دانلود پایان نامه:رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :صنعتی و سازمانی

عنوان : رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی  کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: صنعتی و سازمانی  

                                        

عنوان:

رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی

کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس

 

استاد راهنما:

دکتر سید مسعود سیدی

                                         

استاد مشاور:

دکتر مجید برزگر

 

زمسـتان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه. ۳
۱-۱- بیان مسأله. ۸
۱-۲- اهمیت و ضرورت… ۱۱
۱-۳- اهداف کلی.. ۱۳
۱-۴- اهداف فرعی.. ۱۳
۱-۵- فرضیه ها ۱۳
۱-۵-۱- سؤالات… ۱۴
۱-۶- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۴
۱-۶-۱- نظری.. ۱۴
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی.. ۲۱
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه. ۲۶
۲-۱- ادبیات نظری.. ۲۷
۲-۲- رفتار شهروندی سازمانی.. ۲۷
۲-۳- دیدگاه های نظری رفتار شهروندی سازمانی.. ۳۲
۲-۳-۱- نظریه انتظار. ۳۲
۲-۳-۲- نیاز به پیشرفت… ۳۲
۲-۳-۳- نظریه تبادل اجتماعی.. ۳۳
۲-۴- ابعاد رفتار شهروندی.. ۳۵
۲-۵- انواع رفتار شهروندی.. ۳۷
۲-۶- عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۰
۲-۶-۱- ویژگی‏های شغل و رفتار شهروندی.. ۴۰
۲-۶-۲- شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۱
۲-۶-۳- سن و رفتار شهروندی.. ۴۱
۲-۶-۴- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۲
۲-۷- ابعاد رفتار شهروندی.. ۴۴
۲-۷-۱- رفتارهای ضد  شهروندی.. ۵۰
۲-۷-۲- رفتار شهروندی سازمانی.. ۵۱
۲-۷-۳- حمایت سازمانی.. ۵۳
۲-۷-۴- اهمیت رفتار شهروندی.. ۵۵
۲-۸- هوش چیست؟. ۵۵
۲-۸-۱- هوش، هیجان، هوش هیجانی ابعاد و تعاریف آن. ۵۸
۲-۸-۲- هیجان چیست؟. ۶۰
۲-۸-۳- هوش هیجانی از دیدگاه مایر، سالوی و کاروسو. ۶۵
۲-۸-۴- ارزیابی و ابراز هیجان در دیگران. ۶۷
۲-۸-۵- نظم جویی هیجان در خود و دیگران. ۶۷
۲-۸-۶- به کار بستن هیجان ها ۶۷
۲-۸-۷- برخی از مدل‏های هوش هیجانی.. ۷۰
۲-۸-۸- هوش هیجانی و تاثیر آن بر استرس… ۷۳
۲-۸-۹- هوش هیجانی و کاربردهای سازمانی.. ۷۳
۲-۸-۱۰- هوش هیجانی و کاربرد آن. ۷۴
۲-۸-۱۱- هوش هیجانی و جریان مقابله با بحران. ۷۶
۲-۸-۱۲- آیا هوش هیجان را می‏توان افزایش داد. ۷۷
۲-۸-۱۳- چارچوب مفهومی هوش هیجانی از دیدگاه برادبری و گریوز. ۷۸
۲-۸-۱۴- ابعاد هوش هیجانی.. ۷۹
۲-۹- مفاهیم نظری رضایت شغلی.. ۸۱
۲-۹-۱- مفهوم رضایت شغلی.. ۸۱
۲-۹-۲- عوامل موثر بر رضایت شغلی.. ۸۲
۲-۹-۳- نظریه‏های رضایت شغلی.. ۸۴
۲-۱۰- رابطه بین تلاش و عملکرد. ۸۷
۲-۱۰-۱- نظریه گینزبرگ ۸۸
۲-۱۰-۲- نظریهX و Y 89
۲-۱۱- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. ۹۰
۲-۱۱-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۹۰
۲-۱۱-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۹۱
۲-۱۲- جمع بندی.. ۹۳
۲-۱۲-۱- چهارچوب نظری.. ۹۴
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۹۶
۳-۲- روش تحقیق.. ۹۶
۳-۳- جامعه آماری.. ۹۶
۳-۴- ابزار اندازه گیری.. ۹۷
۳-۵- اعتبار (روایی) پرسشنامه. ۹۸
۳-۶- پایایی پرسشنامه. ۹۹
۳-۷- اعتبار (روایی) پرسشنامه. ۱۰۰
۳-۸- پایایی.. ۱۰۱
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۱۰۵
۳-۱۰- روش اجرا ۱۰۵
۳-۱۱- ملاحظات اخلاقی : ۱۰۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش
۴-۱- یافته‏های پژوهش… ۱۰۷
۴-۲- فرضیه‏های فرعی.. ۱۱۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۹
۵-۲- محدودیتهای پژوهش… ۱۲۶
۵-۲-۱- محدودیتهای در اختیار محقق.. ۱۲۶
۵-۲-۲- محدودیتهای خارج از اختیار محقق ۱۲۶
۵-۳- پیشنهادهای تحقیق.. ۱۲۷
۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۲۷
۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی.. ۱۲۷
منابع
منابع فارسی.. ۱۲۸
منابع لاتین ۱۳۲
پیوست
پیوست ۱: پرسشنامه شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی ۱۹۹۶ OCB 135
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
فهرست جداول
عنوان                                                                                                               صفحه
جدول ۲ـ۱ مقایسه رویکرد توانایی مایر، کاروسو و سالوی و رویکرد ترکیبی بار ـ آن و گلمن (چاروکی و همکاران، ۲۰۰۱) ۷۲
جدول ۲ـ۲ انواع مهارت‏های هوش هیجانی گنجی (۱۳۸۴) به نقل از برادبری و گریوز (۲۰۰۴) ۷۹
جدول ۳-۱ تعیین سوالات ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندی.. ۹۷
جدول ۳-۲ ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس های چند سوالی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………. ۹۹
جدول ۳-۳ بررسی پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط محقق.. ۹۹
جدول ۳-۴ ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس های چند سوالی پرسشنامه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
جدول ۳-۵ بررسی پایایی پرسشنامه هوش هیجانی و ابعاد آن توسط محقق.. ۱۰۲
جدول ۳-۶ ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس های چند سوالی پرسشنامه رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
جدول ۳-۷ بررسی پایایی پرسشنامه رضایت شغلی و ابعاد آن توسط محقق.. ۱۰۴
جدول ۴-۱ بررسی میانگین و انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی.. ۱۰۷
جدول ۴-۲ بررسی میانگین و انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن. ۱۰۸
جدول ۴-۳ بررسی میانگین و انحراف استاندارد رضایت شغلی و ابعاد آن. ۱۰۹
جدول ۴-۴: بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش هیجانی و ابعاد آن. ۱۱۰
جدول ۴-۵: ماتریس همبستگی بین متغیرها ۱۱۱
جدول ۴-۶: ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی  ۱۱۲
جدول ۴-۷: ضریب همبستگی بین مولفه‏های هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی.. ۱۱۳
جدول ۴-۸: ضریب همبستگی بین مولفه‏های رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی.. ۱۱۴
جدول ۴-۹: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان. ۱۱۵
جدول ۴-۱۰: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش هیجانی  با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان. ۱۱۶
جدول ۴-۱۱: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی  با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان. ۱۱۷
 
