دانلود پایان نامه:پیشنهاد الگوی آرایش رسانه­ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه­ای جهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت رسانه

عنوان : پیشنهاد الگوی آرایش رسانه­ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه­ای جهان

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

 

عنوان پایان نامه:

پیشنهاد الگوی آرایش رسانه­ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه­ای جهان

استاد راهنما:

دکتر عبدالعلی علی عسکری

استاد مشاور:

دکتر سیاوش صلواتیان

پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

«آرایش رسانه ای کارآمد» الزام اصلی مأموریت صداوسیماست که «مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه» می­باشد، لذا ضرورتاً باید الگویی برای تنظیم آرایش رسانه­ای تدوین گردد تا با برتافتن آن الگو، صداوسیما مأموریت خود را محقق و در مواجهه با امپریالیسم رسانه­ای دشمن، بر تهدیدات آن نیز فایق آید. بر این اساس پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که، الگوی آرایش رسانه­ای صداوسیمای جمهوری اسلامی، چگونه باید باشد؟ که در کنار این مسئله، به بررسی شرایط نوین فضای رسانه ای جهان برای انطباق با شرایط جدید و همچنین، آشنایی با حوزه­ها و جوانب آرایش رسانه­ای نیز می پردازد. برای پاسخ به این پرسش، تحقیق حاضر به صورت کیفی انجام شد و گردآوری داده ها نیز به روش مصاحبه عمیق با ۱۵ کارشناسان خبره از اساتید علوم ارتباطات و مدیریت رسانه، سینما، علوم نظامی، علوم سیاسی و دانش مدیریت استراتژیک انجام گرفت که پس از استخراج و کدگذاری داده ها به صورت گام به گام و مرحله به مرحله از مصاحبه ها، به کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مقوله بندی پرداخته شد. با به اشباع رسیدن مقولات و اتصال و پیوند مقولات اصلی، طرح نظری بزرگ تری شکل گرفت و یافته ها به آرامی شکل نظریه بر خود پذیرفت. از این طریق تدوین الگوی موردنظر مورد مداقه قرار گرفت.
طراحی الگوی موردنظر که به صورت ترکیبی بر مبنای طرح ریزی در دانش مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی در مدیریت عمومی شکل گرفته، پس از تعریف و تبیین مفهوم «آرایش رسانه ای» به الگوی گام به گام برای طراحی آرایش رسانه ای رسید که شامل ۱۴ گام اصلی است که شامل موارد زیر می باشد: پیش گام. تنظیم عقبه آرایش رسانه ای ۱٫تعیین رویکردهای طراحی ۲٫ تفکیک پارادایم ۳٫ تنظیم اصول و قواعد طراحی آرایش ۴٫ تعیین نوع آرایش رسانه ای آفندی، تهاجمی، متقارن و نامتقارن، ۵٫ شناخت وضع موجود و استعداد نیروی خودی و غیر ۶٫ ترسیم وضع مطلوب و برآورد وضعیت از فضای نوین رسانه ای ۷٫ تعیین حوزه نفوذ و کانون تمرکز تمدنی و اولویت ها و نیازسنجی جامعه و نظام ۸٫ تنظیم حوزه های آرایش رسانه ای و قالب ها و گونه های رسانه ای ۹٫ سازمان دهی، نهادسازی و تنظیم زنجیره تأمین ۱۰٫ تبیین اهداف، مأموریت و چشم انداز کل و جزء ۱۱٫ تأمین منابع انسانی و امکانات ۱۲٫ هدایت و رهبری ۱۳٫ انتشار کیفی و کمی پیام ۱۴٫ نظارت و ارزیابی، آسیب شناسی مجدد، بازطراحی و به روزرسانی.
کلیدواژه ها:
آرایش رسانه­ای، رقابت در سپهر رسانه ای، قدرت نرم، دیپلماسی عمومی، مدیریت استراتژیک رسانه، صداوسیما، ادغام رسانه­ای، همگرایی رسانه­ای، آرایش رسانه­ای متقارن و نامتقارن
 

