دانلود پایان نامه:نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کاردانی رشته مدیریت

گرایش :بازرگانی

عنوان : نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

موضوع:

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نام استاد:

جناب آقای هادی زاده

مدیریت بازرگانی (کاردانی)

تابستان ۸۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه: ۱

فصل اول: طرح تحقیق………………………………………………………………………………………. ۲

عنوان کامل پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

هدف پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

اهمیت مسئله (نظری علمی):……………………………………………………………………………………………………………… ۳

سوال ها یا فرضیه های پژوهش: ۳

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی: ۴

مشخص کردن نقش متغیرها………………………………………………………………………………………………………………. ۴

طرح پژوهش: ۴

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی: ۴

روش نمونه برداری: ۵

ابزار گرد آوری داده ها: ۵

روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۵

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک……………………………………………………………………………… ۸

۳- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف… ۸

تاریخچه کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. ۱۱

۱- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده………………………. ۱۲

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل.. ۱۳

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. ۱۵

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد. ۱۷

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی……………………………………………………………………… ۱۸

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت…………………………………………………………………………………………………. ۲۰

مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده………………………………………………………………… ۲۲

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی……………………………………………………. ۲۳

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. ۲۴

وضعیت کلی کشاورزی در کشور………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

موقعیت جغرافیایی ایران…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟. ۲۸

سیاست های کشاورزی دولت……………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

نگاهی به استان خراسان.. ۳۳

خاک شناسی.. ۳۵

خاک چیست………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

شناسایی خاک در ایران………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

پروفیل خاک… ۳۹

بافت خاک… ۴۰

ساختمان خاک… ۴۰

اجزای معدنی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

هوموس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

ذرات فعال خاک (هوموس و رس) ۴۲

انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها………………………………………………………………………………………. ۴۳

زمین های آهک دار…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

زمین های بدون آهک…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)……………………………………………………………………………………….. ۴۴

اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا………………………………………………………………………………….. ۴۶

مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک…………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

وضعیت آب در خاک…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

تعریف آبیاری.. ۵۲

روش های مختلف آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: ۵۳

آبیاری بارانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

انواع سیستم های آبیاری بارانی…………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

آبیاری قطره ای……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

آبیاری زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

آبخیزداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

منابع آبهای زیرزمینی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

چاه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

حشره شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

رابطه انسان با حشرات………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):………………………. ۶۵

ارتباط مضر بین انسان و حشرات:………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

روش های مبارزه با آفات نباتی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

مبارزه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

مبارزه زراعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

مبارزه بیولوژیکی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

مبارزه روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

مبارزه ژنتیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

مبارزه شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

مبارزه تلفیقی.. ۷۰

حشره کش ها یا سموم……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است ………………………………………………………………………. ۷۱

انواع سموم حشره کش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :……………………………………………………………………………. ۷۲

حشره کش های معدنی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

حشره کش های آلی گیاهی :…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

حشره کش های آلی کلره: …………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

سموم فسفره آلی: …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

سموم گوگردی آلی: ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

سموم از نظر نحوه اثر. ۷۳

سموم داخلی یا گوارشی ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

سوم تماسی یا خارجی: ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

سموم نفوذی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

سموم جذبی (سیستمیک) …………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

سموم تنفسی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

سموم تدخینی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

چغندر قند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

پنبه. ۷۵

آفات جالیز……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

آفات مهم گیاهان زراعی……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

آفات مهم غلات…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

آفات درختان میوه. ۷۶

آفات مهم درختان پسته……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

آفات انار. ۷۸

مبارزه با علف هرز………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

مبارزه با موش ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

اصلاح نباتات………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

اثرات اصلاح نبات در کشاورزی………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

منابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

اهمیت و نقش منابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

تعریف جنگل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

تعریف جنگل داری………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

از نقطه نظر اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

از نقطه نظر کشاورزی …………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

از نقطه نظر بهداشتی …………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند…………………………………………………………………………….. ۹۲

نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:…………………………………………………………………………….. ۹۳

مرتع.. ۹۵

بیابان.. ۹۷

بیابان زائی و مبارزه با آن…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

مشاغل مربوط: ۱۰۱

تعریف مکانیزاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. ۱۰۶

آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران.. ۱۰۷

انواع اتصالات در ادوات کشاورزی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

تراکتور و تکامل آن.. ۱۱۱

طبقه بندی تراکتورها ۱۱۲

هدف های خاک ورزی عبارتند از : ۱۱۳

روش های خاک ورزی.. ۱۱۴

گاو آهن.. ۱۱۶

انواع گاوآهن و موارد استفاده آن………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

