۲۷

۱-۱۷. راهکارهایی برای کاهش احتمال رخداد اختلال در زنجیره تأمین…………………….۳۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱٫   مرور ادبیات و پیشینه مدیرت زنجیره تامین ………………………………………………….۳۸

۲-۲مرور ادبیات و پیشینه طراحی شبکه زنجیره تامین ……………………………………………۴۶

فصل سوم: بیان مساله و روش تحقیق

۳-۱٫  مقدمه………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۲فرضیات مساله    …………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۳٫  متغییرها و پارامترها …………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۴٫  مدل ریاضی  …………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۵٫  شرح مدل  …………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۶٫روش های حل ارایه شده برای مساله ………………………………………………………….۶۴

۳-۶-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۶-۲٫   روش اپسیلون محدودیت ………………………………………………………….۶۵

۳-۶-۳٫  الگوریتمژنتیکمرتبسازینامغلوبNSGA-II ………………………..66

۳-۶-۳-۱٫نحوه کد کردن مساله  …………………………………………………………….۶۷

۳-۶-۳-۲٫نحوه دکدینگ کردن مساله   ……………………………………………………۶۸

۳-۶-۳-۳٫    مقداردهیاولیه  ………………………………………………………………۷۲

۳-۶-۳-۴٫اندازهجمعیتاولیه ………………………………………………………..۷۲

۳-۶-۳-۵٫تولیدنسل…………………………………………………………………..۷۳

۳-۶-۳-۶٫روش مرتبسازیسریعنامغلوب   ……………………………………….۷۳

۳-۶-۳-۷٫فاصلهازدحام ………………………………………………………………….۷۴

۳-۶-۳-۸٫ارزیابیکروموزوم   ……………………………………………………………۷۶

۳-۶-۳-۹٫استراتژیانتخاب  ……………………………………………………………..۷۶

۳-۶-۳-۱۰٫ عملگرتقاطع……………………………………………………………….۷۷

۳-۶-۳-۱۱٫  عملگرجهش……………………………………………………………….۷۸

۳-۶-۳-۱۲٫نخبه گرایی  ……………………………………………………………………..۷۸

۳-۶-۳-۱۳٫پیدا کردن همسایگی جواب ها…………………………………………..۸۰

۳-۶-۳-۳۱۱-.الگوریتم شبیه سازی تبرید  ……………………………………………۸۰

۳-۶-۳-۱۴.معیارتوقف…………………………………………………………………۸۴

۳-۶-۳-۱۵.عملیات بایگانی……………………………………………………………..۸۴

۳-۷ .  روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه …………………………..۸۵

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

۴-۱ .    مقدمه    ……………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲ . نتایج مسایل طراحی شده …………………………………………………………………………۹۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی

۵-۱ .   جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………..۱۰۳

۵-۲ .   پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………..۱۰۴

پیوست………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

منابع  …………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ۱-۱تصمیمات در زنجیره تامین و سطوح مربوط به آنها ……………………………………………………..۵

جدول ۱-۲انواع ریسک و منبع آن از نظر چوپرا و میندل ۲۰۰۷ …………………………………………………۱۴

جدول ۲-۱تحقیقات  صورت گرفته در زمینه مدیریت زنجیره تامین  ……………………………………………۴۳

جدول ۲-۲   اصطلاحات و علایم اختصاری در طراحی شبکه زنجیره تامین  …………………………………..۵۰

جدول ۲-۳تحقیقات انجام شده در طراحی شبکه زنجیره تامین، مجید رمضانی و همکاران۲۰۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۱

جدول ۴-۱مقادیر پارامترهای الگوریتم  NSGA II…………………………………………………………………90

جدول ۴-۲نتایج مسایل کوچک طراحی شده و مقایسه روش دقیق و فرا ابتکاری ………………………..۹۱

جدول ۴-۳اطلاعات مربوط نقاط کاندید تولید کننده برای مثال ۸  ………………………………………..    ۹۲

جدول ۴-۴اطلاعات مربوط به نقاط کاندید مراکز توزیع برای مثال شماره ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۳

جدول ۴-۵اطلاعات مربوط به تقاضای مشتریان برای مثال شماره ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۳

جدول ۴-۶اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از تولیدکننده گان به مراکز توزیع برای مثال۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫     ۹۳

جدول ۴-۷اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از مراکز توزیع به مشتریان برای مثال شماره ۸  ……….۹۴

جدول ۴-۸حدود بالا و پایین توابع هدف برای مثال ۸ ………………………………………………………..۹۴

جدول ۴-۹مقادیر بهینه پارتو برای مثال ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۵

جدول ۴-۱۰اطلاعات مربوط به احداث یا عدم احداث نقاط کاندید تولید…………………………………..۹۵

جدول ۴-۱۱اطلاعات مربوط به احداث یا عدم احداث نقاط کاندید توزیع………………………………….۹۵

جدول ۴-۱۲اطلاعات مربوط به نحوه انتقال از تقاط تولید به مراکز توزیع ……………………………….۹۶

جدول ۴-۱۳اطلاعات مربوط به نحوه انتقال مراکز توزیع به مشتریان  ……………………………………..۹۶

جدول ۴-۱۴اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید  ………………………………………………………۹۷

جدول ۴-۱۵اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید ……………………………………………………..۹۷

جدول ۴-۱۶اطلاعات مربوط به زمان ترمیم نقاط تولید  ……………………………………………………………..۹۷

جدول ۴-۱۷اطلاعات مربوط به زمان ترمیم مراکز توزیع ……………………………………………………………..۹۷

جدول ۴-۱۸اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید …………………………………………………..۹۷

