گرایش :تربیتی

عنوان : مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساوه

 

 

دانشکده علوم انسانی گروه روان­شناسی

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش روانشناسی تربیتی

 

 

عنوان:

مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر رزیتا ذبیحی

 

 

استاد مشاور:

دکتر کامران گنجی

 

تابستان ۱۳۹۰


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان
 چکیده …………………………………………………………………………………………………….    ۱
صفحه
فصل اول-کلیات پژوهش  
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۱بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۳ هدف های پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۱۸
۱-۴ فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۵ متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۵-۱تعریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………….
۱-۵-۲ تعریف عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………………………..
۱۹
۲۱
 
فصل دوم ادبیات پژوهش  
 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۱ اصول و هدف های آموزش و پرورش ……………………………………………………………. ۲۷
۲-۲ویژگی های رشد دانش آموزان در دوره ابتدایی ……………………………………………. ۲۹
۲-۳ ملاک ها گزینش مواد درسی در دوره ابتدایی ………………………………………………. ۳۱
۲-۴ پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۵ حیطه های آموزشی ……………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۶ حوزه شناختی …………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۷ توانایی های و مهارتهای ذهنی ………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۸ حیطه ی عاطفی …………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۹ حیطه روانی حرکتی ……………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۱۰ حافظه …………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۱۱ هوش ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۱۲ نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ ……………………………………………………………… ۴۱
۲-۱۳ نظریه هوش گاردنر……………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۱۴ هوش از نظر پیاژه ………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۱۵ فراشناخت ……………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۱۶ حیطه عواطف و نگرش ها ……………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۱۷ علایق دانش آموزان ……………………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۱۸ انگیزش ………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۱۹ خود پنداره …………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۲۰ مهارت های حرکتی …………………………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۲۰-۱ ویژگی های مهارتهای حرکتی ……………………………………………………………….. ۵۲
۲-۲۱یادگیری فعال ………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۲۲ کارکرد مغز…………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۲۲-۱ یادگیری و پردازش اطلاعات نیمکره چپ و راست مغز…………………………… ۵۷
۲-۲۳ موسیقی چیست؟ ………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۲۳-۱ نظریه های مربوط به موسیقی…………………………………………………………………. ۶۳
۲-۲۳-۲ تاریخ موسیقی در ایران ………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۲۳-۳ متقدمان موسیقی در ایران ……………………………………………………………………… ۶۶
۲-۲۳-۴ وضعیت کنونی آموزش موسیقی در ایران ………………………………………………. ۶۸
۲-۲۳-۵ آموزش موسیقی در دانمارک ………………………………………………………………….. ۶۹
۲-۲۳-۶ آموزش موسیقی در ژاپن …………………………………………………………………………. ۷۰
۲-۲۳-۷ معرفی روش آموزش سوزوکی ………………………………………………………………… ۷۲
۲-۲۳-۸ مبانی اساسی موسیقی ……………………………………………………………………………. ۷۳
۲-۲۳-۹ نقش آموزش موسیقی …………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۲۳-۱۰ اثر آموزش موسیقی بر رشد شناختی …………………………………………………… ۷۷
۲-۲۳-۱۱ موسیقی و مغز انسان ……………………………………………………………………………. ۷۹
۲-۲۴ حس آمیزی …………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۲-۲۵ کودک و درک مفاهیم موسیقی ………………………………………………………………… ۸۴
۲-۲۶ آموزش موسیقی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی………………………………………. ۸۵
۲-۲۷ موسیقی،مهارت خواندن و رشد زبان …………………………………………………………. ۸۸
۲-۲۸ آموزش موسیقی و استدلال فضایی …………………………………………………………….. ۸۹
۲-۲۹ نظام های نمادی و موسیقی ……………………………………………………………………….. ۹۱
۲-۳۰ گرایش ذاتی انسان به موسیقی …………………………………………………………………… ۹۳
۲-۳۱ نقش موسیقی از نظر پرورش ………………………………………………………………………. ۹۴
۲-۳۲ موسیقی و حرکات بدن ……………………………………………………………………………….. ۹۷
۲-۳۳ سیستم آموزش بدنی …………………………………………………………………………………… ۹۸
۲-۳۴ اصول اجرای موسیقی ………………………………………………………………………………….. ۹۹
۲-۳۵ مراحل پنجگانه دایره اجرا …………………………………………………………………………… ۱۰۰
۲-۳۶ مروری بر پژوهش های انجام شده درباره اثرات موسیقی ………………………….. ۱۰۱
۲-۳۶-۱ پژوهش های انجام شده در خارج از ایران………………………………………………. ۱۰۱
۲-۳۶-۲ پژوهش های انجام شده در داخل ایران…………………………………………………… ۱۰۳
۲-۳۷ خلاصه دانش موجود ……………………………………………………………………………………. ۱۰۶
 
