دانلود پایان نامه:دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی شهرستان ملایر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

عنوان :دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک          

گروه فنی  مهندسی

 

«گزارش نهایی طرح پژوهشی»

 

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

 

 

مجری:

 

سال اجرا: ۱۳۹۴ 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

فصل اول. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله: ۳

۱-۳ تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران. ۴

۱-۳-۱ انسان وفضا ۴

۱-۳-۲ تعلیم و تربیت در ایران باستان. ۴

۱-۳-۳ اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان. ۴

۱-۳-۴ محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان. ۵

۱-۳-۵ هدف از آموزش و پرورش.. ۶

۱-۳-۵-۱ انواع آموزش.. ۶

۱-۳-۶ رابطه بین دانشگاه ها ۶

۱-۳-۷ ارتباط دانشکده با شهر ۷

۱-۳-۹ نتیجه. ۷

۱-۴ تقسیم بندی فضاهای آموزشی. ۷

۱-۵ سابقه ی آموزش عالی در ایران. ۸

۱-۶  سابقه آموزش عالی در استان همدان. ۱۱

۱-۷ دانشگاه آزاد اسلامی. ۱۲

۱-۸ سابقه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور ۱۳

۱-۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ۱۳

۱-۱۰ آموزش سنتی معماری. ۱۴

فصل دوم. ۱۵

۲-۱ دانشگاه هاروارد ۱۶

۲-۲ تاریخچه دانشگاه هاروارد ۱۶

۲-۲-۱ امور تشکیلاتی و اداری. ۱۷

۲-۳ دانشگاه هاروارد ۱۶۴۶٫ ۱۷

۲-۳-۱ موزه ها و کتاب خانه دانشگاه ۲۰

۲-۳-۲ نتیجه گیری(دانشگاه هاروارد) ۲۰

۲-۴ باهاوس.. ۲۴

۲-۵ دستاورد های باهاس.. ۲۸

۲-۶ بررسی نمونه اهای داخلی. ۲۹

۲-۶-۱ پردیس هنرهای زیبا ۲۹

۲-۶-۲ تاریخچه. ۲۹

۲-۶-۳ فعالیت های آموزشی. ۳۰

۲-۶-۴ امکانات آموزشی. ۳۰

۲-۶-۵ مدرسه ی ایرانشهـــــر ۳۰

۲-۶-۶ تاریخچه ساختمان دبیرستان. ۳۱

۲-۶-۷ نوع بهره برداری و خصوصیتهای بارز بنا ۳۲

۲-۶-۸ تحلیل  مدرسه ی ایرانشهـــــر: ۳۳

۲-۷ مدرسه قدسیه ی اصفهان. ۳۹

۲-۸ تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان. ۴۱

۲-۹ نتیجه گیری. ۴۲

فصل سوم. ۴۴

۳-۱ ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری. ۴۵