 
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                               صفحه
نمودار ۴-۱: بررسی نمرات رفتار شهروندی سازمانی.. ۱۰۷
نمودار ۴-۲: بررسی نمرات رفتار شهروندی سازمانی.. ۱۰۷
نمودار ۴-۳: بررسی نمرات رضایت شغلی.. ۱۰۹
نمودار ۴-۴: بررسی نمرات هوش هیجانی.. ۱۱۰
 

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسی این متغیرها تحقیقی به روش توصیفی از نوع همبستگی در دانشگاه علوم پزشکی فارس انجام شد. نمونه پژوهش شامل ۱۱۰نفر از کارکنان یاد شده بود که با روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‏ها از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی و رضایت شغلی استفاده شد. ضریب آلفای پرسشنامه های مذکور به ترتیب ۸۸۹/۰، ۸۷۹/۰و ۸۶۵/۰ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل اجرایی پژوهش با بهره گرفتن از روش ضریب همبستگی و آزمون خطی رگرسون چند گانه انجام پذیرفت. در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  بین متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی، و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مولفه‏های هوش هیجانی می‏تواند رفتار شهروندی را پیش بینی نماید ضمن اینکه تمامی مولفه‏های هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارد.
کلید واژه‏ها: رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی، رضایت شغلی
فصـل اول

