دانلود پایان نامه:رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

تن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

موسسه آموزش عالی رجا

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

استاد راهنما:

دکتر حسن فرج‏زاده دهکردی

استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق. ۱
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مسئله. ۳
۱-۳ اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق. ۶
۱-۴ اهداف تحقیق. ۷
۱-۵ پرسش‏های اصلی تحقیق. ۷
۱-۶ فرضیه‏های تحقیق. ۸
۱-۷ جنبه نوآوری تحقیق. ۸
۱-۸ روش تحقیق. ۹
۱-۸-۱ کلیات روش تحقیق. ۹
۱-۸-۲ قلمرو مکانی تحقیق. ۹
۱-۸-۳ قلمرو زمانی تحقیق. ۹
۱-۸-۴ جامعه و نمونه آماری تحقیق. ۹
۱-۹ متغیرهای تحقیق. ۱۰
۱-۹-۱ متغیرهای وابسته. ۱۰
۱-۹-۲ متغیر مستقل. ۱۱
۱-۹-۳ متغیرهای کنترلی.. ۱۲
۱-۱۰ مدل‏های آزمون فرضیه‏های تحقیق. ۱۲
۱-۱۱ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی.. ۱۳
۱-۱۲ ساختار سایر فصول. ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۶
۲-۱ مقدمه. ۱۷
۲-۲ مدیریت سودهای غیر منتظره ۱۸
۲-۲-۱ انگیزه‏های مدیریت سودهای غیر منتظره ۱۸
۲-۲-۲ مکانیزم‏های اجتناب از (مدیریت) سودهای غیر منتظره منفی.. ۱۹
۲-۲-۲-۱ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. ۲۰
۲-۲-۲-۲ مدیریت سود واقعی.. ۲۲
۲-۲-۲-۳ مدیریت پیش‏بینی‏ها (انتظارات) ۲۴
۲-۲-۲-۴ بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی.. ۲۵
۲-۳ مکمل یا جایگزین بودن مکانیزم‏های مدیریت سودهای غیر منتظره ۲۶
۲-۴ ترازنامه متورم. ۲۸
۲-۵ پیشینه تحقیق. ۲۹
۲-۵-۱ پیشینه تحقیقات: خارجی.. ۲۹
۲-۵-۲ پیشینه تحقیق: داخلی.. ۳۳
۲-۶ خلاصه و نتیجه‏گیری: تبیین نظری فرضیه‏ها ۳۷
فصل سوم: روش تحقیق. ۴۱
۳-۱ مقدمه. ۴۲
۳-۲ بیان کلی مسئله تحقیق. ۴۲
۳-۳ فرضیه های تحقیق. ۴۳
۳-۴ روش تحقیق. ۴۴
۳-۴-۱ کلیات روش تحقیق. ۴۴
۳-۴-۲ مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها ۴۵
۳-۴-۳ متغیرهای تحقیق. ۴۶
۳-۴-۳-۱ متغیرهای وابسته. ۴۶
۳-۴-۳-۲ متغیر مستقل. ۴۸
۳-۴-۳-۳ متغیرهای کنترلی.. ۴۹
۳-۵ جامعه و نمونه آماری.. ۵۰
۳-۵ قلمرو تحقیق. ۵۳
۳-۸ جمع آوری داده های تحقیق. ۵۴
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵
فصل چهارم: نتایج. ۵۶
۴-۱ مقدمه. ۵۷
۴-۲ آماره‏های توصیفی.. ۵۷
۴-۳ آزمون فرضیه‏های تحقیق. ۶۲
۴-۳-۱ آزمون فرضیه اول. ۶۲
۴-۳-۲ آزمون فرضیه دوم تحقیق. ۶۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری.. ۷۰
۵-۱ مقدمه. ۷۱
۵-۲ خلاصه موضوع و روش تحقیق. ۷۱
۵-۳ خلاصه نتایج آزمون فرضیه‏های تحقیق. ۷۴
۵-۴ بحث و بررسی تطبیقی یافته‏های تحقیق. ۷۵
۵-۵ محدودیت‏های تحقیق. ۷۸
۵-۶ پیشنهادات تحقیق. ۷۹
۵-۶-۱ پیشنهادات کاربردی.. ۷۹
۵-۶-۲ پیشنهادات تحقیقات آتی.. ۷۹
منابع. ۸۱
 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱   مقدمه

هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعاتی است که به سرمایه‏گذاران و سایر استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری کمک کند تا با بهره گرفتن از این اطلاعات تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ نمایند. اهمیت اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه و واکنش مشارکت‏کنندگان در بازار به اطلاعات حسابداری باعث می‏شوند تا مدیران شرکت‏ها در خصوص اطلاعاتی که در قالب صورت‏های مالی در اختیار مشارکت‏کنندگان در بازار قرار می‏دهند، وسواس و دقت فراوانی را اعمال نمایند.
پیامدهای واکنش بازار به اطلاعات حسابداری برای مدیران می‏تواند بسیار با اهمیت باشد. برای مثال ممکن است، ارزابی عملکرد مدیریت تا حدود زیادی متکی به قیمت سهام شرکت در بازار پس از انتشار صورت‏های مالی باشد. در صورتی که گزارش‏های مالی منتشر شده از سوی شرکت باعث افزایش قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه شود، این افزایش قیمت (و به تبع آن، بازده) سهام باعث خواهد شد تا سرمایه‏گذاران عملکرد مدیریت را مثبت ارزیابی نمایند. این ارزیابی‏ها تاثیر مستقیمی بر امنیت شغلی مدیران و حقوق و مزایا و پاداش آنان خواهد داشت.
یکی دیگر از پیامدهای واکنش بازار به اطلاعات حسابداری برای مدیریت، تاثیر آن بر توانایی تامین مالی و هزینه تامین مالی شرکت است. شرکت‏هایی که بازار واکنش مثبتی به اطلاعات آنها نشان داده‏است، به منابع بیشتری جهت تامین مالی پروژه‏های سرمایه‏ای خود دسترسی دارند. همچنین، معمولاً در مقایسه با شرکت‏هایی که بازار واکنش منفی به اطلاعات آنها نشان داده‏است، هزینه سرمایه تامین مالی برای این شرکت‏ها پایین‏تر است.
پیامدهای متفاوت بازار سرمایه به اطلاعات منتشر شده توسط شرکت‏ها باعث می‏شود تا مدیران شرکت‏ها این انگیزه را داشته باشند تا تمام تلاش خود را بکارگیرند تا بازار از اطلاعات منتشر شده توسط آنها استقبال نماید و درصورتی که شرکت در شرایط عادی و واقعی نتواند انتظارات را برآورده سازد، اقداماتی را بکارگیرد تا از این واکنش بازار اجتناب نماید یا از میزان آن بکاهد.

۱-۲ بیان مسئله

مطالعات پیشین (برای مثال، بروان و کایلر[۱]، ۲۰۰۵؛ ماتسوموتو[۲]، ۲۰۰۲؛ بارتو[۳] و همکاران، ۲۰۰۲؛ بروان[۴]، ۲۰۰۱) نشان داده‏اند که مدیران تمایل دارند سودی که شرکت در پایان دوره گزارش می‏کند، حداقل به اندازه پیش‏بینی‏هایی باشد که پیش‏تر از سوی مدیریت یا تحلیل‏گران مالی مطرح شده‏است. از آنجا که پایین‏تر بودن سود واقعی از سود پیشبینی شده (که به آن “سود غیر منتظره منفی [۵]” گفته می‏شود) واکنش نامطلوب بازار را به دنبال دارد و باعث نامطلوب ارزیابی شدن عملکرد مدیریت می‏شود، شرکت‏ها اغلب استراتژی‏هایی را بکار می‏گیرند که احتمال عدم تحقق سود پیش‏بینی شده[۶] را کاهش می‏دهد.
ادبیات تحقیق حسابداری نشان داده‏است که شرکت‏ها به طرق مختلفی ممکن است از سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند (هو و همکاران، ۲۰۱۲):