فصل سوم – روش پژوهش  
 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۱ روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………..
۱۱۰
۱۱۰
۳-۲ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۳-۳ حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
۳-۴ روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
۳-۵ ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۳-۶ روش گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………. ۱۲۰
 
فصل چهارم – یافته های پژوهش  
 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۱ یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………
۱۲۲
۱۲۲
۴-۲ یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
۴-۳ فرضیه یکم ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
   
 فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری  
 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
۵-۱ خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
۵-۲بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..
۵-۳ محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………..
۱۳۶
۱۴۱
۵-۴ پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
۵-۵ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………….
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….
۱۴۳
۱۴۴
فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲
   

 

فهرست جداول
  عنوان صفحه
 جدول ۴-۱ توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت……………………………………………………………….. ۱۲۲
 جدول ۴-۲ توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن………………………………………………………………………. ۱۲۳
 جدول۴-۳ میانگین وانحراف استاندارد مدت آموزش موسیقی ………………………………………………………. ۱۲۳
 جدول ۴-۴ توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات پدر……………………………………………………… ۱۲۴
 جدول۴-۵ توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات مادر……………………………………………………… ۱۲۴
 جدول۴-۶ توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک شغل پدر……………………………………………………………….. ۱۲۵
 جدول۴-۷ توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک شغل مادر………………………………………………………………. ۱۲۶
 جدول۴-۸ توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک درآمد خانواده………………………………………………………… ۱۲۶
 جدول۴-۹ توصیف بهره هوشی آزمودنی ها………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
 جدول۴-۱۰ میانگین وانحراف استاندارد کودکان درخرده مقیاس های وکسلر…………………………………. ۱۲۸
 جدول۴-۱۱ ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. ۱۲۹
 جدول۴-۱۲ محاسبات آزمون مجذور کای به تفکیک جنس،سن و…دردانش آموزان ……………………… ۱۳۰
 جدول۴-۱۳ خلاصه آزمون t جهت مقایسه هوش بهر دانش آموزان ………………………………………………….
جدول۴-۱۴ خلاصه آزمون MANOVA……………………………………………………………………………………………..
جدول۴-۱۵ آزمون تک متغیره پس از MANOVA…………………………………………………………………………..
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳

 


چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله  موسیقی آموخته  و نیاموخته بود.
روش: روش پژوهش حاضر از  نوع علی- مقایسه­ای  یا  پس- رویدادی بود. نمونه پژوهش عبارت بود از۵۰ دانش­آموز موسیقی آموخته(با حداقل ۲ سال آموزش)و۵۰ دانش­آموز موسیقی نیاموخته ۱۰و۱۱ ساله که از میان دانش­آموزان مدارس شهر تهران به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده بودند. گروه گواه از نظر سن،میزان تحصیلات پدر و مادر،سطح اقتصادی خانواده و نمره هوش­بهر(با بهره گرفتن از آزمون ریون)با گروه مورد بررسی همتاسازی شد. ابزار پژوهش برای گردآوری نمره­های حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس،خرده مقیاس­های آزمون وکسلر بود.
یافته­ها: نتایج نشان داد،با کنترل نمره هوش کلی،توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دانش­آموزان موسیقی آموخته بیش از دانش­آموزان موسیقی نیاموخته است. بر این اساس تقریبا ۵/۶ درصد از واریانس “حافظه کوتاه مدت” آزمودنی ها،توسط انتساب به گروه­ها تبیین می­شود. این رقم در مورد “دقت و تمرکز حواس” به ۵/۱۱ درصد افزایش یافته است.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که آموزش موسیقی و داشتن مهارت موسیقی می­تواند در رشد برخی توانایی­های شناختی کودکان مؤثر باشد. لذا در کنار سایر دروس،آموزش موسیقی می­تواند باعث توسعه کاربرد قوای شناختی در دانش­آموزان و راهبردی برای افزایش پیشرفت تحصیلی آنها باشد.
 
