دانلود پایان نامه:تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم ‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

گرایش : برنامه ریزی توسعه گردشگری

عنوان : تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم ‏گیری  انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری

تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم ‏گیری  انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین

استاد مشاور:

دکتر حمید ضرغام بروجن

استاد داور:

دکتر سید مجتبی محمود زاده

تابستان ۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل یک : طرح و کلیات تحقیق.. ۱۱

۱٫۱مقدمه. ۱۲

۱٫۲بیان مسئله. ۱۳

۱٫۳اهمیت و ضرورت موضوع. ۱۶

۱٫۴گزاره های تحقیق.. ۲۰

۱٫۴٫۱ پرسش های اصلی و فرعی.. ۲۰

۱٫۴٫۲فرضیه های تحقیق.. ۲۰

۱٫۴٫۳هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. ۲۰

۱٫۴٫۴شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۲۱

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین.. ۲۳

۲٫۱مقدمه. ۲۴

۲٫۲تصمیم گیری کلی.. ۲۵

۲٫۳تصمیم گیری مصرف کننده. ۲۹

۲٫۳٫۱تئوری های کلاسیک… ۲۹

۲٫۳٫۲تئوری های پست مدرن. ۳۰

۲٫۴مراحل تصمیم گیری.. ۳۲

۲٫۵تصمیم گیری خانوادگی.. ۳۵

۲٫۵٫۱پیوستگی گروه. ۴۰

۲٫۵٫۲توزیع نقش ها ۴۰

۲٫۶تصمیم گیری سفر تفریحی و تعطیلات در خانواده. ۴۳

۲٫۷فرزندان و تعطیلات.. ۴۶

۲٫۸فرزندان و تصمیم گیری.. ۴۸

۲٫۹تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری.. ۵۱

۲٫۱۰تأثیر فرزندان بر مرحله ی تصمیم گیری.. ۵۶

۲٫۱۱تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری تعطیلات.. ۵۸

۲٫۱۲متغیرهای تأثیر گذار بر تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. ۶۰

۲٫۱۲٫۱سن فرزندان. ۶۰

۲٫۱۲٫۲جنسیت فرزندان. ۶۱

۲٫۱۲٫۳استراتژی های تأثیری فرزندان. ۶۲

۲٫۱۳تأثیر فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. ۶۲

۲٫۱۴سفرهای تفریحی خانوادگی.. ۶۳

۲٫۱۵ مدل برای فرایند تأثیرفرزندان برای  انتخاب مقصد : ۶۴

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. ۷۶

-۱٫ ۳مقدمه. ۷۷

۳-۲٫ روش انجام پژوهش… ۷۷

۳-۳٫ محدوده مکانی و زمانی تحقیق.. ۷۷

۳-۴٫ جامعه آماری پژوهش… ۷۸

۳-۵٫ روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۷۸

۳-۶٫ روش گردآوری داده ها ۷۹

۳-۶-۱ مطالعه کتابخانه ای.. ۷۹

۳-۶-۲ مطالعه پیمایشی.. ۸۰

۳-۷اعتبار سنجی ابزار. ۸۰

۳-۸٫ روش تحلیل داده ها ۸۱

فصل چهارم :یافته های پژوهش… ۸۲

-۴٫۱ مقدمه. ۸۳

۴٫۲ بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. ۸۴

۴٫۳ مقصد آخرین سفر خانواده ها ۸۹

۴-۴٫ ویژگیهای سفر خانواده ها ۹۶

۴٫۵ آزمون فرضیه های تحقیق.. ۱۰۴

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۸

۵٫۱              مقدمه. ۱۰۹

۵٫۲                  یافته ها ۱۱۰

۵٫۳پیشنهادات برای  پژوهش های آتی.. ۱۱۶

پیوست ها ۱۱۷

 

Abstract: 120

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

 

 

 

فهرست جدولها

عنوان جدول                                                                                                      صفحه

جدول شماره ۳- ۱: دسته بندی سوالات مطرح شده در پرسشنامه. ۸۰

جدول شماره ۴- ۱: توزیع فراوانی تعداد پرسشنامه های گردآوری شده  ۸۳

جدول شماره ۴- ۲: توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان   ۸۵

جدول شماره ۴- ۳: توزیع فراوانی تعداد دفعات سفر به مقصد موردنظر  ۹۰

جدول شماره ۴- ۴: توزیع فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر  ۹۰

