گرایش :بازاریابی

عنوان : تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک مدل علّی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش:  بازاریابی

عنوان:

تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک­های استان گیلان در قالب یک مدل علّی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی

استاد مشاور:

دکتر مریم اوشک سرایی

تابستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                              صفحه
 
فصل اول: طرح تحقیق (کلّیات تحقیق)
۱ـ ۱)مقدّمه.. ۲
۱ـ ۲) بیان مساله.. ۳
۱ـ ۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
۱-۴) سوال اصلی تحقیق.. ۶
۱ـ ۵) اهداف تحقیق.. ۶
۱ـ ۶) چهارچوب نظری تحقیق.. ۷
۱ـ ۷) فرضیه های تحقیق.. ۱۰
۱ـ ۸) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۱۱
۱ـ ۸ـ ۱)  مزیت رقابتی.. ۱۱
۱ـ ۸ـ ۲) سرمایه فکری.. ۱۲
۱ـ ۸ـ ۳) کارآفرینی.. ۱۴
۱ـ ۸ـ ۴) قابلیت ها.. ۱۵
۱ـ ۹ـ قلمرو تحقیق.. ۱۶
فصل دوم: ادبّیات موضوعی تحقیق
بخش اول: مزیت رقابتی
۲- ۱-۱) مقدمه.. ۱۹
۲-۱-۲) انواع مزیت های رقابتی.. ۲۰
۲-۱-۳)دیدگاه های مزیت رقابتی.. ۲۳
۲- ۱-۴) مدل الماس ملی.. ۳۱
بخش دوم : سرمایه فکری
۲ـ ۲-۱) مقدمه.. ۳۶
۲ـ ۲ـ ۲) تعریف دارایی و تقسیم بندی آن.. ۳۷
۲ـ ۲ـ ۳) تشریح دارایی نامشهود.. ۳۷
جدول( ۲-۱) تعاریفی در مورد منابع نامشهود .. ۳۹
۲ـ ۲ـ ۴) مدیریت دانش :.. ۴۰
۲ـ ۲ـ ۵) تشریح سرمایه فکری :.. ۴۱
۲ـ ۲ـ ۶)  مدل های مختلف سرمایه فکری.. ۴۴
۲ـ ۲ـ ۷)  کاربرد سرمایه فکری.. ۵۳
۲ـ ۲ـ ۸) درجه بندی سرمایه فکری.. ۵۶
۲ـ ۲ـ ۹) ارزش پویای سرمایه فکری.. ۵۸
۲ـ ۲ـ ۱۰) شاخص سرمایه فکری ملی.. ۵۹
بخش سوم: کارآفرینی
۲- ۳-۱) مقدمه.. ۶۲
۲ـ ۳-۲) مفهوم کارآفرینی.. ۶۳
۲- ۳-۳) رویکردهای کارآفرینی.. ۶۴
۲ـ ۳-۴)  مدل های کارآفرینی.. ۶۶
۲-۳-۳-۱) مدل های محتوایی.. ۶۷
۲-۳-۳-۲) مدل های فرآیندی.. ۶۷
۲-۳-۵)  نظریه های فرهنگ کارآفرینی.. ۷۲
۲- ۳-۶) انواع کارآفرینی.. ۷۴
۲ـ ۳-۷) ویژگی های افراد کارآفرین.. ۷۶
۲- ۳-۸)  فرآیند کارآفرینی.. ۷۶
۲- ۳-۹) کار آفرینی استراتژیک.. ۷۸
۲-۳-۱۰) بازاریابی ، کارآفرینی و مزیت رقابتی.. ۸۲
۲ـ ۳-۱۱) ابعاد کارآفرینی سازمانی.. ۸۴
۲-۳-۱۲) موانع کارآفرینی در ایران :.. ۸۶
بخش چهارم : قابلیت ها
۲-۴ -۱) مقدمه.. ۹۰
۲-۴-۲)  قابلیتهای نوآوری.. ۹۱
۲- ۴-۳) مدل های نوآوری.. ۹۴
۲-۴-۴) نوآوری بسته.. ۹۶
۲-۴-۵) نوآوری کاربر.. ۹۷
۲-۴-۶) نوآوری باز.. ۹۸
۲- ۴-۷) مدل های مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات.. ۱۰۰
۲- ۴-۸)  منابع نوآوری.. ۱۰۵
۲-۴-۹)  شاخص های سنجش نوآوری.. ۱۰۵
۲-۴-۱۰) بازاریابی نوآورانه.. ۱۰۶
۲-۴-۱۱) قابلیتهای بازاریابی.. ۱۰۸
۲ـ ۴-۱۲) مدیریت بازاریابی.. ۱۰۹
۲ـ ۴-۱۳) بازاریابی خدمات .. ۱۰۹
۲ـ ۴-۱۴) طبیعت و ویژگی های خدمات.. ۱۱۰
۲ـ ۴-۱۵) آمیزه بازاریابی خدمات.. ۱۱۱
۲ـ ۴-۱۶) خط مشی های بازاریابی برای موسسات خدماتی.. ۱۱۴
۲ـ ۴-۱۷) قابلیت های بازاریابی و عملکرد.. ۱۱۶
 
