دانلود پایان نامه:نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم‌های CRM (مورد مطالعه: شعب …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : نقش قابلیت های زیرساختی و مشتری مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم های CRM (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهر شیراز)

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر

گروه مدیریت

نقش قابلیت های زیرساختی و مشتری مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم های CRM (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهر شیراز)

 

استاد راهنما:

دکتر حسین صیادی تورانلو

 

استاد مشاور:

دکتر علیرضا ناصر صدرآبادی

 

مهر ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
فصل اول: کلیات.. ۱
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-بیان مسئله. ۲
۱-۳-اهداف تحقیق.. ۴
۱-۴-ضرورت تحقیق.. ۵
۱-۵-قلمرو تحقیق.. ۶
۱-۶-فرضیات تحقیق.. ۶
۱-۷-سؤالات پژوهشی.. ۷
۱-۸-تعریف کلمات کلیدی.. ۷
۱-۸-۱-مدیریت ارتباط با مشتری. ۷
۱-۸-۲-قابلیت های زیرساختی. ۸
۱-۸-۲-۱-تکنولوژی. ۸
    ۱-۸-۲-۲-منابع کسب و کار ۹
    ۱-۸-۲-۳-منابع انسانی. ۹
    ۱-۸-۲-۴-فرهنگ.. ۹
    ۱-۸-۲- ۵-مدیریت دانش و یادگیری. ۱۰
۱-۸-۳-قابلیت های مشتری. ۱۰
   ۱-۸-۳-۱- مشتری مداری. ۱۰
  ۱-۸-۳-۲- درک متقابل با مشتری. ۱۰
 ۱-۸-۳-۳-متمایزسازی مشتریان. ۱۰
۱-۸-۴-کیفیت اطلاعات.. ۱۲
  ۱-۸-۴-۱-کیفیت اطلاعات  مشتری.. ۱۲
 
۱-۸-۵-عملکرد کلی سازمان. ۱۲
۱-۹-فصل بندی تحقیق.. ۱۳
فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری.. ۱۴
۲-۱-مقدمه. ۱۵
۲-۲-مدیریت ارتباط با مشتری.. ۱۶
۲-۲-۱- فلسفه مدیریت ارتباط با مشتری. ۱۶
۲-۲-۲- تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری. ۱۶
۲-۲-۳- تقسیم بندی مدیریت ارتباط با مشتری. ۱۹
  ۲-۲-۳-۱-بخش مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی. ۱۹
    ۲-۲-۳-۱-۱- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی. ۱۹
    ۲-۲-۳-۱-۲- شاخه های مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی. ۱۹
  ۲-۲-۳-۲-بخش مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی. ۱۹
    ۲-۲-۳-۲-۱- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی. ۱۹
    ۲-۲-۳-۲-۲-ویژگی های مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی. ۲۰
۲-۲-۳-۳-بخش مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی. ۲۱
  ۲-۲-۳-۳-۱- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی. ۲۱
   ۲-۲-۳-۳-۲-مزایای مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی. ۲۱
۲-۲-۴-ضرورت، ویژگی ها و مزایای  به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری. ۲۱
۲-۲-۵-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری. ۲۳
۲-۲-۶-عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری. ۲۵
۲-۲-۷-چالش های مدیریت ارتباط با مشتری. ۲۶
۲-۳-قابلیت های زیرساختی.. ۲۶
۲-۳-۱-تکنولوژی. ۲۸
۲-۳-۱-۱-مزیت های استفاده از فناوری اطلاعات در CRM.. 31
 
