دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رفسنجان

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

رشته : حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

استاد راهنما:

دکتـر مهرداد رایجیان اصلی

استاد مشاور:

دکتـر امیر حمزه زینالی

 تابستان ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
                                                                                                         
چکیده  ………………………………………………………………………………………………………………….  ۱
           مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………….  ۲
۱ ـ بیان مسأله اساسی تحقیق  ……………………………………………………………………………………   ۲
۲ ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی …………………………………………………………… ۳                      ۳ ـ پیشینه و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………         ۴
۴ ـ اهداف تحقیق        ………….         ………………………………………………………………………………     ۴
۵ ـ سؤال­های تحقیق………………………………………………………………………………………………..   ۴
۶ ـ فرضیه‏های تحقیق   ………………………………………………………………………………………….    ۵
۷ ـ سازمان­دهی تحقیق  ………………………………………………………………………………………….    ۵
فصل اول: سیاست جنایی تقنینی درباره بزه فرار از خدمت  ……………………………………….           ۶                                                          مبحث اول: جرم انگاری بزه فرار از خدمت …………………………………………………………………….         ۸
گفتار اول: فلسفه و مبانی جرم انگاری ……………………………………………………………………………..……          ۹
الف ـ  مبنای جرم انگاری در شرایط عادی ……………………………………………………………………      ۹
ب ـ مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه    …………………………………………………………………..….            ۱۰
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاری برخی مصادیق فرار از خدمت……………………………………….. ۱۰
الف ـ جرم انگاری بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری………………………………….……           ۱۴
ب ـ برخی پیامد های جرم انگاری بدون ضرورت ………………………………….……………………  ۱۵       
۱ ـ افزایش رقم خاکستری بزهکاری…………………………………………………………………………..     ۱۵
۲ ـ تورم جمعیت کیفری زندان ها         …………………………………………………………………………………        ۱۶
۳ ـ بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت کیفری……………………………………………………………      ۱۶
گفتار سوم: گونه­های جرم انگاری………………….……………………………………………………………….... ۱۶
الف ـ جرم انگاری برای شرایط عادی………………………………………………………………………..     ۱۷
ب ـ جرم انگاری با کیفیات مشدده برای شرایط ویژه……………………………………………    ………  ۲۵
گفتارچهارم: استثناءهای جرم انگاری  ………………………………………………………………………………     ۳۶
الف ـ معاذیر موجه…………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
ب ـ واکنش به سوء استفاده از معاذیر موجه………………………………………………………………………..         ۳۷
مبحث دوم: نحوه پاسخ­دهی سیاست جنایی تقنینی به بزه فرار از خدمت …………………………….  ۳۹
گفتار اول: انواع پاسخ­دهی به بزه فرار از خدمت  ………………………………………………………………..      ۳۹
الف – پاسخ ­های سرکوبگر کیفری………………………………………………………………………………..   ۳۹
۱ـ طرد و حذف کامل بزهکار    ………………………………………………………………………………..   ۴۰
۲ـ سلب موقت آزادی بزهکار……………………………………………………………………………………..   ۴۵
۲ـ۱ـ تحدید کیفر سالب آزادی در رابطه با فرار از خدمت………………………………………………      ۴۷
۲ـ ۱ـ ۱ـ تعدیل در نحوه اجرای کیفر سالب آزادی         ……………………………………………………….      ۵۰
۲ـ۱ـ ۲ـ تعدیل از طریق کیفرهای موازی حبس…………………………………………………………….      ۵۲                 ب ـ پاسخ­های سرکوبگر غیرکیفری…………………………………………………………………………….. ۵۳
۱ـ تحریم­های اداری و انضباطی  ……………………………………………………………………………….    ۵۳
۱ـ۱ـ محرومیت­های سالب حقوق شغلی  …………………………………………………………………..      ۵۳
۱ـ۲ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد کارکنان وظیفه ………………………………………….         ۵۸
گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت…………   ۶۰                  الف ـ  مباشرت در فرار از خدمت        ………………………………………………………………………………     ۶۰
ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه………………………….        ۶۰
ج ـ معاونت در فرار از خدمت   ………………………………………………………………………………     ۶۱
دـ شروع به جرم         ………………………………………………………………………………………………………  ۶۲          گفتار سوم: جرم­زدایی و کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت………………………………………………        ۶۳
الف ـ مفهوم جرم­زدایی و انواع آن ……………………………………………………………………………..   ۶۳
ب ـ  مفهوم کیفرزدایی و انواع آن ………………………………………………………………………………   ۶۵
