دانلود پایان نامه:پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی …

گرایش :تربیتی

عنوان : پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان  بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی، گروه روان شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: روانشناسی تربیتی

 

 

عنوان :

پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

 

 

استاد راهنما :

دکتر فریبا حسنی

 

زمستان  ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده ۱
فصل اول کلیات پژوهش… ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۸
۱-۴- هدف پژوهش… ۹
۱-۵- فرضیه های پژوهش… ۹
۱-۶- سوال پژوهش… ۹
۱-۷- تعاریف مفهومی.. ۹
۱-۸- تعاریف عملیاتی.. ۱۰
فصل دوم پیشینه پژوهش… ۱۲
مقدمه. ۱۳
۲-۱- انگیزش تحصیلی.. ۱۳
۲-۱-۱- مبانی نظری انگیزش… ۱۵
۲-۱-۲-مولفه های مرتبط با انگیزش تحصیلی.. ۲۳
۲-۲- هوش معنوی : ۳۰
۲-۲-۱مبانی نظری هوش معنوی.. ۳۲
۲-۳- رضایت زناشویی.. ۴۶
۲-۳-۱- مبانی نظری رضایت زناشویی.. ۴۸
۲-۴-پیشینه پژوهش… ۶۸
پیشینه پژوهش در خارج از کشور. ۷۱
فصل سوم روش شناسی پژوهش… ۷۳
مقدمه. ۸۴
۳-۱- روش پژوهش… ۸۴
۳-۲- جامعه آماری.. ۸۴
۳- ۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۸۴
۳-۴- ابزارهای اندازه گیری و اعتبار و روایی آن ها ۸۶
۳-۴-۱- مقیاس انگیزش تحصیلی(AMS) 86
۳-۴-۲- پرسش نامه هوش معنوی.. ۸۸
۳-۴-۳-پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ. ۸۹
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۴
فصل چهارم یافته های پژوهش… ۹۵
مقدمه. ۹۶
۴-۱ : داده های توصیفی.. ۹۶
۴-۲ :  تحلیل داده ها ۱۰۲
فصل پنجم نتیجه گیری.. ۱۰۸
مقدمه. ۱۰۹
۵-۱ بحث در چهار چوب فرضیه پژوهش… ۱۱۰
۵-۲ محدودیت پژوهش… ۱۱۲
۵ -۳پیشنهادهای پژوهش… ۱۱۲
منابع. ۱۱۴
 
 
 
 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه
جدول ۳-۱ ضرایب اعتبار پرسش نامه انگیزش تحصیلی در پژوهش حاضر. ۸۸
جدول ۴-۱: شاخص های توصیفی انگیزش تحصیلی، هوش معنوی و رضایت زناشویی.. ۹۷
جدول ۴-۲ : ماتریس همبستگی انگیزش تحصیلی دانش آموزان و هوش معنوی مادران. ۱۰۲
جدول ۴-۳ : ماتریس همبستگی انگیزش تحصیلی دانش آموزان و رضایت زناشوئی مادران. ۱۰۳
جدول ۴-۴: خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام پیش بینی انگیزش درونی دانش آموزان از طریق هوش معنوی و رضایت زناشوئی مادران. ۱۰۴
جدول ۴-۵: خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام پیش بینی انگیزش بیرونی دانش آموزان از طریق هوش معنوی و رضایت زناشوئی مادران. ۱۰۵
جدول ۴-۶: خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام پیش بینی بی انگیزشی دانش آموزان از طریق هوش معنوی و رضایت زناشوئی مادران. ۱۰۶
جدول ۴-۷: خلاصه نتایج پژوهش… ۱۰۷
 
 

فهرست  نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی نمرات انگیزش درونی.. ۹۸
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی نمرات انگیزش بیرونی.. ۹۹
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی نمرات بی انگیزشی.. ۱۰۰
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی نمرات رضایت زناشوئی.. ۱۰۱
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی نمرات هوش معنوی.. ۱۰۲
 

چکیده

این پژوهش با هدف پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری ۲۰۰ نفر است. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای است.  ۳پرسش نامه این پژوهش شامل: پرسش نامه انگیزش تحصیلی والرند برای دانش آموزان و پرسش نامه های هوش معنوی عبداله زاده و رضایت زناشویی انریچ برای مادران می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(شامل: فراوانی، میانگین ، واریانس و رسم نمودارها) و آمار استنباطی(شامل: ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین نمرات انگیزش درونی دانش آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد همچنین بین بی انگیزشی تحصیلی دانش آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد اما بین انگیزش بیرونی دانش آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط معنی داری مشاهده نشد. از طرفی نتایج نشان می دهد که بین نمرات انگیزش درونی و انگیزش بیرونی  دانش آموزان با رضایت زناشوئی مادران ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد همچنین با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات بی انگیزشی تحصیلی دانش آموزان کاهش می یابد.
 
