دانلود پایان نامه :اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………  صفحه
فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۲
۱ـ بیان مسأله ………………………………………………………………………….. ۶
۲ـ اهمیت و ضرورت مسأله …………………………………………………….. ۱۳
۳ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش…………………………………… ۱۵
۴ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها………………………………….. ۱۸
خلاصه ………………………………………………………………………………….. ۲۰
فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات
بخش اول: مبانی نظری ………………………………………………………….. ۲۲
۱ـ تعریف اختلالهای یادگیری …………………………………………………… ۲۲
۲ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری ………………………………….. ۳۰
۱) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز ………………………………………… ۳۰
۲) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ………………………………………………………….. ۳۳
۳) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس ………………………………………. ۴۳
۴) دوره معاصر (از سال ۱۹۸۰ تا کنون) ………………………………………………………… ۴۴
۳ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR……….. 44
۱) اختلال خواندن ……………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲) اختلال در ریاضیات ……………………………………………………………………………………. ۴۶
۳) اختلال بیان نوشتاری ………………………………………………………………………………… ۴۸
۴) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS)……………………… 49
۴ـ تعریف خواندن …………………………………………………………………… ۵۰
۵ـ تحول خواندن …………………………………………………………………….. ۵۵
۶ـ مدل های خواندن ……………………………………………………………….. ۵۶
۱) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین …………………………………………………………….. ۵۶
۲) مدل تعاملی جبرانی…………………………………………………………………………………….. ۵۷
۳) مدل پیوندگرایی…………………………………………………………………………………………… ۵۹
۴) مدل آوایی……………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۵) مدل ببین و بگو ………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۶) مدل تعادل خواندن بیکر ……………………………………………………………………………… ۶۳
۷ـ نارساخوانی………………………………………………………………………… ۷۰
۱) تعریف نارساخوانی…………………………………………………………………………………….. ۷۰
۲) نشانه های بالینی نارساخوانی ……………………………………………………………………. ۷۵
۳) اختلالهای همراه با نارساخوانی………………………………………………………………….. ۸۱
الف ـ اختلالهای جانبی شدن ………………………………………………………………….. ۸۱
ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ……………………………………… ۸۲
ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ………………………………………………………………. ۸۳
د ـ تأخیر زبان گفتاری …………………………………………………………………………… ۸۵
هـ ـ اختلالهای ادراکی …………………………………………………………………………….. ۸۶
و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت …………………………………………………………………. ۸۷
ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD…………………………………………….. 88
ح ـ اختلالهای رفتاری …………………………………………………………………………….. ۹۱
۴) شیوع نارساخوانی………………………………………………………………………………………. ۹۴
۵) تاریخچه نارساخوانی…………………………………………………………………………………… ۹۵
۶) سبب شناسی نارساخوانی …………………………………………………………………………. ۹۹
الف ـ عوامل ژنتیکی …………………………………………………………………………….. ۱۰۰
ب ـ عوامل عصب شناختی …………………………………………………………………… ۱۰۳
ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ……………………………………………………………….. ۱۰۷
د ـ غلبه طرفی مغز ………………………………………………………………………………. ۱۱۱
هـ ـ عوامل حرکتی ……………………………………………………………………………….. ۱۱۴
و ـ عوامل شناختی ………………………………………………………………………………. ۱۱۵
ز ـ عوامل رفتاری ………………………………………………………………………………… ۱۱۸
ح ـ عوامل محیطی ……………………………………………………………………………….. ۱۲۱
ط ـ عوامل عاطفی ………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۸ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی …………………………… ۱۲۴
۹ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ……………………………… ۱۲۴
۱۰ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ……………. ۱۳۱
الف ـ نارساخوانی اکتسابی …………………………………………………………………………. ۱۳۱
ب ـ نارساخوانی تحولی ……………………………………………………………………………….. ۱۴۰
۱۱ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر …………. ۱۴۸
۱۲ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر …………………………. ۱۵۴
۱۳ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر ……………………. ۱۵۶
۱) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) ………………………………………………………….. ۱۵۶
۲) نارساخوانی نوع P (ادراکی) ……………………………………………………………………… ۱۵۶
۱۴ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L…………………… 158
۱۵ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L…………………………… 162
۱۶ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ……………. ۱۶۴
بخش دوم: یافته های پژوهشی …………………………………………….. ۱۶۸
خلاصه ……………………………………………………………………………….. ۱۸۰
فصل سوم: روش تحقیق
۱ـ طرح تحقیق ………………………………………………………………………. ۱۸۴
۲ـ روشهای آماری ……………………………………………………………….. ۱۸۵
۳ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن …………………………………. ۱۸۶
۴ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………… ۱۸۷
۵ـ ابزارهای پژوهشی ……………………………………………………………. ۱۸۸
۱) آزمون وکسلر کودکان ……………………………………………………………………………. ۱۸۸
۲) آزمون اختلال خواندن ……………………………………………………………………………… ۱۸۸
۳) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه    علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV………………………………………………………………………………………………………… 199
۴) جعبه آموزشی لامسه ای …………………………………………………………………………. ۲۰۳
۵) برنامه نرم افزاری HEMSTIM………………………………………………………………….. 206
۶ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا …………………………………………….. ۲۰۹
۷ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر     ۲۱۱
۸ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر …………………………………………………………………………………………… ۲۱۲
۱) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS)……………………… 212
۲) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac)………………….. 221
خلاصه ……………………………………………………………………………….. ۲۲۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
۱ـ ارائه نتایج کمی ………………………………………………………………… ۲۲۹
الف: توصیف داده ها …………………………………………………………….. ۲۲۹
ب ـ تحلیل داده ها …………………………………………………………………. ۲۳۴
ـ تحلیل واریانس آمیخته (۳۲)……………………………………………….. ۲۳۴
فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L: ……………….. 235
فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL ……………… 241
فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعP………………. 246
فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p…………… 252
خلاصه ……………………………………………………………………………….. ۲۵۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها …………………………………………….. ۲۶۰
۲ـ محدودیتها ……………………………………………………………………….. ۲۷۰
۳ـ پیشنهادات ……………………………………………………………………….. ۲۷۱
۴ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی ………………………………………… ۲۷۲
منابع
۱) منابع فارسی…………………………………………………………………….. ۲۷۴
۲) منابع انگلیسی …………………………………………………………………… ۲۷۶
 