بخش پنجم: پیشینه تحقیق
۲-۵-۱) مقدمه.. ۱۱۹
۲-۵-۱-۱) تحقیقات خارجی.. ۱۱۸
۲-۵-۲) تحقیقات داخلی.. ۱۱۹
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه.. ۱۲۵
۳ـ ۲) روش تحقیق.. ۱۲۵
۳-۳) جامعه آماری و حجم نمونه.. ۱۲۵
۳-۳-۱) جامعه آماری.. ۱۲۵
۳-۳-۲) روش نمونه گیری.. ۱۲۵
۳-۳-۳) حجم نمونه.. ۱۲۵
۳-۴) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۲۶
۳-۵) سنجش روایی و پایایی پرسشنامه.. ۱۲۸
۳-۵-۱) روایی.. ۱۲۷
۳-۵-۲) پایایی.. ۱۲۸
۳-۶) روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها.. ۱۲۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
 
۴ـ ۱) مقدّمه.. ۱۳۴
۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. ۱۳۴
۴ـ ۲ـ ۱) آمار توصیفی متغیر جنسیت.. ۱۳۴
۴-۲-۲) آمارتوصیفی متغیر سن.. ۱۳۵
۴-۲-۳) آمار توصیفی متغیر سابقه کار.. ۱۳۶
۴-۲-۴) آمار توصیفی متغیر تحصیلات.. ۱۳۷
۴ـ ۳) آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. ۱۳۸
۴-۳-۱) آمار توصیفی متغیر مزیت رقابتی.. ۱۳۸
۴-۳-۲) آمار توصیفی متغیر سرمایه فکری.. ۱۳۹
۴-۳-۳)  آمار توصیفی متغیر کارآفرینی.. ۱۴۰
۴-۳-۴ ) آمار توصیفی متغیر قابلیت ها.. ۱۴۱
۴-۴) بررسی آزمون مدل تحقیق.. ۱۴۲
۴-۴-۱) مدل در حالت تخمین استاندارد.. ۱۴۲
۴-۴-۲) مدل در حالت تخمین ضـرایب T. 143
۴-۵) ضریب تعیین مدل.. ۱۴۴
۴-۶) بررسی فرضیه های تحقیق.. ۱۴۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵ـ ۱) مقدّمه.. ۱۴۶
۵ـ ۲) نتیجه گیری.. ۱۴۶
۵-۲-۱) نتایج بررسی توصیفی داده ها.. ۱۴۶
۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی.. ۱۴۷
۵-۳) بحث.. ۱۴۹
۵-۴) پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق.. ۱۵۱
۵-۵) پیشنهاد برای تحقیقات آینده.. ۱۵۴
۵-۶) محدودیت های تحقیق.. ۱۵۴
منابع و ماخذ.. ۱۵۶
پیوست ها.. ۱۶۶
پیوست۱: سو الات پرسشنامه.. ۱۶۷
پیوست ۲: خروجی لیزرل.. ۱۷۰
پیوست ۳: آزمون مدل علی تحقیق.. ۱۷۳
پیوست ۴: محاسبات ضرایب آلفای کرونباخ.. ۱۷۵
پیوست ۵: توصیف متغیرهای تحقیق.. ۱۸۴
Abstract 188
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                              صفحه
جدول( ۲-۱) تعاریفی در مورد منابع نامشهود.. ۳۹
جدول (۲-۲)  مراحل مدل تعاملی.. ۹۵
جدول( ۲ـ۳ ) انواع نوآوری از دیدگاه تروت.. ۱۰۴
جدول(۳-۱) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه.. ۱۲۶
جدول (۳-۲) توزیع سوالات پرسشنامه.. ۱۲۷
جدول (۳ـ۳): ضرایب آلفای کرونباخ سؤالات پرسشنامه پژوهش محاسبه شده توسط نرمافزار spss… 129
جدول (۴ـ۱) آمار توصیفی متغیر جنسیت.. ۱۳۴
جدول (۴ـ۲) آمار توصیفی متغیر سن.. ۱۳۵
جدول (۴ـ۳) آمار توصیفی متغیر سابقه کار.. ۱۳۶
جدول( ۴ـ۴ ) آمار توصیفی متغیر تحصیلات.. ۱۳۷
جدول( ۴ـ۵ ) آمار توصیفی متغیر مزیت رقابتی.. ۱۳۸
