دانلود پایان نامه:مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : مقایسه سبک های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. (

گرایش: عمومی

 

عنوان:

مقایسه سبک های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

 

 

استاد راهنما:

دکتر میترا محمودی

 

تابسـتان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۲-۱ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۳-۱ ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۶
۴-۱  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۵-۱ فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۶-۱ تعریف نظری متغیرها……………………………………………………………………………………………. ۲۰
۷-۱ تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………… ۲۱
فصل دوم: مباحث نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲  مباحث نظری…………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۱-۱- ۲ ازدواج…………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۱-۱-۱-۲ سبک‏های ازدواج………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱-۱-۲ عوامل تهدید کننده زندگی مشترک……………………………………………………………………. ۳۰
۳-۱-۱-۲ تعارضات در زندگی مشترک…………………………………………………………………………… ۳۱
۴-۱-۱-۲ تعارضات سازنده و مخرب…………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۱-۲ خانواده………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۱-۲-۱-۲  وظایف خانواده…………………………………………………………………………………………… ۳۷
۳-۱-۲طلاق……………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۱-۳-۱-۲ تعریف طلاق………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۳-۱-۲ مراحل طلاق……………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۳-۳-۱-۲ علل و عوامل طلاق در جامعه………………………………………………………………………….. ۴۱
۴-۳-۱-۲ آسیب شناسی طلاق………………………………………………………………………………………. ۴۷
۵-۳-۱-۲  طلاق خاموش…………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۶-۳-۱-۲  آسیب شناسی طلاق بر زن و مرد…………………………………………………………………….. ۴۹
۷-۳-۱-۲   راه های کاهش وقوع طلاق…………………………………………………………………………… ۵۲
۴-۱-۲   دلبستگی……………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۱-۴-۱-۲   چگونگی پیدایش و رشد دلبستگی………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۴-۱-۲  ثبات دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۴-۱-۲   بزرگسالی و کیفیت دلبستگی………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۴-۱-۲   انواع دلبستگی…………………………………………………………………………………………… ۶۲
۵-۴-۱-۲   انواع دلبستگی بزرگسالان…………………………………………………………………………….. ۶۴
۶-۴-۱-۲   دلبستگی و روابط عاشقانه……………………………………………………………………………. ۶۵
۷-۴-۱-۲  دلبستگی از دیدگاه های متفاوت…………………………………………………………………….. ۶۶
۵-۱-۲ عزت نفس……………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۱-۵-۱-۲  شکل‏گیری عزت نفس………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۵-۱-۲  اصول عزت نفس………………………………………………………………………………………… ۷۶
۳-۵-۱-۲ منابع عزت نفس چیست؟………………………………………………………………………………. ۸۰
۴-۵-۱-۲  پیامدهای ناشی از عزت نفس پایین………………………………………………………………….. ۸۱
۵-۲ مروری تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………… ۸۳
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳ طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۲-۳ جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۳ اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………… ۹۵
۴-۳ ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۱-۴-۳  پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک …………………………………………………………. ۹۹
۲-۴-۳  پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت………………………………………………………………………. ۱۰۱
۵-۳  ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۶-۳  روش اجرا………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۷-۳  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… ۱۰۴
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۱-۴ یافته هایتوصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش……………………………………………………………….. ۱۰۶
۲-۴  بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۱-۲-۴  فرضیه اول : بین سبکهای دلبستگی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی تفاوت معنی دار وجوددارد     ۱۰۹
۲-۲-۴ فرضیه دوم : بین عزت نفس زنان متقاضی طلاق و زنان عادی تفاوت معنی دار
وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۳-۴  خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵ خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۲-۵ بررسی نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۳-۵ محدودیت ها و موانع پژوهش…………………………………………………………………………………. ۱۲۶
۴-۵  پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۱-۴-۵  پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
۲-۴-۵  پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
پیوست ها
پیوست ۱: پرسشنامه اطلاعات شخصی (الف)…………………………………………………………………… ۱۴۵
پیوست ۲: پرسشنامه اطلاعات شخصی (ب)…………………………………………………………………….. ۱۴۶
پیوست ۳: پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت…………………………………………………………………….. ۱۴۷
پیوست ۴: پرسشنامه تجربیات مربوط به روابط نزدیک………………………………………………………….. ۱۵۱
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳
فهرست جداول
عنوان                                                                                                   صفحه
جدول ۱ – ۳  مقایسه شغل در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد)………………………………… ۹۵
جدول ۲ – ۳  مقایسه تحصیلات در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد)………………………….. ۹۶
جدول ۳ – ۳  مقایسه شرایط مسکونی در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد)…………………… ۹۶
جدول ۴-۳  مقایسه تعداد فرزند در گروه های مورد بررسی………………………………………………….. ۹۷
جدول ۵-۳  مقایسه دلیل تقاضای طلاق در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد)…………………. ۹۷
جدول ۶-۳  مقایسه نحوه انتخاب همسر در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد)………………… ۹۸
جدول ۷-۳   مقایسه نوع ازدواج و آشنایی در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد)……………… ۹۸
جدول ۱-۴   یافته های توصیفی متغیرهای سبکهای دلبستگی(اضطرابی، اجتنابی)، عزت نفسکل و خرده مقیاسهای آن (عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس شغلی/تحصیلی) مربوط به زنان عادی (۸۰=N)…………………………………………………………………………………………………………………………… 106
جدول ۲ – ۴  یافته های توصیفی متغیرهای سبکهای دلبستگی(اضطرابی، اجتنابی)، عزت نفسکل و خرده مقیاسهای آن (عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس شغلی/تحصیلی) مربوط به زنان متقاضی طلاق (۸۰=N)…………………………………………………………………………………………………………………………… 107
جدول ۳ – ۴  ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در زنان متقاضی طلاق (۸۰=N)……………. 108
جدول ۴- ۴  ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در زنان عادی (۸۰=N)………………………… 108
جدول ۵– ۴  اثر پیلایی و لامبدای ویلکز و اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی…………………………. ۱۰۹
جدول ۶-۴   تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت سبکهای دلبستگی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
جدول ۷-۴ ازمون تی بین دو گروه متقاضی طلاق و عادی ……………………………………………………………۱۱۱
جدول ۸-۴  اثر پیلایی و لامبدای ویلکز و اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی………………………….. ۱۱۱
جدول ۹-۴   تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت عزت نفس (کل) و خرده مقیاس‏های آن در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
 
چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال ۱۳۹۳ انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق که در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیر سال ۱۳۹۳ جهت امر طلاق به دادگستری یا دفاتر وکالت مراجعه کرده بودند و زنان عادی که تا کنون به دادسراهای خانواده مراجعه نکرده بودند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علّی – مقایسه ای و پس رویدادی و روش گردآوری داده ها میدانی بود. نمونه آماری در این پژوهش ۱۶۰ زن، شامل دو گروه بود: گروه اول۸۰ زن متقاضی طلاق که به دادگستری، دادسرا یا دفاتر وکالت در شهر شیراز مراجعه کرده بودند  و روش نمونه گیری آنها ،نمونه گیری هدفمند بود.گروه دوم۸۰ زن عادی بودند که این گروه از مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شدند و از نظر سنوات ازدواج و محدوده شهری محل زندگی تقریبا با گروه متقاضی طلاق همتا شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک (ECR-R) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود. نتایج آزمون مانوا و T تست مستقل نشان داد که نمرات سبک های دلبستگی (اضطرابی و اجتنابی) در زنان متقاضی طلاق، نسبت به  زنان عادی، بالاتر بود؛ و تفاوت در دو گروه معنادار بود. در متغیر عزت نفس و خرده مقیاسهای آن (عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس شغلی/ تحصیلی) زنان عادی نسبت به زنان متقاضی طلاق، میانگین بالاتری داشتند و تفاوت در دو گروه معنادار بود. ضروری است این نکته مورد توجه سیاست‏گزاران سلامت قرار گرفته و آموزش مهارت‏های زندگی و مهارت‏های فرزندپروری، به منظور بهبود روابط خانوادگی برای خانواده‏ها در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی: سبک های دلبستگی، عزت نفس، زنان متقاضی طلاق
 
