دانلود پایان نامه : اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : رفتار حرکتی

عنوان : اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

عنوان پایان نامه

اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

استاد راهنما:

علی حیرانی

 

استاد مشاور:

کامران یزدانبخش

 

آبان ماه ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ۸ هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. تعداد ۲۰ آزمودنی کودک در دامنه سنی ۸-۱۲سال از بین کودکان اختلال هماهنگی رشدی مدارس استثنایی شهرستان کرمانشاه حضور داشتند به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بود، که طی سه جلسه در هفته و ۵۰ دقیقه تمرینات انجام می­گردید. متغیرهای حرکتی (نظیر تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی دو دستی، هماهنگی چشم و دست) و شناختی (نظیر زمان واکنش ساده و انتخابی، زمان پیش بینی، حافظه فعال) قبل و بعد از تمرینات توسط ابزار معتبر (تست تعادل ایستای لک لک، تست تعادل پویای Y، دستگاه هماهنگی دو دستی و دستگاه هماهنگی چشم و دست، دستگاه سنجش زمان واکنش ساده و انتخابی، دستگاه زمان پیش بینی، نرم افزار حافظه فعال)، اندازه گیری شد. پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولمو گرف- اسمیرنوف، از آزمون های t همبسته و مستقل برای مقایسه نتایج درون و بین گروهی استفاده شد. پیشرفت معنی داری در همه متغیرهای اندازه­گیری شده از پیش­آزمون تا پس آزمون در گروه آزمایش وجود داشت (p<0/05). همچنین یافته ها نشان داد گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در متغیرهای اندازه گیری شده به طور معنی داری بهتر بودند (p<0/05). بنابراین الگوی نتایج تحقیق پیشنهاد می­کند که انجام تمرینات ادراکی- حرکتی موجب بهبود عملکرد حرکتی و شناختی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی می­شود.

کلیدواژه­ها: تمرینات ادراکی- حرکتی، اختلال هماهنگی رشدی، قابلیت­های حرکتی و شناختی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه و بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

اهداف پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

اهدف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

پیش­فرض­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

محدودیت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

اختلال هماهنگی رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

تمرینات ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

تعادل ایستا ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

تعادل پویا ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

حافظه فعال………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

زمان واکنش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

اختلال رشدی ویژه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

اختلال هماهنگی رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

DCD چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

نام های دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟…………………………………………………………………………. ۱۷

مشکلات حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت……………………………………………………………………………………… ۱۷

مشکلات در ضمینه مهارت­های حرکتی ضعیف…………………………………………………………………………………. ۱۷

ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری ………………………………………………………………………………………………. ۱۸

ادراک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

عدم یکپارچگی حسی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

ضعف آگاهی و هشیاری بدنی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

تنش کم عضلانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

وضعیت قرارگیری بدن …………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

سازماندهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

یادگیری وظایف جدید یا دشوار ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

مشکلات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

ضعف توجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

ضعف تمرکز …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

ضعف اعتماد به نفس و نا امیدی ………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

تغییرپذیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

مشکلات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

در خانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

مشکلات مراقبت از خود ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

غذا خوردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

لباس پوشیدن ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

در مدرسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

مشکلات خاص در یادگیری …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

زبان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

نوشتن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

خواندن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

علل خام حرکتی چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

عوامل مربوط به مادر ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

عوامل مربوط به زایمان ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

عوامل روانی اجتماعی رشد …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

داشتن انتظارات نامعقول از کودک ……………………………………………………………………………………………………. ۲۸

بد رفتاری با کودک ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

بد کارکردی های مغزی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

فرضیه مخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

فرضیه هسته های قاعده­ای ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

فرضیه آهیانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

مناطق دیگر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

اختلالات عصبی حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

اختلالات تشنجی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

اختلالات تکانشی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

پیشنهادات و فعالیت­هایی برای مهارت­های حرکتی در حال توسعه ………………………………………………………… ۳۵

فاکتورهای اندازه گیری شده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

اهمیت تعادل در وضعیت بدنی……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

تعادل ایستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

تعادل پویا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

تئوری­های تعادل………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

تئوری رفلکس سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

تئوری سیستم­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

سیستم­های درگیر در کنترل تعادل………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

مکانیزم­های حرکتی در کنترل تعادل………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

تون پاسچرال ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

تون عضلانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

سیستم­های عصبی درگیر در تعادل………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

سیستم وابران محیطی………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

مکانیزم­های حسی در کنترل تعادل…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

سیستم بینایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

سیستم حسی- پیکری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

سیستم دهلیزی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

سیستم عصبی کنترل کننده تعادل…………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

هماهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

هماهنگی دو دستی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

هماهنگی چشم و دست ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

زمان واکنش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

حافظه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

ادراک و حرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

تمرینات ادراکی- حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

اختلال در برنامه حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

فرایند ادراکی- حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

حرکات ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

حرکات مرتبط با مفهوم ادراکی- حرکتی…………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

آگاهی فضایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

آگاهی زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

آگاهی بدنی و جهت یابی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

نظریه­های ادراکی- حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

نظریه ادراکی – حرکتی کپارت ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

تحقی یرامون اثر بخشی برنامه­های ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………… ۷۳

تاریخچه و انواع آزمون­های حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

پژوهش های خارج کشور……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

مهیارهای ورود به تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

ملاک های خروج شرکت کنندگان…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

متغیر مستقل: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

متغیر وابسته: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

روش اجرای آزمون هماهنگی دو دستی ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

روش اجرای آزمون هماهنگی چشم و دست ……………………………………………………………………………………………………. ۹۵

روش اجرای آزمون زمان واکنش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

روش اجرای آزمون زمان پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

نحوه اجرای آزمون تعادل ایستا ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

نحوه اجرای آزمون حافظه کاری وکسلر …………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

سیاهه اختلال هماهنگی رشدی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

نحوه اجرای آزمون تعادل پویا …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

فرایند انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

پروتکل تمرینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

ابزار تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات فردی آزمودنی­ها…………………………………………………………………………………. ۱۰۶

توزیع داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

روش دلتا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

آزمون نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

قابلیت­های حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

قابلیت­های شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

منابع                                                     ۱۳۶

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                          صفحه

                                                 

نمودار ۴-۱- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا دو گروه تجربی و کنترل…………………………………………… ۱۱۲

نمودار ۴-۲- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویای کلی دو گروه تجربی و کنترل…………………………………… ۱۱۴

نمودار ۴-۳- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی دو دستی دو گروه تجربی و کنترل ……………………………… ۱۱۵

نمودار ۴-۴- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی چشم و دست دو گروه تجربی و کنترل ……………………….. ۱۱۷

نمودار ۴-۵- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش انتخابی دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) …………………… ۱۱۸

نمودار ۴-۶- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش ساده دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) ………………………. ۱۱۸

نمودار ۴-۷ – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان پیش بینی دو گروه تجربی و کنترل (ثانیه) ……………………….. ۱۲۰

نمودار ۴-۸ – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون حافظه کلی دو گروه تجربی و کنترل…………………………………………… ۱۲۱

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

جدول ۴-۱- اطلاعات توصیفی مربوط به آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

جدول ۴-۲- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های شناختی …………….. ۱۰۷

جدول ۴-۳- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های حرکتی……………….. ۱۰۸

جدول ۴-۴- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های شناختی ………………………. ۱۰۹

جدول ۴-۵- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت­های حرکتی ………………………… ۱۰۹

جدول ۴-۶- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در رابطه با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت­های شناختی         ۱۱۰

جدول ۴-۷- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در رابطه با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت­های حرکتی          ۱۱۱

جدول ۴-۸- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل ایستا………………………………………. ۱۱۲

جدول ۴-۹- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل ایستا.. ۱۱۲

جدول ۴-۱۰- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل پویا کلی………………………………. ۱۱۳

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل پویای کلی.         ۱۱۴

جدول ۴-۱۲- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی دو دستی……………………….. ۱۱۵

جدول ۴-۱۳- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی دو دستی      ۱۱۵

جدول ۴-۱۴- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی چشم و دست…………………. ۱۱۶

جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی چشم و دست ۱۱۷

جدول ۴-۱۶- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان واکنش ساده و انتخابی…………… ۱۱۸

جدول ۴-۱۷- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل درزمان واکنش ساده و انتخابی        ۱۱۹

جدول ۴-۱۸- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان پیش بینی……………………………… ۱۱۹

جدول ۴-۱۹- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در زمان پیش بینی           ۱۲۰

جدول ۴-۲۰- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در حافظه فعال کلی…………………………….. ۱۲۱

جدول ۴-۲۰-نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در حافظه فعال کلی        ۱۲۲