کلـیات پژوهـش

مقدمه:
در دوران کنونی، سازمان ها جایگاه والا و برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع پیدا کرده اند. بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مربوط به زندگی مردم در سازمان ها انجام می گیرند و زندگی بدون وجود سازمان های گوناگون آموزشی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، سیاسی، نظامی و غیره غیرمقدور است. با وجود این نیل به موفقیت و پیشرفت همه جانبه و تأمین رفاه آسایش به صرف وجود سازمان ها تحقق نمی‏یابد، بلکه برای این منظور به سازمان های کارآمد و اثربخش نیاز است(شکر کن ,۱۳۷۹).
توسعه هر سازمانی تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. بنابراین از موضوعات مورد توجه در مدیریت نیروی انسانی در سازمان، تأمین نیروها و ایجاد انگیزه برای بالابردن کیفیت کار آنان است. شغل هر فرد باید تأمین کننده قسمتی از نیازهای مادی، روانی و اجتماعی او باشد. از آنجا که تلاش هر سازمان به حداکثر رساندن تولیدات و کیفیت خدمات است، بنابراین باید این هدف به جدیت تمام دنبال شود. تولیدات هر سازمان منوط به آموزش نیروی ماهر و متخصص در زمینه های گوناگون می باشد و بالا بردن کیفیت مهارت های این نیروها نیز از اهداف هر سازمان می باشد و نیز برای رسیدن به چنین هدفی داشتن نیروی ماهر و باانگیزه سرشار از انرژی لازم و حتمی می باشد.(پاشا،۱۳۸۴).
پس نیروی انسانی به عنوان مهمترین و با ارزش ترین سرمایه سازمان، عوامل متفکر و توانمندی هستند که می توانند با بهینه استفاده کردن سایر منابع، سازمانی قدرتمند و پویا ایجاد نمایند. بدیهی است کارمند با انگیزه می تواند به کمک اراده و تجربه هایش خود همه چیز را به نفع جامعه، محیط کاری و خود تغییر دهند. (ادریس و رئیسی اردلی، ۱۳۸۳).
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط بیتمن و ارگان در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند. اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. (بینستوک، ۲۰۰۳)
(اعمال رفتار شهروندی سازمانی)که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند:
مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش سازمان می شوند. (اپل بام و همکاران، ۲۰۰۴)
با توجه به تعریف بالا از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود پیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازماین به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کاکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می یابد.
در بررسی ها و تحقیقات پیشین رفتار شهروندی سازمانی، پژوهش های انجام شده)استوار،۱۳۸۷و هادی زاده،۱۳۸۷و گرلیوز ۲۰۰۸) نشان می دهد که متغیرهای مختلفی با رفتار شهروندی رابطه داشته که در میان آنها توجه ویژه ای به رضایت شغلی و احساس و نگرش های مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خود دارند.
دنیای کنونی با شتاب فزاینده ای در حال صنعتی شدن است. این امر ضرورت نوآوری، انعطاف پذیری، بهره وری و پاسخگویی را برای بقا و موفقیت سازمانها بیشتر می کند. از این رو، استانداردهای جدیدی باید برای سازمانها تدوین گردد تا پاسخگوی چالشهای جهانی بوده و زمینه مناسبی را برای کارکنان فراهم کند تا بتوانند از مناسب ترین مهارتها برخوردار باشند. از این رو، روانشناسان تأکید دارند کارکنان سازمانها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو با مشتری و همچنین ماهیت خدمات، این مفهوم در بخشهای خدماتی اهمیت بیشتری دارد (گارگ و راستوگی، ۲۰۰۶).
یکی از مهارتهایی که می تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» است. این مقوله به رفتارهای فردی اشاره دارد که برخاسته از بصیرت افراد بوده و علاوه بر این که کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را افزایش می‏دهند، مستقیم و به صورت صریح، از طریق سیستم رسمی پاداش تشویق نمی شوند (اورگان، ۱۹۸۸؛ بورنز و کارپنتر، ۲۰۰۸).
رفتار شهروندی سازمانی، حرکت کردن به ورای حداقل عملکرد مورد انتظار است (بورنز و کارپنتر، ۲۰۰۸) (موران، ۲۰۰۳).
