دانلود پایان نامه:نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : نیروی انسانی

عنوان : نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری

 گروه آموزشی مدیریت دولتی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

 

عنوان:

نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 

استاد راهنما :

دکتر مراد رضایی دیزگاه

نیمسال تحصیلی

نیمسال دوم ۹۳-۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۵) چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۶) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………….. ۱۰
۱-۷-۱) عدالت سازمانی …………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۷-۲) رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۷-۳) فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۸) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۱
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۱-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۱-۲) تعاریف و مفاهیم عدالت سازمانی…………………………………………………………………… ۱۴
۲-۱-۳) سیر تکامل و تحول عدالت سازمانی………………………………………………………………… ۱۵
۲-۱-۴) ابعاد عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۱-۵) تبعات عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۱-۶) عوامل مؤثر بر درک عدالت……………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۱-۷) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی…………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۱-۸) نقش عدالت سازمانی در وظایف مدیریت…………………………………………………………. ۳۲
۲-۱-۹) آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها…………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱-۱۰) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان……………………………………………………………… ۳۵
۲-۱-۱۱) موانع تحقق عدالت در سازمان……………………………………………………………………… ۳۸
بخش دوم: فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۲-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۲-۲) تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………… ۴۳
۲-۲-۳) شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۲-۴) سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی و عوامل مؤثر در حفظ فرهنگ سازمانی…………………… ۴۶
۲-۲-۵) کارکردهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۲-۶) انواع فرهنگ های سازمانی……………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۲-۷) مدل های فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۲-۸) بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………. ۵۷
۲-۲-۹) ویژگی های فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲-۱۰) توصیف فرهنگ چهارگانه سازمانی……………………………………………………………….. ۶۰
۲-۲-۱۱) تغییر فرهنگ در سازمان ها…………………………………………………………………………. ۶۱
بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۲-۳-۲) تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………… ۶۶
۲-۳-۳) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………… ۶۹
۲-۳-۴) انواع رفتار شهروندی در سازمان…………………………………………………………………….. ۶۹
۲-۳-۵) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب نظران………………………………………… ۷۰
۲-۳-۶) ویژگی­های رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………….. ۷۵
۲-۳-۷) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………. ۷۷
۲-۳-۸) پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………. ۷۹
۲-۳-۹) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………. ۸۱
۲-۳-۱۰) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….. ۸۳
۲-۳-۱۱) سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………….. ۸۴
بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… ۸۸
۲-۴-۱) تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………… ۸۸
۲-۴-۲) تحقیقات انجام شده خارج از کشور…………………………………………………………………. ۹۲
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
۳-۲) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۳-۲-۱) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………… ۹۷
۳-۳) روش و ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………… ۹۸
۳-۴) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………… ۹۸
۳-۴-۱) روایی………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
۳-۴-۲) پایایی………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۳-۵) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….. ۱۰۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۲) توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۳) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۴-۴) بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۴-۴-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………….. ۱۲۰
۴-۴-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………… ۱۲۱
۴-۴-۳) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………… ۱۲۲
۴-۵) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۵-۲) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۵-۲-۱) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….. ۱۲۷
۵-۲-۲) توصیف متغیر عدالت سازمانی……………………………………………………………………….. ۱۲۷
۵-۲-۳) توصیف متغیر جمع گرایی…………………………………………………………………………….. ۱۲۷
۵-۲-۴) توصیف متغیر احترام……………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۵-۳) نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۵-۴) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………………. ۱۳۰
۵-۵) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………………………………………………………………………. ۱۳۲
۵-۶) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۳۲
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
فهرست جداول
جدول ۲-۱) ابعاد و مؤلفه های عدالت سازمانی……………………………………………………………… ۱۸
جدول ۲-۲) مدل های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………….. ۵۶
جدول شماره ۳-۱) آلفای کرانباخ……………………………………………………………………………….. ۱۰۰
جدول ۴-۱) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………….. ۱۰۳
جدول ۴-۲) توصیف متغیر عدالت سازمانی…………………………………………………………………… ۱۰۴
جدول ۴-۳) توصیف متغیر عدالت توزیعی……………………………………………………………………. ۱۰۵
جدول ۴-۴) توصیف متغیر عدالت رویه ای…………………………………………………………………… ۱۰۶
جدول ۴-۵) توصیف متغیر عدالت تعاملی…………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول ۴-۶) توصیف متغیر جمع گرایی……………………………………………………………………….. ۱۰۸
جدول ۴-۷) توصیف متغیر احترام………………………………………………………………………………. ۱۰۹
جدول ۴-۸) علایم به کار رفته در مدل………………………………………………………………………… ۱۱۰
جدول ۴-۹) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر برونزای تحقیق است.. ۱۱۳
جدول ۴-۱۰) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق(فرهنگ سازمانی) ۱۱۶
جدول ۴-۱۱)شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق (رفتار شهروندی سازمانی)         ۱۱۹
جدول ۴-۱۲) شاخص های معنی داری و برازش مدل…………………………………………………….. ۱۲۲
فهرست نمودار
نمودار۴-۱) هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………. ۱۰۳
نمودار ۴-۲) هیستوگرام متغیر عدالت سازمانی……………………………………………………………….. ۱۰۴
نمودار ۴-۳) هیستوگرام متغیرعدالت توزیعی…………………………………………………………………. ۱۰۵
نمودار ۴-۴) هیستوگرام متغیرعدالت رویه ای………………………………………………………………… ۱۰۶
نمودار ۴-۵) هیستوگرام متغیرعدالت تعاملی………………………………………………………………….. ۱۰۷
نمودار ۴-۶) هیستوگرام متغیر جمع گرایی…………………………………………………………………….. ۱۰۸
نمودار ۴-۷) هیستوگرام متغیر احترام……………………………………………………………………………. ۱۰۹
نمودار ۴-۸) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا در حالت اعداد استاندارد……………………………. ۱۱۱
نمودار ۴-۹) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا در حالت اعداد معنی داری…………………………. ۱۱۲
نمودار ۴-۱۰) مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا (فرهنگ سازمانی) در حالت اعداد استاندارد…. ۱۱۴
نمودار ۴-۱۱) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (فرهنگ سازمانی) در حالت اعداد معنی داری ۱۱۵
نمودار ۴-۱۲) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (فرهنگ سازمانی)در حالت اعداداستاندارد….. ۱۱۷
نمودار ۴-۱۳)مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (رفتار شهروندی سازمانی) در حالت اعداد معنی داری…. ۱۱۸
نمودار ۴-۱۴) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)………………………………………………………… ۱۲۰
نمودار ۴-۱۵) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)……………………………………………… ۱۲۱
فهرست اشکال
شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۹
شکل ۲-۱) عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی ادراک شده…………………………………………………….. ۳۰
شکل ۲-۲) تأمل مستمر ساختار سازمانی با رفتارهای مؤید و توسعه دهنده عدالت سازمانی……….. ۴۱
شکل ۲-۳) سطوح فرهنگ سازمانی شاین…………………………………………………………………….. ۴۷
شکل ۲-۴) مدل دنیسون…………………………………………………………………………………………… ۵۰
شکل ۲-۵) مدل هندی…………………………………………………………………………………………….. ۵۳
شکل ۲-۶) توصیف فرهنگ سازمانی کامرون و کویین…………………………………………………….. ۶۱
شکل ۲-۸) مدل ارگان……………………………………………………………………………………………… ۷۲
چکیده
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با تعداد ۵۶۶ نفر  است (حوزه شرق ۱۴۱ نفر، حوزه غرب ۱۲۵ نفر و حوزه مرکزی ۳۰۰ نفر). با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه جدول مورگان تعداد حجم نمونه ۲۳۴ نفر است که تعداد ۲۶۰ پرسشنامه با بهره گرفتن از روش نمونه­برداری غیراحتمالی در دسترس توزیع شد (حوزه شرق ۶۳، حوزه غرب ۵۷ و حوزه مرکزی ۱۴۰ پرسشنامه توزیع شد). در نهایت تعداد ۲۳۶ پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص گردید که بین ابعاد جمع گرایی و احترام با رفتار شهروندی سازمانی از طریق عدالت توزیعی و تعاملی رابطه وجود دارد. همچنین با ۹۵% سطح اطمینان بین عدالت رویه­ای با رفتار شهروندی سازمانی از طریق بُعد جمع گرایی رابطه وجود دارد. درنتیجه ۵ فرضیه اول این تحقیق مورد تایید قرار گرفته و شواهدی دال بر تایید فرضیه ششم وجود ندارد.
کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، عدالت رویه­ای، عدالت توزیعی، عدالت تعاملی، بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی، بعد احترام فرهنگ سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی
فصل اول
کلیات تحقیق