مقدمه و بیان مسئله

در زندگی کودک پیش از رفتن به مدرسه رشد مهارت­های حرکتی نقش اساسی را در یادگیری بعدی دارد عده­ای از محققین (کپارت، کتمن، بارک[۱]) معتقدند یادگیری حرکتی مبدأ هر یادگیری است و فرایندهای ذهنی عالی­­تر پس از رشد مناسب سیستم حرکتی و سیستم ادراکی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی و ادراکی به وجود می آید. در حقیقت ابتدایی ترین پاسخ­های رفتاری کودکان از نوع حرکتی است کودک با کمک این رفتارهای حرکتی به درک خود و دنیای اطراف نائل می­شود و این تجارب حرکتی زیربنای آگاهی­ها و یادگیری­های او را فراهم می­کند و در دوران کودکی آمیختگی و پیوستگی فعالیت­های حرکتی و ذهنی بسیار بالا است. می توان تا حدود زیادی ریشه رفتارهای ذهنی تکامل یافته تر را نیز در یادگیری حرکتی جستجو کرد. رشد عصبی و عضلانی کودک پایه لازم جهت رشد و تکامل فزاینده فعالیت روانی– حرکتی وی را فراهم می سازد و با توسعه سیستم عصبی عضلانی رشد مهارت­های حرکتی و توانایی­های حرکتی پایه جدا می­باشد (دانیل دی، ویلیامز رای، سینکلر،۱۹۹۰).

در دنیای امروز دیگر به ورزش به عنوان سرگرمی و تفریح نگاه نمی­شود؛ بلکه نقش ورزش در سلامت روانی انسان مورد قبول همه است. این امر به گونه­ایست که ورزش به عنوان یک رویکرد درمانی، در درمان بسیاری از اختلالات و ناتوانی­ها به خصوص در کودکان مورد استفاده قرار می­گیرد. یکی از برنامه­های معتبر، برنامه­های تمرینی ادراکی- حرکتی هستند که بر پایه سطح تکامل، تنظیم شده­اند و بسیاری از عناصر دیگر را دارا می­باشند. افزایش آگاهی­های بدنی، فضایی، جهت دار و زمانی به عنوان وسیله هدایت کودک به سوی کنترل حرکتی را افزایش داده و توانایی در انجام حرکات را ایجاد می­کند (پلهام[۲]، بندر[۳]، ۱۹۸۳). اختلال هماهنگی رشد حرکتی (DCD)[4] عبارتی است که انجمن روان پزشکی آمریکا برای توصیف کودکانی که در اجرای برخی از مهارت های حرکتی با مشکل مواجه بوده و از شایستگی حرکتی لازم جهت مقابله با نیازهای حرکتی زندگی روزمره خود رنج می برند پیشنهاد کرده است. براساس معیارهای تشخیصی ارائه شده در متن تجدیدنظر شده راهنمای انجمن(DSM-IV-TR)[5] تشخیصی و آماری اختلال های روانی حرکتی، معیار الف: هماهنگی این دسته از کودکان به طور بارزی نسبت به سن و توانایی هوشی آن ها پایین تر است؛ معیار ب: این مشکلات هماهنگی اثرات منفی مشخصی بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت­های روزمره زندگی آن­ها می گذارد؛ معیار ج: این اختلال سبب بروز وضعیت پزشکی خاص یا اختلالات رشدی وسیع نمی­باشد (انجمن روان پزشکی امریکا، ۱۳۸۱). اختلال هماهنگی پیش رونده (DCD) به عنوان یک صدمه ی قابل ملاحظه ی هماهنگی حرکتی مطرح شده است. هنگامی این تشخیص گذاشته می شود که اختلالات حرکتی مذکور تأثیرات منفی قابل ملاحظه ای بر برخی از جنبه های دیگر زندگی فرد داشته باشد که معمولاً تأثیر بسزایی بر امور تحصیلی و فعالیت های روزمره زندگی دارد. این اختلال با اختلالات پیش پاافتاده و ناچیز دوران کودکی شروع می شود و معمولاً بین سنین ۶ تا ۱۲ سالگی تشخیص داده می شود. این اختلال هم به صورت مجزا وجود دارد وهم به صورت توأم با سایر اختلالات مانند اختلالات یادگیری[۶] یا [۷]ADHDممکن است وجود داشته باشد. هنگامی که از کلمه دیسپراکسیا استفاده می شود تعریف بیشتر به سمت سازمان دهی برنامه ریزی و سازمانده ی حرکتی میل می­نماید (مورن اف بل، ۲۰۰۶).

