دانلود پایان نامه:عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ (مورد مطالعه استان …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت داخلی

عنوان : عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

دانشگاه آزاداسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت بازرگانی      

گرایش: مدیریت داخلی

 

عنوان

عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه: استان گیلان)

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدایی

 

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا علیپور

تابستان۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                           صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه. ۲
۱-۲) بیان مساله. ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۴) سوالات پژوهش….. ۷
۱-۴-۱) سوالات اصلی پژوهش….. ۷
۱-۴-۲) سوالات فرعی پژوهش….. ۷
۱-۵) اهداف تحقیق.. ۷
۱-۵-۱) هدف اصلی… ۷
۱-۵-۲) اهداف فرعی… ۷
۱-۶) چارچوب نظری… ۸
۱-۷) فرضیات تحقیق.. ۱۰
۱-۸)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق: ۱۰
۱-۸-۱) تصویر ذهنی کشور مبدأ برند.. ۱۰
۱-۸-۲)  در دسترس بودن برند.. ۱۱
۱-۸-۳) کیفیت دریافت شده ۱۱
۱-۸-۴) آگاهی از نام برند/تداعی معانی… ۱۱
۱-۸-۵) وفاداری به برند.. ۱۲
۱-۸-۶) تصویر برند.. ۱۲
۱-۸-۷) آشنایی با برند.. ۱۲
۱-۷-۹) اعتبار کلی برند.. ۱۳
۱-۸) قلمرو تحقیق.. ۱۳
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی… ۱۳
۱-۸-۲) قلمرو مکانی… ۱۳
۱-۸-۳) قلمرو زمانی… ۱۳
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه. ۱۵
۲-۲) برند.. ۱۵
۲-۳) ارزش برند.. ۱۷
۲-۴) ویژگیهای برند.. ۱۸
۲-۵) رویکردهای مالی سنجش ارزش برند.. ۲۰
۲-۶) ارزش ویژه برند.. ۲۱
۲-۷) اعتماد برند.. ۲۳
۲-۸) اعتبار برند.. ۲۴
۲-۹) ارتباطات خاص برند.. ۲۵
۲-۱۰)  ادراک و برداشت برند عمومی… ۲۵
۲-۱۱) تعهدات و درگیری برند.. ۲۶
۲-۱۲) تصویر ذهنی از برند.. ۲۷
۲-۱۳) تصویر ذهنی از کشور مبداء برند.. ۲۷
۲-۱۴) وفاداری به برند.. ۳۰
۲-۱۵) رفتار مصرف کننده ۳۱
۲-۱۵-۱) تصمیم خرید.. ۳۲
۲-۱۶) تاثیر کیفیت ادراک شده بر رضایتمندی از برند.. ۳۳
۲-۱۷) تاثیر ارزش ادراک شده بر رضایتمندی از برند.. ۳۳
۲-۱۸) رضایتمندی از برند و تمایل به وفاداری… ۳۴
۲-۱۹) تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان.. ۳۴
۲-۲۰) نقش برند در حوزه خدمات…. ۳۶
۲-۲۱) پیشینه تحقیق.. ۳۸
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه. ۴۱
۳-۲) روش تحقیق.. ۴۱
۳-۳) جامعه و نمونه آماری… ۴۲
۳-۴) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ۴۲
۳-۴-۱) روش جمع آوری داده ها ۴۲
۳-۵) رواییو پایایی ابزار گردآوری داده ها ۴۳
۳-۵-۱) روایی ابزار گردآوری داده ها ۴۳
۳-۵-۲) پایایی ابزار گردآوری داده ها ۴۴
۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه. ۴۹
۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی… ۵۰
۴-۳) توصیف متغیر مستقل تحقیق.. ۵۴
۴-۳-۱) توصیف متغیر تصویر کشور مبداء برند.. ۵۴
۴-۴) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش….. ۵۵
۴-۴-۱) توصیف متغیر در دسترس بودن.. ۵۵
۴-۴-۲) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده ۵۶
۴-۴-۳) توصیف متغیر آگاهی برند.. ۵۷
۴-۴-۴) توصیف متغیر وفاداری برند.. ۵۸
۴-۴-۵) توصیف متغیر تصویر برند.. ۵۹
۴-۴-۶) توصیف متغیر آشنایی با برند.. ۶۰
۴-۵) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش….. ۶۱
۴-۵-۱) توصیف متغیر اعتبار کلی برند.. ۶۱