واژگان کلیدی: انگیزش تحصیلی، هوش معنوی، رضایت زناشویی
 

فصل اول کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه

انگیزش، دانش آموز را آماده برای دریافت محرک یا محرک های خاص می کند. عوامل متعددی مانند: تغییر، تکرار، شدت و تازگی در جلب دقت تاثیر فراوان دارد. ولی آن چه دقت و توجه دانش آموز را برای مدت معینی روی امر خاص متمرکز می سازد انگیزش و علاقه است. انگیزش و رغبت از لحاظ تربیتی نقطه شروع فعالیت ها را تشکیل می دهد. برای اینکه شاگرد موضع خاصی را مورد توجه و دقت قرار دهد باید علاقه مند به آن باشد. ارتباط مطلوب درسی با احتیاجات اساسی دانش آموزان نیز سبب جلب رضایت آنها به مطالب درسی می شود (اسپالدینگ[۱]،۱۳۸۴،ص ۳۳).
در عصر حاضر تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش مهمی از زندگی فرد را تشکیل می دهد، علاوه بر این کیفیت و کمیت این تحصیل نیز نقش مهمی در آینده فرد ایفا می کند. نزدیک به یک قرن است که روانشناسان به صورت گسترده در تلاش برای شناسایی عوامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیل می باشند (نریمانی، سلیمانی، ۱۳۹۲).
انگیزش تحصیلی دانش آموزان متشکل از اعتقادات و باورهای پیچیده و پویایی است که در طول دوره تحصیل به وجود می آید و باعث می شود که دانش آموز به دیدگاهی پایدار و جامع از توانمندی ها و شایستگی ها در زمینه فراگیری آموزشگاهی نایل شود و خود پنداره خانوادگی قسمتی از خود پنداره تحصیلی است که نشان دهنده کیفیت روابط دانش آموز با والدین است و مشخص می کند که تا چه میزان فرزندان از زندگی در کنار والدین رضایت داشته و از آن لذت می برند. به بیانی دیگر خانواده به عنوان واحدی اجتماعی دارای بیشترین و عمیق ترین مناسبات انسانی است. علاوه براین که، منبع اولیه نیازهای اساسی فرد محسوب می شود، موقعیت های متعددی برای یادگیری وشکل گیری نگرش ها و تشکیل باورهای فرد را فراهم می آورد. خانواده در کنار مسئولیت آموزشی و تربیتی فرزندان، در رفع نیازهای جسمانی، روانی و انتقال ارزشهای اجتماعی نقش بسیار مؤثری دارد. فرد در بستر خانواده خواسته های جامعه را می آموزد و این شناخت او را به گزینش رفتارهای معین رهنمون می سازد (مصلحی، ۱۳۹۲).
متاسفانه باید اقرار کرد که ریشه و اساس بسیاری ازمشکلات فرزندان، از جمله: افت تحصیلی و بی انگیزگی دانش آموزان به تحصیل، از درون خانواده ها نشات می گیرد. چه بسیارند دانش آموزانی که از انگیزه های لازم و کافی برای درس خواندن و یادگیری برخوردار نیستند و در راس همه دلایلی که آنان را نسبت به تحصیل،  درس و کتاب بی انگیزه کرده است، نگرش ها و باورهای غلطی است که بعضا در محیط خانواده فراگرفته اند. برخی رفتارهای غلط و نا آگاهی های والدین، انگیزه ، این مهم ترین و اصلی ترین عامل در پیشرفت تحصیلی را در درون فرزندان از میان برده است. هنگامی که خانواده ها از نقش نظارتی خود در فعالیت های آموزشی و تربیتی فرزندان غافل می شوند.  وقتی در درون خانه نگرش ها و باور های غلطی درباره تحصیل و علم آموزی در ذهن فرزندان شکل می گیرد؛ وقتی حمایت خانواده ها از فرزندان در دوره های مختلف تحصیل کمرنگ و یا از بین رفته است ؛ وقتی محیط های خانوادگی بعضا به محیط های سرد و بی روح مبدل گشته اند و گاها والدین از وضعیت تحصیلی فرزندان خود بی خبرند و ارتباط والدین و فرزندان به دلایل متعددی همچون اشتغال تمام وقت والدین در بیرون از خانه به حد اقل ممکن رسیده است دیگر چه انتظاری می توان داشت که چرخ موفقیت تحصیلی فرزندان به درستی و در جهت مثبت پیش رود. بدیهی است که در این میان ویژگی های شخصیتی مادر از جمله داشتن هوش معنوی وی و نیز رضایت او از زندگی زناشویی با همسرخویش می تواند در جهت تحکیم سلامت نظام خانواده سهم به سزایی داشته باشد و نوید این را بدهد که در چنین خانواده ای فرزندان با داشتن امید و آرامش خاطر  به سوی درس و پیشرفت تحصیلی روی آورند. با توجه به آنکه خانواده و ساختار حاکم بر آن از آغاز زندگی نقش به سزایی در شکل گیری انگیزه ایفا می کند ؛ این پژوهش در نظر دارد انگیزش تحصیلی دانش آموزان را بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر پیش بینی نماید.

