دانلود پایان نامه:رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه به نقش …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت نیروی انسانی

عنوان : رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه مدیریت دولتی

 

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش:مدیریت نیروی انسانی

 

عنوان:

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

 

استاد راهنما:

دکتر فرزین فرحبد

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
ب
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
چکیده تحقیق                                                                                                                                                              ۱
فصل اوّل : کلیات تحقیق
(۱-۱مقدمه                                                                                                                                                                ۳
(۲-۱بیان مسأله                                                                                                                                                          ۳
۳-۱)ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                                                                        ۶
(۴-۱ اهداف تحقیق                                                                                                                                                     ۷
۱-۵)فرضیه های تحقیق                                                                                                                                                  ۷
۱-۶) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق                                                                                                               ۸
۱-۷)قلمروی تحقیق                                                                                                                                                       ۱۲
فصل دوّم : بررسی ادبیّات و پیشینه تحقیق
(۱-۲  بخش اوّل : تمایل به ترک خدمت
(۱-۱-۲ مقدمه                                                                                                                                                          ۱۴
(۲-۱-۲ تعاریف تمایل به ترک خدمت                                                                                                                          ۱۴
۲-۱-۳)تاریخچه و سیر تحول تمایل به ترک خدمت                                                                                                             ۱۵
۲-۱-۴)مدلهای مرتبط با  تمایل به ترک خدمت                                                                                                                   ۲۰
۲-۱-۵) آثار،تبعات و مزایای تمایل به ترک خدمت                                                                                                              ۲۶
۲-۱-۶)عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت                                                                                                                      ۲۹
۲-۱-۶-۱) متغیرهای جمعیت شناختی                                                                                                                 ۲۹
۲-۱-۶-۲) متغیرهای اقتصادی                                                                                                                                          ۲۹
۲-۱-۶-۳) متغیرهای اجتماعی                                                                                                                                          ۲۹
۲-۱-۶-۴) متغیرهای عوامل روانی                                                                                                                                     ۲۹
۲-۱-۶-۵) نقش سایر متغیرها در تمایل به ترک خدمت                                                                                                         ۳۰
۲-۱-۷) عوامل تأثیرگذار جهت جلوگیری از تمایل به ترک خدمت                                                                                         ۳۳
۲-۲) بخش دوم: حمایت سازمانی
۲-۲-۱) مقدمه                                                                                                                                                              ۳۶
۲-۲-۲)تعاریف حمایت سازمانی ادراک شده و اهمیت آن                                                                                                      ۳۶
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
۲-۲-۳) پیش شرطها و پیامدهای حمایت سازمانی ادراک شده                                                                                 ۴۰
۲-۲-۳-۱) انصاف و مساوات                                                                                                                                           ۴۰
۲-۲-۳-۲) حمایت سرپرست                                                                                                                                            ۴۱
۲-۲-۳-۳) پاداشهای سازمانی و زمینه های شغلی                                                                                                                  ۴۱
۲-۲-۴)عوامل تنش زا در ارتباط با نقشهای کارکنان                                                                                                              ۴۲
۲-۲-۵)پیامدهای حمایت سازمانی ادراک شده                                                                                                                     ۴۳
۲-۲-۵-۱)تعهد سازمانی                                                                                                                                                  ۴۳
۲-۲-۵-۲) تأثیرات شغلی                                                                                                                                                ۴۳
۲-۲-۵-۳) التزام و درگیری شغلی                                                                                                                                     ۴۳
۲-۲-۵-۴) عملکرد                                                                                                                                                        ۴۴
۲-۲-۵-۵) فشار شغلی                                                                                                                                                    ۴۴
۲-۲-۵-۶) تمایل به ماندن در سازمان                                                                                                                                 ۴۴
۲-۲-۵-۷) رفتارهای بازخوردی                                                                                                                                        ۴۴
۲-۳) بخش سوم: تعهد سازمانی
۲-۳-۱)مقدمه                                                                                                                                                               ۴۷
۲-۳-۲) تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی                                                                                                                             ۴۷
۲-۳-۳) ضرورت و اهمیت توجه به تعهد سازمانی                                                                                                                 ۵۰
۲-۳-۴) انواع تعهد                                                                                                                                                        ۵۲
۲-۳-۵) ابعاد تعهد                                                                                                                                                         ۵۴
۲-۳-۶) بررسی دیدگاه های موجود در زمینه کانونهای تعهد سازمانی                                                                                        ۵۵
۲-۳-۷) مدلهای تعهد سازمانی                                                                                                                                          ۵۶
۲-۳-۸) الگوی چند بعدی تعهد                                                                                                                                        ۵۶
۲-۳-۸-۱) مدل ارایلی و چاتمن                                                                                                                                        ۵۶
۲-۳-۸-۲) مدل می یر و آلن                                                                                                                                           ۵۷
۲-۳-۸-۳) مدل آنجل و پری                                                                                                                                           ۵۸
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
۲-۳-۸-۴) مدل مایر و شورمن                                                                                                                                         ۵۹
۲-۳-۸-۵) مدل پنلی و گولد                                                                                                                                            ۵۹
۲-۳-۹) عوامل مؤثر در تعهد سازمانی کارکنان                                                                                                                    ۵۹
۲-۳-۹-۱) نظام اداری                                                                                                                                                    ۶۰
۲-۳-۹-۱-۱) نفوذ شخص مدیر                                                                                                                                        ۶۰
۲-۳-۹-۱-۲) رهبری توکیلی                                                                                                                                           ۶۰
۲-۳-۹-۱-۳) رهبری کار محور همراه با هیجان کم                                                                                                               ۶۰
۲-۳-۹-۱-۴) تجربه مدیریت فردی                                                                                                                                    ۶۱
۲-۳-۹-۲) شالوده سازمانی                                                                                                                                              ۶۱
۲-۳-۹-۲-۱) گستره سازمانی                                                                                                                                           ۶۱
۲-۳-۹-۲-۲) فضای سازمانی                                                                                                                                            ۶۲
۲-۳-۹-۲-۳) ساختار سازمانی                                                                                                                                          ۶۲
۲-۳-۱۰) متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی                                                                                                                           ۶۲
۲-۳-۱۱) راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی                                                                                                 ۶۶
۲-۴) بخش چهارم : عدالت سازمانی
۲-۴-۱) مقدمه                                                                                                                                                              ۶۹
۲-۴-۲) عدالت                                                                                                                                                             ۶۹
۲-۴-۳) مفهوم عدالت                                                                                                                                                    ۷۱
۲-۴-۴) اهمیت رعایت عدالت                                                                                                                                          ۷۱
۲-۴-۵) عدالت سازمانی                                                                                                                                                  ۷۲