جدول( ۴ـ۶ ) آمار توصیفی متغیر سرمایه فکری.. ۱۳۹
جدول (۴-۷) جدول متغیر کارآفرینی.. ۱۴۱
جدول (۴-۸) جدول متغیر کارآفرینی.. ۱۴۲
جدول ( ۴-۹ ) مهمترین شاخصهای نیکویی برازش مدل پژوهش.. ۱۴۴
جدول ( ۴-۱۰ ) محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مدل بر یکدیگر   ۱۴۵
جدول ( ۴-۱۱ ) نتایج مدل ساختاری.. ۱۴۵
جدول ( ۵-۱ ) توصیف متغیر مزیت رقابتی.. ۱۴۷
جدول ( ۵-۲ ) توصیف متغیر سرمایه فکری.. ۱۴۷
جدول ( ۵-۳ ) توصیف متغیر کارآفرینی.. ۱۴۸
جدول ( ۵-۴ ) توصیف متغیر قابلیتها.. ۱۴۸
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                              صفحه
شکل(۱-۱) مدل ارائه شده در تحقیق لی و هسیه.. ۷
شکل (۱-۲) مدل ارائه شده در تحقیق باتانی و الزوابی.. ۸
شکل(۱ـ۳) مدل ارائه شده در تحقیق مامر زرنلر و همکاران.. ۸
شکل (۱-۴) مدل ارائه شده در تحقیق میچالسکی و همکاران.. ۹
شکل  (۱-۵) مدل مفهومی تحقیق.. ۱۰
شکل (۲ـ۱) نیروهای پیش برنده رقابت در صنعت.. ۲۴
شکل (۲-۲) زنجیره ارزش پورتر.. ۲۸
شکل ۲ـ۳ : مدل الماس ملی.. ۳۲
شکل (۲-۴) مدل سرمایه فکری ادوینسون و مالون.. ۴۵
شکل (۲-۵) مدل سرمایه فکری بروکینگ.. ۴۶
شکل (۲-۶) مدل سرمایه فکری روس.. ۴۷
شکل (۲-۷) مدل سرمایه فکری سالیوان.. ۴۸
شکل (۲-۸) مدل سرمایه فکری استیوارت.. ۴۹
شکل(۲-۹) مدل سرمایه فکری بونفرر.. ۴۹
شکل(۲-۱۰) مدل سرمایه فکری هانس و لاواندال.. ۵۰
شکل ۲(ـ۱۱) : مدل بنتیس… ۵۳
شکل (۲ـ۱۲) اتصال استراتژی رقابتی به سرمایه فکری.. ۵۵
شکل (۲-۱۳) چهارچوب مفهومی مدل درجه بندی شاخص سرمایه فکری.. ۵۷
شکل(۲-۱۴) چهار بعد مدل ارزش پویای سرمایه فکری… ۵۸
شکل (۲ـ۱۵) مدل اندازه گیری ارزش پویای سرمایه فکری.. ۵۹
شکل( ۲ـ۱۶) مدل مفهومی شاخص سرمایه فکری ملی… ۶۰
شکل( ۲ـ۱۷ ) معادله کارآفرینی.. ۶۸
شکل( ۲ـ۱۸ ) فرآیند کارآفرینی  .. ۶۹
شکل (۲ـ۱۹ ) نمودار فرآیند کارآفرینی.. ۷۰
شکل (۲-۲۰) متغیرهای ایجاد شرکت نوپا  .. ۷۱
شکل( ۲ـ۲۱ ) ابعاد کارآفرینی استراتژیک.. ۸۰
شکل (۲ـ۲۲) نوآوری بسته… ۹۷
شکل (۲ـ ۲۳) نوآوری باز   .. ۹۹
شکل( ۲ـ۲۴ ) دیدگاه استراتژیک و تیم کاری ، نتایج و تاثیر آن بر نوآوری   ۱۰۲
شکل( ۲ـ۲۵ ) مدل پنج وجهی کافمن ففر.. ۱۰۳
شکل (۴ـ۱)  نمودار هیستوگرام متغیر جنسیت.. ۱۳۵
شکل (۴ـ۲) نمودار هیستوگرام متغیر سن.. ۱۳۶
شکل( ۴ـ۳)  نمودار هیستوگرام متغیر سابقه کار.. ۱۳۷
شکل( ۴ـ۴ )  نمودار هیستوگرام متغیر تحصیلات.. ۱۳۸
شکل( ۴ـ۵ )  نمودار هیستوگرام متغیر مزیت رقابتی.. ۱۳۹
شکل (۴ـ۶)  نمودار هیستوگرام متغیر سرمایه فکری.. ۱۴۰
شکل ( ۴-۷ ) نمودار هیستوگرام متغیر کارآفرینی.. ۱۴۱
شکل( ۴ـ۸ ) نمودار هیستوگرام متغیر قابلیتها.. ۱۴۲
شکل( ۴ـ۹ ) مدل آزمون شده در حالت تخمین استاندارد.. ۱۴۳
شکل( ۴ـ۱۰ ) مدل آزمون شده در حالت تخمین ضرایب t. 144
 