  • مقدمه

چالش رقابت جهانی اهمیت مفاهیمی مثل رفتار شهروندی سازمانی، عدالت، فرهنگ سازمانی نوآوری و پاسخ­گویی انعطاف پذیر به تغییرات ماندگار را برجسته می­کند. سازمانها حوزه­هلی جدید برای مزیت رقابتی را دنبال می­کنند. منابع انسانی مهمترین عامل ایجاد کننده مزیت است که به راحتی توسط رقبا قابل تقلید نمیباشد و برای هر سازمان خاص است. رفتارهای کار مثل رفتارهای شهروندی سازمانی توجه زیادی را به عنوان موثرترین عامل سازمانی به خود جلب کرده است (Erkutlu,2011). رفتار شهروندی سازمانی در ابتدا به عنوان رفتارهای شغلی که اختیاری هستند تعریف می­شد. رفتارهای شهروندی سازمانی به اثربخشی سازمانی کمک می­کند. نمونه هایی از رفتار شهروندی سازمانی ممکن است شامل کمک به همکاری که غایب است، داوطلب شدن برای خدمت اضافه در هنگام نیاز، اقدام برای بهبود رویه و حل و فصل اختلافات غیر سازنده بین افراد باشد. بسیاری از مطالعات اولیه بر نگرشهای کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکز میباشند. از میان ساختارهای نگرشی میتوان به رابطه رفتار شهروندی با رضایت شغلی، برداشت از ادراک عدالت و حمایت سازمانی درک شده اشاره کرد(Bergeron,2012). عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسان­ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است و امروزه با توجه به نقش همه جانبه سازمان­های دولتی در زندگی اجتماعی انسان­ها، نقش عدالت در این سازمانها پیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می باشد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده­های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می­شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است(بهلولی زیناب و همکاران؛۱۳۸۹).
با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی (بعد جمع گرایی و احترام) سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.
تعداد صفحه : ۱۷۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***