۳-۱-۱ عملکرد ها ۴۵

۳-۲ آموزشی-تئوری. ۴۵

۳-۲-۱ کلاس درس.. ۴۵

۳-۳ آموزشی-عملی. ۴۹

۳-۳-۱ آتلیه ها: ۴۹

۳-۴ کارگاه ها ۵۱

۳-۵ بخش فرهنگی-رفاهی. ۵۳

۳-۵-۱ کتابخانه. ۵۳

۳-۵-۲ سالن مطالعه. ۵۴

۳-۵-۳ محل برگه دان. ۵۴

۳-۵-۴ مخزن کتاب.. ۵۵

۳-۵-۵ نماز خانه. ۵۶

۳-۵-۵-۱ وضو خانه. ۵۶

۳-۵-۶ فضای نمازخانه. ۵۶

۳-۵-۷ سالن اجتماعات.. ۵۶

۳-۵-۷-۱ فضای سالن. ۵۶

۳-۵-۸ سالن انتظار ۵۷

۳-۵-۹ بخش اداری. ۵۷

۳-۵-۹-۱ اتاق رئیس دانشگاه ۵۷

۳-۵-۱۰ اتاق معاون. ۵۸

۳-۵-۱۱ معاون آموزشی. ۵۸

۳-۵-۱۲ مالی(حسابداری) ۵۸

۳-۶ فضاهای ارتباطی در فضاهای اداری. ۵۹

۳-۶-۱ فضاهای ارتباطی افقی. ۵۹

۳-۶-۲ محدوده گام. ۶۰

۳-۶-۶ فضاهای ارتباطی عمودی. ۶۰

۳-۷ آمفی تئاتر ۶۰

۳-۸ کتابخانه. ۶۲

۳-۹ محاسبه سرانه ی آموزشی. ۶۴

۳-۹-۱ سرانه ی اتاق اساتید. ۶۵

۳-۹-۲ بخش آموزشی. ۶۵

۳-۱۰ جمعیت هیأت علمی – کارکنان –  وخدمات.. ۶۶

۳-۱۰-۱ بخش آموزشـــــی. ۶۸

۳-۱۱کمک آموزشـــــی. ۶۹

۳-۱۲ اداری عمومی. ۷۱

۳-۱۲-۱ خدماتی. ۷۱

۳-۱۲-۴ بخش آموزشی. ۷۲

فصل چهارم. ۷۴

۴-۱ چکیده ۷۵

۴-۱-۱ فرهنگ.. ۷۵

۴-۲ اقلیم و معماری. ۷۶

۴-۳ سنن اجتماعی و قومی در معماری. ۷۶

۴-۴-۱ قسمت بیرونی. ۷۷

۴-۴-۲ قسمت اندرونی. ۷۸

۴-۵ هشتی سازی در بناهای مسکونی. ۸۰

۴-۶ اثر معماری سنتی بر حرارت محیط. ۸۲

۴-۷ اقلیم و معماری. ۸۵

۴-۸ تابش آفتاب.. ۸۶

۴-۱۰ اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محیط اطراف آن. ۸۷

۴-۱۱ تأثیر پشت بام در دمای ساختمان. ۸۹

۴-۱۲ ارتفاع فضاها ۹۱

۴-۱۳ اثر تابش خورشید. ۹۲

۴-۱۴ تأثیر سایه بان بر روی پنجره ۹۳

۴-۱۵ اثر سایه بان های متحرک.. ۹۳

۴-۱۶ اثر رطوبت در ساختمان. ۹۴

۴-۱۷ اثرات آب باران در ساختمان. ۹۵

۴-۱۸ اثر باد بر ساختمان. ۹۵

۴-۱۹ تقلیل دادن شدت باد ۹۶

۴-۲۰ اقلیم شناسی ایران. ۹۸

۴-۲۱ معماری بومی اقلیم سرد ۹۸

۴-۲۲ ناحیه سرد ۹۹

۴-۲۳ معماری مناطق سرد ۹۹

۴-۲۴ فرم ساختمان و اقلیم. ۱۰۰

۴-۲۵ ورودی. ۱۰۳

۴-۲۶ آب در بنا ۱۰۴

۴-۲۷ استفاده در حمام. ۱۰۵

۴-۲۸ خانه رهبری، تبریز ۱۰۵

فصل پنجم. ۱۲۶

۵-۱ مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم، بازپرداخت میراث و خاک.. ۱۲۷