  1. یکی از این روش‏ها به کارگیری اقلام تعهدی اختیاری برای دستکاری افزایشی سود است که تحت عنوان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی[۷] شهرت یافته‏است.
  2. روش دوم، به مدیریت سود واقعی[۸] اشاره دارد که بر اساس آن، مدیران اقدامات اقتصادی واقعی را در پیش می‏گیرند تا به سطح سود مورد نظر دست یابند. این اقدامات می‏تواند مواردی مانند کاهش در مخارج قابل اجتناب در حوزه تحقیق و توسعه (R&D)، تبلیغات و تعمیرات و نگهداری و همچنین کاهش در بهای تمام شده کالای فروش رفته از طریق افزایش تولید در دوره جاری است.
  3. یکی از روش‏های دیگر تحقق سود پیش‏بینی شده[۹]، مدیریت انتظارات بازار و سرمایه‏گذاران از طریق ارائه پیش‏بینی‏های خود در سطح پایین است (پیش‏بینی کاهشی سود[۱۰]).

بخش عمده ادبیات تحقیق سه روش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود کاهشی را مکانیزم‏های مکملی در نظر می‏گیرند که مدیران با بکارگیری همزمان آنها تلاش می‏کنند از سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند (بارتو و همکاران ۲۰۰۲؛ ماتسوموتو ۲۰۰۲؛ بارتون و سیمکو[۱۱] ۲۰۰۲؛ براگستلر و ایمس[۱۲] ۲۰۰۶).
با این وجود، براون و پینلو[۱۳] (۲۰۰۷) نشان دادند که در فرایند محقق کردن سود پیش‏بینی شده، از روش‏ مدیریت افزایشی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و روش پیش‏بینی کاهشی سود، به صورت جایگزین استفاده می‏شوند. زانگ[۱۴] (۲۰۰۷) نشان داد که مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی به صورت جایگزین استفاده می‏شوند. به صورت کلی این شواهد نشان می‏دهد که مدیران به منظور اجتناب از سود غیره منتظره منفی، از این ابزار تحقق بخشیدن سود پیش‏بینی شده به صورت جایگزین و مکمل استفاده می‏کنند.
به واسطه وجود محدودیت در بکارگیری اقلام تعهدی برای مدیریت افزایشی سود و همچنین معکوس شدن اقلام تعهدی مدیریت شده در دوره‏(های) آتی، انتظار می‏رود مدیران برای مدیریت پایدارتر سود، اقدام به مدیریت سود واقعی بنمایند. به ویژه در دوره‏های زمانی که در بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود، محدودیت بیشتری وجود دارد، تحقق این پیش‏بینی محتمل‏تر است.
بکارگیری مدیریت افزایشی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری در دوره‏(های) گذشته، باعث بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) می‏شود. بنابراین می‏توان متورم بودن ترازنامه را نشانه مدیریت سود در دوره‏های گذشته دانست و از آن به عنوان معیاری جهت ارزیابی محدودیت در بکارگیری روش اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود در دوره جاری استفاده کرد. در چنین موقعیتی، مدیریت شرکت جهت تحقق یافتن سود پیش‏بینی شده به راه کارهای جایگزینی مانند مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی کاهشی سود، روی می‏آورد. به این ترتیب، موضوع تحقیق پیش رو، بررسی رابطه بین بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) با مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود کاهشی است.
[۱] Brown and Caylor
[۲] Matsumoto
[۳] Bartov
[۴] Brown
[۵] Negative Earnings Surprises
[۶] failing to meet earnings forecasts
[۷] “accrual-based” earnings management
[۸] “real” earnings management
[۹] Meet or Beat Earnings Forecasts
[۱۰] Manage Earnings Expectations Downward
[۱۱] Barton and Simko
[۱۲] Burgstahler and Eames
[۱۳] Brown and Pinello
[۱۴] Zang
تعداد صفحه : ۹۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***