دانلود پایان نامه:مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان از بازارهای محلی

 دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان  از بازارهای محلی (مطالعه موردی :یکشنبه بازار شهرستان صومعه سرا)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

  دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‏نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

 

عنوان

مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان

 از بازارهای محلی

(مطالعه موردی :یکشنبه بازار شهرستان صومعه سرا)

 

استاد راهنما:

دکتر رضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر رضا هاشمی

دی ماه ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

 

چکیده…………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………۱

فصل اول:کلیات پژوهش

 • . مقدمه…….……………. ………………………………………………………………………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………..۳
 • . بیان مسئله……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………….……………………………..۴
 • . اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………۵
  • . وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
 • . فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
 • . قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
  • . قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………..…..……………………..۷

۱-۵-۲٫ قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….۷

 • . قلمرو مکانی……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..………………………………..۷
 • . مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
 • . تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………….. ……………………………………………………………………….……………………………۹

۱-۷-۱٫ تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ۹

۱-۷-۱-۱ . فرهنگ محلی…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………....………………….۹

۱-۷-۱-۲ . ارزش ادراک شده………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..……………………. ۹

۱-۷-۱-۳ . رضایتمندی مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….۹

۱-۷-۲ . تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………….……..……………………………………………… ۱۰

۱-۷-۲-۱ . فرهنگ محلی………………………………………..…….……………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………..۱۰

۱-۷-۲-۲٫ ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………… …………………...……………….…….………………………… ۱۰

۱-۷-۲-۳٫ رضایتمندی مشتری…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………..…..……………………….. ۱۰

 

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

 

۲-۱٫ مقدمه……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲٫ مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۱ . رضایت مشتری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..۱۳

۲-۲-۲ . ارزش ادراک شده…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۲-۱ . مدل ابعاد کلیدی ارزش (شس)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۲-۳ . فرهنگ محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….۱۸

۲-۲-۳-۱٫ فرهنگ…………………….……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………۲۰

۲-۲-۳-۱-۱٫ ویژگی های فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. ۲۰

۲-۲-۳-۱-۲ . اجزای فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………………………… ۲۰

۲-۲-۳-۱-۳ . رویکردهای اتیک و امیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۳-۲ . بازارهای محلی…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۳-۲-۱ . عناصر اصلی اجتماع محلی………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۴ . شهرستان صومعه سرا…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………….۲۶

۲-۳ . پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………..۲۷

۲-۳-۱٫ پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..۲۷

۲-۳-۲ . پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………۳۰

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….۳۳

۳-۲٫ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………۳۳

۳-۳٫ جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………….۳۳

۳-۴٫ روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………۳۳

۳-۵٫ ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ها……………………………………………………………….………………………………………………………………………۳۴

۳-۶ . روایی و پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..۳۵

۳-۶-۱٫ روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….۳۵

۳-۶-۲٫ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………۳۵

۳-۷٫ روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..۳۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ . مقدمه.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………۳۸

۴-۲ . تجزیه و تحلیل آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۴-۲-۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۴-۲-۲ . توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۴-۲-۳٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۴-۲-۴٫ آمارهای توصیفی متغیر وابسته رضایتمندی مشتری………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۴-۲-۵٫ آمارهای توصیفی متغیر مستقل فرهنگ محلی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۲-۶ آمارهای توصیفی متغیر مستقل ارزش درک شده…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۴-۳ . نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۴-۳-۱٫ تحلیل عاملی تائیدی متغیر های مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………... ۴۵

۴-۳-۱-۱٫ تحلیل عاملی تائیدی متغیر های فرهنگ محلی و ارزش درک شده در حالت استاندارد. ۴۶

۴-۳-۱-۲٫ تحلیل عاملی تائیدی متغیر های فرهنگ محلی و ارزش درک شده در حالت معناداری. ۴۷

۴-۳-۱-۳٫ بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر )تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………. ۴۸

۴-۳-۱-۴ . بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر )تحقیق در حالت معناداری ………………………………………………………..۴۹