۵-۲ اتووود کلاسیک ـ موسسه ی امور اداری هنر: احمدآباد (هندوستان) ـ لویی کان. ۱۳۶

فصل ششم. ۱۵۷

۶-۱ خصوصیات اقلیمی. ۱۵۸

۶-۱-۱ خصوصیات کلی شهرستان ملایر ۱۵۸

۶-۱-۱-۱ ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی. ۱۵۸

۶-۱-۲ تقسیمات کشوری. ۱۵۸

۶-۱-۳ ناهمواری ها ۱۵۸

۶-۲ ویژگی های اقلیمی. ۱۵۹

۶-۳ مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی. ۱۵۹

۶-۴ مطالعات سیاسی – اقتصادی. ۱۶۰

۶-۵ ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر ۱۶۱

۶-۶ سواد ۱۶۲

۶-۷ نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان. ۱۶۳

۶-۸ نقشه ی دسترسی های استان همدان. ۱۶۴

۶-۹ نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر ۱۶۵

۶-۱۰ تابش آفتاب: ۱۶۶

۶-۱۱ فرم ساختمان در اقلیم مناطق سردسیر ۱۶۷

۶-۱۲ نتیجه معماری از مطالعات اقلیمی. ۱۷۴

۶-۱۳ معرفی و تحلیل سایت.. ۱۷۵

۶-۱۳-۱ موقعیت پروژه نسبت به ساختمان های اطراف.. ۱۷۶

۶-۱۳-۲ باد های منطقه. ۱۷۷

۶-۱۴ تابش نور خورشید. ۱۷۸

۶-۱۴-۱ تابش آفتاب.. ۱۷۹

۶-۱۴-۲ دما ۱۸۰

۶-۱۴-۳ صوت.. ۱۸۱

۶-۱۴-۴ انطباق مکان واحد آموزشی با استانداردهای آموزشی. ۱۸۱

۶-۱۴-۵ مکانیابی کاربریهای آموزشی وشعاع دسترسی. ۱۸۲

۶-۱۴-۶ دسترسی. ۱۸۲

۶-۱۴-۷ دسترسی پیاده( بدون وسیله نقلیه) ۱۸۲

۶-۱۴-۸ دسترسی سواره ۱۸۳

۶-۱۴-۹ کاربری آموزشی و کاربریهای دیگر ۱۸۳

۶-۱۴-۱۰ شیب منطقه: ۱۸۵

۶-۱۴-۱۱ بررسی منطقه از لحاظ گسل های منطقه: ۱۸۶

۶-۱۴-۱۲ ریزش کوه و بهمن: ۱۸۶

۶-۱۴-۱۳ بررسی باد های منطقه: ۱۸۶

۶-۱۴-۱۴ صوت: ۱۸۷

۶-۱۴-۱۵ دسترسی: ۱۸۷

۶-۱۴-۱۶ دسترسی پیاده و سواره: ۱۸۷

۶-۱۴-۱۷ کاربری آموزشی و فرهنگی: ۱۸۷

۶-۱۴-۱۸ کاربری آموزشی و فضای سبز: ۱۸۸

فصل هفتم. ۱۸۹

فصل هشتم. ۱۹۰

۸-۱ تأسیسات.. ۱۹۱

۸-۲ فواید استفاده از سیستم گرمایش کفی. ۱۹۱

۸-۳  تهویه. ۱۹۸

۸-۴  فاضلاب.. ۱۹۹

۸-۵ سیستم اطفاء و اعلام حریق. ۲۰۰

۸-۶  سقف کاذب.. ۲۰۱

۸-۷ انواع سقف کاذب.. ۲۰۱

۸-۸ درزهای انبساط و انقطاع. ۲۰۱

۸-۹ آکوستیک.. ۲۰۲

۸-۱۰ سیستم صوتی. ۲۰۲

۸-۱۱ تهویه مرکزی. ۲۰۲

۸-۱۲  نورپردازی و روشنایی سالن ها ۲۰۳

۸-۱۳ سازه ۲۰۵

۸-۱۴ معرفی و نحوه اجرای سقف کوبیاکس.. ۲۰۵

۸-۱۵ مفهوم کوبیاکس.. ۲۰۶

۸-۱۶ انواع کیج ماژول: ۲۰۶

۸-۱۶-۲ قابلیت های دیگر کوبیاکس.. ۲۰۹

۸-۱۶-۳  روش اجرای کوبیاکس.. ۲۱۰

۸-۱۶-۴ دال تخت کوبیاکس: ۲۱۶

۸-۱۷ ایزولاسیون سقف در برابر صدای پا در دپارتمان های آموزشی. ۲۱۸

منابع و ماخذ. ۲۱۹

منابع فارسی. ۲۲۰

منابع لاتین. ۲۲۲

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

 

فهرست شکل ها (نمودارها)

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

 

چکیده

این پایان نامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط میان اقلیم،بوم و معماری در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جایگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان بوده، به روش های همزیستی بنای دانشکده و اقلیم از طریق پاسخگویی به شرایط منطقه و  تاثیرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است. این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماری دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر سازگاری ساخته های بشری با عوامل طبیعت و نیازهای ذاتی انسان، به گونه ای که باعث ایجاد فضایی مناسب به لحاظ روان شناختی و زیبایی شناسی در طراحی این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوی  نیازهای روحی و روانی دانشجویان باشد دیده نمی شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزی با توجه مجموعه طراحی شده می توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبیعت و معماری پی برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولی را که متضمن رشد، تکامل و زندگی ارگانیزم ها در محیط است، جستجو نمود و حضور روح طبیعت در معماری است که به ارتقاء و تجلی آن خواهد انجامید.

واژگان کلیدی: طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملایر

 

فصل اول

مقدمه

 

۱-۱ مقدمه

تلاش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این تحقیق دنبال می شود، انطباق ساخت و ساز های جدید با معماری بومی و بازتاب آن در دانشکده معماری مدنظر می باشد.

معماری به شیوه درک زندگی اجتماعی کمک می کند، آنچه که در این مجال به دنبال آن هستیم و به عنوان مسأله ما طرح شده است، طراحی دانشکده هنر و معماری با تکیه بر شاخص های معماری بومی است.

ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در شهرستان ملایر دانشکده  معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود. اگر دیسیپلینی وجود داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کاملاً و به روشنی در آن مشاهده کرد آن دیسیپلین معماری است. برای مقابله با این معضل باید معماری گذشته را درک و منطبق بر شرایط امروزی کرد. با توجه به رشد شهرنشینان دیگر مانند گذشته و به روش های سنتی نمی توانیم بناهای معماری خلق کنیم چون هم نیاز ما از فضاهای معماری عوض شده اند و هم روشهای ساخت سنتی پاسخگو نیستند، اما می توان با توجه به فناوری های نوین معماری بومی را به زبان امروز ترجمه و تبدیل کرد. چگونگی به کارگیری اصول، مبانی و الگوهای معماری ایرانی و تبدیل آنها به خط و طرح ؛ پایان بخش مباحث نظری استاد میر میران است. از نظر او اگر چه ما در معماری ایرانی ترکیب و تکثیر اشکال و پیچیدگی آنها را داریم اما می توان به اصول و مبانی و الگوهایی دست یافت که حضور دائم در معماری داشته و با صورتهای گوناگون و تکامل یافته، خود را نشان داده اند. شناخت گذشته موجب درک زمان حال است در حالیکه آینده بازتاب گذشته ای است که زمان حال آنرا مشروط کرده باشد.

 

 

۱-۲ بیان مسئله:

امروزه با هرکس درباره معماری بومی به گفت و گو نشینیم بی اختیار به ورق زدن دفتری می پردازند که سخن ها و شکل هایی از گذشته در آن نوشته آمده و منقوش اند. امروزه همه به معماری بومی به عنوان میراثی از گذشته ها می نگرند، و حتی این شک را به خود راه نمی دهند که آنان نیز همین امروز هم می توانند زاینده معماری ای باشند حاوی آن دسته از زیبایی ها و جاذبه ها و ترنم ها که این عنوان به خاطر می آورد. معماری بومی چیزی نیست که ما نتوانیم امروزه بیافرینیم، و چیزی نیست که دیگران بسیار پیش از ما ساخته و دیگر کسی  را توان آفرینش نباشد. معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای شهری که در سرزمینی معین گرد هم آمده اند و با هماهنگی هایی که در زمینه شکل، زمینه حجم گذاری یا، » پلان و لومتریک» در زمینه کاربری، در زمینه رنگ آمیزی و آهنگ سطوح پر و خالی و… هماهنگی هایی را در بر دارند.

معماری گذشته ما دارای هویت بوده چرا که متناسب با فرهنگ،اقلیم، کاربران و منطقه طراحی می شد، که در آن آرامش و راحتی احساس می شد ولی امروزه هیچ رنگ و بویی از این معماری و خطوط در ساختمانها مشاهده نمی شود. معماری امروز نه تنها انعکاس دهنده فاکتورهای بومی، محله ای، منطقه ای و اقلیمی سایت خود نیست بلکه از پتانسیل های فرهنگ اقتصادی نیز بی بهره است. بی شک این معماری نه تنها هویت بومی و محله ای را تقویت نمی کند بلکه در مسیر حرکت جهانی تک قطبی و یک صدا و یک فرهنگ در حال حرکت است.در صورت عدم درک فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی فضا، فضا را به درستی نفهمیده یا در آن احساس راحتی نخواهیم کرد. در اینصورت از « ناهمخوانی فضا با انسان» سخن به میان می آید. نا همخوانی فضا با انسان موجبات عدم ارتباط یا ضعف ارتباط آن دو را فراهم می آورد و بین فرد و فضا ناهمخوانی عامل هویتی پیدا نمی شود. در صورت عدم ارتباط مابین فرد و فضا فرد با حادثه ای به نام« بحران هویت» مواجه می شود. مردم به فضاهای هویت مند نیاز دارند تا به آنها تعلق داشته باشند.

۱-۳ تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران

۱-۳-۱ انسان وفضا

روابط میان موجودات زنده و فضایی که در آن به زندگی و کار و تحصیلات مشغول است این طور نیست که به طور غریزی شکل گرفته باشد بلکه بیشتر اکتسابی است و به طور ناخودآگاه و ناخواسته به صورت الگوهای خطری نوع واکنش انسانها را نسبت به پدیده ها و وقایع جهان به طوری که توسط پیشینیان و یا اجدادشان شکل گرفته است از قبل شکل گیری می شود مانند ترس از تاریکی ترس از بلندی. بیم از تنهایی همگی از تجربیات پیشینیان نشأت گرفته و به فرد می رسد.شکل گیری های  فردی است که قالب های شکل گرفته رفتاری جامعه را نشان می دهد.

۱-۳-۲ تعلیم و تربیت در ایران باستان

در ایران باستان وضع به خصوصی وجود داشت و تعلیم و تربیت در زمان ها و دوره های مختلف در مکان هایی متفاوت انجام می گرفته است به طور مثال در زمان هخامنشیان در خانواده آتشکده و آموزشکده های درباری و در زمان سامانیان دبستان ودانشگاه هم به آنها افزوده می شده است (میر شکرایی ش ۱۳و۱۴)

تعداد صفحات:۲۳۵

 

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com