سال­های اول زندگی دوره بسیار مهم تکامل حواس و به تبع آن ادراک و شناخت می­باشد. در این سال­ها درک و شناخت از محیط افزایش یافته و مهارت­های حرکتی کم کم رشد می­کنند. برخی از کودکان در مهارت­های حرکتی نظیر حرکات روزانه خود که نیازمند هماهنگی می باشد، مشکل دارند. اختلال در اجرای حرکات هماهنگ دغدغه همیشگی برخی از والدین، مربیان، معلمان و محققان علوم حرکتی و توان بخشی بوده است تا جایی که سال ۱۹۳۰، دوره نشانگان دست و پا چلفتی نامیده شد (آمراتونگا[۸]، ۲۰۰۴). این نشانگان به معنی وضعیت رفتارهای حرکتی بی­ دست و پا که می­تواند باهر ناحیه عصبی خاص ارتباط داشته و باعث اختلال و یا آسیب شود، می­باشد. اگر چه این اصطلاح همچنان مورد استفاده قرار می­گیرد، اما در حال حاضر اصطلاح اختلال هماهنگی رشدی مورد استفاده مجامع علمی و آکادمیک رایج شده است. به عبارت دیگر آن ها کودکانی هستند که  دارای اختلال هماهنگی رشدی (DCD) هستند (مورن اف بل، ۲۰۰۲). اختلال هماهنگی رشد (DCD) یک اصطلاح عمومی در توضیح مشکلات مهارت­های فیزیکی می باشد که شباهتی به بیماری شناخته شده یا تأخیر کلی ندارد، این اختلال بر نحوه عملکرد شخص مبتلا تأثیر می گذارد. DCD زمانی رخ می­دهد که در رشد مهارت­های حرکتی تأخیر ایجاد شود و یا در حین اجرای حرکات هماهنگ شده مشکلی به وجود آید که باعث ناتوانی در انجام وظایف روزمره خواهد شد. به عبارت دیگر طرح و اجرای جابجای حرکت فرد دچار آسیب می شود (جیویس[۹]، ۲۰۰۳). اختلال هماهنگی رشدی برای توضیح مشکلاتی در زمینه رشد مهارت­های حرکتی به کار می رود، این عارضه در ابتدای زمینه یادگیری و یا حرکت­هایی که نیاز به هماهنگی حرکتی دارند به صورت یک مشکل آشکار خواهد شد. میزان شیوع اختلالات هماهنگی رشد در میان کودکان (۷سال) حدود ۵ تا ۶ درصد گزارش شده است که مشکلاتی از جمله تأخیر رشدی، اختلال تعادل، اختلال ادراکی و ضعف و هماهنگی حرکتی در کودکان مبتلا تأیید شده است (انجمن روان پزشکی امریکا، ۱۹۹۴) و براساس گزارش ها، پسران سه تا هفت برابر بیشتر از دختران به این اختلال مبتلا می شوند (کادسیو[۱۰] و گیلبرگ[۱۱]، ۱۹۹۹). سایر مشکلات این کودکان که به دو دسته ی جسمانی و حرکتی شامل: آگاهی بدنی پایین، مشکلاتی در انجام حرکات درشت و ظریف، تأخیر در یادگیری مهارت­های حرکتی خاص، اختلال در انجام فعالیت هایی که به تغییر مداوم وضعیت بدن نیاز دارد و فعالیت هایی که نیاز به هماهنگی دو طرف بدن دارد؛ و رفتاری شامل: خستگی زودرس، آستانه تحمل ناکامی پایین و اجتناب از بازی تقسیم می­شوند (میسیونا[۱۲]، ۲۰۱۱).