گاو آهن برگردان دار:…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

ادوات خاک ورزی ثانویه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

کولتیواتورها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

دیسک ها (هرس بشقابی) ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

دیسک ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

دیسک یک راهه:………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

دیسک دو زانویی:……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

دیسک یک زانویی (افست): ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

انواع تسطیح کن………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

غلتک ها یا خرد کننده ها: ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

کاشت محصولات.. ۱۲۶

بذر افشانی: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

بذر کاری: ۱۲۷

بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

کپه کاری:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

ماشین آلات کاشت… ۱۲۷

ردیف کارها: ۱۲۷

ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. ۱۲۸

ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: ۱۲۸

ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:……………………………………………………………………………………… ۱۲۹

اندازه ردیف کارها: ۱۲۹

خطی کارها:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

انواع خطی کارهای غلات.. ۱۳۱

بذر پاش ها ۱۳۲

کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) ۱۳۳

نشاء کار:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

سیب زمینی کارها: ۱۳۳

ادوات داشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

سمپاش ها: ۱۳۷

اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

مخزن: ۱۳۷

به هم زن:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

صافی: ۱۳۸

بوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

نازل یا افشانک: ۱۳۸

ماشین های برداشت… ۱۳۹

دروگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

ماشین های برداشت غلات…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

ماشین های برداشت سیب زمینی……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

ماشین برداشت چغندرقند………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………. ۱۴۶

مقدمه: ۱۴۷

روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

مصاحبه با مزرعه داران:………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

مزایا و معایب مکانیزه کردن مراحل کشاورزی:………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

توجیه اقتصادی مکانیزاسیون: ۱۴۹

مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

توسعه کشاورزی چه مزایایی دارد؟…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

جامعه آماری: ۱۵۰

منابع اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵۲

ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون.. ۱۵۳

بررسی فرضیه ها:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

فرضیه۲: ۱۶۰

فرضیه ۳:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

فرضیه ۴: ۱۶۱

تحلیل یافته های مصاحبه ای:…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………… ۱۶۵

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه…………………………………………………………………………………………….  ۱۶۶

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۴:……………………………………………………………………………………….. ۱۶۶

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۶۷

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۴:……………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

پیشنهادات: ۱۶۸

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۶۸

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲:……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳:……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۷۰

سایر پیشنهادات:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۰

فهرست منابع.. ۱۷۲

 

مقدمه:

انسان برای تامین نایزهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شکار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه کشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی که در شکار حیوانات انسان را تهدید می کرد، لذا تمایل به سمت کشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در کره زمین پیشه کشاورزی را برگزیدند. کشاورزان با سه عامل زمین، نیروی کار و آب روبرو هستند که اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد.

امروزه با مکانیزه شدن صنعت کشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با بهره گرفتن از ابزار آلاتی مانند کمباین، تراکتور و دستگاه های مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی کمتری درگیر کشاورزی می شود که این امر موجب کاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیکاری را سبب می شود.

امروزه کشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کمتر شده است. اکثر کشاورزان یا کوچ کرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی که توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات کشاورزی استفاده می کنند.

در سالهای اخیر با بهره گرفتن از تکنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امکانپذیری شده است که این امر بمنزله انقلابی در کشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان کشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلکه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد.عنوان کامل پژوهش:

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی

هدف پژوهش:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کشاورزی، صنعت و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر وضعیت کشاورزی فعلی ایران و نیز بررسی از جنبه اقتصادی مکانیزه کردن کشاورزی می باشد.

اهمیت مسئله (نظری علمی):

با توجه به اینکه نیاز انسان به مواد غذایی پایانی ندارد و نیاز انسان به غذا از نیازهای اساسی محسوب می شود، و نیز بیشتر نیاز از طریق محصولات کشاورزی برآورده می شود و همچنین کمبود زمین های قابل کشاورزی و اینکه بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته است، همه و همه بر اهمیت توجه به کشاورزی می افزاید، کشور ما ایران نیز که بیشترین سطح آنرا بیابان و کوه فرا گرفته استف و زمین های قابل کشت بسیار کمی دارد.

از سوی دیگر وضعیت آب و هوایی ایران و نیز تنوع فراوان محصولات کشاورزی و مزایایی که از قبل آن حاصل می شود مانند  نیز کاهش هزینه های وارداتی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت اهمیت دارد.

سوال ها یا فرضیه های پژوهش:

  • توسعه کشاورزی و پیشرفت صنعتی، رابطه مستقیم دارند.
  • استفاده از صنعت در کشاورزی موجب تسریع توسعه کشاورزی می شود.
  • توسعه کشاورزی، همپای توسعه صنعت، توجیه اقتصادی دارد
  • پیشرفت کشاورزی و استفاده از تکنولوژی در آن موجب شکوفایی اقتصادی کشور می شود.

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی:

(متغیر های مستقل)f= متغیر تابع

متغیرهای مستقل شامل پیشرفت در کشاورزی، تاثیر کشاورزی در اقتصاد و عوامل وابسته به کشاورزی می باشد و متغیر وابسته صنعت و توسعه صنعت می باشد.

مقیاس اندازه گیری نسبی است (توسعه صنعت)، با توجه به اینکه متغیرها وابسته هستند، مقیاس اندازه گیری در این پژوهش نسبی است.

تعداد صفحه :۱۸۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***