جدول ۴-۱۹اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید …………………………………………………  ۹۸

جدول ۴-۲۰نتایج حل مساله در ابعاد بزرگ با الگوریتمNSGA II…………………………………………………….92

 

 

فهرست شکل ها ونمودارها

 

شکل ۱-۱رویکرد تانگ برای مدیریت ریسک در زنجیره تامین  ……………………………………………………۱۵

شکل ۳-۱   نمایی از مدل مورد بررسی   …………………………………………………………………………………….۵۷

شکل  ۲-۳نحوه نمایش بخش اول کروموزوم    ………………………………………………………………………….۶۷

شکل ۳-۳نحوه نمایش بخش دوم کروموزوم  …………………………………………………………………………….۶۸

شکل ۴-۳  مرحله اول دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری   ………………………………………………………۶۸

شکل ۵-۳  مرحله دوم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری  ………………………………………………………..۶۹

شکل  ۶-۳   مرحله سوم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری  …………………………………………………….۶۹

شکل ۷-۳   مرحله چهارم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری  …………………………………………………..۷۰

شکل ۸-۳  مرحله پنجم دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری  …………………………………………………….۷۰

شکل  ۹-۳   شکل نهایی دکدینگ کردن توزیع کننده – مشتری   ……………………………………………….۷۰

شکل ۱۰-۳  مرحله اول دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع  …………………………………………………………۷۱

شکل ۱۱-۳  مرحله دوم دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع   ………………………………………………………۷۱

شکل ۱۲-۳  مرحله نهایی دکدینگ کردن تولید کننده- توزیع   ……………………………………………………۷۱

شکل۱۳-۳ نمایش نهایی بخش اول کروموزوم تولید کننده    ………………………………………………………۷۱

شکل ۱۴-۳ نمایش نهایی بخش دوم کروموزوم توزیع   ……………………………………………………………..۷۱

شکل ۳-۱۵قدم های الگوریتمNASG II………………………………………………………………………….72

شکل ۱۶-۳  روش مرتب سازی نامغلوب سریع  ………………………………………………………………………۷۴

شکل ۳-۱۷رویه محاسبه فاصله ازدحامی…………………………………………………………………………….۷۵

شکل ۳-۱۸محاسبه فاصله ازدحام…………………………………………………………………………………………۷۶

شکل ۳-۱۹   بخش اول عملگر تقاطع   ………………………………………………………………………………….۷۷

شکل ۳-۲۰   بخش دوم عملگر تقاطع  …………………………………………………………………………………..۷۸

شکل ۳-۲۱   بخش اول عملگر جهش  ………………………………………………………………………………….۷۹

شکل ۳-۲۲   بخش دوم عملگر جهش   ………………………………………………………………………………..۷۹

شکل ۳-۲۳ شبه کد الگوریتم شبیه سازی تبرید  ……………………………………………………………………..۸۴

مقدمه

رقابت شدید و تغییرات سریع در بازارها واولویت های مشتری و همچنین توسعه سریع تکنولوژی و جهانی سازی ،سازمان ها را مجبور میکند که بجای فعالیت کردن به صورت انفرادی ،به صورت اعضای یک زنجیره تامین فعالیت کنند.[۱۰۹] تسهیم سود،به اشتراک گذاشتن ارزش و در نهایت تعدیل خطرات در زنجیره ای از اقدامات ارزش آفرین منجر به توسعه مفاهیمی راهبردی در یک نظام زنجیره ای شده است.در بازار رقابتی موجود در عصر حاضر بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان ومسایل داخلی خود،به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیز توجه زیادی میکنند. این یک آگاهی عمومی است که سازمان ها نمی توانند به عنوان نهاده های ایزوله شده رقابت کنند و واضح است که کارکردن با یکدیگر در یک شبکه میتواند راحتر باشد. .علت این امر دستیابی به مزیت یا مزایای  بازار رقابتی و در نهایت با هدف کسب سهم بازار بیشتر است. از این رو موفقیت نهایی یک سازمان به توانایی مدیریتی آن در یکپارچه سازی شبکه پیچیده روابط کسب وکار بین شرکای زنجیره تامین بستگی خواهد داشت. [۷۲]

موفقیت یک زنجیره تامین به یکپارچگی و هماهنگی همه نهاده های آن جهت ایجاد یک فرم از ساختار شبکه کارا،بستگی دارد.یک زنجیره تامین کارا منجربه فرایند های بهینه در سراسر زنجیره تامین میشود و به انجام واکنش سریع به نیاز های مشتری کمک میکند .[۱۰۹] یک زنجیرهتامین شامل چهار نهاده اصلی شامل تامین کننده ها[۱] ، تولیدکننده ها[۲] ، مراکز توزیع[۳]ونقاط تقاضا[۴] میباشد )، که شامل مسایلی مانند انتقال مواد خام جهت تولید محصول نهایی به تولید کنندگان و تحویل آن به مشتری نهایی است . مهم ترین هدف این زنجیره بر طرف کردن نیازهای مشتری، با کمینه کردن هزینه هایی است که در این راستا بوجود می آید . امروزه زنجیرهای تامین پیچیده ترشده و این باعث آسیب پذیرتر شدن و در معرض ریسکهای مختلف قرار گرفتن آن گردیده است. یکی از مهمترین ریسک هایی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است، اختلال[۵]در تسهیلات در زنجیره تامین میباشد.

۱- Suppliers

۲- Manufacturers

۳- Distribution centers

۴- Demand Zones

۵- Disruption

تعداد صفحه : ۱۳۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***