ج ـ جلوه­هایی از جرم زدایی و کیفرزدایی تقنینی در پاسخ های کیفری……………………………        ۶۶
۱ـ جرم­زدایی از فرار از خدمت نظامیان دوره ذخیره و احتیاط در زمان صلح         ………………….  ۶۶
۲ـ کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت کمتر از ۶۰ روز کارکنان وظیفه   ………………….  ۶۶
۳ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات ………………………………………………………       ۶۸
۴ ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تخفیف مجازات    ………………………………………………………       ۶۸
۵ ـ کیفرزدایی تقنینی در فرار با تجهیزات و حذف کیفیات مشدده  ………………………………          ۷۱
۶ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق شمول مقررات صلح بر زمان آتش بس………………………………        ۷۱
۷ ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تمایز بین کارکنان ثابت و وظیفه در پاسخ دهی………………….         ۷۲          دـ جلوه هایی از کیفرزدایی تقنینی در پاسخ های غیر کیفری         ………………………………………….         ۷۲
۱ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در محرومیت ها      ………………………………………….         ۷۲
۲ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در مقررات تجدید دوره…………………………………………       ۷۳
مبحث سوم: پیشگیری از بزه  فرار از خدمت…………………………………………………………………    ۷۴
گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظیفه……………………………………………………………..       ۷۵
الف- عوامل خطر برون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت         …………………………….. ۷۵
۱ـ عوامل خانوادگی     ………………………………………………………………………………………….    ۷۵       ۱ـ۱ـ متشنج بودن محیط خانواده       ………………………………………………………………………………     ۷۶
۱ـ۲ـ طلاق والدین ………………………………………………………………………………………………….   ۷۶
۱ـ۳ـ تأهل و مسائل عاطفی………………………………………………………………………………………..   ۷۶
۲- فقر فرهنگی ………………………………………………………………………………………………..        ۷۷
۳ـ ناتوانی جسمی و روانی…………………………………………………………………………………..        ۷۸
۴ـ کاهش عزّت نفس ………………………………………………………………………………………..         ۸۰
ب ـ عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت ………………………………….. ۸۱
۱ـ وجود خلأ در اوقات فراغت …………………………………………………………………………          ۸۱
۲ـ عدم انعطاف محیط سربازی ……………………………………………………………………………         ۸۲
۳ـ رفتار نامناسب فرماندهان………………………………………………………………………………..          ۸۳
۴ـ سودمند نبودن انجام  خدمت سربازی ………………………………………………………………          ۸۳
۵ـ شرایط اقلیمی و دوری محل خدمت از محل سکونت ……………………………………….. ۸۳
۶ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان ………………………………………….. ۸۴
۷ـ فقدان آموزش کافی   ……………………………………………………………………………………..        ۸۵
۸ـ نقش دوستان در محیط سربازی ……………………………………………………………………….         ۸۵
۹ـ طولانی بودن مدت خدمت سربازی…………………………………………………………………. ۸۶
۱۰ـ  تجدید دوره………………………………………………………………………………………………         ۸۷
ج ـ موقعیت های جرم زا در خصوص کارکنان وظیفه……………………………………………… ۸۷
۱ـ ضعف پلیس در شناسایی و دستگیری متهمین  ………………………………………………….. ۸
۲ـ معافیت برای ازدواج با معلولین…………………………………………………………………………                  ۸۸
۳ـ معافیت  فرزندان طلاق………………………………………………………………………………………….   ۸۹
۴ـ عدم نظارت بر کارگاه ها و محیط های شغلی ……………………………………………………          ۹۰
گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد کارکنان ثابت …………………………………………………………………………………  ۹۱
الف ـ عدم رضایت شغلی …………………………………………………………………………………..        ۹۱
ب ـ سوء مدیریت فرماندهان………………………………………………………………………………………   ۹۲
ج ـ حذف محرومیت از اشتغال در خصوص متخصصین مجرب…………………………………………     ۹۲
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی درباره بزه فرار از خدمت……………………………………. ۹۳
مبحث اول: جلوه­های کیفرزدایی قضایی در خصوص بزه فرار از خدمت……………………………..         ۹۴
گفتار اول: کیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق تعقیب ……………………………………………………………..      ۹۴        الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب در سال ۱۳۸۹ …………………………………….. ۹۵
ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب قبل از سال ۱۳۸۶   ………………………………….      ۹۵
گفتار دوم: کیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………       ۹۷
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات ……………………………………………       ۹۸
ب ـ ارزیابی از جهت نوع تعلیق تعیین شده        ……………………………………………………….      ۱۰۱