۱-۲- بیان مساله

بی انگیزه بودن نسبت به تحصیل، گذشته از افت تحصیلی و اتلاف منابع مادی منجر به ناامیدی و دلسردی دانش آموزان شده و زمینه را برای ایجاد مشکلات روحی و انحرافات اجتماعی فراهم می کند(امیری راد،۱۳۷۸). پرسش اساسی که معلمان و والدین خواستار پاسخ گویی به آن از جانب پژوهشگران و متخصصان تعلیم و تربیت می باشند این است که چگونه می توان انگیزش تحصیلی دانش آموزان را برانگیخت؟ انگیزش[۲] یکی از مهم ترین عوامل موثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی است (کاوسیان و همکاران،۱۳۸۴ ،ص۸۵).
انگیزه اصطلاحی است که غالبا با انگیزش مترادف به کار می رود. با این حال می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش به عنوان حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتار معینی می شود تعریف کرد. به عبارت دیگر، انگیزش عامل کلی مولد رفتار به حساب می آید در حالی که انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار مشخص می دانند(سیف،۱۳۸۷). انگیزه و علاقه نقش عمده ای در جریان یاد گیری دانش آموزان ایفا می کند. انگیزش تمایل و علاقه به انجام چیزی است؛ حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص را در فرد به وجود می آورد(هاشمی و همکاران،۱۳۸۹).
راش[۳](۱۹۹۴)، انگیزه را عالی ترین شاهراه یاد گیری دانسته، بدین معنی که هر چه انگیزه دانش آموز برای آموختن و تحصیل بیشتر باشد فعالیت و رنج و زحمت بیشتری را برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد(دایری پور، ۱۳۹۱).
پیام دیگری که بر آن تاکید شده این است که انگیزش در هر نظریه تربیتی مفهومی ریشه ای دارد. هنگامی که در نظام تربیتی شکستی رخ می دهد غالبا انگیزش نکوهیده می شود؛ چنانچه کودکان بومی استرالیا مرکزی یا کودکان سیاه پوست محروم آمریکایی نتوانند در مدرسه به خوبی از عهده برآیند، بسیاری از معلمانشان انگشت روی انگیزه آنان می گذارند و زمینه خانوادگی آنان را مسئول آن می دانند. خانوده کوچکترین واحد اجتماعی است که بوسیله ازدواج زن و مرد تشکیل می شود و با تولد فرزندان تکامل می یابد. اهمیت زندگی خانوادگی برای کودکان به مراتب از افراد بالغ بیشتر است. چراکه در اینجا است که کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگران می آموزد. در محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت های آینده کودک گذاشته می شود. اینکه در روابط ما با سایرین عشق و محبت حکمفرما است یا خصومت و نفرت، تا حد بسیار زیادی به تربیت خانوادگی بستگی دارد.  اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد و یا ضد اجتماعی، در نتیجه تجربیات گذشته به وجود می آید و با توجه به این تجربیات است که می توان این حالات و رفتارها را توجیه کرد. بزهکاری در کودکان و نوجوانان هرچند می تواند به عوامل بسیار، ازجمله مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… وابسته باشد؛ امّا در گام نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می کند یا بستر گناه و جرم و انحراف را برای او مهیا می سازد. انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار می گیرد و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاری خود قرار خواهد داد .خمیرمایه مولفه های اصلی شخصیت متعادل و پویا یا متزلزل و آسیب پذیر کودکان و نوجوانان در کانون خانواده و در سایه تعامل مطلوب با والدین، به ویژه مادر، شکل می گیرد. متغیرهای بسیاری بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان اثر گذارند؛ از جمله می توان به هوش معنوی مادر اشاره نمود. هوش معنوی قادر است که هوشیاری یا احساس پیوند با یک قدرت برتر یا یک وجود مقدس را تسهیل کند یا افزایش دهد(سیسک و تورنس[۴]،۲۰۰۱).