۴-۴٫ بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۵-۲٫ نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۵-۳٫ موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

پیوست (الف) خروجی نرم افزار SPSS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

پیوست (ب) پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول ۲-۱٫ رابطه ارزش ادراک شده مشتری ورضایتمندی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

جدول ۳-۱٫ جامعه آماری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

جدول ۳-۲٫ ارتباط سوالات با هر یک از متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

جدول ۳-۳٫ ضرایب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………………۴۱

جدول ۴-۴٫ آمارهای توصیفی رضایتمندی مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

جدول ۴-۵٫ آمارهای توصیفی فرهنگ محلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

جدول ۴-۶٫ آمارهای توصیفی ارزش درک شده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

جدول ۴-۷٫ ضرایب همبستگی پیرسون متغیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده………………………………………………. ۵۰

جدول ۴-۸٫ ضرایب همبستگی پیرسون متغیر ارزش درک شده و رضایتمندی……………………………………………………. ۵۱

جدول ۴-۹٫ ضرایب همبستگی پیرسون متغیر فرهنگ محلی و رضایتمندی…………………………………………………………….. ۵۲

جدول ۴-۱۰٫ضریب رگرسیون چند گانه ارزش درک شده و فرهنگ محلی با رضایتمندی مشتری ۵۳

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

 

(۴-۱) متغیر رضایتمندی مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

(۴-۲)  متغیر  فرهنگ محلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

(۴-۳) متغیر ارزش درک شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                    صفحه

 

(۱-۱)مدل مفهومی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۸

(۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………… ۳۹

(۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………………………. ۴۰

(۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی …………………………………………………………۴۱

(۴-۴) تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مستقل در حالت استاندارد ……………………………………………….. ۴۶

(۴-۵) تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مستقل در حالت معناداری ………………………………………………….۴۷

(۴-۶) تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد ……………………………………………………….. ۴۸

(۴-۷) تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت  معناداری  ………………………………………………………۴۹

 

چکیده

 رشد و توسعه اقتصاد روستایی بعنوان یکی از اجزائ مهم اقتصادی در تمامی کشورما مورد توجه است. بالطبع یکی از راه های توسعه اقتصاد روستایی توجه به بازارهای روستایی و مشتریان آنها است که می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی ، افزایش در سرانه در آمد خانوارهای روستایی را نیز بهمراه داشته باشد . رسیدن به این مهم  مستلزم انجام پژوهش و تحقیقات مرتبط با بازارهای محلی بصورت علمی است .در این بین  تنوع و گوناگونی فرهنگی در میان مردم کشور  به لحاظ وجود اقلیمهای متفاوت ، نقش تاثیر گذاری را در این تحقیقات دارد لذا در این پژوهش که با عنوان مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان بازارهای محلی (مطالعه موردی:یکشنبه بازار صومعه سرا) است ، به بررسی فرهنگ محلی و ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتریان بازارهای محلی پرداخته شد ، که در این راستا تعداد ۴ فرضیه نیز شکل گرفت . نتایج این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نوع داده ها توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نظر بوسیله پرسشنامه ی توزیع شده در بین مشتریان یکشنبه بازار صومعه سرا جمع آوری گردید.حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی (جدول مورگان) تعداد ۳۸۱ نمونه محاسبه شد و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار های  SPSS و LISREL  انجام گرفت ،بطوریکه نتایج آن با استخراج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره جهت اثبات روابط بین متغیرها به  اثبات تمامی فرضیه ها بشرح ذیل، منتج گردید :۱- فرهنگ محلی بر ارزش درک شده مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد ۲- ارزش­ درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.۳- فرهنگ محلی بر رضایتمندی مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.۴- فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی:فرهنگ محلی ،ارزش درک شده،رضایتمندی مشتری، بازار محلی ، مشتریان یکشنبه بازار محلی صومعه سرا