کلمات کلیدی: موسیقی­آموخته،موسیقی­نیاموخته،حافظه کوتاه­مدت،دقت،تمرکزحواس،دانش آموزان
فصل اول

کلیات پژوهش

 
مقدمه
امروزه سال­های اولیه کودکی توجه بسیاری از روان شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است،چرا که دورانی است که پایه شخصیت فرد شکل می گیرد و تحول و پیشرفت کودک در جنبه های مختلف رشد یعنی شناختی،جسمانی،عاطفی و اجتماعی بسیار سریعتر از دوران بعدی زندگی اتفاق می افتد. مطالعات و پژوهش های روز افزونی که توسط متخصصین و روان شناسان در مورد سال های ابتدایی زندگی کودک انجام شده است،نقش حیاتی و با اهمیت محیطی را که کودک در آن پرورش می یابد،به روشنی نشان می دهد.
بنجامین بلوم با انتشار کتابی تحت عنوان(پایداری و تغییر در خصوصیات انسان)به اهمیت سال های اولیه کودکی توجه شایانی نموده بلوم دریافت که حدود ۵۰ % از رشد هوش بین زمان تولد تا ۴ سالگی،حدود ۳۰ % بین ۴ تا ۸ سالگی و ۲۰% درصد باقی مانده در فاصله سنین ۸ تا ۱۷ سالگی شکل می گیرد بنابراین تا سن ۶ سالگی که سن ورود به مدرسه و شروع آموزش رسمی است تقریباً دو سوم توانایی های هوش نهایی فرد شکل می گیرد(مفیدی،۱۳۸۳).
یکی از نظریه پردازان این مکتب ژان پیاژه بر نقش فرد یاد گیرنده در یادگیری تاکید می کند و برخلاف رفتارگرایان که فرد را موجودی منفعل و متأثر از وقایع محیطی معرفی می کنند،انسان را  شرکت کننده ای فعال و موثر در جریان یادگیری می داند و ذهن آدمی را همانند یک سیستم دستکاری کننده رمزها به حساب می آورد(گیج و برلاینر،۱۹۹۵؛ نقل ازفردوسی،۱۳۸۰).
عامل اصلی پرورش استعدادهای کودک،کیفیت آموزش است نه محتوای مواد درسی،کیفیت آموزش خود را به این شکل نشان می دهد،در مواردی که کودکان می خواهند مطالبی را به یادبیاورند،مفاهیمی را که آموخته اند،مبنا قرار می دهند و ایده های نو را بر اساس الگوهای فکری خود پردازش می نمایند(فیشر،۲۰۰۱؛ ترجمه صفایی مقدم،۱۳۸۵). بنابراین اولین دغدغه برنامه ریزی درسی کودکان باید این باشد که چطوری می توانند بهترین مطالب و مفاهیم را در غالب آسانترین و لذت بخش ترین روش به کودکان آموزش دهند .
یکی از مهارت­های جریانات شناختی،فراشناخت است که اولین بار توسط جان فلاول[۱](۱۹۷۶) مطرح شد. از نظر او فراشناخت به دانش شخص در مورد جریان های شناختی خود او مربوط می شود و شامل به عمل درآوردن،منظم کردن و هماهنگ کردن این جریان هاست. پس آگاهی فراشناختی به معنای شناختن خود به عنوان یک موجود تفکر کننده است. این آگاهی نقش مهمی در دقت،حل مساله،کنترل خود،خودآموزی و تغییر رفتار دارد. دانش آموزان نیز با رشد خود مهارت­هایی را برای
سنجش خویش از نظر فهمیدن،مدت زمان لازم برای مطالعه یک موضوع،سازماندهی برنامه یادگیری و دستیابی به شیوه­های موثر و مناسب آموختن،فرار می گیرند(فارغ،۱۳۷۷).
توانایی­های فراشناختی آن طور که براون[۲] و همکاران(۲۰۰۳)مطالعه کرده اند در سنین پنج تا هفت سالگی بروز می کند و در سال­های بعد گسترش می یابد،بنابراین از همان سال­های پیش دبستانی می توان استراتژی­های متناسب فراشناختی را به آنان آموزش داد(فخاری زاده­،۱۳۸۳).
پژوهش­های مولی[۳] و همکاران(۱۹۹۲)مؤید این نظریه است که نه تنها آموختن دانش بلکه همچنین آموختن چگونگی استفاده از استراتژی­های شناختی در یادگیری اهمیت بسیاری دارد.
