دانلود پایان نامه:نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتری به …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت بازرگانی داخلی

عنوان :نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده  بر وفاداری مشتری به خرده فروش (مورد مطالعه: فروشگاه های پوشاک خرده فروش شهر رشت) 

دانشگاه ازاد

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری -گروه مدیریت بازرگانی

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی داخلی

نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده  بر وفاداری مشتری به خرده فروش (مورد مطالعه: فروشگاه های پوشاک خرده فروش شهر رشت)

 

 

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری

 

۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
چکیده. د
فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مسئله. ۳
۱-۳- اهمیت تحقیق.. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶
۱-۵- چارچوب تحقیق.. ۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۷
۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق.. ۷
۱-۸- قلمرو تحقیق.. ۹
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۱- بخش اول: شخصیت نام تجاری.. ۱۲
۲-۱-۱ مفروضات بنیادین در زمینه شخصیت نام تجاری.. ۱۲
۲-۱-۲- بنیان های نظری سازنده ی مفهوم شخصیت نام تجاری.. ۱۴
۲-۱-۲-۱- مفهوم شخصیت.. ۱۴
۲-۱-۲-۲- مفهوم خویشتن مصرف کننده ۱۶
۲-۱-۲-۳- مفهوم تجانس نام تجاری- خویشتن مصرف کننده ۱۸
۲-۱-۳- تعاریف شخصیت نام تجاری.. ۱۹
۲-۱-۴ چارچوب شخصیت برند. ۲۳
۲-۱-۵- اعمال شخصیت برند بر خرده فروشان. ۲۵
۲-۱-۶- کاربردهای مدیریتی مفهوم شخصیت نام تجاری.. ۲۷
۲-۳) بخش دوم: کیفیت ادراک شده. ۳۰
۲-۳-۱- انتظارات مشتری.. ۳۱
۲-۳-۲) ادراکات مشتری.. ۳۵
۲-۳-۲-۱- عوامل موثر بر ادراک مشتریان از خدمت.. ۳۷
۲-۳-۲-۲- الگوهای ارائه شده در زمینه اندازه گیری ادراک از کیفیت خدمات.. ۴۰
۲-۴ بخش سوم: تمایل به خرید مجدد. ۵۰
۲-۴-۱ مشخصه های مؤثر بر رفتار مصرف کننده ۵۴
۲-۴-۲  انواع رفتار در تصمیم گیری خرید. ۶۴
۲-۴-۳ فرآیند تصمیم گیری خریدار. ۶۶
۲-۵- بخش چهارم: وفاداری.. ۷۰
۲-۵-۱ تعاریف وفاداری.. ۷۰
۲-۵-۲- رویکردهای  وفاداری.. ۷۰
۲-۵-۳- حالت های مختلف وفاداری.. ۷۲
۲-۵-۴- مدل های وفاداری.. ۷۳
۲-۶- پیشینه تحقیق.. ۷۹
۲-۷- نتیجه گیری.. ۸۱
فصل سوم: روش تحقیق.. ۸۳
۳-۱-  مقدمه. ۸۴
۳-۲- روش تحقیق.. ۸۴
۳-۳- جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۸۵
۳-۳-۱- جامعه آماری.. ۸۵
۳-۳-۲- نمونه و روش نمونه گیری.. ۸۶
۳-۴- روش و ابزار  گردآوری اطلاعات.. ۸۶
۳-۵- پایایی متغیرهای پرسشنامه. ۸۷
۳-۶- روایی پرسشنامه. ۸۸
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۸۸
 