از سوی دیگر، تحقیقات دانشمندان گوناگون مانند «گلمن»، «بویاتزیس و همکارانش» و … نشان می دهد، یکی از عواملی که نقش بسیار مهمی در انجام موفق وظایف شغلی دارد، «هوش هیجانی»است (گولمن، ۱۹۹۵و۱۹۹۸؛ بویاتزیس و همکاران، ۲۰۰۰). افراد دارای هوش هیجانی بالا، هنر تعامل و مهارت کنترل و اداره احساسات دیگران را دارا هستند.
این مهارت ها محبوبیت، قوه رهبری و نفوذ شخصی را تقویت می کند و فرد را در هرگونه فعالیت اجتماعی و ارتباط صمیمانه با دیگران، موفق می نماید. چنین افرادی با شناخت و بصیرت درونی که نسبت به تمایلات عاطفی خود و دیگران دارند، بهترین عملکرد را در موقعیت های مختلف زندگی بروز می دهند (عیوضی، ۱۳۸۵).
همه آنچه در بالا بدان اشاره شد، به خوبی گواه این مهم است که هوش هیجانی می تواند به عنوان یکی از پیش نیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی، قلمداد شود.
“هوش قدرت درک روابط بین پدیده هاست.” چون هم در قدرت یادگیری، هم در قدرت سازگاری با محیط، هم در قدرت تفکر انتزاعی و هم در تعریف های عملیاتی هوش یک محور مشترک وجود دارد که همان قدرت درک روابط بین پدیده هاست.
هوش هیجانی که حداقل در زندگی اجتماعی (بخصوص فعالیت های تجاری و بازاریابی) اهمیتی فراتر از هوش تحصیلی دارد. هوشی که در طول تاریخ مصلحان و نخبگان اجتماعی را از نخبگان علمی جدا می سازد.
هوش هیجانی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در بده بستان های روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است. یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند امید را در خود همیشه زنده نگه دارد، با دیگران همدلی نماید، احساسات دیگران را بشنود، برای به دست آوردن پاداش بزرگتر، پاداش های کوچک را نادیده انگارد، نگذارد نگرانی قدرت تفکر و استدلال او را مختل نماید، در برابر مشکلات پایداری نماید و در همه حال انگیزه خود را حفظ نماید. هوش هیجانی نوع استعداد عاطفی ا ست که تعیین می کند از مهارت های خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می کند خرد را در مسیری درست به کار گیریم. (استوار۱۳۸۷)
هوش هیجانی می تواند به عنوان یکی از پیش نیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی، قلمداد شود و در خشنودی شغلی نیز تاثیر گذار است. (توکلی ،۱۳۸۷)
عوامل متعددی کارایی افراد را در سازمان  تحت تاثیر قرار می‏دهد یکی از این عوامل رضایت شغلی (خشنودی از شغل) میباشد که میتواند چشم انداز مفیدی برای آینده و دست یابی به توسعه به سازمان کمک کند.
علاوه بر این در مدیریت منابع انسانی پدیده رضایت شغلی یکی از شاخصهای کیفیت زندگی می‏باشد شکی نیست مردمی که از کار خود رضایت دارند در پایان احساس میکنند که به توفیق نائل آمده اند.
بنا براین هرچه سا زگاری بین کارکنان و اهداف سازمانی بیشتر باشد عملکرد و رضایت شغلی کارکنان نیز بیشتر می‏باشد.
از آنجا که افزایش بهره وری و اثر بخشی، همواره یکی از مسائل و دغدغه‏های مدیران سازمان هاست شناخت رفتار شهروندی سازمانی ، هوش هیجانی ، رضایت شغلی و فراهم نمودن شرایط لازم و محیط مناسب باعث تقویت رفتارهای اثر بخش و موثر و مانع از رفتارهای غیر اثر بخش شده و میتواند گامی موثر در این زمینه باشد.
به طور کلی به دو طریق (خشنودی شغلی درونی و بیرونی) نگرش های خود را نسبت به شغل آشکار می کند. عوامل درونی )امکان به ظهور رساندن توانایی های فردی، فعال بودن، پیشرفت، اختیار تصمیم گیری، ارزش های اخلاقی، امنیت، خلاقیت، استقلال، موفقیت، مسئولیت، قدردانی و رشد و توسعه حرفه ای، پایگاه اجتماعی، تنوع و (…که خصوصیات و حالات فردی را شامل می شوند در مقایسه با عوامل بیرونی (دستمزد، خط مش ها و مدیریت، شرایط کار، همکاران، حقوق، پست سازمانی، ارتقای شغلی و ( … که شرایط کار و اشتغال را در بر می‏گیرد، از ثبات بیشتری برخوردارند، لذا خشنودی شغلی درونی پایدارتر از خشنودی شغلی بیرونی است. خشنودی کلی نتیجه تعامل بین خشنودی شغلی درونی و بیرونی است. (استرید، وال و کتلی، ۲۰۰۷).
 