 
 
 
 
 
 

چکیده

عصر حاضر با هیچ بک از اعصار گذشته قابل قیاس نیست. ویژگی غالب این عصر دانش مداری، اطلاعات محوری و نرخ بالای تغییرات در عرصه های مختلف است. این حقیقتی است که فضای کسب و کارها را دربرگرفته است و بیانگر پیچیدگی بازارهای جهانی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. سازمان ها برای مصون ماندن از نیروهای محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره ای جز کسب و استفاده از مزیت رقابتی ندارند.بنابراین مزیت رقابتی مساله ای است که باید تمام سازمان های فعال در عرصه بازار به آن توجه کنند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی های نامشهود به خصوص سرمایه فکری سرچشمه می گیرد.بر همین اساس برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز ۲۰ ساله خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت از همسایگان خود برباید، باید اقتصاد مبتنی بر دانش ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور باید صورت گیرد، توجه به نظام بانکی کشور است. علاوه بر این امروزه بانک های پیشرو سعی می نمایند که از طریق ارضا کردن عوامل پر اهمیت برای مشتریان به بهترین نحو ممکن، سودآوری خود را افزایش دهند. اما بسیاری از بانک ها از روش های کاربردی بازاریابی خدمات خود غافل شده اند. در بازار کسب و کار امروزی تنها سازمان هایی می توانند در میدان رقابت باقی بمانند که خود را با این تغییرات همسو ساخته اند. بانک ها به دو دلیل روش های نوین را جایگزین عملکردهای سنتی شعبه می کنند: اولا: ایجاد و نگهداری شعبه به علت هزینه سربار بالایی که دارد. ثانیا: فن آوری و نوآوری نوعی تمایز و مزیت رقابتی برای بانک ها محسوب می شود. لذا این تحقیق متمرکز بر تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری می باشد. مطالعات مختلف بیانگر این است که متغیرهای سرمایه فکری، کارآفرینی و قابلیت ها می توانند در ایجاد مزیت رقابتی اثرگدار باشند که در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. مدل این تحقیق براساس مدل های لی و هسیه(۲۰۱۰)، باتانی و الزوابی(۲۰۱۱)، زرنلر و همکاران (۲۰۰۸) و میچالسکی و همکاران (۲۰۰۸) طراحی شده است. جنبه نوآوری در این تحقیق تبیین مزیت رقابتی بانک های استان گیلان می باشد. مزیت رقابتی براساس سازه های کیفیت، زمان و هزینه، سرمایه فکری براساس سازه های سرمایه ساختاری، انسانی و مشتری، کارآفرینی براساس سازه های پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری، قابلیت ها براساس سازه های نوآوری و بازاریابی می باشند. هدف کلی این تحقیق، طراحی و آزمون مدل علی، جهت تبیین مزیت رقابتی پایدار در بانک های استان گیلان می باشد. جامعه آماری این تحقیق بانک های خصوصی و دولتی در استان گیلان در تابستان ۱۳۹۲ می باشد. نمونه­گیری با بهره گرفتن از روش تصادفی انجام گردید. حجم نمونه ۱۷۰ تعیین شد. روش این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع­آوری داده­ها، توصیفی است. روش گردآوری داده­ها و اطلاعات، میدانی و نیز ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه­­ی استاندارد می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل­یابی معـادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم­افزار لیزرل بوده است. در نهایت با آزمودن فرضیه­ها، نتایج تجزیه و تحلیل­ها نشان می­دهد که بین مزیت رقابتی و کارآفرینی، قابلیت ها و سرمایه فکری رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین سرمایه فکری با کارآفرینی، سرمایه فکری با قابلیت ها، کارآفرینی با قابلیت ها ارتباط مثبت وجود دارد.
 
واژگان کلیدی : مزیت رقابتی، سرمایه فکری، کارآفرینی، قابلیت ها، مدل­یابی معادلات ساختاری.
 
 

 

فصل اول:

 

کلیّات تحقیق

 

 