فهرست

فصل اول: کلیات.. ۱

۲-۱٫ بیان مسئله. ۲
۳-۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق: ۴
۴-۱٫ اهداف تحقیق.. ۶
۵-۱٫ سؤالات تحقیق.. ۶
۶-۱٫ فرضیه ها ۷
۷-۱٫ تعریف مفاهیم. ۷
فصل دوم: مبانی نظری.. ۱۲
۱-۲ مقدمه. ۱۳
۲-۲ بررسی تحقیقات پیشین.. ۱۳
۱-۲-۲ تحقیقات داخلی.. ۱۳
۱-۲-۲ تحقیقات خارجی.. ۱۸
۳-۲ نظریات مربوط به تحقیق.. ۲۱
۱-۳-۲ مدیریت استراتژیک، مدیریت عمومی و مدیریت رسانه. ۲۲
۱-۱-۳-۲ رویکردهای مدیریت رسانه. ۲۳
۲-۱-۳-۲ ضرورت توجه توأمان به سه منظر و گفتمان حاکم بر مدیریت استراتژیک رسانه. ۲۴
۲-۳-۲ جنگ نرم. ۲۵
۱-۲-۳-۲ جنگ نرم در فضای سایبر. ۲۷
۳-۳-۲ رقابت و یا جنگ رسانه ای، در سپهر رسانه ای جهان. ۲۹
۴-۳-۲ دیپلماسی عمومی و ارتباطات استراتژیک… ۳۲
۵-۳-۲ دیپلماسی رسانه ای.. ۳۸
۱-۵-۳-۲ تبدیل اطلاعات سری به اطلاعات آشکار. ۳۹
۲-۵-۳-۲ رسانه ها؛ نهادهای خصوصی دیپلماتیک… ۴۰
۳-۵-۳-۲ دیپلماسی رسانه ای؛ عرصه دیپلماسی افکار عمومی.. ۴۱
۴-۵-۳-۲ رسانه ها؛ حلقه اتصال دولت ها به افکار عمومی جهانی.. ۴۲
۶-۳-۲ رسانه پدیده ای انسان واره ۴۳
۷-۳-۲ فضای نوین رسانه ای جهان. ۴۸
۱-۷-۳-۲ سیر تطور رسانه و مخاطب و جامعه. ۴۹
۲-۷-۳-۲ جامعه اطلاعاتی : ۶۴
۳-۷-۳-۲ جامعه دانشی.. ۷۱
۴-۷-۳-۲ جامعه مجازی.. ۷۴
۵-۷-۳-۲ جامعه الحاقی.. ۸۲
۶-۷-۳-۲ جمع بندی بخش «فضای نوین رسانه ای جهان» ۸۷
فصل سوم: روش تحقیق.. ۸۸
۱-۳٫ مقدمه. ۸۹
۲-۳٫ شیوه تحقیق.. ۸۹
۳-۳٫ روش گردآوری اطلاعات.. ۹۱
۱-۳-۳ مطالعات اسنادی و کتابخانه ای.. ۹۱
۲-۳-۳ مصاحبه عمیق. ۹۲
۳-۳-۳ روش گراندد تئوری.. ۹۳
۴-۳٫ جامعه آماری یا جامعه مورد بررسی.. ۹۶
۵-۳٫ روش نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه. ۹۷
۶-۳٫ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. ۹۸
۷-۳٫ اعتبار و پایایی تحقیق.. ۱۰۲
فصل چهارم: یافته های تحقیق.. ۱۰۴
۱-۴٫ مقدمه. ۱۰۵
۲-۴٫ ابعاد آرایش رسانه ای.. ۱۰۵
