دانلود پایان نامه:رابطه ویژگی­های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :ورزشی

عنوان : رابطه ویژگی­های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت های ورزشی استان فارس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش : مدیریت ورزشی

 

عنوان:

رابطه ویژگی­های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت های ورزشی استان فارس

 

 

استاد راهنما:

دکتر ولی نوذری

 

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ….۳
۱-۲٫ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………. …۶
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. …۹
۱-۴٫ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۴-۱٫ هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۴-۲٫ اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۵٫ فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۶٫ پیش فرض های تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۷٫ محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۸٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها…………………………………………………………………………………. ۱۲
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲٫ تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۳٫ مدیریت تعارض ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۴٫ نگرش ها نسبت به تعارض……………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۵٫ تعارض از دیدگاه مکاتب…………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۶٫ منابع تعارض………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۷٫ انواع تعارض سازمانی………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۸٫ فرآیند تعارض……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۹٫ آثار و پیامدهای تعارض…………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱۰٫ سبک­ها و راهبرد­های مدیریت تعارض………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱۱٫ مدل­های مختلف رویارویی با تعارض…………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۱۲٫ راهبرد­های مهم و اساسی مدیران برای مقابله با تعارض……………………………………………… ۳۶
۲-۱۳٫ اثر بخشی سبک­های مدیریت تعارض…………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۱۴٫ شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۱۵٫ نظریه­های شخصیت……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۱۶٫ نظریه شخصیتی پنج بزرگ…………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۱۷٫ ویژگی شخصیتی مدیران……………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۱۸٫ شخصیت و کار……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۱۹٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………….. ۵۹
۲-۲۰٫ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………. ۶۶
۲-۲۱٫ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۳-۲٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۳-۳٫ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۴٫ متغیر­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۵٫ روش جمع آوری اطلاعات و داده­ها…………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۶٫ ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۶-۱٫ پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI………………………………… 74
۳-۶-۲٫ پرسشنامه استاندارد سبک­های مدیریت تعارض…………………………………………………. ۷۷
۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………….. ۷۸
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۲٫ یافته­های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………. ۸۱
۴-۳٫ یافته­های مربوط به آزمون فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………… ۸۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۵-۲٫ خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۵-۳٫ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۵-۴٫ پیشنهادات کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۵-۵٫ پیشنهادات به پژوهشگران آینده……………………………………………………………………………………… ۱۰۸
منابع و مأخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
 
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
۱-۲٫ فرآیند تعارض……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲٫ شیوه­های مدیریت تعارض و موقعیت و شرایط آن…………………………………………………………. ۴۲
۳-۲٫ حیطه­ها و وجوه NEO- PI- R……………………………………………………………………………………. 51
۱-۳٫ حیطه های ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI  و گویه های ان…………….. ۷۵
۲-۳٫ ضرایب پایایی پرسش نامه ویژگی های شخصیتی نئو در تحقیق حاضر………………………. ۷۶
۳-۳٫ راهبرد مدیریت تعارض و گویه های آن…………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۳٫ ضرایب پایایی پرسش نامه مدیریت تعارض در تحقیق حاضر……………………………………….. ۷۸
۱-۴٫ نتایج مربوط به سن آزمودنی ها را به نمایش گذاشته است…………………………………………. ۸۱
۲-۴٫ توزیع آزمودنی ها  بر اساس جنسیت……………………………………………………………………………… ۸۲
۳-۴٫ توزیع آزمودنی ها بر اساس وضعیت تاهل………………………………………………………………………. ۸۴
۴-۴٫ توزیع آزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی……………………………………………………………………. ۸۴
۵-۴٫ ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی فراخ ذهنی و راهبردهای مدیریت
تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۶-۴٫ ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی و راهبرد های مدیریت تعارض         ۸۷
۷-۴٫ ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی برونگرایی و راهبرد های مدیریت
تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۸-۴٫ ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد های مدیریت تعارض…… ۹۰
۹-۴٫ ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و راهبرد های مدیریت
تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۱۰-۴٫ مدل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۱۱-۴٫ متغیرهای وارد شده به مدل “راهبرد عدم مقابله………………………………………………………… ۹۳
۱۲-۴٫ مدل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۱۳-۴٫ متغیرهای وارد شده به مدل “راهبرد کنترل……………………………………………………………….. ۹۴
۱۴-۴٫ مدل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۱۵-۴٫ متغیرهای وارد شده به مدل “راهبرد راه حل گرایی………………………………………………….. ۹۵
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          صفحه
۱-۲٫ ارتباط بین میزان تعارض و عملکرد شغلی……………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲٫ ارتباط بین سطح تعارض و پیامد های سازمانی……………………………………………………………… ۳۲
۱-۴٫ نتایج مربوط به جنسیت آزمودنی ها را به نمایش گذاشته است………………………………….. ۸۲
۲-۴٫ نتایج مربوط به سابقه خدمت آزمودنی ها را به نمایش گذاشته است………………………….. ۸۵
 