۱ـ ۱)مقدّمه

برای رشد و سودآوری واقعی شرکت ها، شایستگی های نقش مهم دارند. به طوری که  باعث ایجاد مزیت رقابتی[۱] برای آن ها می شود.کسب مزیت رقابتی به صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی شود، بلکه بایستی سازمان ها با تفکر و طراحی چهارچوب های علمی در این راستا حرکت کنند. محصولات برجسته، فن آوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی موثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت ( حمیدی، ۱۳۸۷، ص ص۷-۶ ). با این توضیحات می توان گفت مفهوم مزیت رقابتی، توانایی شرکت ها در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های سازمان است به طوری که رقبا قادر نباشند به طور هم زمان به تحقق این ارزش ها و ایجاد جایگزین برای آن اقدام کنند( مومنی، ۱۳۸۸، ص۸۰ ).این مزیت می تواند در هریک از عناصر آمیخته بازاریابی[۲] وجود داشته باشد.
ایده مزیت رقابتی پایدار در سال ۱۹۸۴ زمانی ظهور پیدا کرد که نشان داده شد که انواع مختلفی از استراتژی ها به ایجاد مزیت رقابتی کمک می کند. توضیح واقعی مزیت رقابتی در سال ۱۹۸۵ توسط پورتر[۳] بیان شد که گفته شد انواع مختلف استراتژی های رقابتی شرکت ها که شامل تمرکز، تمایز و هزینه پایین می باشد موجب به وجود آمدن مزیت رقابتی پایدار خواهد شد.هرچند منابع کهن مزیت رقابتی مانند ظرفیت های تولید، آزمایشگا ه ها، دسترسی به منابع مالی، کانال های توزیع یا صرفه مقیاس، ضروری اند اما امروزه برای کامیابی در دنیای کسب و کار کافی نیست( معصومی، ۱۳۹۰، ص۱۲۸). به طور مثال هم اکنون موضوع سرمایه فکری در سازمان های امروزی به یکی از موضوعات اساسی و محوری تبدیل گردیده و سازمان ها برای رسیدن به بهره وری[۴] بیشتر و حفظ   و بقا خود بایستی به شناسایی و ارزیابی این سرمایه ها بپردازند ( رفیعی، ۱۳۹۰، ص ص ۱۲۵-۱۲۳).
تغییر در محیط بیرونی سازمان ها به خصوص بانک ها از قبیل رشد روزافزون علم و فن آوری، جهانی شدن، مقررات زدایی و ورود موسسات مالی جدید نیز، سبب شده تا صنعت بانکداری بسیار رقابتی شود. بانک ها به عنوان موسسات ادامه دهنده خدمات مالی به نظام مشتری محور[۵] و نه محصول محور[۶] روی آورده اند. نوآوری به عنوان استفاده از دانش برای ارایه یک محصول یا خدمت جدید که مورد تقاضای مشتریان است تعریف می شود. ( فکور، ۱۳۸۷، ص۳۹ ). لذا توجه به نوآوری سازمانی به عنوان یک شایستگی کلیدی متمایز سازمان در جهت تامین و تضمین مزیت رقابتی ضرورت پیدا نموده است ( عقیقی، ۱۳۸۵، ص۳). امروزه گرایش به کارآفرینی، یکی از استراتژی های جدید در سازمان ها محسوب می شود تا با تقویت نوآوری، ابتکار عمل و ریسک پذیری، شرایط ورود موثر بانک ها به فرآیند کارآفرینی فراهم شود. با وجود این، خدمات نظام بانکی کشور از تنوع، کیفیت و سرعت لازم برخوردار نیست و در فرآیند تجهیز منابع و تخصیص آن و نیز خدمات رسانی به مشتریان با ناکارآمدی مواجه است. برای برطرف کردن مسایل نظام بانکی، ایجاد بسترها و زمینه های مناسب برای افزایش کارآفرینی[۷] می تواند الگویی اثربخش برای دستیابی به نوآوری، ارائه محصولات جدید و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات رسانی باشد. لذا این تحقیق متمرکز بر تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری می باشد.
 
 