۴-۶) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق.. ۶۲
۴-۷) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش….. ۶۵
۴-۷-۱) مدل پژوهش تحقیق در حالت برآورد. ۶۵
۴-۷-۲) مدل پژوهش در حالت استاندارد. ۶۶
۴-۷-۳) مدل پژوهش  در حالت معنی داری… ۶۷
۴-۷-۴) مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد و معنی داری… ۶۸
۴-۷-۵) شاخصهای برازش مدل.. ۶۹
۴-۷-۶) آزمون فرضیه های پژوهش….. ۷۰
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و  پیشنهادات
۵-۱) مقدمه. ۷۶
۵-۲) نتیجه گیری بر اساس فرضیه های پژوهش….. ۷۶
۵-۳) پیشنهادات پژوهش….. ۷۷
۵-۵) محدودیتهای پژوهش….. ۷۹
منابع و مأخذ.. ۸۱
فهرست جداول
عنوان                                                                      صفحه
جدول ۳-۱) ضرایب آلفای کرونباخ.. ۴۵
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان.. ۵۰
جدول ۴-۲) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان.. ۵۱
جدول ۴-۳) توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان.. ۵۲
جدول ۴-۴) توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد پاسخگویان.. ۵۳
جدول۴-۵) توصیف تصویر کشور مبداء برند.. ۵۴
جدول۴- ۶) توصیف متغیر در دسترس بودن.. ۵۵
جدول۴- ۷) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده ۵۶
جدول۴- ۸) توصیف متغیر آگاهی برند.. ۵۷
جدول۴- ۹) توصیف متغیر وفاداری… ۵۸
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر تصویر برند.. ۵۹
جدول۴-۱۱) توصیف متغیر آشنایی با برند.. ۶۰
جدول۴-۱۲) توصیف متغیر اعتبار کلی برند.. ۶۱
جدول ۴-۱۳) نتایج تحلیل عاملی برای مدل اندازه گیری تحقیق.. ۶۴
جدول ۴-۱۴) شاخصهای برازش مدل پژوهش….. ۶۹
جدول ۴-۱۵) ضرایب مسیرها در حالت استاندارد و غیر استاندارد و مقدار معناداری… ۷۰
جدول ۴-۱۶) بررسی اثر مستقیم و  غیر مستقیم متغیرها بر اعتبار کلی برند.. ۷۱
فهرست نمودارها
عنوان                                                           صفحه
نمودار ۴-۱) هیستوگرام جنسیت پاسخگویان.. ۵۰
نمودار ۴-۲) هیستوگرام سن پاسخگویان.. ۵۱
نمودار ۴-۳) هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان.. ۵۲
نمودار ۴-۴) هیستوگرام میزان درآمد پاسخگویان.. ۵۳
نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر تصویر کشور مبداء برند.. ۵۴
نمودار۴-۶) هیستوگرام متغیر در دسترس بودن.. ۵۵
نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیر کیفیت ادراک شده ۵۶
نمودار۴-۸) هیستوگرام متغیر آگاهی برند.. ۵۷
نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر وفاداری… ۵۸
نمودار۴-۱۰) هیستوگرام متغیر تصویر برند.. ۵۹
نمودار۴-۱۱) هیستوگرام متغیر آشنایی با برند.. ۶۰
نمودار۴-۱۲) هیستوگرام متغیر اعتبار کلی برند.. ۶۱
نمودار ۴-۱۳) مدل مربوط به بار عاملی  سوالات پژوهش در حالت استاندارد. ۶۲
نمودار ۴-۱۴) مدل مربوط به آماره t در تحلیل عاملی سوالات پژوهش….. ۶۳
نمودار ۴-۱۵) مدل پژوهش در حالت برآورد. ۶۵
نمودار ۴-۱۶) مدل پژوهش در حالت استاندارد. ۶۶
نمودار ۴-۱۷) مدل پژوهش  در حالت معنی داری… ۶۷
نمودار ۴-۱۸) مدل ساختاری در حالت استاندارد. ۶۸
نمودار ۴-۱۹) مدل ساختاری در حالت معنی داری… ۶۸
فهرست اشکال
عنوان                                                                  صفحه
شکل ۱-۱) مدل آکر (۱۹۹۶). ۸
شکل ۱-۲) مدل مرادی و همکاران (۲۰۱۲). ۹
شکل ۱-۳) مدل مفهومی پژوهش….. ۹
شکل ۲-۱) فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده و مراحل فرایند انتخاب…. ۳۲