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

۱-۱٫ مقدمه

سازمان ها برای پاسخ گویی به نیازهای محیط ایجادشده اند. یکی ازمهم­ترین عوامل محیطی، مشتری است. اگرسازمان­ها بتوانند رضایت مشتریان راتامین، حفظ و یا افزایش دهند، به همان میزان موفق خواهند بود. ازاین رو سازمان های پیشرو ومتعالی همیشه به دنبال کسب اطمینان از رضایت مشتریان هستند(وایک[۱]،۱۹۹۶). درسال­های اخیر امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضارا فراهم کرده است، برای تولیدکنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است. درهر گوشه ازجهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی، فضای انحصاری را درهم می شکند، نگرش مشتری مداری وکسب رضایت مشتری، قانون کسب و کارتلقی شده وعدم رضایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است. بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت می گوید: ناراضی ترین مشتریان، مهمترین منبع عبرت ویادگیری برای سازمان ها هستند. بررسی ها نشان می دهد که مشتریان ناراضی درانتقال احساس خود به دیگران فعال تر و موفق تر عمل می کنند(شایگینگ[۲]،۲۰۱۱). رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری ازسازمان ها ست ودرتحقیقات متعدد به رابطه رضایت مشتری با ارتباط دهان به دهان ، وفاداری، تکرار خرید و افزایش سودآوری سازمان ها اشاره شده است (فرناندز گنزالس و پرادو[۳]، ۲۰۰۷). در روندهای کسب وکار جدید، به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان ها به خود اختصاص داده است و مدیران ارشد به خوبی می دانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کلان سازمان ، در گرو جلب رضایت مشتریان است(مهرداد علپور و همکاران[۴]،۲۰۱۱).


 

۱-۲ .بیان مسأله پژوهش

دراقتصاد جهانی، مشتریان بقای شرکت­ها را رقم می­زنند. شرکت­ها دیگر به انتظارات مشتریانشان بی تفاوت نیستندو تقریبا همه فعالیت­های خودرا متوجه رضایتمندی مشتری می­کنند چراکه تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. رضایت مشتری یکی از پایه­ای ترین مفاهیم ارزیابی است که درخیلی از کسب وکارها دنبال می­شود. توسعه رویکردی که در آن مشتری به عنوان یک دارایی ضروری شرکت به حساب آورده شود، نمایانگر وقوع انقلابی در بازاریابی است. چنین رویکردی منجر به برخورد متفاوت با طبقه های گوناگون مشتریان از نظر سطح سودآوری بلند مدت آن­ها برای شرکت خواهد شد. این رویکرد تنها مختصّ بازاریابی انبوه نیست بلکه بازاریابی شخصی را که از ویژگی های بازاریابی رابطه مند است نیزدر بر می­گیرد. امروزه، مشتریان در ادبیّات علمی بعنوان یک دارایی برای شرکت محسوب می شوند. رضایت مشتریان نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی موسسه است. مشتریان دائمی در برابر مواجهه با این اشتباهات اغماض بیشتری دارند، زیرا بدلیل تجربیات خوشایند قبلی، اشتباهات اندک سازمان را به راحتی نادیده می­گیرند و با بروز  هر گونه اشتباهات غیر عمدی به سمت رقبا نمی­روند. بنابراین عجیب نیست جلب رضایت مشتریان مهمترین وظیفه سازمان­ها و موسسات شده­است، چون این امر ارتباط مستقیمی با حفظ مشتری، سهم بازار و منافع سازمان دارد . تحقیقات نشان می­دهد ارزش مادام العمر یک مشتری، میزان متوسط خرید مشتری  ضرب در مدت زمانی است که تجارت می­تواند مشتری را حفظ کند(نوربخش و همکاران،۱۳۹۱). بر اساس تحقیقات انجام شده رضایت مشتری بر حفظ مشتریان و در نتیجه بر سودآوری و موفقیت شرکت در عرصه رقابت تاثیر گذار است. بنابر اظهار استونر و ادوارد در کتاب مدیریت، هزینه جذب یک مشتری جدید پنج برابر هزینه نگهداری یک مشتری قدیمی است و دیگر این­که اگر از همان آغاز به نیازهای مشتریان توجه نشود به کارگیری ابزار بهبود کیفیت منجر به تولید محصولات و خدماتی خواهد شد که کسی آن­ها را نمیخرد(استونر و ادوارد،۲۰۰۳). بیان مسئله یا وجود مشکل در این پژوهش با پیمایش در بازارمحلی بسیار نمایانگر است .بطوریکه فاصله و شکاف معناداری بین میزان سطح رضایتمندی افراد بومی و محلی با سایر مشتریان (غیر بومی) از کارکردهای این بازارها به چشم می خورد که توجه پژوهشگر رابه امکان وجود یک عامل (متغیر)جدای از متغیرهای شناخته شده در رضایتمندی مشتریان بسوی خود منعطف می کند.با بررسی و اخذ نظر از کارشناسان متخصص و تحقیق در میان سایر تحقیقات مشابه، وجود متغیر فرهنگ محلی مورد آزمون قرار خواهد گرفت. پژوهش حاضر بدنبال عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازارهای محلی است و می­کوشد متغیرهای ایجاد کننده رضایتمندی را شناسایی و معرفی کند.