۱ـ ۲) بیان مساله

عصر حاضر با هیچ یک از اعصار گذشته قابل قیاس نیست.ویژگی غالب این عصر دانش مداری[۸] که شامل اطلاعات محوری[۹] و نرخ بالای تغییرات در عرصه های مختلف است. این واقعیتی است که فضای کسب و کار[۱۰] را در برگرفته است و بیانگر پیچیدگی روزافزون بازارهای جهانی[۱۱] و پویایی محیط فراروی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است ( باقری ، ۱۳۹۱، ص۵ ).سازمان ها برای مصون ماندن از نیروهای محیطی[۱۲] و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ، چاره ای جز کسب و استفاده از مزیت رقابتی[۱۳] ندارند. بنابراین مزیت رقابتی مساله ای است که باید تمام سازمان های فعال در عرصه بازار به آن توجه کنند. مزیت رقابتی عاملی است که یک سازمان با آن قادر است یک وضعیت دفاعی یا حمله ای در برابر رقبایش ایجاد کند و شامل قابلیت هایی[۱۴] می باشد که به یک سازمان امکان می دهد خودش را از رقبایش متمایز کند (Li et al,2006,p111 ).پورتر[۱۵] معتقد است مزیت رقابتی از طریق ایجاد ارزش برای مشتریان تحقق می یابد و ارزش نیز با ارایه کالا و خدمات متمایز[۱۶] از رقبا و بهای تمام شده [۱۷]کمتر تجلی می یابد .( باقری ، ۱۳۹۱،ص۵). بررسی وضعیت شرکت های ایران گویای آن است که پایین بودن مزیت رقابتی باعث عقب ماندن آن ها در محیط رقابتی شده که این مشکل روز به روز در حال گسترش است . با توجه به ساختار رقابتی در صنایع مختلف ، شرکت ها باید در پی آن بوده که با تقویت موضع رقابتی به طراحی استراتژی هایی که باعث به وجود آمدن مزیت رقابتی برایشان می شود بپردازند.تا اوایل دهه ۱۹۵۰ ، عامل اصلی عقب ماندگی و عدم مزیت کشورهای در حال توسعه را عمدتا کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می دانستند. در اقتصاد نوین ، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی های نامشهود به خصوص سرمایه فکری [۱۸] سرچشمه می گیرد.بر همین اساس برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز ۲۰ ساله خود قصد دارد گوی رقابت را در اقتصاد و تجارت از همسایگان خود برباید ، باید اقتصاد مبتنی بر دانش[۱۹] ، ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور باید صورت گیرد ، توجه به نظام بانکی کشور است .