ضمائم:
۱ـ آزمون وکسلر کودکان
۲ـ فرم تاریخچه موردی
۳ـ آزمون اختلال خواندن
۴ـ آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV
 
 
فهرست جدول ها و نمودارها
جدول ها
عنوان……………………………………………………………………………… صفحه
جدول ۱: مشخصات گروه های آزمایشی و گواه نوع L………………. 229
جدول ۲: مشخصات گروه های آزمایشی و گواه نوع P………………. 229
جدول ۳: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون  اختلال خواندن (مولفه خطای خواندن) برای گروه های آزمایشی و گواه نوع L……………………….. 230
جدول ۴: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروه های آزمایشی و گواه نوع L……………………….. 231
جدول ۵: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروه های آزمایشی و گواه نوع P……………………….. 232
جدول ۶: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون و اختلال خواندن (مولفه سرعت خواندن) برای گروه های آزمایشی و گواه نوع P……………………….. 233
جدول ۷: نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات خطای خواندن نوع L……………………………………………………………………….. 235
جدول ۸: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون در نمرات خطای خواندن گروه آزمایشی و گواه نوع L………………………………………. 238
جدول ۹:  نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه خطای خواندن)……………………………………………………………………… ۲۴۰
جدول ۱۰: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک مطلب گروه های آزمایشی و گواه نوع L…………………………… 241
جدول ۱۱: خلاصه نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک مطلب گروه های آزمایشی و گواه نوع L…………………………… 244
جدول ۱۲: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع L)………………………………………………….. 245
جدول ۱۳: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک خواندن گروه های آزمایشی و گواه نوع P………………………… 247
جدول ۱۴: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک خواندن گروه های آزمایشی و گواه نوع P………………………………… 249
جدول ۱۵: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع P) …………………………………………………. 251
جدول ۱۶: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (۳۲) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات سرعت خواندن گروه های آزمایشی و گواه نوع P……………………… 252
جدول ۱۷: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر سرعت خواندن گروه های آزمایشی و گواه نوع P………………………………… 255
جدول ۱۸: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P). ……………………………………………… 257
 
نمودارها
۱ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه خطای خواندن ـ نوع L)……. 237
۲ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع L)……… 242
۳ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع P)……… 248
۴ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P)…… 253
 
چکیده
در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا تعداد ۱۶۵ نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد ۶۰ دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی ( از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک ) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p ( تعداد هر گروه ۱۵ نفر ) به صورت تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروه های آزمایشی نوع L/p به مدت ۲۰ جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS ) قرار گرفتند. اما گروه های  گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون ( بلافاصله پس از اتمام درمان ) و آزمون پی گیری ( پس از گذشت ۴ ماه ) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt  وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان  ( پس از گذشت ۴ ماه ) در این گروه از کودکان شد.
تعداد صفحه : ۲۸۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***