فصل اول
مقدمه و کلیات
 
۱-۱- مقدمه:
خانواده به عنوان کوچک‏ترین واحد اجتماعی، اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است و یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرد، به حساب می‏آید.خانواده نظم و ترتیب دهنده اعمال فرد از لحاظ کلی و محیط طبیعی، کانون محبت و پشتیبان همیشگی در جنبه­های مختلف حیات فردی است. به همین علّت نقش آن در زندگی فرد روز به روز افزایش می‏یابد.وقتی الگوهای خانواده برای رسیدن به هدف‏ها سودمند باشد، خانواده از نظر کارکردی، کارآمد خواهد بود اما وقتی این الگوها سودمند نباشد و تعامل، همراه با استرس و رفتارهای بیمارگونه صورت گیرد، خانواده چهره‏ای ناکارآمد می‏یابد (بهبودی، هاشمیان، شریفی و نوابی، ۱۳۸۸).
سنگ بنای خانواده ازدواج است. ازدواج، نیازمند همکاری، همدلی، وحدت، علاقه، مهربانی، بردباری و مسوولیت پذیری است.زندگی مشترک با این باور که تنها مرگ می‏تواند ما را از یکدیگر جدا کند شروع می‏شود و زوجین هم، حداقل در آغاز زندگی مشترک خود نسبت به آن اعتقاد کامل دارند. اما واقعیت چیز دیگری است، زندگی مشترک تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که پاره ای از آن‏ها ممکن است زوجین را به طرف اختلاف و درگیری، جدایی روانی و حتی طلاق سوق دهد. تحقیقات مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین عوامل مشکل ساز، اختلال در ارتباط یا به عبارتی اختلال در فرآیند تفهیم و تفاهم است (فرهنگی، ۱۳۷۹).
طلاق به معنای پایان زندگی مشترک بین زوجین و جدایی فیزیکی آنان  پس از جدایی روحی و عاطفی قلمداد می‏شود. در این مورد زوجین بنا بر مقتضیات روحی، اجتماعی و اقتصادی به انتخاب سبک جدیدی از زندگی می پردازند که ممکن است با روش گذشته زندگی آنان تفاوت ماهیتی داشته باشد. به طور کلی جدایی و طلاق با ناخرسندی همراه است و شرایط روحی و عاطفی زن و مرد و نگرش های اجتماعی به آنان را تحت الشعاع قرار می‏دهد، بروز مشکلاتی همچون اضطراب، افسردگی، تنش های روحی، بیماری‏های جسمی، انزوا، ترسهای مرضی و غیره از جمله ابعاد روانی طلاق می‏باشد (جنویو[۱]، ۱۹۹۲).
نقش خانواده در شکل‏گیری یا تداوم ویژگی‏های شخصیتی بسیار شناخته شده است و حجم عظیمی از یافته‏های پژوهشی نیز از این موضوع حمایت می‏کنند (رایان، ریچارد، ردینگ و آیلین[۲]، ۲۰۰۴). طلاق نیز از جمله آسیب‏هایی است که بر کارکرد خانواده تاثیر داشته و متقابلا از کارکرد خانواده تاثیر می‏پذیرند و به لحاظ ایجاد مشکلات اجتماعی فراوان و انگ اجتماعی،از بعد سلامت روانی و اجتماعی وضعیت افراد را متاثر کرده و منجر به بروز مشکلات عدیده در فعالیت‏های مفید و علایق افراد می‏گردد (آرندا و آیرین[۳]، ۲۰۰۴).
یکی از عوامل مهم که در سالهای اخیر به آن توجه شده است و بر روی رضایت زناشویی تاثیر دارد؛ سبک دلبستگی است یعنی تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه عاطفی فرد با والدین خود در دوران کودکی. برخی از مطالعات تلاش کرده اند به این سوال پاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد در دوران کودکی می‏تواند وی را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار دهد (سیمپسون و رولز[۴]، ۱۹۹۸).
سبک دلبستگی از جمله ویژگی‏هایی است که بر کارکرد خانواده تاثیر داشته و متقابلا از کارکرد خانواده تاثیر می‏پذیرد.دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می کنیم، به طوری که وقتی با آن ها تعامل می کنیم، احساس نشاط کرده و هنگام استرس از این که در کنار آن ها هستیم، احساس آرامش می کنیم (برک[۵]، ۲۰۱۰). به عبارت دیگر، دلبستگی یک رابطه نزدیک عاطفی است که در آن رابطه، مشخص احساس امنیت می‏کند (بالبی، ۱۹۸۰). کودکان از نیمه دوم اولین سال زندگی، به افراد آشنایی که نیازهای آنان را برآورده می‏کنند، دلبسته می‏شوند. فروید اولین کسی بود که بیان داشت، پیوند عاطفی کودک با مادر پایه واساس تمامی روابط بعدی اوست. اما نظریه روان کاوی، تغذیه را شرط اولیه پیوند عاطفی نوزاد با مادر می‏داند (برک، ۲۰۱۰).