از کاستی های نظام بانکی کشور ، ساختار دولتی و حجم عظیم آن است که سبب شده چنان که شاید و باید به شاخص های غیر مالی و در راس آن ها به سرمایه فکری توجهی صورت نگیرد.در بحث ساختاری ، کاهش تصدی دولت و کوچک کردن اندازه آن و در عین حال ارتقای نیروهای کیفی از اقداماتی است که می تواند در دستور کار قرار گیرد.هرچند گام هایی در حوزه ی کارآفرینی[۲۰] و قابلیت ها در بانکداری کشور برداشته شده است ، اما به نظر نمی رسد که این اقدامات از انسجام و ارتباط کافی برخوردار باشند. بنابراین بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند.بانک ها باید درک کنند که چگونه سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد.این امر مستلزم کمی کردن سهم سرمایه فکری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت بانکداری و هم چنین ، تازه تاسیس بودن بانک های خصوصی ، بهره گیری از سرمایه فکری و دانش روز ، عرصه گسترده ای است ( شجاعی ، ۱۳۸۸، ص۱۰۸).
با توجه به افزایش رقابت در صنعت بانکداری[۲۱] ، بانک ها برای باقی ماندن در صحنه رقابت نیاز دارند که براساس قابلیت ها به مشتریان خدمات متمایزی ارایه دهند . امروزه بانک ها ی پیشرو سعی می نمایند که از طریق کارآفرینی به بهترین نحو ممکن ، سودآوری خود را افزایش دهند. اما بسیاری از بانک ها از روش های کاربردی بازاریابی خدمات خود غافل شده اند ( عارف نژاد ، ۱۳۹۰، ). در کل در بازار کسب وکار امروزی تنها سازمان هایی می توانند در میدان رقابت باقی بمانند که خود را با این تغییرات همسو سازند . در این میان بانک ها به عنوان سازمان های ارایه دهنده خدمات مالی از این قاعده مستثنی نیستند. بانک ها به دو دلیل روش های نوین را جایگزین عملکردهای سنتی شعبه می کنند،اولا ایجاد و نگهداری شعبه به علت هزینه سربار بالایی که دارد.ثانیا، فن آوری و نوآوری[۲۲] نوعی تمایز و مزیت رقابتی برای بانک ها محسوب می شود ( فکور ، ۱۳۸۷ ، ص۳۵ ). لذا این تحقیق متمرکز بر تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری در قالب یک مدل علی می باشد.
[۱] Competitive Management
[۲] Marketing Mix
[۳] Michael Porter
[۴] Productivity
[۵] Customer Orientation
[۶] Product Orientation
[۷] Entrepreneurship
۱Knowledge Bases
[۹] Central Information
[۱۰] Business
[۱۱] Global Markets
[۱۲] Environmantal Forces
[۱۳] Competitive Advantage
[۱۴] Capabilities
[۱۵] Micheal Porter
[۱۶] Differentiated Services
[۱۷] Cost
[۱۸] Intellectual Capital
[۱۹]Knowledge
[۲۰] Entrepreneurship
[۲۱] Banking Industry
[۲۲]Technology & Innovation
تعداد صفحه : ۲۱۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.