متأسفانه چگونگی استفاده از این استراتژی معمولاً به شاگردان آموخته نمی­شود. دانش آموزان نه تنها چگونگی و موقعیت مناسب برای استفاده از استراتژی­های فراشناختی را یاد نگرفته­اند،بلکه عموماً اطلاعی از این استراتژی­ها نیز ندارند. پژوهش­های الیس[۴](۱۹۸۳)نشان می دهد،که آموزش این استراتژی ها تأثیر عظیمی بر تعمیم و کاربرد آموخته ها در محیط های طبیعی به جای می گذارد. تکنیک فراشناختی به خودآموزی به طوری که بیکر و وینستون[۵](۱۹۸۶)توضیح داده اند در یادگیری هنر و نویسندگی نیز کاملاً کارایی دارد(لطف آبادی،۱۳۷۳).
فعالیت های عالی ذهنی وقتی شروع می شود که تصویری از جهان پیرامون در ذهن کودک ایجاد شود. یعنی کودک بتواند خصوصیاتی از محرک ها را انتزاع کند و آن ها را با تجربه پیشین بسنجد و عناصر غیر ضروری را کنار بزند و امکان شناخت دقیق تر فراهم شود. و در طی این مراحل به تجسم و باز آفرینی جهان خارج بپردازد(عباسی،۱۳۸۵).
بر اساس نظر جانسون ومایکل باست(۱۹۶۷)در تعدادی از کودکان دشواری فهم روابط عددی از سال ها ی اول زندگی شروع می شود. توانایی شمارش،درک واحد به واحد کمیت ها،جور کردن،سوا کردن،مقایسه ی اعداد،همگی به تجارب کودک و دست ورزی اشیاء وابسته است(رخشان،۱۳۶۷؛ نقل از کهن صدق،۱۳۷۶). بنابراین چگونگی آشنایی کودک و روشی که به او آموزش داده می شود،می تواند نقش بسیار حیاتی در میزان دقت،یادگیری در سطوح بالاتر و یاد آوری داشته باشد .
سیستم هایی که موسیقی باعث تقویت آن ها می شود مانند: سیستم حواس پنج گانه،تمرکز،درک،احساس و سیستم حرکتی،در واقع نیروهای محرکی هستند که پشت قدرت یادگیری نهفته هستند. این به این معنی نیست که بدون موسیقی افراد نمی توانند مطالب را یاد بگیرند،بلکه یادگیری به همراه موسیقی امکان توسعه سیستم های مغز را که هیچکدام به خاطر طبیعت خود امکان سنجش را ندارند،فراهم می‏آورند(جنسن،۲۰۰۴؛ترجمه عمرانی گرگری،۱۳۸۶).
گاردنر[۶](۱۹۸۳-۱۹۹۶)با بهره گرفتن از معیارهای دقیق خود هشت هوش متمایز را شناسایی کرده است:
زبانی[۷]،منطقی- ریاضی[۸]،فضایی[۹]،موسیقی[۱۰]،بدنی – جنبشی[۱۱]،بین فردی[۱۲]،درون فردی[۱۳] و طبیعت گر[۱۴]. بر طبق نظریه وی(۱۹۹۱)مردم از طریق زبان،تحلیل منطقی – ریاضی،بازنمایی فضایی،موسیقی، حرکت های بدنی ،درک خود و دیگران و نزدیکی با طبیعت با دنیای خود آشنا می شوند. وی با نظام آموزشی به مخالفت برمی خیزد و اظهار می دارد که به جای تاکید بر شیوه های سنتی زبانی و منطقی – ریاضی باید مواد درسی به گونه ای ارائه شود که انواع شیوه های یادگیری را دربرگیرند و به جای شیوه ی سنتی مداد – کاغذی،ابزارهای مختلفی برای ارزیابی طراحی شوند(هافمن وهمکاران ۱۹۹۷؛ترجمه بحیرائی،۱۳۷۸).
آنچه مسلم است انسان با تواناییهای متفاوت پا به عرصه حیات می گذارد و در طول فرایند رشد با فراهم بودن زمینه،تواناییها شناخته می شوند و استعدادها بروز می کنند،هدف های گوناگونی از آموزش های متفاوت در دوره های ابتدایی،راهنمایی و ارائه دروس مختلف وجود دارد که شاید بتوانیم بگوئیم فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای بروز استعدادها،توانایی ها و به کارگیری این توانائیها در جنبه های متفاوت زندگی یکی از مهمترین این اهداف می باشد(جهانی،۱۳۸۴).
از جمع بندی مطالعاتی که در این راستا به عمل آمده است با ورود آموزش مواد متفاوت از جمله آموزش غیرتخصصی موسیقی در کنار سایر دروس می توان گامی در جهت رسیدن به تعلیم و تربیت موفق برداشت و در راستای عمل به اهداف آموزش و پرورش زمینه مساعد برای رشد دانش آموزان را در جنبه های متفاوت فراهم ساخت.