 

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر به دو بخش کلی قابل تقسیم است .بازارهای محلی و شاخص و مدل اندازه گیری رضایتمندی مشتریان این بازارها . درحال حاضر متاسفانه با رشد چشمگیر واسطه­ها در بازار عرضه و تقاضا مواجه هستیم، این شیوه نادرست به بلوکه شدن سرمایه­ها می­انجامد، درحالی که برپایی بازارهای محلی در روزهای خاص هفته توسط تولیدکنندگان عرضه مستقیم کالارا درپی خواهد داشت و علاوه بر آزاد شدن سرمایه­ها و رونق تولید به اشتغال زایی نیز می­انجامد. متاسفانه نتوانسته ایم از پتانسیل بالای این قبیل بازارها استفاده کرده، علاوه بر عرضه هویت ایرانی به چرخه اقتصادی مناطق مختلف کشور کمک کنیم و به ایجاد فرصت­های شغلی برای جوانان هر شهر بپردازیم. بازارهای بومی و محلی هر شهر، گوشه ای از هویت و میراث اصیل اجدادی را به نمایش می­گذارند. از نگاه دیگر چنین بازارهایی فرصت مناسبی برای اشتغال زایی ایجاد می­کند. فرصتی طلایی که اغلب جوانان به دنبال آن هستند. در تحقق این امر مهم ضرورت کار کارشناسی منسجم و برنامه ریزی دقیق کاملاً احساس می­شود. اقتصاد روستایی نیازمند متنوع سازی است. این امر از آن جهت اهمیت دارد که روستاهای کشور ما عمدتا تنوع اندکی در مشاغل و در نتیجه منابع درآمدی خود دارند. از این رو ایجاد فعالیت­های اقتصادی جنبی و تلفیقی در بهبود وضعیت روستاها موثر خواهد بود. بازارهای محلی روستایی می­تواند پاسخی به این نیاز روستاها باشد. همچنین از کارکردهای مهم بازارهای محلی کمک به توسعه صنایع روستایی است که یکی از نیازهای ایجاد و طراحی آن­ها بازار و بازاریابی است که مهمترین فاکتور برای توسعه صنایع روستایی نیز می­باشد. یکی از شرایط لازم برای این کار بررسی نیازهای بازار در سطوح محلی، ناحیه ای و بین المللی است. از این رو با شناخت پتانسیل­های موجود در این نواحی می­توان با برنامه ریزی مناسب و آینده­نگری و همچنین شناخت و درک عوامل فرهنگی هر منطقه در جهت رونق و توسعه آنان گام برداشت. بنابراین اگر بازارهای محلی را شکوفا کنیم هزینه تولید کالاپایین می­آید، با حذف واسطه­ها سرمایه جذب تولید می­شود، کارگاه ها رونق می­گیرند و بهره­وری سرمایه و نیروی کار در اقتصاد کشور افزایش پیدا می­کند. مجموعه این اقدامات زمینه را برای عدالت و رشد اقتصادی فراهم خواهدکرد. تحقیقات و پژوهش­های بسیاری در زمینه ارزیابی رضایتمندی مشتری در کشورهای پیشرفته انجام گرفته­است .بر پایه این تحقیقات وسیع بود که شاخص رضایت مشتری سوئد در سال ۱۹۸۹ به عنوان اولین شاخص ملی رضایت مشتری ارائه گردید. این شاخص در ۱۳۰ کارخانه از ۳۲ صنعت مختلف در سوئد اجرا شده­است. از طرفی دیگردر سال ۱۹۹۲، شاخص رضایت مشتری در آلمان معرفی شد، این شاخص با مطالعه در ۵۲ صنعت مختلف درآلمان به اجرا درآمد. شاخص رضایت مشتری در آمریکا  در سال ۱۹۹۳ توسط فورنل پایه گذارشاخص رضایت در سوئد توسعه یافت. این شاخص برای هفت بخش اقتصادی، ۳۵ صنعت مختلف ودر بیش از ۲۰۰ کارخانه که درآمد مجموع آن­ها، نزدیک به ۴۰ درصدتولید ناخالص ملّی آمریکارا تشکیل می­داد، اجراگردید. شاخص رضایت مشتری در اروپا، ابتدا بوسیله سازمان کیفیت و مؤسسه مدیریت کیفیت در اروپا توسعه یافت و برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ و در بین ۱۱ کشوراروپائی مطرح گردید. البته در زمینه ایجاد و تعیین شاخص­های ملی، می­توان به اقداماتی درکشورهایی مانند دانمارک، اتریش، فرانسه، هلند، سوئیس، تایوان، نیوزیلند، کره جنوبی، مالزی، هنگ کنگ و روسیه اشاره نمود (صدقی ودیگران ۱۳۸۸). اگر چه مطالعاتی در زمینه ارائه مدل­های سنجش رضایتمندی در کشور انجام گرفته­است، لذا تمامی آن­ها بر پایه  مدل­هایی بوده که اکثر آ­ن­ها در سایر کشورها تدوین شده­است و تلاش­های انجام شده تاکنون کمتر منجر به ارائه مدل جدید و بومی در کشور شده­است.