۳-۴٫ مفهوم، معنا و تعریف آرایش رسانه ای.. ۱۰۸
۴-۴٫ پیش نیاز آرایش رسانه ای.. ۱۱۲
۵-۴٫ برنامه ریزی در آرایش رسانه ای.. ۱۱۴
۱-۵-۴٫ تعیین رویکردهای طراحی در برنامه ریزی.. ۱۱۵
۲-۵-۴ تبیین وضع موجود در برنامه ریزی.. ۱۱۸
۳-۵-۴ ترسیم وضع مطلوب و شناخت آینده و فضای نوین رسانه ای جهان در برنامه ریزی.. ۱۲۸
۴-۵-۴ . طراحی آرایش رسانه ای در برنامه ریزی.. ۱۳۵
۱-۴-۵-۴٫ طراحی آرایش رسانه ای در برنامه ریزی- گام اول، تنظیم اصول و قواعد طراحی آرایش… ۱۳۵
۲-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه ای در برنامه ریزی- گام دوم، تعیین نوع آرایش رسانه ای.. ۱۴۷
۳-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه ای در برنامه ریزی- گام سوم، تفکیک پارادایم. ۱۴۹
۴-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه ای در برنامه ریزی- گام چهارم، تعیین حوزه نفوذ تمدنی.. ۱۵۱
۵-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه ای در برنامه ریزی- گام پنجم، نیازسنجی.. ۱۵۲
۶-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه ای در برنامه ریزی- گام ششم، تنظیم حوزه های آرایش رسانه ای.. ۱۵۳
۷-۴-۵-۴ طراحی آرایش رسانه ای در برنامه ریزی- گام هفتم، تبیین اهداف، مأموریت و چشم انداز و انتشار ۱۵۶
۶-۴٫ سازمان دهی در آرایش رسانه ای.. ۱۶۰
۷-۴٫ منابع انسانی و تأمین امکانات در آرایش رسانه ای.. ۱۶۳
۸-۴٫ هدایت و رهبری در آرایش رسانه ای.. ۱۶۶
۹-۴٫ نظارت و کنترل در آرایش رسانه ای.. ۱۶۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۱۷۰
۱-۵٫ مقدمه. ۱۷۱
۲-۵٫ خلاصه تحقیق.. ۱۷۱
۳-۵٫ خلاصه یافته ها ۱۷۲
۴-۵٫ نتیجه گیری.. ۱۷۸
۵-۵ محدودیت های تحقیق.. ۱۸۳
۶-۵٫ پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.. ۱۸۳
۷-۵٫ پیشنهادهایی به سایر محققین.. ۱۸۵
پیوست ۱: متن مصاحبه ها ۱۸۶
مصاحبه های عمیق و کدگذاری های باز مصاحبه ها ۱۸۷
فهرست منابع و مآخذ. ۲۴۴
 
فهرست تصاویر، نمودارها و جداول:
تصویر  ۱-۲ محدوده های اطلاعات.. ۲۸
تصویر ۲-۲ ارتباطات استراتژیک از منظر بنیاد رند. ۳۶
تصویر ۳-۲  سیر تطور جامعه. ۴۹
تصویر ۴-۲ سیر تطور جامعه. ۴۹
تصویر ۵-۲ سیر تطور وب.. ۵۱
تصویر ۶-۲ سیر تطور وب.. ۵۳
تصویر ۷-۲ دروازه ادغام. ۵۴
تصویر ۸-۲ چشم انداز بسط وب.. ۵۵
تصویر ۹- ۲ چشم انداز بسط وب.. ۵۶
تصویر ۱۰-۲ آینده سرگرمی.. ۵۸
تصویر ۱۱-۲ آینده سرگرمی.. ۶۰
تصویر ۱۲-۲ نقشه ترند یونیورس ۲۰۱۲٫ ۶۳
تصویر ۱۳-۲ بستر مفهومی جامعه اطلاعاتی.. ۶۶
تصویر  ۱۴-۲ دامنه شهر الکترونیک… ۶۹
تصویر  ۱۵-۲ ارکان شهر الکترونیک… ۷۰
تصویر ۱۶-۲ ریشه یابی شهر الکترونیک… ۷۱
تصویر ۱۷-۲ سیر تطور جامعه. ۷۲
جدول ۱-۳ فهرست مصاحبه های عمیق.. ۹۳
تصویر ۲-۳ جمع آوری و تحلیل داده ها به صورت زیگزاگ.. ۹۷
جدول ۳-۳ نمونه ای از کدگذاری.. ۱۰۱
تصویر ۴-۳ نمونه ای از یک ایدئوگرام مصاحبه عمیق.. ۱۰۲
تصویر ۱-۴ چارچوب های آرایش رسانه ای.. ۱۰۶
تصویر ۲-۴ الگوی مدیریت عمومی رسانه. ۱۰۷
تصویر ۳-۴ عقبه آرایش رسانه ای.. ۱۱۴
تصویر ۴-۴ برنامه ریزی در آرایش رسانه ای.. ۱۱۵
تصویر ۵-۴ برنامه ریزی- رویکردهای طراحی.. ۱۱۷
تصویر ۶-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود. ۱۱۸
تصویر ۷-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود- شناخت توان رسانه ای.. ۱۲۱
تصویر ۸-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود- شناخت سازمان و برنامه. ۱۲۲
تصویر ۹-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود- ضعف شناسی- آسیب شناسی.. ۱۲۳
تصویر ۱۰-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود- ضعف شناسی- شناخت مخاطبان رسانه های خودی.. ۱۲۶
تصویر ۱۱-۴ برنامه ریزی- شناخت وضع موجود. ۱۲۷
تصویر ۱۲-۴ برنامه ریزی- ترسیم وضع مطلوب و فضای نوین رسانه ای جهان. ۱۳۱
تصویر ۱۳-۴ برنامه ریزی- ترسیم وضع مطلوب و فضای نوین رسانه ای جهان. ۱۳۴
تصویر ۱۴-۴ برنامه ریزی.. ۱۳۵
تصویر ۱۵-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی.. ۱۳۵
تصویر ۱۶-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی- رسانه. ۱۳۸
تصویر ۱۷-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی- مدیریت.. ۱۳۹
تصویر ۱۸-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی- پیام. ۱۴۴
تصویر ۱۹-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- تنظیم اصول و قواعد طراحی- مخاطب.. ۱۴۷
تصویر ۲۰-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- نوع آرایش… ۱۴۹
تصویر ۲۱-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- تفکیک پارادایم. ۱۵۰
تصویر ۲۲-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- تعیین حوزه تمدنی.. ۱۵۱
تصویر ۲۳-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- نیازسنجی.. ۱۵۲
تصویر ۲۴-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- حوزه های آرایش رسانه ای.. ۱۵۶
تصویر ۲۵-۴ برنامه ریزی- طراحی آرایش رسانه ای- اهداف و مأموریت و چشم انداز ۱۵۹
تصویر ۲۶-۴ الگوی مدیریت عمومی رسانه. ۱۶۰
تصویر ۲۷-۴ سازمان دهی.. ۱۶۳
تصویر ۲۸-۴ منابع انسانی و امکانات.. ۱۶۶
تصویر ۲۹-۴ رهبری و هدایت.. ۱۶۷
تصویر ۳۰-۴ نظارت و کنترل. ۱۶۹
تصویر ۱-۵  الگوی طراحی آرایش رسانه ای.. ۱۸۱
 

فصل اول: کلیات

۱-۱٫ مقدمه

در فصل پیش رو، که تحت عنوان کلیات است؛ در بدو امر، به بیان مسئله پرداخته شده و سعی نگارنده بر آن بوده تا بیش از هر چیز، چیستی و مسئله ی تحقیق را به وضوح تبیین نماید. در ادامه ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر مورد مداقه­ قرارگرفته، تا آن­که، فوایدِ انجام و مضراتِ عدم انجام آن، احراز گردد. سپس اهداف و پرسش­های اصلی و فرعی تحقیق بیان گردیده و درنهایت مفاهیم اصلی پژوهش تعریف شده­اند. بر این اساس، در فصل حاضر پایه­های لازم برای شروع تحقیق و مقدمات ورود به فصول بعدی تبیین گردیده است؛ تا آنکه پژوهش به درستی بر پی­های خود شکل بگیرد.
تعداد صفحه : ۲۶۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***