با این حال این سوال مطرح است که اگر شواهد محکمی از ارزش موسیقی در آموزش حمایت می‏کنند،پس چرا از گنجاندن درس موسیقی در دوره تحصیلی حمایت نمی‏شود؟ اریک جنسن(۲۰۰۴؛ترجمه عمرانی گرگری،۱۳۸۶)پژوهشگر و عصب شناس معروف علت این امر را به عوامل زیر نسبت می‏دهد،اول اینکه خیلی از معلمان به قدر کافی در مورد مکانیزم مغز و یادگیری نمی‏دانند تا بتوانند در مورد ارزش موسیقی و روش تأثیر آن بر روی جسم بیندیشند. دوم اینکه اغلب معلمان زمینه و سابقه موسیقیایی نداشته و به همین دلیل تمایل کافی برای گنجاندن موسیقی در دوره تحصیلی ندا‏رند. دلیل سوم این است که معلمان و محصلان به خاطر حجم دروس دیگر محدودیت زمانی دارند . چهارم اینکه دست اندرکاران تصمیم گیری،در مورد برنامه درسی به نمرات درسی اهمیت بیشتری می‏دهند. ولی واقعیت این است که موسیقی فقط مکمل درس دیگر نیست،بلکه تلفیق موسیقی در دوره های تحصیلی به خاطر تأثیر بلند مدت آن بر روی محصلان و تقویت و پرورش مغز آنها،و در نهایت پرورش شهروندان بهتر برای آینده است.
بنابراین هدف از درس موسیقی تربیت هنرمند حرفه ای نیست بلکه وسیله ای است تا دانش آموزان توانایی های خود را بشناسند،بیاموزند که حواس خود را چگونه برای شناخت محیط به کار ببرند و از این طریق با شناخت و کاربرد صحیح حواس خود،دقت و تمرکز خود را توسعه دهند تا زمینه ای مناسب برای بروز استعدادهای خود بیابند.
۱-۱ .بیان مسأله
امروزه اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش در دوره دبستان بیش از گذشته مورد نظر است . افزایش روز افزون متقاضیان آموزش‏های این دوره،نیاز والدین شاغل و نیاز جامعه ضرورت تهیه برنامه های کیفی و غنی را در این دوره نشان می‏دهد. تحقیقات انجام شده در سال‏های اخیر،نشان دهنده تأثیر برنامه‏های غنی و برنامه ریزی آموزشی و درسی مطلوب،برای گروه‏های سنی مختلف کودکان این دوره است. مهمتر اینکه نتایج تحقیقات موید سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش بهتر و برنامه‏های کیفی به علت کسب موفقیت‏های بیشتر کودکان در سال‏های تحصیلی بعد از گذرانیدن دوره دبستان است(مفیدی،۱۳۸۶).
یقیناً یکی از ابزارهایی که می‏توان از اثرات مفید و بلند مدت آن در تعلیم و تربیت کودکان سود جست،هنر موسیقی است. امروزه تحقیقات زیادی در دنیا وجود دارد که اثر آموزش موسیقی را بر جنبه‏های مختلف هوش و یادگیری تأیید می‏کند.
تأثیر موسیقی بر هوش فضایی(راشر،۱۹۹۹،کاستاجومی،۱۹۹۹،هتلند ۲۰۰۰)،برتوانایی خواندن (باتزلاف،۲۰۰۰)،برحافظه کلامی(هو،چین،چان،۲۰۰۳)،بر پیشرفت تحصیلی(هاچیز،اکانل،۲۰۰۵،راشر ،۲۰۰۵،راشر،راشر،۲۰۰۹)و بر پیشرفت در ریاضیات کودکان(جیوکگان ومیتچل مور،۱۹۹۶،گرازیانوو همکاران،۱۹۹۹،وان،۲۰۰۰،جانسون ومموت،۲۰۰۶،گوزا سیس و همکاران،۲۰۰۷،هریس،۲۰۰۷)از جمله این مورد است(به نقل ازقاسم تبار،۱۳۸۹).
براساس مطالعه وضعیت افت تحصیلی مناطق ۲۰ گانه تهران که مرکز کشور بوده و از امکانات آموزشی بالاتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار بوده است میزان افت تحصیلی در حد بالایی قرار دارد. حداقل میزان افت تحصیلی در سالهای ۸۳-۷۷ به ترتیب از اول راهنمایی به سوم راهنمایی برابر با ۵،۹،۱۱ و حداکثر برابر با ۵/۱۷،۲۴،۳۷ درصد بوده است(جهانی،۱۳۸۴؛ نقل از رضایی،۱۳۸۸).
از سوی دیگر باید توجه کرد که نیازها و انتظارات مختلف انسان ها برخاسته از مسایل اجتماعی روز است و هر انسانی هم به لحاظ طبیعت خود و هم از لحاظ اجتماعی که در آن زندگی می کند پیوسته در حال تغییر و تحول است پس نیازها و انتظارات وی نیز مدام متنوع و متعدد می شود. مهم­ترین نیاز بعد از نیازهای فیزیولوژیک هر انسان آموزش و پرورش وی است،پس نظام آموزش و پرورش هر کشور بایستی براساس نیازهای جامعه و طبقه بندی منطقی حوزه تربیتی و یافته های روانشناسی اهداف و مواد درسی مراحل مختلف آموزشی را تعیین کرده و نیازهای روز را با راه حل های دیروز پاسخ نگوید. متأسفانه در کشور ما مواد درسی دوره های مختلف آموزشی خصوصاً مقطع دبستان در طی چندین دهه اخیر تغییر چشم گیری در این راستا نیافته اند،و این در حالیست که آموزش و پرورش امروز جهان در جهت رشد و ارتقاء همه جانبه استعدادها گام برداشته و تنها به محفوظات صرف وقت نمی گذارد و دانش کاربردی را به کودکان  می آموزد و آموزش را بر روی تمامی ابعاد شناختی،عاطفی و حرکتی متمرکز می­نماید(فردوسی،۱۳۸۰).