۲-۴-۶) کانونهای عدالت سازمانی                                                                                                                                     ۷۵
۲-۴-۷) ابعاد عدالت                                                                                                                                                       ۷۵
۲-۴-۷-۱) عدالت توزیعی                                                                                                                                               ۷۶
۲-۴-۷-۱-۱) نظریه برابری آدامز                                                                                                                                       ۷۸
۲-۴-۷-۱-۲) پیامدهای ادراکات نابرابری                                                                                                                            ۸۰
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
۲-۴-۷-۲) عدالت رویه ای                                                                                                                                              ۸۰
۲-۴-۷-۲-۱) مدلهای عدالت رویه ای                                                                                                                 ۸۳
۲-۴-۷-۲-۱-۱) مدل ابزاری(نفع شخصی)                                                                                                                           ۸۳
۲-۴-۷-۲-۱-۲) مدل رابطه ای (ارزش گروهی)                                                                                                                    ۸۳
۲-۴-۷-۲-۱-۳) مدل قضاوت عادلانه لونتال                                                                                                                         ۸۴
۲-۴-۷-۲-۱-۴) مدل ساشکین و ویلیامز                                                                                                                              ۸۵
۲-۴-۷-۲-۲) تشابه عدالت توزیعی و رویه ای                                                                                                                      ۸۶
۲-۴-۷-۳) عدالت مراوده ای                                                                                                                                            ۸۶
۲-۴-۷-۳-۱) تئوری مبادله اجتماعی                                                                                                                                  ۸۷
۲-۴-۷-۳-۲) تفاوت عدالت رویه ای با عدالت مراوده ای                                                                                                        ۸۸
۲-۴-۷-۴) عدالت اطلاعاتی                                                                                                                                             ۸۸
۲-۴-۷-۴-۱) قوانین عدالت سازمانی                                                                                                                                  ۸۹
۲-۴-۷-۵) عدالت احساسی                                                                                                                                              ۸۹
۲-۴-۷-۶) عوامل مؤثر بر درک عدالت                                                                                                                             ۹۰
۲-۴-۷-۶-۱) پیامدهای  سازمانی                                                                                                                                       ۹۰
۲-۴-۷-۶-۲) رویه های سازمانی                                                                                                                                       ۹۰
۲-۴-۷-۶-۳) خصوصیات ادراک کننده                                                                                                                             ۹۰
۲-۴-۷-۷) نتایج درک عدالت                                                                                                                                          ۹۰
۲-۴-۷-۷-۱) عملکرد کاری                                                                                                                                            ۹۰
۲-۴-۷-۷-۲) رفتار شهروندی سازمانی                                                                                                                                ۹۱
۲-۴-۷-۷-۳) رفتار خلاف انتظار و ترک شغل                                                                                                                     ۹۱
۲-۴-۷-۷-۴) واکنشهای نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص،سازمان و سرپرست                                                               ۹۱
۲-۴-۷-۸)موانع تحقق عدلات در سازمان                                                                                                                            ۹۲
۲-۴-۷-۸-۱) تعریف نشدن اهداف و استراتژیها بر محور عدالت                                                                                               ۹۲
۲-۴-۷-۸-۲) محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه                                                                                                               ۹۳
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
۲-۴-۷-۸-۳) فناوری و عدالت سازمانی                                                                                                                              ۹۴
۲-۴-۷-۸-۴) اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن                                                                                                       ۹۴
۲-۴-۷-۸-۵) ساخت قدرت و کنترل                                                                                                                  ۹۵
۲-۴-۷-۸-۶) فرهنگ و زبان                                                                                                                                            ۹۵
۲-۵) بخش پنجم: پیشینه تحقیقات انجام شده
۲-۵-۱) تحقیقات داخلی                                                                                                                                 ۹۷
۲-۵-۲) تحقیقات خارجی                                                                                                                                               ۱۰۱
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه                                                                                                                                                                 ۱۰۷
۳-۲) روش اجرای تحقیق                                                                                                                                                ۱۰۷
۳-۳) توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری)                                                                                                   ۱۰۹
۳-۳-۱) جامعه آماری                                                                                                                                                    ۱۰۹
۳-۳-۲) نمونه                                                                                                                                                               ۱۰۹
۳-۴) جمع آوری داده ها و اطلاعات                                                                                                                                 ۱۱۰
۳-۵) معرفی دقیق پرسشنامه و نحوه طراحی سؤالات آن                                                                                                         ۱۱۰
۳-۶) اعتبار و پایایی ابزار پرسشنامه                                                                                                                                   ۱۱۱
۳-۶-۱) روایی                                                                                                                                                              ۱۱۱
۳-۶-۲) پایایی                                                                                                                                                              ۱۱۲
۳-۷) معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                ۱۱۳
۳-۷-۱) مدل معادلات ساختاری                                                                                                                                       ۱۱۳
۳-۷-۲) مراحل مدل معادلات ساختاری                                                                                                                              ۱۱۴
۳-۷-۳) شاخصهای مدل                                                                                                                                                 ۱۱۸
۳-۷-۴) نرم افزار لیزرل                                                                                                                                                 ۱۱۹
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه                                                                                                                                                                 ۱۲۲
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان                                                                                                    ۱۲۳
۴-۳) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق                                                                                                                ۱۲۷
۴-۴) بررسی مدل تحقیق                                                                                                                                 ۱۳۳
۴-۴-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد                                                                                                                    ۱۳۳
۴-۴-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت معنی داری                                                                                                                  ۱۳۶
۴-۴-۳)  بررسی شاخصهای معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق                                                                                            ۱۳۷
۴-۵) آزمون فرضیه ها                                                                                                                                                   ۱۳۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه                                                                                                                                                                 ۱۴۲
۵-۲) نتایج آمار توصیفی                                                                                                                                                                ۱۴۲
۵-۲-۱) آمار توصیفی کلی متغیرها                                                                                                                                   ۱۴۲
۵-۲-۲) آمار توصیفی سوالات متغیرها                                                                                                                               ۱۴۳
۵-۳) نتایج آمار استنباطی                                                                                                                                               ۱۴۸
۵-۴) مقایسه نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه                                                                                                ۱۵۰
۵-۵) پیشنهادها در راستای فرضیه های تحقیق                                                                                                                      ۱۵۱
۵-۶) محدودیت های تحقیق                                                                                                                                            ۱۵۳
۵-۷) پیشنهادها برای تحقیقات آتی                                                                                                                                   ۱۵۴
 