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. ۸۹
۴-۱- مقدمه. ۹۰
۴-۲- آمار توصیفی.. ۹۰
۴-۲-۱- تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی مشتریان. ۹۱
۴-۲-۲- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. ۹۵
۴-۳- بررسی فرضیه های تحقیق.. ۹۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۶
۵-۱- مقدمه. ۱۰۷
۵-۲- یافته های پژوهش… ۱۰۷
۵-۲-۱- نتایج به دست آمده از آمار توصیفی.. ۱۰۷
۵-۲-۲- نتایج فرضیه های تحقیق. ۱۰۸
۵-۳- بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۹
۵-۳- پیشنهادات کاربردی.. ۱۱۱
۵-۴- محدودیت های تحقیق.. ۱۱۲
۵-۵- پیشنهادات کاربردی تحقیق.. ۱۱۲
منابع.. ۱۱۳
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱: مدل نظری تحقیقق…………………………………………………………………………………………………….. ۷
شکل ۲-۱: ساختار شخصیت نام تجاری.. ۱۴
شکل ۲-۲ : ساختار خویشتن مصرف کننده. ۱۸
شکل ۲-۳: چارچوب شخصیت برند. ۲۴
شکل ۲-۴:  فاکتور های موثر بر ادراک مشتری از خدمات… ۳۷
شکل۲-۵: الگوی رفتار مصرف کننده. ۵۰
شکل ۲-۶: مدل رفتار مصرف کننده و متغیر های تاثیر گذار بر آن. ۵۲
شکل ۲-۷: معیار گرایش خریدار. ۵۴
شکل ۲-۸: عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده. ۵۴
شکل ۲-۹: مراحل تصمیم به خرید. ۶۷
شکل ۲-۱۰: چهار حالت وفاداری.. ۷۲
شکل ۲-۱۱: مدل وفاداری برلی اسنشین.. ۷۴
شکل ۲-۱۲: مدل وفاداری اندرسون و لیندستاد. ۷۵
شکل ۲-۱۳: مدل وفاداری کاندامپولی و هوی.. ۷۶
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱ خصوصیات ابعاد شخصیتی در الگوی ۵ ویژگی بزرگ  ……………………………………………………        ۱۶
جدول ۲-۲ : نمونه ای از پژوهش های انجام گرفته در زمینه برند با بهره گرفتن از مقیاس «آکر» …………………………   ۲۱
جدول ۲-۳ : جدول کولچ و تاکنچی مربوط به عوامل ادراک کیفیت   ………………………………………………….    ۳۶
جدول ۲-۴) ساختارهای مفروض الگوی گسترده که بر شکاف های کیفیت خدمات تاثیر گذارند   ……………….   ۴۷
جدول ۳-۱) توزیع سوالات پرسشنامه     ……………………………………………………………………………………….       ۸۷
جدول ۳-۲) آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه  ……………………………………………………………………………….    ۸۷
جدول ۴-۱: جنسیت مشتری    ………………………………………………………………………………………………………..   ۹۱
جدول ۴-۲: سن مشتری    …………………………………………………………………………………………………………..      ۹۲
جدول ۴-۳: تحصیلات مشتریان   …………………………………………………………………………………………………..     ۹۳
جدول ۴-۴: میزان در آمد …………………………………………………………………………………………………………….     ۹۴
جدول ۴-۵: آمار توصیفی متغیر وفاداری   ………………………………………………………………………………………      ۹۵
جدول ۴-۶: آمار توصیفی متغیر کیفیت ادراک شده    ………………………………………………………………………      ۹۶
جدول ۴-۷: آمار توصیفی متغیر تمایل به خرید  ………………………………………………………………………………..    ۹۷
جدول ۴-۸: اطلاعات توصیفی متغیر شخصیت خرده فروش و ابعاد آن     …………………………………………….       ۹۸
جدول ۴-۹:  تحلیل واریانس فرضیه۱   …………………………………………………………………………………………..      ۹۹
جدول ۴-۱۰: ضرایب تاثیر شخصیت خرده فروش بر کیفیت ادراک شده    …………………………………………..     ۹۹
جدول ۴-۱۱: آماره های برازش مدل   ……………………………………………………………………………………………..   ۹۹
جدول ۴-۱۲:  تحلیل واریانس فرضیه۲      ……………………………………………………………………………………        ۱۰۰
جدول ۴-۱۳: ضرایب تاثیر شخصیت خرده فروش بر وفاداری    ………………………………………………………..     ۱۰۱
جدول ۴-۱۴: آماره های برازش مدل    …………………………………………………………………………………………    ۱۰۱
جدول ۴-۱۵:  تحلیل واریانس فرضیه  ۳       …………………………………………………………………………………..     ۱۰۱
جدول ۴-۱۶: ضرایب تاثیر شخصیت خرده فروش بر تمایل به خرید مصرف کننده  ……………………………….     ۱۰۲
جدول ۴-۱۷: آماره های برازش مدل    ……………………………………………………………………………………….      ۱۰۲
جدول ۴-۱۸:  تحلیل واریانس فرضیه۴    …………………………………………………………………………………….       ۱۰۲
جدول ۴-۱۹: ضرایب تاثیر کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر وفاداری مشتری   …………………………….     ۱۰۲
جدول ۴-۲۰: آماره های برازش مدل    ……………………………………………………………………………………..       ۱۰۳
جدول ۴-۲۱:  تحلیل واریانس فرضیه ۵    …………………………………………………………………………………….      ۱۰۳
جدول ۴-۲۲: ضرایب تاثیر تمایل به خرید مصرف بر وفاداری مشتری …………………………………………………     ۱۰۳
جدول ۴-۲۳: آماره های برازش مدل   ……………………………………………………………………………………….      ۱۰۳
جدول ۴-۲۴:  تحلیل واریانس فرضیه ۶      …………………………………………………………………………………..      ۱۰۴
جدول ۴-۲۵: ضرایب تاثیر کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر تمایل به خرید مصرف کننده …………….     ۱۰۴
جدول ۴-۲۶: آماره های برازش مدل  …………………………………………………………………………………………     ۱۰۴
جدول ۵-۱: نتایج فرضیه های تحقیق  ………………………………………………………………………………………..       ۱۰۸
 