چکیده

برند یک ابزار مهم رابطه ای در مجموعه مدیریت ارتباط مشتری شرکت است. زیرا اعتبار برند به عنوان باور پذیری اطلاعات محصول موجود در یک برند تعریف می شود که مستلزم آن است که مصرف کنندگان ادراک نمایند که برند از توانایی (به عبارت دیگر، تخصص) و تمایل (یعنی، قابلیت اعتماد) برای تحویل مداوم آن چیزی که وعده داده شده برخوردار است. اعتبار یک برند، ریسک ادراک شده را کاهش می دهد، زیرا اعتماد مصرف کنندگان را در مورد ادعاهای محصول یک شرکت افزایش می دهد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر تلاش دارد تا به شناسایی عوامل موثر در افزایش اعتبار کلی برند در بین مصرف کنندگان تلفن های همراه و لپ تاپ برندهای اپل، سونی، سامسونگ بپردازد. در این راستا ۳۸۴ نفر از مصرف کنندگان وسایل الکترونیکی مذکور به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت نظرسنجی از افراد نمونه از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. بدین ترتیب که پس از طراحی و تائید روایی صوری و محتوایی آن از سوی اساتید و صاحبنظران، بطور آزمایشی در نمونه ای بالغ بر ۳۵ مصرف کننده توزیع و  پایایی با بهره گرفتن از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. پس از جمع آوری کل پرسشنامه‎های مذکور، داده های جمع آوری شده از طریق دو نرم افزار SPSS19 و  Lisrel 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج حاصل حاکی از تاثیر قابل توجه تصویرکشور مبداء برند بر ابعاد اعتبار برند بود. همچنین نقش میانجی گری متغیرهایی همچون کیفیت ادراک شده، وفاداری، تصویر برند و آشنایی با برند در رابطه بین تصویر کشورمبداء و اعتبار کلی برند نیز مورد تائید قرار گرفت.
واژگان کلیدی: برند، اعتبار برند، وفادرای برند، برند های تلفن همراه و لپ تاپ
 فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
در دنیا امروز بسیاری از شرکت ها بدنبال جلب توجه و نظر مشتریان خود هستند. یکی از راه های رسیدن به این هدف ایجاد تمایز است. بطور کلی شرکت ها می توانند محصولاتشان را با تمرکز بر ویژگیهای فیزیکی(مانند مزه، طرح و تناسب) و غیر فیزیکی(مانند قیمت، نام تجاری وکشور مبدا) محصولاتشان را از رقبا متمایز سازند (Zeugner-Roth et al, 2005).
یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول، برند معتبر است. در بسیاری از بازار ها، برند هویت ویژه ای برای یک محصول می آفریند و آن را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد. مشتری با خرید یک محصول برند باور دارد که در مقابل پول خود چیز با ارزشی در یافت کرده است.
از دیگر سو تصویر ذهنی کشور مبدا برند یک نشانه بیرونی مهم مرتبط با محصولات دارای نام تجاریست. مطالعات انجام گرفته این نکته را به اثبات رسانده که مصرف کنندگان در هنگام ارزیابی محصول به برچسب” ساخت” تکیه میکنند (Papadopoulos&Heslop, 1993). از این رو اگاهی و درک چگونگی ادراک تصویر ذهنی کشور مبدأ در بازار های هدف و اینکه چگونه مصرف کنندگان با آن ارتباط برقرار می‎کنند، از اهمیت خاصی در بازارهای رقابتی جهانی برخوردار است.
در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.
تعداد صفحه : ۱۱۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***