۲-۳-۲-منابع کسب وکار ۳۱
۲-۳-۳-منابع انسانی. ۳۴
  ۲-۳-۳-۱-عوامل مهم انسانی در بانک.. ۳۴
۲-۳-۴-فرهنگ.. ۳۸
۲-۳-۵-مدیریت دانش و یادگیری. ۳۹
۲-۴-قابلیت های مشتری.. ۴۰
۲-۴-۱-مشتری مداری. ۴۱
  ۲-۴-۱-۱-لزوم مشتر ی مداری. ۴۱
۲-۴-۲-درک متقابل با مشتری. ۴۲
۲-۴-۳-متمایزسازی مشتریان. ۴۴
۲-۵-کیفیت اطلاعات.. ۴۵
۲-۵-۱-کیفیت اطلاعات مشتری. ۴۷
۲-۶-عملکرد کلی سازمان.. ۴۸
۲-۷-پیشینه تحقیق.. ۵۰
۲-۷-۱-مطالعات داخلی. ۵۰
۲-۷-۲-مطالعات خارجی. ۵۵
۲-۸-جمع بندی.. ۵۹
فصل سوم: روش تحقیق.. ۶۰
۳-۱-مقدمه. ۶۱
۳-۲-روش تحقیق.. ۶۱
۳-۳-فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق.. ۶۲
۳-۴-جامعه آماری.. ۶۳
۳-۵-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۴
۳-۶-ابزار گردآوری داده ها ۶۵
۳-۷-روایی و پایایی ابزار پژوهش…. ۶۸
۳-۷-۱-روایی. ۶۸
۳-۷-۲-پایایی. ۶۹
۳-۸-ابزارها، روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰
۳-۸-۱-ضریب آلفای کرونباخ. ۷۰
۳-۸-۲-شاخص KMO و آزمون بارتلت.. ۷۱
  ۳-۸-۲-۱-شاخص KMO.. 71
  ۳-۸-۲-۲- آزمون بارتلت.. ۷۱
۳-۸-۳-مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) 72
  ۳-۸-۳-۱-تحلیل عاملی. ۷۲
  ۳-۸-۳-۲-تحلیل عاملی تأییدی. ۷۵
۳-۸-۴-تحلیل مسیر برقراری روابط علّی در مدل. ۷۵
۳-۸-۵-برازندگی مدل. ۷۶
۳-۸-۵-۱-شاخصهای مطلق. ۷۷
  ۳-۸-۵-۲-شاخصهای نسبی. ۷۷
  ۳-۸-۵-۳-شاخصهای تعدیل یافته. ۷۶
۳-۹-همبستگی و رگرسیون.. ۷۹
۳-۱۰-جمع بندی.. ۸۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲
۴-۱- مقدمه. ۸۳
۴-۲- توصیف متغیرهای جمعیت شناحتی.. ۸۳
۴-۳-پایایی پرسشنامه تحقیق.. ۸۶
۴-۴- روایی پرسشنامه. ۸۷
۴-۴-۱- قابلیت های زیرساختی. ۸۷
  ۴-۴-۱-۱- متغیر تکنولوژی. ۸۸
 ۴-۴-۱-۲- سازه منابع انسانی. ۹۰
  ۴-۴-۱-۳- منابع کسب وکار ۹۴
  ۴-۴-۱-۴- فرهنگ.. ۸۷
  ۴-۴-۱-۵- مدیریت دانش و یادگیری. ۸۷
۴-۴-۱-۶- مدل قابلیت های زیرساختی. ۱۰۰
۴-۴-۲- قابلیت های مشتری. ۱۰۲
  ۴-۴-۲-۱- مشتری مداری. ۱۰۲
  ۴-۴-۲-۲- متمایزسازی مشتریان. ۱۰۵
  ۴-۴-۲-۳- درک متقابل با مشتری. ۱۰۲
  ۴-۴-۲-۴- مدل قابلیت های مشتری. ۱۱۰
۴-۴-۳- کیفیت اطلاعات مشتری. ۱۱۱
۴-۴-۴- عملکرد ارتباط با مشتری. ۱۱۲
۴-۴-۵- عملکرد کلی بانک.. ۱۱۳
۴-۵- برازش مدل مفهومی تحقیق.. ۱۱۴
۴-۶- تحلیل وضعیت متغیرهای تحقیق.. ۱۲۱
۴-۷- جمع بندی.. ۱۲۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۲۷
۵-۱-مقدمه. ۱۲۸
۵-۲-پاسخ به فرضیه های تحقیق.. ۱۲۹
۵-۳-پیشنهادات.. ۱۳۳
۳-۵-۱-پیشنهادات کاربردی. ۱۳۴
۳-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۱۳۵
مراجع. ۱۳۶
پیوست الف: ۱۵۳
پیوست ب: ۱۵۵
 
 
 