مزلو [۵](۱۹۷۰) نیز با تاکید بر اهمیت و اعتبار تجربه های معنوی، آن را موضوعی موجه برای بررسی علمی دانسته و اصطلاح “تجربه اوج[۶]” را برای توصیف شهود، عرفان و روشن گری درونی به کار برده است. او بر آن است که در حالی که همه یا بیشتر افراد چنین تجربه هایی دارند بسیاری از آنان آن را سرکوب می کنند یا فرو می نشانند و آن را همچون منبعی برای درمان شخصیت، بالندگی شخصیت یا رضایت شخصی به کار نمی گیرند. زوهار و مارشال[۷](۲۰۰۰) نیز بر آنند که تجربه های معنوی، بینشی ژرف پدید می آورند که چشم اندازهایی نو و تازه به زندگی باز می کند. این بینش و چشم انداز نو شخص را قادر می سازد که از عهده کارها به خوبی برآید و به گونه ای خلاق راه حل هایی تازه برای مسائل زندگی خود بر گزیند. بنا براین یک مادر با هوش معنوی ، تجربه اوج و بینشی ژرف می تواند در تولید انگیزه تحصیلی فرزند خود نقش به سزایی داشته باشد. تالکوت پارسونز ، جامعه شناس معروف، بر اهمیت همانند سازی یا تطابق در یادگیری و اجتماعی شدن تأکید دارد. در فریضه او که بر اساس نظریه ی یادگیری اجتماعی استوار است، گفته شده که کودک با پدر و مادری که پر قدرت تر باشد، همانند سازی می کند. رضایت زناشویی مادر از جمله متغیرهای دیگری است که می تواند بر انگیزش تحصیلی فرزندان اثر گذار باشد. برخی والدین برای رشد شناختی فرزندشان سرمایه گذاری و برای یادگیری آنها وقت صرف می کنند در حالی که برخی دیگر چنین نمی کنند. خانواده با پیوند زناشویی شکل می گیرد و تداوم و بقای آن نیز به تداوم و بقای پیوند زناشویی وابسته است. علیرغم این که ازدواج رضایت بخش یکی از عوامل مهم بهداشت روانی جامعه محسوب می شود، ولی چنان چه ازدواج و زندگی خانوادگی شرایط نامساعدی برای ارضای نیازهای روانی زوجین ایجاد کند، نه تنها بهداشت روانی تحقق نمی یابد، بلکه آثار منفی و گاهی جبران ناپذیری را به جای می گذارد، به طوری که اختلالات عصبی، افسردگی و خودکشی از پیامدهای اختلافات خانوادگی می باشند. به اعتقاد ویزمن ، شلدون و گورینک بسیاری از اختلالات روانپزشکی از جمله اختلالات جسمانی، شناختی، رفتاری و استرس تحت تأثیر آشفتگی زناشویی  به وجود می آیند(سلیمانیان و همکاران، ۱۳۸۴ ).
گاتفرید[۸] و همکارانش(۱۹۹۸، به نقل از پیتنریچ و شانک[۹]،۲۰۰۲) برای بررسی نقش محرک شناختی در خانه بر روی انگیزش تحصیلی درونی کودکان تحقیقاتی انجام دادند، متغیر های محیط خانه در این تحقیقات عبارت بودند از: مباحث خانوادگی، شرکت در رخدادهای فرهنگی، بازدید از کتابخانه، سفر، اهمیت دادن به خواندن، امکان تدریس خصوصی، دسترسی به آلات موسیقی ، علاقه خانواده به موسیقی،  هنر وادبیات. این محققان محیط خانوادگی را وقتی که کودکان ۸ ساله بودند و نیز انگیزش تحصیلی آنان را وقتی که ۹، ۱۰ و ۱۳ ساله بودند ارزیابی