 
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                          صفحه
۱-۲٫مدل پنج سبک رویارویی با تعارض…………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۲٫ فرآیند مدیریت تعارض سازمانی………………………………………………………………………………………. ۴۱
 
 
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان هیأت­های ورزشی استان فارس بود (۹۲=n). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی­های فردی، پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) ساخته شده توسط کاستا و مک کری (۱۹۹۲) و پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (۱۹۹۱) بود. ضریب پایایی عوامل پنج گانه ویژگی های شخصیتی با روش آلفای کرونباخ از ۵۸/۰ تا ۶۹/۰ نوسان داشت و ضریب  پایایی سه راهبرد مدیریت تعارض با روش آلفای کرونباخ از ۵۸/۰ تا ۷۵/۰ نوسان داشت. برای تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد و کلیه فرضیه­های تحقیق در سطح معنی­داری ۰۵/۰p≤ محاسبه شد. نتایج نشان داد، بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه مثبت معنی­دار و با راهبرد راه­ حل­گرایی رابطه منفی معنی­دار وجود دارد. هم چنین بین ویژگی شخصیتی برونگرایی، خوشایندی و وجدانی بودن با راهبرد راه­حل­گرایی رابطه مثبت معنی­دار وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی خوشایندی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه منفی معنی­دار و بین وجدانی بودن و راهبرد عدم مقابله رابطه مثبت معنی­دار مشاهده شد. در بقیه موارد رابطه ­ای مشاهده نشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می­شود در انتخاب و انتصاب شایسته مدیران در سازمان­های مختلف ورزشی ویژگی شخصیتی آنان مد نظر قرار بگیرد.
کلید واژه ها: ویژگی­های شخصیتی، راهبردهای مدیریت تعارض، هیات های ورزشی
 