چکیده تحقیق
اهمیت و توجه به حفظ و نگهداری نیروی انسانی به عنوان منابع ارزشمند سازمان، مورد عنایت خاص پژوهشگران و مدیران است.سازمانهایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را درک کنند،می توانند قبل از کناره گیری کارکنان،با بهره گرفتن از سیاستها و روشهای مطمئن،مدیریت موثری را در فرایند حفظ و نگهداری منابع انسانی کارا بکار گیرند. در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به مطالعه رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر تکنیک اجرا توصیفی است.برای جمع آوری داده ها جهت آزمون فرضیات  از پرسشنامه استفاده گردیده است. به منظور سنجش تمایل به ترک خدمت،پرسشنامه استاندارد  لیونز ، عدالت توزیعی پرایس و مولر ، عدالت تعاملی و عدالت  رویه ای کولکوئیت، حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران و تعهد سازمانی پورتر استفاده شده است، که همه متغیرها با طیف پنج گزینه ای لیکرت و در مقیاس فاصله ای  اندازه گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان گمرکات استان گیلان  شامل ۳۲۰ نفر هستند. در این پژوهش از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است که شامل ۲۲۹ نفر می باشند. روش آماری  مورد استفاده در این تحقیق روش معادله ساختاری است که کلیۀ تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.54 بررسی و برآورد متغیرها صورت پذیرفت. در نهایت فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص گردید، حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و با قصد ترک خدمت کارکنان رابطه منفی دارد و همچنین تعهد با ترک خدمت رابطه منفی دارد. همچنین نقش تعهد سازمانی و حمایت سازمانی به عنوان میانجی تائید شد.
واژگان کلیدی :عدالت سازمانی،تمایل به ترک خدمت، حمایت سازمانی ادراک شده،تعهد سازمانی