امروزه، نظریه ی دلبستگی در افراد بزرگسال، مرکز توجه روابط هیجانی عمده بوده و می‏تواند چارچوبی سودمند را در راستای مفهوم سازی و شیوه های درمانی در ارتباط با بزرگسالان مشکل دار ارایه دهد و نظریه‏ی دلبستگی بزرگسالان به عنوان یکی از مراکز توجه  مشاوران در زمینه های مشاوره با افرادی است که روابط بین فردی معیوبی را تجربه می کنند (اردمن و کافری، ۲۰۰۳). اثرات دلبستگی، نه تنها بر روی روابط بین فردی بلکه در زمینه‏ی آسیب شناسی روانی افراد بزرگسال حایز توجه است. رخدادهایی که در ارتباط با دلبستگی کودک بود، به گونه ای غیرمستقیم می‏تواند جنبه هایی از احساس و افکار فرد بزرگسال را نیز شامل شود. سبک های دلبستگی بر روی تفکر، احساس و خاطرات افراد بزرگسال اثر گذاشته و به عنوان یکی از عواملی شناخته می شود که در تشخیص آسیب شناسی روانی، چشم اندازهای نوینی را منعکس ساخته اند (کاسیدی و شاور، ۱۹۹۹).
والدین نخستین و مهم ترین نقش را در دلبستگی فرزندان دارند و نوع دلبستگی فرزندان به عنوان جزء مهمی از شخصیت، تعاملات بعدی آن ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد. این که والدین چه شیوه تربیتی داشته باشند نتایج کاملاً متفاوتی برای دلبستگی فرزندان خواهد داشت ( پلرین[۶]، ۲۰۰۵).
علاوه بر سبک دلبستگی، عزت نفس نیز از جمله ویژگی‏هایی است که از یک طرف متاثر از خانواده است و از طرف دیگر بر خانواده تأثیر می‏گذارد. عزت نفس عبارت از میزان ارزشی است که فرد برای خود قائل است. برخی از پژوهشگران بر این باورند که باید بین عزت نفس و مفهوم از خود تفاوت قائل شد. زیرا عزت نفس بیشتر ارزشیابی انفعالی از خود است، عزت نفس به چگونگی احساس فرد درباره ویژگی‏های مختلف خود مرتبط می‏شود.
راجرز (۱۳۶۹) عزت نفس را عبارت از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویش می‏داند و در صورتی که افراد خود را موجوداتی ارزشمند بدانند، زودتر خود را محقق خواهند ساخت، کوپر اسمیت (۱۹۶۷) معتقد است که عزت نفس قابل تعریف و اثبات شدنی است و می‏توان آن را به صورت بازخوردهای ارزشیابی کننده فرد نسبت به خود محسوب کرد. این باز خوردها در ارتباط با توانمندی ها، ارزشها، تایید یا عدم تائیدها و موثر بودن می‏باشند.
طلاق به عنوان پدیده ای که به گسست خانواده می انجامد، بر جنبه های مختلف زندگی هر دو زوج تاثیر می گذارد. از آنجایی که طلاق در نگرش اجتماعی به عنوان یک نقطه ضعف و منفی در زندگی اجتماعی افراد  به ویژه زنان که نسبت به مردان آسیب پذیرتر هستند قلمداد می‏شود، جدایی به عنوان تنها شدن و بدون پشتوانه شدن، سطح اعتماد به نفس و عزت نفس افراد را تحت الشعاع قرار می‏دهد، به ویژه در این چرخه زنان معمولا خود را با سایر افراد جامعه مورد مقایسه قرار می دهند.
بسیاری از زنان متقاضی طلاق با توجه به داغ های ننگی که اجتماع بر آنان می‏گذارد عمدتاً مجبور به سرخ نگاه داشتن صورت خود با سیلی هستند آنان که بین خود آرمانی و خود واقعی خود با شکافی عظیم روبرو می‏شوند نسبت به سایر اعضای جامعه خود را در سطح پایین تری یافته از این رو احساس عزت نفس آنان نیز پایین می آید که این خود ممکن است آغاز گر مشکلات روحی و عاطفی بالاتری باشد.
عوامل تنش زا و بحرانی که زوجین به هنگام طلاق و پس از آن تجربه می‏کنند، چرخه‏ای از مسائل و مشکلات را برایشان پدید می آورد که ناخواسته نیازمند تغییر و تحولات بی شمار و سازگاری با آن ها است، این چرخه خود از تجربیات اولیه و ابتدایی زندگی افراد به ویژه در دامان خانواده و احساس امنیت، دلبستگی عاطفی و روانی و عزت نفس آنان ناشی می‏شود و از طرف دیگر تحت تأثیر شرایط روحی متقاضیان طلاق به ویژه زنان (به دلیل حساسیت روحی و روانی) قرار می‏گیرد که یکی از این موارد احساس عزت نفس است  که هم در فرایند طلاق و هم پس از آن ممکن است در فرایند مقایسه ای که زنان متقاضی طلاق با زنان عادی دارند به شدت پایین آید. پی آمدهای این تغییرات، همه ی زمینه های زندگی را، از امور روزمره تا وضعیت اقتصادی، اجتماعی، روانی، هویتی و حتی اهداف زن  را تحت الشعاع قرار می‏دهد. در این شرایط معمولاً زن احساس می‏کند به عزت نفسش صدمه وارد شده و طلاق عامل اصلی این قضیه است، زن خود را قربانی شرایطی می یابد که او را در منگنه عاطفی قرار داده و ممکن است تبعات وخیمی برای وی داشته باشد.از این رو این پژوهش در پی آن است که با مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی به یک شناخت پیرامون مسئله تحقیق دست یافت و به لحاظ کاربردی، راهکارهای پیشگیری از این قبیل آسیب ها پیگیری شود.
[۱]– Genevieve
[۲]–  Ryan, Richard, Redding & Eileen
[۳]– Aranda & Irene
[۴]– Simpson & Rboles
[۵]– Breek
[۶]– Plerin
تعداد صفحه : ۱۶۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***