ج ـ ارزیابی از جهت مدت تعلیق اجرای مجازات ………………………………………………………   ۱۰۱
دـ ارزیابی از جهت آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق …………………………………………………….     ۱۰۳
گفتار سوم: کیفرزدایی قضایی از طریق منع و موقوفی تعقیب ………………………………………………….        ۱۰۵
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد موقوفی تعقیب         ………………………………………………………       ۱۰۵
ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد منع تعقیب ……………………………………………………………….     ۱۰۵
گفتار چهارم: کیفرزدایی قضایی از طریق استفاده از نهاد آزادی مشروط……………………………………..         ۱۰۷
الف ـ  ارزیابی از جهت تعیین شرایط آزادی مشروط……………………………………………………..     ۱۰۷
ب ـ ارزیابی از جهت مدت آزادی مشروط        …………………………………………………………………..      ۱۰۸
مبحث دوم: تناسب قضایی جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت……………………… ۱۱۰
گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداکثر و مجازاتهای معین و موازی  ………………….. ۱۱۰
الف ـ ارزیابی تناسب قضایی مجازات­های اصلی در سال ۱۳۷۹    ………………………………          ۱۱۴
ب- ارزیابی تناسب قضایی مجازات­های اصلی در سال ۱۳۸۹      ………………………………          ۱۱۴
گفتار دوم: تناسب قضایی مجازات از طریق تخفیف و تبدیل اختیاری       ………………………………          ۱۱۸
الف ـ ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل کیفر در سال ۱۳۷۹         ………………….. ۱۲۱
ب- ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل کیفر در سال ۱۳۸۹  ………………….  ۱۲۲
گفتار سوم: تناسب قضایی جرم و مجازات از طریق تشدید کیفر………………………………………………….         ۱۲۴
الف ـ  ارزیابی تناسب مجازات در تکرار جرم     ……………………………………………………….      ۱۲۷
ب ـ ارزیابی تناسب مجازات در تعدد جرم        ……………………………………………………….      ۱۳۲
ـ نتیجه­گیری و پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………..   ۱۳۶
ـ فهرست منابع   ………………………………………………………………………………………………………  ۱۴۴
ـ فهرست جدول ها
جدول شماره (۲ـ۱) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع با بررسی آراء دادگاه
نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹   ………………………………………………………       ۱۱۶
جدول شماره (۲ـ۲) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع با بررسی آراء دادگاه
نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹ ………………………………………………………         ۱۱۷
جدول شماره (۲ـ۳) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با بزهکاری
دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹ ………………….        ۱۲۹
جدول شماره(۲ـ۴) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع درمقابله با بزهکاری
دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹         ……………..      ۱۳۱     جدول شماره (۲ـ ۵) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹         ………  ۱۳۳
جدول شماره (۲ـ ۶) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹         ………  ۱۳۵
ـ فهرست نمودارها
نمودار شماره (۲ـ۱) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال­های ۱۳۸۶ـ ۱۳۸۴   ………………………………          ۹۶
نمودار شماره (۲ـ۲) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫      ۹۶
نمودار شماره (۲ـ۳)  میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای کیفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت
با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫        ۱۰۰
نمودار شماره (۲ـ۴ ) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت
با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫        ۱۰۰
نمودار شماره (۲ـ ۵) مدت تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی
آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹         ………………………………………….         ۱۰۲
نمودار شماره (۲ـ ۶) مدت تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی
آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹         ………………………………………….         ۱۰۲
نمودار شماره(۲ـ۷) تصریح تفهیم ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها
در ارتباط با  بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سال ۱۳۷۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۰۴
نمودار شماره(۲ـ ۸) تصریح تفهیم ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سال ۱۳۷۹ …………………………………………………………………………………………    ۱۰۴
نمودار شماره (۲ـ ۹) میزان استفاده از نهاد منع و موقوفی تعقیب در ارتباط
با بزه فرار از خدمت با بررسی قرارهای دادسرای نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سال­های  ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫     ۱۰۶
نمودار شماره (۲ـ ۱۰) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹         ……………………………….         ۱۰۹
نمودار شماره (۲ـ۱۱) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹ ………………………………          ۱۰۹
نمودار شماره (۲ـ ۱۲) میزان استفاده از  مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان
سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۹ …………………………………………………………………………….    ۱۲۳
نمودار شماره (۲ـ ۱۳) میزان استفاده از مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان
سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫    ۱۲۳
چکیده
اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه­ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده­اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت ­اجرا تعیین نموده است، این       در حالی­ست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت ­اجراهای کیفری.
سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش­هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم­زا و قوانینی که موجب رواج طلاق­های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده­اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه­دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می­شود.
از ویژیگی­های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰، در جرم­زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام­ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده می­شود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه­های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چاره­ایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه­ای را برای سیاست­گذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه­های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می­باشد.
 واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم­انگاری؛ پیشگیری؛ جرم­زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان
 مقدمه
           ۱ ـ بیان مسأله اساسی تحقیق
به­رغم آنکه نیروهای مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، لیکن وقوع جرم در این بخش از جامعه نیز     گریز ناپذیر است، یکی از جرایمی که در خصوص نظامیان مطرح بوده و از مهمترین جرایم نیز محسوب      می­شود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد یا افراد نظامی در زمان مورد نیاز گاهی مأموریت یگان را با اختلال جدی روبرو می­کند، به همین جهت داشتن یک سیاست جنایی مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثیر زیادی در مقابله و کنترل آن و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش ظرفیت جنایی این بزه در جامعه نیروهای مسلح خواهد داشت.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بسته به این که بزهکار از نیروهای کادر یا وظیفه بوده و با در نظر گرفتن این که فرار در زمان صلح یا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی در نظر گرفته که صرف­نظر از مجازات محارب در بقیه موارد با اتکا به ضمانت اجرای کیفری حبس و… درصدد پیشگیری و کنترل این بزه می­باشد.
ضمانت اجراهای غیر کیفری در قوانین استخدامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده که شامل اخراج پرسنل ثابت که ایام فرار آنها بیشتر از شش ماه باشد، تجدید دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه کسب، منع اعطاء گواهینامه رانندگی، منع دریافت مستمری از دولت و نهادهای وابسته و… برای افرادی که فاقد کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت هستند و قطع حقوق و مزایا، کسر حقوق، و… برای هر دو گروه می­باشد.
جهت پیشگیری از بزه فرار از خدمت، شناسایی عوامل خطر مانند عدم انعطاف محیط سربازی، فقدان آموزش حقوقی و قضایی، دوری از خانواده، ناتوانی جسمی و روانی و … مطرح است و در مقابل آن تدابیر حمایتی مانند خوشایند­سازی محل خدمت، آموزش پرسنل، افزایش عزّت نفس و توجه به بهداشت و تغذیه… مدنظر می­باشد، از طرفی حذف موقعیت­های جرم­زا، مانند جرم­زدایی از فرار از خدمت متخصصین، معافیت از خدمت وظیفه بدون کارشناسی لازم و… در پیشگیری از این بزه مهم می­باشد. با توجه به ضعف در شناسایی و دستگیری متهمین و استفاده  زیاد رویه قضایی از سیاست تخفیف و تبدیل مجازات بنظر می­رسد، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت دارد ضمانت اجراهای قویِ غیر کیفری است.
تعداد صفحه : ۱۵۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***