در زمینه روان شناسی موسیقی پژوهش های بسیاری انجام گردیده است که شامل پژوهش ها و ارزیابی های عصب شناسی و فیزیولوژیک بنیادی زیستی،درک موسیقی،مطالعات سو برتری نیمکره ای،مطالعات مربوط به شنوایی و مطالعات روانی – فیزیکی،مکانیزم های ادراک شنوایی،مطالعات روان شناسی اجتماعی،جنبه های زیباشناختی و عاطفی گوش دادن به موسیقی – تحلیل رفتاری یادگیری موسیقی و مطالعات کاربردی این حوزه ها در درمان،آموزش و غیره می شود(روان روشن،۱۳۷۸).
یادگیری نواختن یکی از آلات موسیقی به دانش آموزان کمک می کند که در زمینه های حسی،روحی،ذهنی و جامعه شناسی توانایی های خود را گسترش بخشد. تمرینات موسیقی یاری رسان حافظه،افزایش دهنده تمرکز و پیشرفت دید و بینایی و تیزی شنوایی است و یادگیری نوازندگی یک ساز به طور مستمر باعث توسعه قوای ذهنی،فکر و تأثیرگذاری بر نظام جریان عصبی می شود(انصاری مقدم،۱۳۷۲).
کودکانی که آموزش های موسیقی دریافت می کنند پیشرفت های قابل ملاحظه ای در گوش دادن،صحبت کردن،خواندن و مهارت های نوشتاری،تمرکز نسبت به سایر دانش آموزان می یابند و در ریاضیات و تاریخ نیز از دیگر دانش آموزان پیشرفته ترند(مالستو،۲۰۰۱؛نقل از رضایی،۱۳۸۸).
جستجو و مطالعه پژوهش های گذشته های دور تا به حال بی شک تأثیر موسیقی در جنبه های متفاوت زندگی بشر را به صورت کلی نشان می دهد اما آنچه مسلم است این است که مطالعه کلی ومحدود پاسخ گوی نیازهای گسترده ما انسانها نیست،بنابراین پژوهشگربادرک اهمیت والای توانمندی های بشر به دنبال تأثیرآموزش موسیقی براین توانمندی ها با انتخاب حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس سعی درتخصصی کردن بررسی علم موسیقی و هنرموسیقی وتأثیر آن برتوانایی ذهنی دارد.
مطالعات انجام شده در زمینه موسیقی درداخل ایران محدود می باشد ومطالعات انجام شده خارج از کشورنیز خاص آنهاست وبیشتردرکشورهایی انجام شده که پیش زمینه موسیقی کودکان آنها ازنظر شنیداری با کودکان ایرانی متفاوت است واین تفاوت از اختلافات جزئی وکلی اجزای تشکیل دهنده موسیقی(ازجمله ریتم،فواصل صوتی،یک صدایی یاچندصدایی بودن و…)ناشی می شود از این رو پژوهشگر درنظرداردارتباط بین آموزش موسیقی ورشدشناختی(با۳متغیر حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس)کودکان ایرانی رابررسی نمایدکه می تواند با نتایج پژوهش های کشورهای دارای  بافت متفاوت،تفاوت داشته ومقایسه شود .
در پژوهش حاضر حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس به عنوان توانایی های ذهنی مهم دریک فرد مدنظر می باشد،در مطالعه پژوهشهای قبلی روی تعامل بین مغز و موسیقی متغیرهای متفاوت وگوناگونی دیده نمی شود،وتاثیر پذیری توانایی های فضایی – زمانی  بیشترارزیابی شده است وسایر جنبه های شناخت و توانایی ذهنی کمتر مدنظر قرارگرفته است. بنابراین باتوجه به فرایندهای چندجانبه شناخت وتوانایی ذهنی،پژوهشگر برای پاسخ به این سؤال که آیا آموزش موسیقی بردیگرفرایندهای ذهنی تاثیردارد سه متغیر بالا را انتخاب نموده است. هدف ازانجام این پژوهش بررسی ارتباط بین آموزش موسیقی وتوانایی ذهنی فرد می باشد برای استفاده از توانمندی های ذهنی هرفرد درموقعیت های متفاوت یاد گیری و…است.
بنابراین حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس بعنوان متغیرهای وابسته پژوهش مدنظر هستندو در دوگروه موسیقی آموخته وموسیقی نیاموخته موردمطالعه ومقایسه قرار می گیرند.آموزش موسیقی بعنوان متغیرمستقل مدنظر می باشد و متغیر هوش بعنوان عاملی تاثیرگذار کنترل می شود. نکته قابل ذکرآن است که پژوهش های قبل(درداخل وخارج از ایران)بیشتر از نوع آزمایشی بوده اند یعنی آزمودنی ها در فرایند پژوهش تحت آموزش موسیقی قرار گرفتند اما درپژوهش حاضر نمونه موسیقی آموخته،کودکان ۱۰ و۱۱ ساله ای خواهند بودکه تحت آموزش موسیقی ازقبل دریکی از مراکز آموزش موسیقی قرار گرفته اند و مهارت نسبی درنواختن یکی از آلات موسیقی ارف” دارند.
در پژوهشی که برروی بیش از سیزده هزار دانش آموز در ۴۲ مدرسه به عمل آمد جریان پیشرفت فرایند خواندن با کمک موسیقی مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شد(ائی سی،۲۰۰۰؛ نقل از رضایی،۱۳۸۸).
قاسم تبار(۱۳۸۹)در تحقیقی به این نتیجه رسید که آموزش موسیقی ارف در یادگیری مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش دبستانی،تأثیرگذار است.
بررسی توانائی استدلال فضایی دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته نشان می دهد که توانایی دانش آموزان ۱۲ ساله دختر و پسر موسیقی آموخته بسیار بالاتر از موسیقی نیاموخته است(فردوسی،۱۳۸۰).
درپژوهشی دیگر تأثیر موسیقی بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی سقزدرسال تحصیلی۸۶-۸۵ بررسی و ثابت شد(فتحی،۱۳۸۶).
در مطالعاتی در خارج از ایران اثر شرکت فعال در فعالیت های موسیقی را بر جنبه های شناختی کودکان بررسی کردند. در مطالعه کوستا- جیومی[۱۵](۱۹۹۹)نیز امتیاز توانایی فضایی کودکان سه ساله ای که دو سال آموزش خصوصی موسیقی دیده بودند نسبت به گروه کنترل،به طور معنی داری افزایش یافته بود مالاری[۱۶] و فیبریک[۱۷](۲۰۰۱)و راشر و همکاران(۲۰۰۰)در مورد کودکان سه تا پنچ ساله به نتایج مشابهی دست یافتند. گاردینر[۱۸]،فاکس[۱۹]،نولز[۲۰]،تفری[۲۱](۲۰۰۲)به کودکان کلاس های اول و دوم دبستان،هفت ماه موسیقی و هنرهای بصری آموزش دادند و پس از طی این دوره،گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل در آزمون های استاندارد شده ریاضی امتیازهای بالاتری کسب کرد(قاسم تبار،۱۳۸۹).
در پروژه­ای به نام پروژه صفر،یک روانشناس و یک پژوهشگر با همکاری هم بر روی بچه­های دبیرستانی دریافتند هنگامی که بچه ها درس موسیقی کلیدی[۲۲] می گیرند برای چندین ماه یا سال عمل آنها در تست های استدلال فضایی رو به رشد می رود در حالیکه این تعلیمات تا دو سال ادامه یابد.
برای تأیید در دو مرحله در روی پروژه صفر کار شد در مرحله اول بیشتر از دو هزار دانش آموز در ۳۱ مطالعه شرکت کردند،عده ای فقط به انواع موسیقی گوش می کردند،عده ای در سکوت بودند و عده ای در تمرینات آرام بخش به سر می بردند. بعد از گرفتن تست های استدلال فضایی از آنها بهترین نتیجه مربوط به آنهایی بود که به موسیقی گوش داده بودند(هتلند،۲۰۰۴).
راشر و همکاران(۱۹۹۷)در مطالعه ای نشان دادند که توانایی استدلال فضایی کودکان سه ساله ای که شش ماه،هفته ای دوبار و هر جلسه به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه آموزش خصوصی کیبورد می دیدند و نیز هر روز به مدت ۳۰ دقیقه در گروه های آواز شرکت می کردند،نسبت به سه گروه کنترل،افزایش قابل توجهی داشته است.
براساس بررسی های بعمل آمده، پژوهش های متفاوت روی موسیقی و تأثیر آن بر توانائیهای انسان، در خارج کشور بسیار بیشتر از ایران انجام شده،اما این پژوهش ها خاص خود آنهاست و موسیقی در میان آنها رواج دارد ولی در کشور ما در سیستم آموزش و پرورش موسیقی جایی ندارد و کمتر به آن پرداخته شده است،هر چند لزوم آن به عنوان یک درس ضروری به نظر می رسد.
همان طور که مشاهده شد،مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است بیشتر تعامل بین موسیقی و مغز تأثیرپذیری توانایی های فضایی – زمانی را ارزیابی کرده و سایر جنبه های شناخت و توانایی ذهنی کمتر مدنظر قرار گرفته است،با توجه به فرایندهای چند جانبه ای که حین یادگیری موسیقی به وقوع می پیوندند،این سوال مطرح می شود که آیا آموزش موسیقی بر دیگر فرایندهای ذهنی نیز تأثیر دارد؟ با توجه به هم پوشی نواحی مربوط به توانایی کلامی قشر مغز(BA22 و ناحیه ورنیکه[۲۳])بخش هایی از قشر تمپورال[۲۴] که در موسیقی دانان حرفه ای به طور اختصاصی در طول فرآیندهای موسیقیایی فعالیت می کند(لوتز[۲۵]،۲۰۰۳؛ نقل از میربها،۱۳۸۲). یکی از اهداف این پژوهش بررسی ارتباط بین آموزش موسیقی و توانایی های کلامی و عملی فرد می باشد.
پژوهشگر با انتخاب حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس دانش آموزان که از توانایی های بسیار مورد نظر در طول تحصیل می باشد،به دنبال بررسی یک آموزش مهم و تأثیر آن بر جنبه های  توانایی های متفاوت افراد،می باشد. بدین شکل آموزش علمی موسیقی بر روی دانش آموزان علاوه بر پرورش هنر،تأثیرات شناختی آن نیز برای جامعه آموزش وپرورش و والدین ملموس تر نیز خواهد شد.
همانطور که در پژوهش ها مطرح شد اکثر تحقیقات در این زمینه آزمایشی بوده است و تأثیر پخش و گوش دادن موسیقی و یا آموزش کوتاه مدت آن برای گروه آزمایشی مدنظر بوده است،ولی در این پژوهش برای رسیدن به تأثیرات آموزشی موسیقی به انتخاب افرادی برای گروه آزمایشی،پرداخته می شود،که خود ۲ سال آموزش موسیقی دیده اند،یعنی کسانی که خود قادر به نواختن یکی از آلات موسیقی هستند و این مساله می تواند این پژوهش را متفاوت از پژوهش های قبلی نشان دهد.
با توجه به این که توانایی نواختن موسیقی توسط کودکان بطور مداوم،حداقل ۲سال و به شیوه آموزش ارف مخصوص کودکان یکی از ملاک های پژوهشگر می باشد. بنابراین توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکز حواس در دو گروه موسیقی آموخته و نیاموخته به عنوان سه متغیر مورد نظر پژوهشگر مورد بررسی قرار می گیرد.چون این دو،از توانایی های مهم برای بسیاری از مهارتهای درسی وزندگی می باشند و بالا بردن آنها با آموزش های متفاوت ضروری است و نیز کمتر به آنها پرداخته شده است. موسیقی به عنوان متغیری ثابت که می تواند این سه را بالا ببرد،مدنظر قرار گرفته شده است. بنابراین سؤال پژوهش حاضر عیارت است از: آیا حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس در کودکان ۱۰ و۱۱ ساله موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت دارد؟
[۱]– John  Flavell
[۲]– Brown
[۳]– Moley
[۴]– Ellis
[۵]– Baker and Winstion
[۶]– Gardner
[۷]– Linguistic
[۸]– Logical- Mathematical
[۹]– Spatial
[۱۰]– Musical
[۱۱]– Bodily-Kinesthetic
[۱۲]– Inter personal
[۱۳]– Inter a personal
[۱۴]– Naturalistic
[۱۵]– Costa-Giomi
[۱۶]– Mallary
[۱۷]– Phibrick
[۱۸]– Gardiner
[۱۹]– Fox
[۲۰]– Knowles
[۲۱]– Teffery
[۲۲]– Keyboard
[۲۳]– BA22 and Vrnyk·h area
[۲۴]-Temporal cortex
[۲۵]– Loterz
تعداد صفحه : ۱۸۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.