فصل نخست
 
کلیات تحقیق
 

 • مقدمه

در تمامی ادوار زندگی بشر، تعارض، کشمکش و اصطکاک بین منافع رئیس و مرئوس، کارگر و کارفرما، ارباب و رعیت وجود داشته است. تعارض واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است و امروزه جوامع بشری به علت پیشینه نا خوشایندی که از آن دارند، به تعارض به عنوان یک پدیده منفی می­نگرند (مقیمی، ۱۳۸۵).
بسیاری از صاحب نظران اخیر سازمان به این باور رسیده اند که علی رغم کوشش­های سازمان و مدیریت برای اجتناب، جلوگیری و در نطفه خفه کردن تعارض، باز هم به وقوع خواهد پیوست و حضور دائمی خود را در سازمان حفظ خواهد کرد. بنابر­این مسئله این نیست که آیا کشمکش و اختلاف وجود دارد یا نه، زیرا در هر حال وجود خواهد داشت. نکته حائز اهمیت این است که چگونه با مساله برخورد می­شود و مورد رسیدگی قرار می­گیرد (مولینز[۱]، ۱۹۹۰). تعارض در واقع چیز بدی نیست چنان­چه اگر به طور صحیح مدیریت شود می­تواند پیامدهای مثبت قابل توجهی داشته باشد و می تواند به عنوان یک نیروی حیات بخش و انرژی بخش در گروه ها و سازمان­ها باشد و حتی مشخص شده است که تعارض می تواند تاثیرات مخرب موقعیت­های برد و باخت سازمان را به حداقل برساند (مولینز، ۲۰۰۲ ).
برخی از علمای علم رفتاری معتقدند که تنوع گروه کاری از طریق تعارض، عملکرد را تحت تاثیر قرار می­دهد. در متون رفتاری از دو نوع تعارض سخن رانده­اند، یکی تعارض احساسی و دیگری تعارض وظیفه­ای. مدیریتی که بتواند از تعارض احساسی بکاهد و تعارض وظیفه­ای را به نحو شایسته­ای مدیریت کند موفق­تر خواهد بود. در این راه مدیران باید از منشاء تعارضات و نحوه تأثیرگذاری تنوع بر تعارض آگاه بوده و شیوه­های مناسب برخورد با آن را بدانند (الوانی، دانائی فرد، ۱۳۸۰).
سبک­هایی که هر یک از مدیران برای حل تعارض انتخاب می­کنند، تحت تاثیر ویژگی­های منحصر به فرد آن­ها نظیر شخصیت، نگرش­ها، سبک رهبری، جنسیت، شایستگی­ها و میزان قدرت و اقتدار آن­ها و نقشی که در تعارض دارند قرار می­گیرد (ایزدی، ۱۳۷۹). از جمله مهمترین عواملی که تعیین­کننده شیوه برخورد افراد با دیگران است شخصیت می­باشد. برای مثال مدیران ورزشی درونگرا از فعالیت­های ورزشی دیر بازده که فاقد برنامه­های تبلیغی است و بعضاً پیچیده و درد سرساز است پرهیز می­کنند. آن­ها در برابر تغییر و تحولات اساسی مقاومت می­کنند و دوست دارند وضعیت موجود حفظ شود و برنامه­های فعلی را سر و سامان دهند. مدیرانی که شخصیت برونگرا دارند در ایجاد روابط مؤثر بین کارکنان به ­ویژه مربیان و ورزشکاران قوی عمل می­کنند؛ در سخنرانی و فن بیان استادند و سعی می­کنند شیوه­های رفتاری خود را با فرهنگ سازمان تحت سرپرستی و علایق افراد زیردست تطبیق دهند (نادریان جهرمی، ۱۳۸۶).
هرسی و بلانچارد[۲] شخصیت و سبک را مترادف فرض کرده و معتقدند” شخصیت یا سبک رهبری یک فرد عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیت­های دیگران از خود نشان می­دهد”. بر این اساس شخصیت افراد تا حد زیادی شیوه حل تعارض آن­ ها را تعیین می­کند ( هرسی و بلانچارد،۱۹۷۲).
در تحقیقات بسیاری ارتباط بین ویژگی شخصیتی که در حیطه تئوری پنج فاکتوری (کاستا و مک­کری[۳] ۱۹۹۲) است با شیوه­های حل تعارض مورد بررسی قرار گرفته است. تئوری پنج فاکتوری شخصیت توسط مک­کری و کاستا توسعه یافته است. آن­ها برنامه­ای را در پیش گرفتند که پنج عامل شخصیت، معروف به “پنج عامل نیرومند” یا “پنج بزرگ[۴]” را شناسایی کردند. این پنج عامل شامل روان رنجورخویی[۵]، برونگرایی[۶]، فراخ ذهنی[۷]، خوشایندی (توافق)[۸] و وجدانی بودن[۹] می­باشد (فورد وود و بل[۱۰]، ۲۰۰۸ ).
سمت­ های مدیریتی متعددی در ورزش وجود دارد. کسانی که این پست ها را اشغال می­کنند از طیف وسیعی از شیوه­های مدیریتی و ویژگی­های انسانی برخوردارند. برخی مدیران موفق هستند و برخی دیگر نا موفق؛ باید دید آنچه یک مدیر را موفق می­سازد و به بیان دیگر کسی را واقعاً مدیر می­کند چیست؟ (جکسون و پالمر[۱۱]، ۱۹۸۸).
همان­طور که بیان شد تعارض جنبه اجتناب­ناپذیری از زندگی سازمانی است. آن چه در این میان مهم است، برخورد منطقی با تعارضات سازمانی است. هیات های ورزشی در مراکز استان­ها نیز به عنوان یکی از مراکز مهم ورزشی کشور نیازمند مدیرانی با ویژگی­های مثبت شخصیتی و هم چنین هوش و ذکاوت بالایی بوده تا در زمان­های بحرانی و بروز تعارضات در درون سازمان بتوانند به طور صحیح با آن برخورد نموده و با اتخاذ شیوه­های درست، تعارضات را به خوبی حل نمایند. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه ویژگی­های شخصیتی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس بررسی شود .
 
 

 • بیان مسأله

تعارض خواه­ ناخواه در زندگی سازمانی به وقوع می­پیوندد. روندهای اصلی نظیر تغییر­های مستمر، تنوع بیشتر ترکیب کارکنان، کارهای تیمی بیشتر (به صورت تیم­های خودگردان و مجازی)، ارتباطات چهره به چهره کمتر ( تعامل الکترونیکی بیشتر )، اقتصاد جهانی با مبادله­های میان فرهنگی بیشتر بروز تعارض را اجتناب­ناپذیر می­سازند (کریتنر و کینکی[۱۲] ، ۲۰۰۱، به نقل از رضائیان، ۱۳۸۲).
بنابراین تضاد وتعارض پدیده­ای اجتناب­ناپذیر در زندگی بشر و مقتضای حیات اجتماعی است. در این میان سازمان با ماهیتی که دارد، محیط باروری برای پرورش و رشد انواع تعارض­ها و عدم توافق­هاست. وجود افراد مختلف با ویژگی­های شخصیتی، نیازها، باورها، انتظارات و ادراکات متفاوت بروز تعارض را در سازمان اجتناب­ناپذیر کرده است. وفور اختلاف نظر و تضاد در سازمان­ها باعث شده است که میزان چشم گیری از وقت مدیران صرف جلوگیری، کاهش و حل این مشکلات شود (ایزدی، ۱۳۷۹).”برایان و کرونین[۱۳]” منابع احتمالی تعارض را شامل تفاوت­های بین فردی، تعارض بین حوزه­ها و گروه­های گوناگون در سازمان، تعارض بین مدیران و مدیریت کردن، تعارض بین فرد و شغل، تعارض بین افراد و تعارض بین سازمان رسمی و غیر رسمی می­دانند ( مولینز، ۲۰۰۲). “بارون[۱۴]” در یک مقاله تحقیقی ضمن استناد به تحقیقات متعددی اشاره می­کند که ویژگی­های شخصیتی سبب بروز تمایلات خاصی نسبت به حل تعارضات بین فردی می­شود. بعضی از افراد میل دارند که در صورت بروز اختلاف از طریق اجتناب و دوری از تعارض، عده­ای با مصالحه، برخی با رقابت و همین­طور گروهی با شکل­های دیگر حل تعارض با آن برخورد کنند. بنابراین انگیزه­های غالب و فعال افراد از جمله عوامل اصلی تمسک آن­ها به یک سبک خاص برای حل تعارض به شمار می­روند (ایزدی، ۱۳۷۹).
فلسفه وجودی مدیریت در تربیت ­بدنی و ورزش بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت ­بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد. سازمان تربیت ­بدنی، تربیت­ بدنی آموزش و پرورش، وزارت علوم، ادارات و فدراسیون­های ورزشی و … همه تشکیلاتی هستند که می­باید توسط مدیران اداره شوند. این تشکیلات را نمی توان به حال خود رها کرد یا به دست حوادث سپرد. اگر چنان­چه افراد فاقد صلاحیت و توانایی­های لازم، مسئول اداره اینگونه تشکیلات شوند، مشکلات فراوانی را به این تشکیلات و سازمان­های ورزشی تحمیل خواهند نمود. پس بنابراین وجود مدیران کارآمد و اثر بخش برای سازمان­ها و به ­ویژه سازمان­های ورزشی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است (کوزه چیان، ۱۳۸۰).
بی شک ماهیت تربیت ­بدنی و ورزش زمینه را برای بروز بسیاری از تضادها و تعارضات فراهم می­سازد و مشکلات فراوانی به تبع آن، گریبان­گیر مدیران و دست اندرکاران تربیت­بدنی و امور ورزش خواهد بود و کوتاهی در این زمینه صدمات جبران­ ناپذیری بر پیکره نظام ورزشی کشور وارد می­نماید. فیشر[۱۵] اشاره دارد که مهارت مدیریت در رسیدگی به تعارض، عامل تعیین کننده در توفیق مدیریت و اثربخشی سازمان است. هم چنین ستین[۱۶] بیان می­دارد که اگر بتوان تعارض را به خوبی شناخت و هدایت کرد، می­توان از آن به عنوان یکی از مهم­ترین ابزار رشد سازمانی بهره­گیری نمود (رضوی، ۱۳۸۴). هام و دوبرتی[۱۷] (۲۰۰۸) در بررسی بر روی اعضای هیئت مدیره سازمان­های ورزشی در یک استان در کانادا، ارتباط بین تعارض گروهی و کیفیت تصمیم­گیری و هم­چنین تعارض گروهی و پیامدهای اثربخش در سازمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تعارض ارتباط مثبتی با پیامدهای گروهی همچون کیفیت تصمیم­گیری و ارتباط منفی با پیامدهای مثبت فردی همچون رضایت شغلی و تعهد گروهی دارد. در پایان آن­ها به این نتیجه دست یافتند که آگاهی از تعارضات داخل سازمان و تأثیر آن روی کیفیت تصمیم­گیری و رضایت و تعهد اعضای هیأت مدیره درون سازمان­های ورزشی می­تواند به اجرای سیاست و خط مشی­هایی کمک کند، که جنبه مثبت تعارض را حمایت و از انشعابات منفی آن بکاهد.
یکی از عواملی که باعث کارآمدی و اثربخشی مدیران می­شود، ویژگی شخصیتی آن­هاست. به گونه­ای که چلادورای[۱۸](۱۹۹۹) معتقد است که در سازمان­های ورزشی قهرمانی و باشگاه­های ورزشی ویژگی­هایی همچون قاطعیت، داشتن انرژی و عاشق ورزش بودن و توانایی ایجاد ارتباط موثر با ورزشکاران که لازمه مدیریت اثربخش است در مدیران قابل بررسی است. این گونه ویژگی­ها و خصوصیات با شخصیت فرد ارتباط نزدیک دارد (نادریان جهرمی،۱۳۸۶). به علاوه، ویژگی­های شخصیتی از جمله عوامل موثر بر سبک­های حل تعارض مدیران است. طبق تحقیقی که توسط پولوسکی و سونتور[۱۹] (۲۰۰۹) انجام شد، به بررسی رابطه ویژگی­های فردی و شیوه­های رویارویی با تعارض در میان کارکنان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین سه ویژگی فردی و برخی شیوه­های رویارویی با تعارض (مصالحه و اجتناب)، ارتباط معنی­داری وجود دارد. همچنین وود و بل (۲۰۰۸) تحقیقی با عنوان پیش­بینی سبک­های حل تعارض درون فردی، از روی ویژگی­های شخصیتی انجام دادند و تنها دو فاکتور توافقی بودن و برونگرایی را بررسی کردند که پیش بینی­کننده همه چهار سبک رویارویی با تعارض بود. ویژگی­های شخصیتی از جمله عوامل موثر بر سبک­های حل تعارض مدیران است. تحقیقاتی در خارج از کشور به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای حل تعارض پرداخته­ اند، ولی تحقیقاتی که در داخل کشور در زمینه راهبردهای مدیریت تعارض انجام شده، بیشتر به بررسی ویژگی­های فردی و ارتباط آن با شیوه­های رویارویی با تعارض پرداخته ­اند و رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس انجام نگرفته است.
با توجه به مطالب ذکر شده تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که:

 • آیا بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد ؟
 1. Mullins
 2. Hersey & Blanchard
 3. Costa & McCrae
 4. Big Five
 5. neuroticism
 6. extroversion
 7. openness
 8. agreeableness

۵٫conscientiousness

 1. Ford Wood & Bell
 2. Jackson ,& Pallmer
 3. ۱٫ Kritner & Kinki
 4. ۲٫ Brayan & Cronin
 5. ۳٫ Barron
 6. Fisher
 7. Setin
 8. Hamm & Doberty
 9. Chelladurai

۲ . Poloski & Sontor
تعداد صفحه : ۱۴۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***