کردند. نتایج نشان داد کودکانی که خانه آنها تحریک شناختی بیشتری را فراهم می کرد از ۹ تا ۱۳ سالگی انگیزش تحصیلی بیشتری را نشان دادند و بنابراین می توان گفت که موارد فوق در صورت وجود رضایت زناشویی بین والدین افزایش یافته و تاثیرات مطلوبی بر انگیزش تحصیلی فرزندان آنان  بر جای خواهد گذاشت. با توجه به پژوهش های ساپینگتو ن که نارضامندی زناشویی و طلاق موجب بروز اختلال های جسمانی و روانی زوجین می شود. همچنین پژوهش کریگهد و نمروف که این نارضامندی زناشویی می تواند موجبات بزهکاری فرزندان  و به تبع آن عدم انگیزه تحصیلی  و افت تحصیلی را فراهم آورد و در نهایت، از جانب خانواده های ناسالم، جامعه نیز آسیب خواهد دید(حیدری،۱۳۸۲).
با توجه به موارد ذکر شده پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که: آیا بین انگیزش تحصیلی دانش آموزان با هوش معنوی مادر و رضایت زناشویی مادر رابطه ای وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه آمار و ارقام حاکی از مشکلات آموزش و پرورش در وصول به اهدافی است که رسالت آموزش و پرورش را در جامعه توصیف می کند. نگاهی به گزارش های مربوط به هزینه های افت تحصیلی در بر نامه پنج سال اول نشان می دهد که هزینه های سر سام آوری را خرج عدم وجود انگیزه دانش آموزان به تحصیل کرده ایم(امیری ،۱۳۷۱؛ نقل از عطاری پور، ۱۳۸۵). به نظر می رسد شناسایی عوامل موثر در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به خصوص در زمان رشد و بلوغ که زمان انتخاب ها در پاسخ های اساسی دانش به کیستی خود است، اهمیت به سزایی داشته باشد. بی انگیزه بودن نسبت به تحصیل، گذشته از افت تحصیلی و اتلاف منابع مادی منجر به نا امیدی و دلسردی دانش آموزان شده و زمینه را برای ایجاد مشکلات روحی و انحرافات اجتماعی فراهم می کند(امیری راد، ۱۳۷۸). امروزه عدم وجود علاقه و انگیزش دانش آموزان و دانشجویان یکی از معضلاتی است که دست اندرکاران مسائل آموزشی در تعلیم و تربیت با آن مواجهه اند. شاید بتوان گفت افت سطح علمی  یا تحصیلی موجود در مدارس، رخوت و سستی که در حال حاضر کیفیت تعلیم و تربیت جامعه را تهدید می کند از پیامدهای این مسئله است(امیر افشاری، ۱۳۸۰). توسعه آموزش عالی می تواند در توسعه منابع انسانی جامعه نقش موثری داشته باشد و با تربیت متخصصان کارآمد زمینه را برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهیا سازد. در عین حال پیشرفت نظام آموزشی، وابسته به کارآمدی فعالیت های آن است. از نظام آموزشی بدون کارآیی نمی توان انتظار عملکردی موثرداشت. همه ساله آموزش و پرورش و خانواده ها سرمایه و هزینه های عظیمی را در جهت موفقیت تحصیلی دانش آموزان صرف می کنند(زندی نیا،۱۳۸۹؛ نقل از دایری پور، ۱۳۹۱).
یافته ها و نتایج این پژوهش می تواند راهبردهای علمی و عملی را برای افزایش میزان انگیزش تحصیلی در اختیار مسئولان، کارگزاران و برنامه ریزان نظام آموزشی قرار دهد و به تبع آن میزان خسارت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد.
[۱] .Aspaldyng
[۲] .Motivation
[۳] .Rush
[۴]. Ceske&Torrance
[۵] .Maslow
[۶] .pick expereance
[۷]. Zohar & Marshall
[۸] .Gottfried
[۹] .Pytnrych & shank
تعداد صفحه : ۱۳۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com