حدود ۲/۱ کودکان در سن پیش دبستانی به اختلالات هماهنگی رشدی مبتلا می شوند، مشکل شدید در هنگام نشستن، ناتوانی در ایستادن بدون کمک، ناتوانی یا مشکل شدید در هنگام چهار دست و پا رفتن، راه رفتن خیلی کند و تعدادی از نشانه های سنین دبستانی دیده می­شوند نظیر مشکل در گرفتن مداد یا نقاشی کردن، مشکل در انداختن توپ و دوچرخه سواری، ضعف در زمان ورزش کردن، مشکل در توجه و تمرکز و یادآوری، نوعی عدم کنترل در همه حرکت ها، زمین خوردن مداوم در هنگام  بازی و عدم توانایی گرفتن اشیا در دست و غیره (علیزاده، ۱۳۸۳). در کار تحقیقاتی(ساجن[۱۳] و چمبرز[۱۴]، ۲۰۰۵)، با عنوان خام حرکتی در کودکان و بررسی این که آیا این کودکان با افزایش سن بهبود میابند؟ ۱۷ کودک در سن ۶ سالگی مورد آزمون قرارگرفته و سپس در سن ۱۶ سالگی دوباره آزمون­ها به عمل آمد و مشخص شد مشکلاتی که در ۶ سالگی وجود داشت در ۱۶ سالگی نیز ادامه دارد در یک کار تحقیقاتی دیگر کربی[۱۵] و همکاران که در سال ۲۰۰۸ انجام شد کودکان سوئدی مورد مطالعه قرار گرفتند در این آزمون ۸۱۸ کودک از نظر توانایی درک مطالب هنگام خواندن در سن ۷ سالگی مورد آزمون قرار گرفتند و همین طور در سن ۱۰ سالگی این آزمون تکرار شد نتیجه این که ارتباط معناداری بین نتایج این دو آزمون وجود داشت پس می­توان نتیجه گرفت این کودکان بدون مداخلات درمانی اگرچه بدتر نمی شوند اما بهبودی نیز حاصل نمی گردد (کربی و همکاران، ۲۰۰۸). در سال ۱۳۷۷ آقای بلیانی در پژوهشی با موضوع “تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر توانایی های ادراکی- حرکتی پسران کلاس اول دبستان”  انجام داد، به این نتیجه رسید که تعادل ایستا، تعادل پویا، سرعت، دقت و هماهنگی تحت تأثیر برنامه تمرینی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. با توجه به اهمیت حرکت و تأثیر رشد آن در زندگی در تمام ابعاد وجودی انسان و تجارب حرکتی کسب شده در سنین اولیه که پایه های اصلی رشد و تکامل  حرکتی را تشکیل می دهند و همچنین نقشی که فعالیت­های ادراکی حرکتی سازمان یافته در دوران پیش از دبستان در رشد و تکامل حرکتی شناختی کودکان دارند و اینکه بهترین زمان افزایش ظرفیت­ها و استعدادهای یک انسان، دوران کودکی است، ضرورت و اهمیت تحقیق در زمینه تأثیر فعالیت بدنی بر عملکرد حرکتی و شناختی کودکان کاملاً مشخص شده است. بیشتر تحقیقات به عمل آمده در رابطه با توانایی های ادراکی- حرکتی مانند نوشتن، خواندن، پیشرفت تحصیلی و… می­باشد.

نیس[۱۶]  (۱۹۶۶) اظهار داشت کودکانی که دارای مهارت­های حرکتی بهتری هستند، در خواندن و نوشتن نسبت به کودکانی که هماهنگی بدنی ضعیف تری دارند، نمرات بهتری کسب می کنند. تعداد دانش آموزانی که در داخل کشور دچار اختلالات یادگیری هستند ۴ تا ۱۲ درصد گزارش شده است. این گونه مشکلات باعث افت تحصیلی، سرزنش و تحقیر این کودکان و بروز ناهنجاری های روانی در جامعه خواهد شد. بسیاری از متخصصان فعالیت­های حرکتی را ادامه بهبود مهارت­های ادراکی می دانند از جمله فرضیه حرکت پاین و ایسایکس (۱۹۹۱). با مرور تحقیقات گذشته و چالش­های موجود این ضرورت احساس می شود که مطالعه بیشتری با روش های مداخله ای به ویژه با تاکید بر فعالیت بدنی و تمریناتی که منجر به بهبود قابلیت های حرکتی این دسته از افراد شود، می بایست انجام گیرد. این کودکان در فعالیت های حرکتی نیازمند به هماهنگی همانند تعادل، اعمال چند عضوی هماهنگ نظیر هماهنگی دو دستی و هماهنگی چشم و دست و همچنین فعالیت های شناختی نظیر زمان واکنش و پیش بینی، توجه و حافظه هستند که در آن با مشکل مواجه هستند. اگر چه تحقیقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته اما در خور توجه نبوده و اکثراً توصیفی و مقایسه ای بوده است. تا کنون تحقیقات اندکی با به کارگیری فعالیت های ادراکی و حرکتی بر روی چنین افرادی صورت گرفته است. لازم به ذکر است که فعالیت های ادراکی حرکتی به دسته­ای از تمرینات اطلاق می شود که به منظور بهبود قابلیت­های ادراکی کودکان از طریق فعالیت و تمرینات بدنی طراحی شده اند. فعالیت­هایی نظیر تمرینات آگاهی بدنی، آگاهی جهت یابی، آگاهی فضایی و زمانی و غیره در زمره این تمرینات می باشند (رهبانفرد، ۱۳۷۷). با توجه به موضوعات مطرح شده، در پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش تمرینات ادراکی حرکتی بر روی بهبود فرایندهای شناختی و حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی هستیم. هدف بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینات ادراکی- حرکتی بر برخی قابلیت های حرکتی و شناختی این کودکان است.

تعداد صفحه : ۱۶۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***