 
فهرست جدول ها
جدول ۲-۱٫ تعاریف CRM                                                                                               ۱۸
جدول۲-۲٫ اهداف CRM                                                                                                 ۲۴
جدول۲-۳٫ عوامل موفقیت CRM                                                                                       ۲۵
جدول ۳-۱٫ متغیرهای مدل تحقیق                                                                                      ۶۶
جدول ۳-۲٫ شاخص های برازندگی                                                                                       ۷۷
جدول ۴-۱٫ توصیف فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان                                                                  ۸۳
جدول ۴-۲٫ توصیف فراوانی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان                                                            ۸۴
جدول ۴-۳٫ توصیف فراوانی سابقه خدمدت پاسخ دهندگان                                                          ۸۴
جدول ۴-۴٫ توصیف فراوانی سن پاسخ دهندگان                                                                       ۸۵
جدول ۴-۵٫ توصیف فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان                                                        ۸۶
جدول ۴-۶٫ محاسبه پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه                                                            ۸۷
جدول ۴-۷٫ آزمون KMO و بارتلت متغیر تکنولوژی                                                                 ۸۸
جدول۴-۸٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه تکنولوژی                                             ۹۰
جدول۴-۹٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه تکنولوژی                                                 ۹۰
جدول ۴-۱۰٫ آزمون KMO و بارتلت سازه منابع انسانی                                                            ۹۱
جدول۴-۱۱٫  معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه منابع انسانی                                      ۹۲
جدول۴-۱۲٫  معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه منابع انسانی(اصلاحی)                          ۹۳
جدول۴-۱۳٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه منابع انسانی                                           ۹۴
جدول ۴-۱۴٫ آزمون KMO و بارتلت سازه کسب وکار                                                               ۹۴
جدول۴-۱۵٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه کسب وکار                                          ۹۵
جدول۴-۱۶٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه کسب وکار(اصلاحی)                               ۹۶
جدول۴-۱۷٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه کسب وکار                                              ۹۷
جدول ۴-۱۸٫ آزمون KMO و بارتلت سازه فرهنگ                                                                  ۹۷
جدول۴-۱۹٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه فرهنگ                                             ۹۸
جدول۴-۲۰٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه فرهنگ                                                 ۹۸
جدول ۴-۲۱٫ آزمون KMO و بارتلت سازه مدیت دانش و یادگیری                                               ۹۹
جدول۴-۲۲٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه مدیریت دانش و یادگیری                       ۹۹
جدول۴-۲۳٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه مدیریت دانش و یادگیری                         ۱۰۰
جدول۴-۲۴٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری قابلیت های زیرساختی                                ۱۰۱
جدول۴-۲۵٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری قابلیت های زیرساختی(اصلاحی)                    ۱۰۲
جدول۴-۲۶٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری قابلیت های زیرساختی                                    ۱۰۲
جدول ۴-۲۷٫ آزمون KMO و بارتلت سازه مشتری مداری                                                         ۱۰۳
جدول۴-۲۸٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه مشتری مداری                                    ۱۰۴
جدول۴-۲۹٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه مشتری مداری(اصلاحی)                        ۱۰۵
جدول۴-۳۰٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه مشتری مداری                                        ۱۰۵
جدول ۴-۳۱٫ آزمون KMO و بارتلت سازه متمایزسازی مشتریان                                               ۱۰۵
جدول۴-۳۲٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه متمایزسازی مشتریان                          ۱۰۶
جدول۴-۳۳٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه متمایزسازی مشتریان                              ۱۰۷
جدول ۴-۳۴٫ آزمون KMO و بارتلت سازه درک متقابل با مشتری                                              ۱۰۷
جدول۴-۳۵٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه درک متقابل با مشتری                         ۱۰۸
جدول۴-۳۶٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه درک متقابل با مشتری(اصلاحی)             ۱۰۹
جدول۴-۳۷٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه درک متقابل با مشتریان                           ۱۱۰
جدول۴-۳۸٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه قابلیت های مشتری                             ۱۱۰
جدول۴-۳۹٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه کیفیت اطلاعات مشتری                       ۱۱۱
جدول۴-۴۰٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه کیفیت اطلاعات مشتری                           ۱۱۲
جدول۴-۴۱٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه عملکرد ارتباط با مشتری                      ۱۱۲
جدول۴-۴۲٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه عملکرد ارتباط با مشتری                          ۱۱۳
جدول۴-۴۳٫ معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری سازه عملکرد کلی بانک                              ۱۱۴
جدول۴-۴۴٫ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری سازه عملکرد کلی بانک                                  ۱۱۴
جدول۴-۴۵٫ معنی داری ضرایب مسیر مدل مفهومی                                                                ۱۱۵
جدول۴-۴۶٫ معنی داری ضرایب مسیر مدل مفهومی(اصلاحی)                                                    ۱۱۷
جدول۴-۴۷٫ شاخص های برازندگی مدل نهایی تحقیق                                                             ۱۱۷
جدول۴-۴۸٫ نتایج حاصل از تعیین اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم                                            ۱۱۸
جدول۴-۴۹٫ جدول معنی داری ضرایب مدل رگرسیون سلسله مراتبی کیفیت اطلاعات                        ۱۱۹
مربوط به مشتریان بانک
جدول۴-۵۰٫ نتایج بررسی فرضیه های تحقیق                                                                        ۱۲۱
جدول۴-۵۱٫ توصیف شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق                                        ۱۲۲
جدول۴-۵۲٫ آزمون فرض وضعیت متغیرهای تحقیق                                                               ۱۲۳
جدول۴-۵۳٫ همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق                                                               ۱۲۳
جدول۴-۵۴٫ همبستگی بین متغیرهای فرعی تحقیق                                                               ۱۲۵
جدول ۵-۱٫ نتایج بررسی فرضیه های تحقیق                                                                         ۱۳۱
 
 
 
 
فهرست شکل ها
 
شکل ۳-۱: مدل مفهومی                                                                                ۶۳
شکل۴-۱٫ مدل اندازه گیری سازه تکنولوژی                                                          ۸۹
شکل۴-۲٫ مدل اندازه گیری سازه منابع انسانی                                                       ۹۱
شکل۴-۳٫ مدل اندازه گیری سازه منابع انسانی(اصلاحی)                                           ۹۳
شکل۴-۴٫ مدل اندازه گیری سازه کسب وکار                                                          ۹۵
شکل۴-۵٫ مدل اندازه گیری سازه کسب وکار(اصلاحی)                                              ۹۶
شکل۴-۶٫ مدل اندازه گیری سازه فرهنگ                                                             ۹۸
شکل۴-۷٫ مدل اندازه گیری سازه مدیریت دانش و یادگیری                                       ۹۹
شکل۴-۸٫ مدل اندازه گیری قابلیت های زیرساختی                                                  ۱۰۰
شکل۴-۹٫ مدل اندازه گیری قابلیت های زیرساختی(اصلاحی)                                      ۱۰۱
شکل۴-۱۰٫ مدل اندازه گیری سازه مشتری مداری                                                   ۱۰۳
شکل۴-۱۱٫ مدل اندازه گیری سازه مشتری مداری(اصلاحی)                                       ۱۰۴
شکل۴-۱۲٫ مدل اندازه گیری سازه متمایزسازی مشتریان                                          ۱۰۶
شکل۴-۱۳٫ مدل اندازه گیری سازه درک متقابل با مشتری                                        ۱۰۸
شکل۴-۱۴٫ مدل اندازه گیری سازه درک متقابل با مشتری(اصلاحی)                            ۱۰۹
شکل۴-۱۵٫ مدل اندازه گیری قابلیت های مشتری                                                   ۱۱۰
شکل۴-۱۶٫ مدل اندازه گیری سازه کیفیت اطلاعات مشتری                                       ۱۱۱
شکل۴-۱۷٫ مدل اندازه گیری سازه عملکرد ارتباط با مشتری                                      ۱۱۲
شکل۴-۱۸٫ مدل اندازه گیری سازه عملکرد کلی بانک                                              ۱۱۳
شکل۴-۱۹٫ برازش مدل مفهومی تحقیق(ضرایب غیراستاندارد)                                   ۱۱۵
شکل۴-۲۰٫ برازش مدل مفهومی تحقیق(ضرایب استاندارد)                                       ۱۱۵
شکل۴-۲۱٫ برازش مدل مفهومی اصلاحی تحقیق(ضرایب غیراستاندارد)                        ۱۱۶
شکل۴-۲۲٫ برازش مدل مفهومی اصلاحی تحقیق(ضرایب استاندارد)                            ۱۱۶
شکل۴-۲۳٫ نمودار پراکنش مقادیر پیش بینی شده و باقیمانده های استاندارد                   ۱۲۰
 
 
فهرست نمودارها
نمودار۴-۱٫ توصیف درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان                                         ۸۳
نمودار۴-۲٫ توصیف درصد فراوانی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان                                   ۸۴
نمودار۴-۳٫ توصیف درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان                                   ۸۵
نمودار۴-۴٫ توصیف درصد فراوانی سن پاسخ دهندگان                                              ۸۵
نمودار۴-۵٫ توصیف درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان                                       ۸۶
 
 
 
فصل اول
کلیات
 
 
 
 
 

۱-۱-مقدمه

امروزه وجود رابطه قوی با مشتریان مهم ترین رمز موفقیت در هر کسب وکار است. از این رو مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری که به معنی تلاش سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش به مشتری است بسیار مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش درصدد است به بررسی نقش قابلیت های زیرساختی[۱] و مشتری مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری بپردازد. این فصل به بررسی کلیات تحقیق می پردازد. در این راستا ابتدا مسئله تحقیق و سپس اهداف و ضرورت تحقیق بیان می گردد. در ادامه قلمرو و فرضیات تحقیق بیان می شود.
 