 

۱-۳-۱٫ وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها

مطالعات زیادی در زمینه رضایت مشتری انجام شده که در بخش مرور ادبیات و سوابق به تعدادی از آن­ها اشاره شد، اما با توجه به بررسی­های بعمل آماده در بین پایان نامه­ها و مقالات انجام شده از طریق سایت­های دانشگاه های کشور و سایت پایگاه اطلاعات علمی و همچنین سایت­های معتبرIrandoc.com پایان نامه ای در مورد تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان از بازارهای محلی انجام نگردیده است. در این تحقیق به ارتباط بین مولفه­های تاثیرگذار و رضایت مشتری پرداخته شده­است و سیستم جامعی را معرفی می­نماید، که در نوع خود جدید بوده و تا بحال پژوهشی کامل و مشابه در این خصوص صورت نگرفته است. تحقیق حاضر از دو جنبه دارای نوآوری است. اول رضایتمندی مشتریان در بازار محلی و دیگر تاثیر فرهنگ محلی در رضایتمندی مشتریان. همان­گونه قبلا ذکر شد اگر چه بازارهای محلی در بعضی از پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن تحقیقات در زمینه رضایتمندی مشتریان در این بازاها جامع نبوده و از تئوری­های اثبات شده در مدل­های ارزیابی رضایتمندی مشتری استفاده نگردیده است. دیگر اینکه  فرهنگ مشتریان در پژوهش­های بازاریابی بیشتر بررسی شده و نقش آن نیز بر رضایتمندی مشتریان اثبات گردیده ­است، لذا گوناگونی و تنوع فرهنگی در درون یک فرهنگ که در این پژوهش با نام فرهنگ محلی معرفی می­شود، بر رضایتمندی مشتریان بررسی و ارزیابی نشده است. لذا می­توان ادعا کرد که در صورت درست بودن فرضیه­ها این پژوهش منتج به ارائه یک مدل در این زمینه باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۹۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***