فصل۱

کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه
یکی از معضلات و مشکلات اساسی سازمانها،ترک خدمت کارکنان به ویژه کارکنان متخصص و ارزشمند است،مدیران و محققان کناره گیری از کار را پرهزینه،مشکل آفرین و بیشتر با عواقب تهدید کننده برای کارآیی سازمان می دانند.بدین جهت ترک خدمت،توجه خاص پژوهشگران و مدیران را به خود معطوف داشته است،به گونه ای که در ربع قرن اخیر بیش از ۱۰۰۰ مورد تحقیق در این موضوع انجام شده است..یافته های علمی نشان می دهد که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای ترک سازمان ناشی می شود،یعنی کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمی کنند، بلکه، تمایل به ترک شغل را بصورت تدریجی در خود پرورش می دهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و مناسب بودن فرصتهای استخدامی در سازمانهای دیگر،اقدام به ترک شغل می نمایند. در گمرک نیزکه یک سازمان تخصصی وحاکمیتی است منابع انسانی نقش مهم و ارزنده ای دارند از این­رو در این تحقیق محقق بر آن است  تا موضوع ترک خدمت را در گمرکات استان گیلان مورد بررسی قراردهد و در این مسیر ابتدا ضمن بیان مساله به ضرورت و اهمیت تحقیق،اهداف تحقیق، تعاریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تعداد صفحه : ۲۰۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***