۱-۱- بیان مسأله

نیروی انسانی به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه های سازمانی، مهم ترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز قلمداد می شود. این سرمایه ارزشمند به دلیل اثر شگرفی که بر اثربخشی سازمان دارد، گویی سبقت را از دیگر سرمایه های سازمانی به لحاظ اهمیت ربوده است. بر همین اساس است که امروزه سازمان ها و مدیران با کاربست راهکارها و شیوه های مختلف، سعی در جذب بهترین و زبده ترین نیروی انسانی را دارند)بلکورت، بوهلندر و اسنل، ۲۰۰۸)یکی از ویژگی های ارزشمند نیروی انسانی که امروزه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، رفتار شهروندی سازمانی می باشد. این متغیر با الهام از یک شهروند خوب، کارمندی را توصیف می کند که برای انجام وظایف خود و به طور کلی برای کمک به عملکرد بهتر سازمان، از هیچ تلاشی حتی افزون تر از وظایف از پیش تدوین شده خود فروگذار نیست. به بیان دیگر کارکنان برخوردار از رفتار شهروندی سازمانی همانند یک شهروند متعهد در جهت اعتلای سازمان حاضرند که بدون هیچ چشم داشتی تلاش کنند. به طور طبیعی در صورتی که سازمان ها بهره مند از چنین کارکنانی باشند، دغدغه اثربخشی ندارند و می توانند در عرصه رقابت با فراق خاطر به فکر سرمایه گذاری در عرصه های دیگر مؤثر بر اثربخشی باشند. مدیران نیز در صورت بهره مندی از این کارکنان، اکثر وقت خود را صرف اموری غیر از امور مربوط به وظایف زیردستان می کنند (ارگان، ۱۹۸۸).
ارگان (۱۹۸۸) به عنوان یکی از مؤثرترین افراد در تکوین متغیر رفتار شهروندی سازمانی به چند ویژگی اساسی این متغیر اشاره می کند. با الهام از تعریف او می توان دریافت که رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهایی خودانگیخته هستند و کمتر از محرک های بیرونی(مثل پاداش و تنبیه)تأثیر می پذیرند. این رفتارها اختیاری و داوطلبانه بوده و اجبار کارکنان به بروز و یا تنبیه آنها بدلیل عدم بروز آن، ناقص ماهیت ارزشمند آنهاست. همچنین جزء وظایف رسمی کارکنان نبوده و در قرارداد شغلی ذکر نمی شوند که در نهایت اثربخشی سازمان را به دنبال خواهند داشت. پادساکوف و همکاران (۲۰۰۰) با انجام یک پژوهش جامع به بررسی و تحلیل پژوهش های منتشر شده در مورد رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و در نهایت به ۳۰  شکل مختلف از رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دست پیدا کردند که در میان آنها ۵ ویژگی شامل فداکاری(کمک داوطلبانه به دیگران و جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات کاری برای آنها و(…، وظیفه شناسی(درونی سازی و قبول قوانین و مقررات سازمانی و اعمال آنها حتی در شرایطی که فردی نظاره گرد نیست و…)، مردانگی(اشتیاق به تحمل مسائل و مشکلات کاری، بدون بروز شکایت و صرف نکردن زمان زیاد برای شکایت از امور بی اهمیت در سازمان و….( احترام )تجاوز نکردن به حقوق دیگر کارکنان و…( و فضیلت مدنی )علاقه بیش از حد و تعهد بسیار بالای کارمند به سازمان و قبول اینکه او عضو کوچکی از یک مجموعه بزرگ است و..) بیش از همه به کار برده شده است.
اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های مختلف غیرقابل انکار است، اما هنگامی که صحبت از دانشگاه می شود، نگاه ها به آن موشکافانه تر و حساس تر می شود. نقش دانشگاه در تربیت نیروی انسانی آینده و توسعه همه جانبه کشورها، دلیل غیر قابل انکار بر لزوم بهره مندی از کارکنان برخوردار از رفتار شهروندی سازمانی بالا می باشد. وظیفه دانشگاه ارتقای هر چه بیشتر یادگیری در کارکنان از طریقت آموزش است و نظر به ماهیت پیچیده یادگیری بدون شک نمی توان با انجام وظایفی خاص و از پیش تعیین شده آن را با کیفیتی بالا ایجاد کرد  (اپلاتکا، ۲۰۰۹).
اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان منجر به آن شده است که امروزه همانند سازمان های دیگر، شواهد پژوهشی مختلفی برای آن فراهم شود. علی رغم یکسانی و تشابه در تعریف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دیگر، گرایش زیادی به تقسیم بندی ساختار این متغیر بر اساس اهداف آن دردانشگاه وجود دارد. این که رفتارهای شهروندی سازمانی کار کنان متوجه و در جهت کمک به چه کسانی است، ساختار مفصلی را آشکار می کند. رفتارهای شهروندی سازمانی کار کنان می تواند در جهت کمک به دانشگاه، به طور کل، صلاحیت و رشد شخصی خود،، مدیر و سازمان اعمال شود(زین آبادی و همکاران، ۱۳۸۷).
علیرغم آنکه رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان مخاطب های مختلفی دارد، اما در مقام بررسی ساختار، برخی شواهد (دی پائولا، تارتر و هوی، ۲۰۰۵) به ساختار تک بعدی آن دست پیدا کرده اند.
در بررسی پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی، پژوهش های انجام شده نشان می دهد که متغیرهای مختلفی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه داشته و تبیین معناداری از پراکندگی آن دارند که در میان آنها توجه ویژه ای به متغیرهای نگرشی کارکنان شده است. به طور کلی رفتار کارکنان در سازمان می تواند متأثر از نگرش های آنها باشد، از این رو آگاهی از آن برای مدیران ضروری است.
یک کارمند با رضایت شغلی بالا(خشنودی شغلی)مفهومی پیچیده و چندبعدی است. یک کارمند با توجه به تأکیدی که بر عوامل مختلف مرتبط با شغل خود دارد، به طور کلی به دو طریق خشنودی شغلی درونی و بیرونی نگرش خود را نسبت به شغل آشکار می کند.
پیامدهای سازمانی رفتار شهروندی سازمانی از پیامدهای فردی آن بسیار بیشتر است.
در سطح فردی ,تنها احساس رضایت درونی و گرفتن پاداش (در صورتی که ارزیابی عملکرد لحاظ شده باشد) برای فرد وجود دارد اما منافع رفتار شهروندی سازمانی بیشتر ,مهمتر وجدی تر است .
احساس و عواطف بر هر کاری که انجام میدهیم تاثیر دارند. علی الخصوص در محیط سازمانی که اگر عواطف به طور مفید و موثر اداره شوند منجر به رفاقت و صمیمیت در بین اعضا شده و در نتیجه بهره وری سازمان را افزایش میدهد.مسلم است بالا بودن هوش هیجانی افرادیک سازمان در مجموع میتواند باعث افزایش هوش سازمانی کلی شود که این به عملکرد بهتر در سازمان منجر می‏شود.  به طور کلی عواملی مانند شرایط کار،ارتباطات و رضایت شغلی اثر گذار بوده و می‏توانند رضایت شغلی برای  کارکنان  به ارمغان آورند که باعث بهره وری بالایی در سازمان می‏باشند.
از این رو ارزش آن را دارد که سازمانهابا به کار گرفتن سیستم تشویقی در ایجاد فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی ,آموزش و کنترل و افزایش هوش هیجانی کارکنان وبا ایجاد محیط کاری مناسب برای رضایت شغلی بالاتر تلاش کنند.
تعداد صفحه : ۱۵۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌بندی نشده