دانلود پایان نامه : آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران با هدف بهبود و توسعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته توسعه منابع انسانی

عنوان : آسیب شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران با هدف بهبود و توسعه 

مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
“وابسته به وزارت نیرو”
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته:  توسعه منابع انسانی
موضوع:
آسیب شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران
 با هدف بهبود و توسعه
استاد راهنما:  
جناب آقای دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی
استاد مشاور:
جناب آقای حسین وزیری سابقی
تابستان ۱۳۸۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق     ۱
مقدمه    ۲
عنوان تحقیق     ۲
تعریف (موضوعی) عنوان تحقیق    ۲
قلمرو تحقیق     ۴
مساله تحقیق     ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق     ۶
اهداف تحقیق     ۸
مدل تحقیق    ۸
پرسش و فرضیه های تحقیق     ۹
متغیرهای تحقیق     ۱۱
تعاریف و اصطلاحات    ۱۲
تعریف عملیاتی متغیرها    ۱۴
نتیجه گیری    ۱۶
فصل دوم:  مبانی نظری تحقیق    ۱۷
مقدمه    ۱۸
قسمت اول: آشنایی با بهبود سازمان     ۲۰
مقدمه    ۲۱
تعاریف بهبود سازمان    ۲۱
•    حمایت مدیریت عالی سازمان     ۲۲
•    فرآیندهای حل مشکلات سازمانی    ۲۲
•    برنامه ریزی شده در سراسر سازمان    ۲۳
تحول سازمان به کمک علوم رفتاری     ۲۴
اهداف بهبود سازمان    ۲۵
نتیجه گیری    ۲۶
قسمت دوم: سیستم ها و تغییر در بهبود سازمان     ۲۷
مقدمه    ۲۸
نگرش سیستمی به بهبود سازمان    ۲۸
ماهیت تغییر سازمانی    ۳۲
مراحل تغییر برنامه ریزی شده    ۳۴
سطوح تغییر     ۳۵
•    تغییر حمایتی     ۳۶
•    تغییر هدایتی     ۳۶
مقاومت در برابر تغییر     ۳۷
راهبردهای رفتار مناسب در برابر تغییر    ۳۸
تأثیر فرهنگ بر تغییر و مقاومت در برابر آن     ۴۰
•    واژه فرهنگ    ۴۰
•    فرهنگ سازمانی    ۴۱
•    بهبود سازمان و فرهنگ سازمانی     ۴۲
استراتژی تغییر در بهبود سازمان     ۴۲
ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد رفتاری     ۴۴
ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد ساختاری     ۴۵
ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر روشها و فنون     ۴۶
تحلیل نیازهای ساختاری، رفتاری، خط مشی و تکنولوژی    ۴۸
نتیجه گیری    ۵۰
قسمت سوم: فرآیند بهبود سازمان    ۵۱
مقدمه    ۵۲
مراحل بهبود و بازسازی سازمان    ۵۲
طبیعت بهبود سازمان    ۵۵
فرآیند بهبود سازمان    ۵۶
نتیجه گیری     ۵۹
قسمت چهارم: آسیب شناسی سازمانی    ۶۰
مقدمه    ۶۱
مفهوم و تعاریف آسیب شناسی    ۶۱
کانونهای آسیب زا    ۶۲
عوامل ایجادکننده آسیب ها    ۶۵
انواع آسیب ها    ۶۶
•    تحمیلی و ناخوشایند    ۶۶
•    تسری و تشدید    ۶۶
•    تخریب و آنتروپی    ۶۸
مفاهیم کاربردی مرتبط با آسیب شناسی    ۶۹
معیارها و اصول مهم در فرآیند آسیب شناسی    ۷۱
نتیجه گیری     ۷۴
قسمت پنجم:  فنون بهبود سازمان، الگوها و مدلهای آسیب شناسی     ۷۵
مقدمه    ۷۶
فنون و مداخلات بهبود سازمان    ۷۶
•    تکنیک ها و فنون بهبود در سراسر سازمان    ۷۷
o    جلسه های رویارویی    ۷۷
o    بررسی – بازخورد    ۷۷
o    مدیریت بر مبنای هدف    ۷۸
o    مدیریت سیستم (۴) رنسیس لیکرت    ۷۹
o    بهبود سازمان با بهره گرفتن از شبکه     ۸۰
•    مداخله های ساختاری و رفتاری     ۸۱
o    طراحی مجدد ساختاری     ۸۱
o    تیم سازی    ۸۱
o    انگیزش و پاداش ها    ۸۱
o    تئوری برابری     ۸۳
o    اقدام مثبت     ۸۴
الگوهای آسیب شناسی سازمانی     ۸۵
•    مدل هفت بعدی ماروین و ایزبورد    ۸۵
•    مدل توسعه منابع انسانی    ….۸۹
•    مدل هاریسون    ..۹۱
•    مدل تحلیلی سه شاخگی    …۹۱
o    شاخه ساختار    .۹۳
o    شاخه محتوی یا رفتار    ۹۶
o    شاخه زمینه یا محیط     ۹۷
نتیجه گیری     ۹۹
قسمت ششم:  پیشینه پژوهش    ۱۰۰
مقدمه    ۱۰۱
آسیب شناسی در شرکت آب منطقه ای کرمان    ۱۰۱
آسیب شناسی در شرکت آب منطقه ای غرب     ۱۰۴
نتیجه گیری     ۱۰۷

قسمت هفتم:  آشنایی با شرکت برق منطقه ای تهران …………………………………..   ۱۰۸
مقدمه      ۱۰۹
عوامل ساختاری    ۱۰۹
•    سیر تحولات ساختاری شرکت برق منطقه ای تهران    ۱۰۹
•    ساختار حقوق و دستمزد    ۱۱۰
•    روش ها، رویه ها و فرآیندهای کاری    ۱۱۲
عوامل رفتاری     ۱۱۳
•    ویژگی های فرهنگ موجود     ۱۱۳
•    سبک مدیریت     ۱۱۴
•    ساختار آموزش     ۱۱۵
•    انگیزش و رضایت شغلی    ۱۱۶
عوامل محیطی (زمینه ای)     ۱۱۷
•    الزامات و روندهای محیطی     ۱۱۷
•    مأموریت شرکت برق منطقه ای تهران    ۱۱۷
•    منشور عملیاتی معاونت منابع انسانی برق تهران     ۱۲۰
•    چشم انداز برق تهران     ۱۲۱
نتیجه گیری    ۱۲۴
فصل سوم: روش تحقیق    ۱۲۵
مقدمه    ۱۲۶
نوع تحقیق    ۱۲۶
روش تحقیق    ۱۲۶
جامعه آماری     ۱۲۸
نمونه آماری تحقیق    ۱۳۰
روش نمونه گیری     ۱۳۳
روش های جمع آوری اطلاعات    ۱۳۴
•    اسناد و مدارک و کتابخانه    ۱۳۵
•    مشاهده و مصاحبه    ۱۳۵
•    پرسشنامه    ۱۳۶
o    روایی تحقیق     ۱۳۷
o    اعتبار و پایایی تحقیق     ۱۴۰
o    آزمون های آماری تحقیق    ۱۴۱
نتیجه گیری     ۱۴۲

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق    ۱۴۳
مقدمه    ۱۴۴
روش های توصیفی     ۱۴۵
ویژگی های جمعیت شناختی    ۱۴۵
•    جنسیت    ۱۴۵
•    میزان تحصیلات    ۱۴۶
•    سابقه خدمت    ۱۴۷
•    سطح سازمانی    ۱۴۹
•    سوالات پرسشنامه و متغیرها    ۱۵۰
روشهای استنباطی    ۱۵۵
•    فرضیه اول     ۱۵۵
•    فرضیه دوم     ۱۵۸
•    فرضیه سوم     ۱۶۲
•    فرضیه چهارم     ۱۶۵
نتیجه گیری ……………………………………..۱۶۸
فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادها    ۱۶۹
مقدمه    ۱۷۰
نتیجه گیری تحقیق………………………………۱۷۰
الف) یافته های توصیفی     ۱۷۰
ب)یافته های استنباطی     ۱۷۲
•    فرضیه اول     ۱۷۲
•    فرضیه دوم     ۱۷۳
•    فرضیه سوم     ۱۷۴
•    فرضیه چهارم     ۱۷۶
پیشنهادهای تحقیق     ۱۷۷
الف) پیشنهادهای مرتبط با عوامل ساختاری     ۱۷۷
الف.۱) گزینش و استخدام     ۱۷۷
الف.۲) انتصابات و ارتقای شغلی     ۱۷۷
الف.۳) ارزیابی عملکرد     ۱۷۸
الف.۴)  جبران خدمت     ۱۷۸
الف.۵) ساختار سازمانی     ۱۷۹
الف.۶) بهبود روشها     ۱۷۹
الف.۷) سیستم مکانیزه اطلاعاتی     ۱۷۹
ب)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل رفتاری     ۱۸۰
ب.۱)  انگیزش و رضایت شغلی     ۱۸۰
ب.۲)  رهبری     ۱۸۰
ب.۳)  فرهنگ سازمانی     ۱۸۱
ب.۴) امنیت شغلی     ۱۸۱
ب.۵)  آموزش و بالندگی کارکنان    ۱۸۲
پ)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل زمینه ایی     ۱۸۳
پ.۱)  مشتری گرایی     ۱۸۳
پ.۲)  پیمانکاران و مشاوران     ۱۸۳
سایر پیشنهادها    ۱۸۴
الف)  عوامل ساختاری     ۱۸۴
الف.۱)  گزینش و انتصابات     ۱۸۴
الف.۲)  ساختار و تشکیلات     ۱۸۴
الف.۳)  حقوق و دستمزد و رفاه     ۱۸۵
ب)  عوامل رفتاری     ۱۸۵
ب.۱)  آموزش و بالندگی کارکنان     ۱۸۵
ب.۲)  فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی     ۱۸۶
پیشنهاد برای تحقیقات آتی     ۱۸۷
محدودیت های پژوهش    ۱۸۸
منابع و ماخذ    ۱۹۰
الف. منابع فارسی……………………………………..۱۹۰
ب.منابع انگلیسی………………………………………۱۹۴
ضمائم…………………………………………..۱۹۵

 

خلاصه پژوهش

 

پژوهش حاضر تحت عنوان “بررسی آسیب شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران با هدف بهبود و توسعه” در محدوده زمانی سال ۱۳۸۳ و در قلمرو مکانی حوزه ستادی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی معیارها و شاخص های آسیب شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، طبقه بندی آسیب های مزبور و ارایه پیشنهادات و توصیه هایی برای بهبود و توسعه می باشد تا در این راستا به حل مشکلات و ارتقای اثربخشی معاونت منابع انسانی یاری رسانده و از حادشدن مشکلات، کاهش بهره وری جلوگیری بعمل آورد.

آسیب ها بسیار متعدد و متنوع هستند و همه سطوح عملکردها، اهداف و رفتارها و ساختارهای سازمانی را درگیر اختلال می نمایند؛ از اینرو، مناسبترین تئوری و متدولوژی برای تجزیه و تحلیل و شناخت آسیب های سازمانی، مدل سه شاخگی است. این مدل از “عوامل رفتاری” (شامل: فرهنگ سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی، رهبری، آموزش و بالندگی کارکنان، و امنیت شغلی)، “عوامل ساختاری” (شامل: ساختار سازمانی، بهبود روشها، سیستم مکانیزه اطلاعاتی، نظام پرداخت، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی و ارزیابی عملکرد) و سرانجام “عوامل زمینه ای” (شامل: مشتری گرایی و پیمانکاران و مشاوران) تشکیل شده است.

با توجه به مدل و اهداف مورد نظر، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش بود که “عواملی که عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران را تحت تأثیر قرار می دهد چیست؟” به همین منظور، چهار فرضیه ـ به شرح ـ مطرح گردید:

 • فرضیه اول: عوامل ساختاری بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
 • فرضیه دوم: عوامل رفتاری بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
 • فرضیه سوم: عوامل زمینه ای بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تأثیر دارد؟
 • فرضیه چهارم: بین میزان تأثیر عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بر عملکرد معاونت منابع انسانی برق تهران تفاوت وجود دارد.

روش تحقیق حاضر، از آن جهت که به بررسی و شناسایی آسیب های سازمانی در شرایط موجود می پردازد، تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بوده است و جامعه آماری نیز شامل کلیه کارکنانی که در حوزه ستادی شرکت برق منطقه ای تهران و در مشاغل مدیریتی، سرپرستی و کارشناسی ـ به تعداد ۳۳۹ نفر ـ مشغول بکار هستند در نظر گرفته شد. از جامعه آماری مزبور، نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. در راستای اندازه گیری دقیق شاخص های آسیب شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران، پرسشنامه ای آماده شد و از پاسخ دهندگان درخواست گردید، نقطه نظرات و دیدگاه های خود را نسبت به شرایط موجود شاخص ها براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت اعلام دارند. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش محاسبه ضریب “آلفای کرونباخ” استفاده شد. ضریب اشاره شده برای کل پرسشنامه ـ که شامل ۴۰ سؤال بوده است ـ برابر ۹۳/۰ و برای هر یک از خرده مقیاس یا سؤالات (عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، و عوامل زمینه ای) به ترتیب ۸۸/۰، ۸۷/۰، و ۷۴/۰ محاسبه گردید.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا داده های پژوهش از پرسشنامه ها استخراج و سپس با بهره گرفتن از کامپیوتر و از طریق نرم افزار آماری SPSS در بخش روشهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون آماری حاکی از آن است که تمامی فرضیات تحقیق در سطح ۹۹% مورد تایید قرار می گیرند. به این ترتیب با استفاده جداول و نمودارهای حاصل از فصل چهارم، اولویت آســیب های هر یک از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای و همچنیـن علل و ریشه هــر آسیب ـ باتوجه به نقطه نظر کل پاسخگویان ـ مورد شناسایی قرار گرفت. اولویت آسیب های هر یک از عوامل ـ به ترتیب گستردگی آسیب ـ به شرح زیر حاصل گردید:

الف –  عوامل ساختاری

 • گزینش و استخدام؛
 • انتصابات و ارتقای شغلی؛
 • ارزیابی عملکرد؛
 • سیستم پرداخت؛
 • ساختار سازمانی؛
 • بهبود روشها؛ و
 • سیستم مکانیزه اطلاعاتی.

ب – عوامل رفتاری

 • انگیزش و رضایت شغلی؛
 • رهبری؛
 • فرهنگ سازمانی؛
 • امنیت شغلی؛ و
 • آموزش و بالندگی کارکنان.

پ – عوامل زمینه ای

 • پیمانکاران و مشاوران؛ و
 • مشتری گرایی.

سرانجام پیشنهادات و توصیه هایی برای بهبود و توسعه معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران بیان گردید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۲۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***