 
 
 

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی اثر شخصیت خرده فروش بر وفاداری مشتریان به خرده فروش با توجه به متغیرهایی همچون کیفیت ادراک شده و تمایل به خرید پرداخته شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق تمامی مشتریان فروشگاه های پوشاک هستند که بر این اساس نمونه آماری برابر ۳۸۴ نفر از مشتریان این فروشگاه ها در شهر رشت بصورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب و پرسشنامه های استاندارد در بین آنها توزیع شد. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که شخصیت خرده فروش چه بطور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم (از طریق کیفیت ادراک شده و تمایل به خرید) بر وفاداری مشتریان به خرده فروش موثر است. بدین ترتیب، که شخصیت خرده فروش بطور مستقیم به میزان ۰٫۳۲۳ بر وفاداری مشتریان موثر است. همچنین شخصیت خرده فروش به میزان ۰٫۱۹ از طریق کیفیت ادراک شده و به میزان ۰٫۱۸۱ از طریق تمایل به خرید بر وفاداری به مشتریان موثر می باشد.
کلمات کلیدی: شخصیت خرده فروش، وفاداری به خرده فروش، کیفیت ادراک شده، تمایل به خرید مجدد.
 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

عرصه فعالیت فروشگاه های مدرن خرده فروشی (یک فروشگاه با چندین بخش مختلف) و فروشگاه های زنجیره ای (یک فروشگاه با واحدهای گوناگون در نقاط مختلف) از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد. رشد سریع و موفقیت اولیه این مفاهیم ناشی از انقلاب صنعتی و توسعه راه آهن بود که امکان تولید انبوه کالا و توزیع گسترده آنها را فراهم ساخته بود. در این عرصه تبلیغات گسترده، حساب های گوناگون بانکی و سیاست های رسمی سودآوری نیز معرفی شدند.
خرده فروشی یک موضوع ذاتاً بومی تلقی می شد، زیرا همواره نیازمند شناخت نیازها و عادات گروه های خاصی از مشتریان بود. خرده فروشی کاری دشوار بر مبنای منطقه ای و جهانی بود و شکست بسیاری از افراد که برای خرده فروشی تلاش کرده بودند، شاهد این مدعا است. از اوایل دهه ۱۹۹۰، رشد فزاینده تجارت جهانی، معرفی اصول اقتصادی بازار، بهبود استانداردهای زندگی در سراسر جهان، جهانی شدن فرهنگ رایج در عرصه کسب و کار و پیشرفت های جدید در حوزه فن آوری، امکان جهانی شدن خرده فروشی را فراهم کرد. امروزه، نه تنها خرده فروشان بزرگ تر شده اند بلکه بزرگ تر هم عمل می کنند، این امر باعث افزایش سطح رقابت شده و در عین حال موجب خواهد شد که تنها قوی ترین آنها در میدان باقی بمانند.
از این رو، تمامی فعالیت های خرده فروشان توسط مشتریان رصد شده و کوچکترین اشتباه آنان باعث از دست دادن شمار زیادی از مشتریان خواهد شد. بنابراین، مقتضی است هنگام با تغییرات محیط بازار و رقابتی شدن آن، خرده فروشان مجهز به مفاهیم نوین بازاریابی بوده و آنها را در اجرای هر چه بهتر خدمت به مشتریان بکار برند.
مفاهیمی همچون شخصیت خرده فروش، از مهم ترین متغیرهای اثر گذار بر رفتار مشتریان هستند که خرده فروشان می بایست با آن آشنا بوده و در مراودات خود با مشتریان تمامی جنبه های آن را رعایت کنند. از این رو، در تحقیق حاضر به بررسی نقش شخصیت خرده فروش بر کیفیت ادراک شده از خرده فروش، تمایل به خرید مجدد از خرده فروش پرداخته خواهد شد. و در نهایت اثرات آنان بر وفاداری مشتری به خرده فروش مورد سنجش قرار گرفته است.
تعداد صفحه : ۱۵۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***