۱-۲-بیان مسئله

با توجه به اهمیت روزافزون مشتریان برای سازمان ها، مدیریت ارتباطات اثربخش و کارا با مشتریان به مسئله ای اساسی و مهم برای سازمان ها و از جمله بانک های دولتی، تبدیل گردیده است. مدیریت ارتباط با مشتری(CRM[2]) یک راهبرد کسب وکاری است که از یک طرف با هدف افزایش سودآوری و درآمد برای سازمان و از طرف دیگر افزایش رضایت و وفاداری مشتریان ارائه شده است. مدیریت ارتباط با مشتری، مجموعه ای گسترده از ابزارها، فناوری ها و فرآیندها است که با هدف ارتقاء سطح رابطه با مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. هر سازمانی که با مشتری سرو کار دارد، حتماً سطحی از مدیریت ارتباط با مشتری را نیز داراست اما برخی از سازمان ها در این زمینه جلودار هستند. این سازمان ها با بهره گیری و استقرار انواع مفاهیم، روش ها و ابزارها مانند سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات ارزش بسیار بیشتری از روابط خود با مشتریان خلق می نمایند(هادی زاده مقدم و همکاران، ۱۳۸۹).
در محیط کسب و کار امروز، مدیران ارشد از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) به عنوان یک ابزار استراتژیک برای پردازش اطلاعات مربوط به مشتری، استفاده می کنند تا ارتباط با مشتری را توسعه دهند. مطالعات قبلی نشان داده است که سیستم های CRM به طور قابل توجهی عملکرد ارتباط با مشتری را بهبود می دهند(کیم و چوی[۳]، ۲۰۱۰؛ کرامتی و همکاران[۴]، ۲۰۱۰). وظیفه سیستم CRM تسهیل پردازش اطلاعات از طریق یکپارچه سازی منابع گوناگون و در سراسر توابع مختلف، سازماندهی داده برای دستیابی و تجزیه و تحلیل کارا و از بین بردن خطاهای داده و موانع است. با این حال کارایی سیستم های CRM به داده های تغذیه شده ی درون آن بستگی دارد. اگر داده ها و اطلاعات ارائه شده از منابع داخلی و خارجی، به موقع، به روز، صحیح، دقیق، کامل و مربوط نباشند، کسب و کار نمی تواند از استفاده از یک سیستم CRM بهره مند شود(مسنر[۵]، ۲۰۰۴؛ رو و همکاران[۶]؛ ۲۰۰۵).
بنابراین، سیستم های CRM به ستون فقرات توسعه ارتباط با مشتری، با پیشبرد قابلیت های پردازش اطلاعات مشتری تبدیل شده اند. اگر چه پردازش اطلاعات مهم است، اهمیت تأثیر آن بر عملکرد ارتباط با مشتری تا حد زیادی به کیفیت اطلاعات مربوط به مشتری بستگی دارد(جایاچاندران و همکاران[۷]، ۲۰۰۵؛ مسنر، ۲۰۰۴؛ میسی و همکاران[۸]، ۲۰۰۵)، در صورتی که کیفیت، به ادغام، به هنگام بودن و سودمندی اطلاعات ارتباط با مشتری اشاره می کند(هیل[۹]، ۲۰۰۹؛ مولر و نیفلر[۱۰]، ۲۰۱۱). با این حال، مطالعات تجربی اندکی، عوامل مقدم و فعل و انفعالات اساسی کیفیت اطلاعات مربوط به مشتری در سیستم های CRM را آزمون می کند. علاوه براین، تنها مطالعه تجربی(رپ و همکاران[۱۱]، ۲۰۱۰) که به بررسی نقش مکمل از قابلیت های تکنولوژیکی به عنوان منابع یک شرکت و مشتری مداری به عنوان استراتژی یک شرکت، می پردازد مربوط به پردازش اطلاعات است. برای مثال، گردآوری و اشتراک اطلاعات می تواند برای افزایش فهم نیازهای مشتری و چگونگی پاسخ سریع به نیازهای آن ها به کار برده شود. این مطالعات دو یافته را مشخص می کنند: اول این که، شرکت ها باید با متغیرهای منابع استراتژیک هماهنگ شوند تا کیفیت بالاتر مدیریت ارتباط با مشتری را استخراج کنند، و دوم این که، تغییر و تحول در منابع و استراتژی های شرکت یک نقش اساسی در افزایش کیفیت ارتباط با مشتری بازی می کند.
 

 1. Infrastructure Capability
 2. Customer Relationship Management
 3. Kim & Choi
 4. Keramati et al
 5. Messner
 6. Roh et al
 7. Jayachandran et al
 8. Missi et al
 9. Hill
 10. Mueller & Nyfeler
 11. Rapp et al

تعداد صفحه : ۱۷۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***