جدول شماره ۴- ۵: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر  ۹۱

جدول شماره ۴- ۶: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد سفر  ۹۲

جدول شماره ۴- ۷: توزیع فراوانی مخالفت کننده برای مقصد سفر انتخاب شده  ۹۴

جدول شماره ۴- ۸: توزیع فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر  ۹۵

جدول شماره ۴- ۱۰: توزیع فراوانی زمان تصمیم به مسافرت خانواده ها ۹۶

جدول شماره ۴- ۱۱: توزیع فراوانی نگرش خانواده ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر  ۹۷

جدول شماره ۴- ۱۲: توزیع فراوانی نگرش خانواده ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر  ۹۸

جدول شماره ۴- ۱۳: توزیع فراوانی نگرش خانواده ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر  ۹۸

جدول شماره ۴- ۱۴: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن به سفر  ۹۹

جدول شماره ۴- ۱۶: توزیع فراوانی جستجو کننده اطلاعات در مورد مقصد سفرهای تفریحی   ۱۰۰

جدول شماره ۴- ۱۷: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد  ۱۰۱

جدول شماره ۴- ۱۸: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی جذاب بودن مقصد  ۱۰۳

جدول شماره ۴- ۱۹: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه اول پژوهش     ۱۰۴

جدول شماره ۴- ۲۰: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه دوم پژوهش     ۱۰۵

جدول شماره ۴- ۲۱: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد  ۱۰۶

جدول شماره ۴- ۲۲: نتایج آزمون کا-اسکوئر در آزمون فرضیه چهارم پژوهش     ۱۰۶

جدول شماره ۴- ۲۳: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه پنجم پژوهش     ۱۰۷

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان شکل                                                                                                            صفحه

شکل شماره ۴- ۱: نمودار درصد فراوانی نسبت پاسخگویان با دانش آموز. ۸۷

شکل شماره ۴- ۲: نمودار درصد فراوانی تعداد فرزندان.. ۸۷

شکل شماره ۴- ۳: نمودار درصد فراوانی تحصیلات پدران.. ۸۷

شکل شماره ۴- ۴: نمودار درصد فراوانی سطح تحصیلات مادران.. ۸۸

شکل شماره ۴- ۵: نمودار درصد فراوانی تعداد شاغلان در خانواده. ۸۸

شکل شماره ۴- ۶: نمودار درصد فراوانی شغل پدران.. ۸۸

شکل شماره ۴- ۷: نمودار درصد فراوانی شغل مادران.. ۸۹

شکل شماره ۴- ۸: نمودار درصد فراوانی تعداد دفعات سفر به آخرین مقصد. ۹۰

شکل شماره ۴- ۹: نمودار درصد فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر. ۹۱

شکل شماره ۴- ۱۰: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر. ۹۲

شکل شماره ۴- ۱۱: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد. ۹۳

شکل شماره ۴- ۱۲: نمودار درصد فراوانی مخالفت کننده با مقصد مورد نظر. ۹۴

شکل شماره ۴- ۱۳: نمودار درصد فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر. ۹۵

شکل شماره ۴- ۱۵: نمودار درصد فراوانی زمان تصمیم به مسافرت.. ۹۶

شکل شماره ۴- ۱۶: نمودار درصد فراوانی نگرش خانواده ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر. ۹۷

شکل شماره ۴- ۱۷: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن سفر. ۹۹

شکل شماره ۴- ۱۹: نمودار درصد فراوانی جستجو کننده اطلاعات.. ۱۰۰

شکل شماره ۴- ۲۰: نمودار مجموع امتیازات اولویت دلایل اصلی انتخاب مقصد. ۱۰۲

شکل شماره ۴- ۲۱: نمودار مجموع امتیازات اولویت جذابیتهای مقصد. ۱۰۳

 

فصل یک : طرح و کلیات تحقیق

 

۱٫۱مقدمه

گردشگری فعالیتی است که توسط افراد پیش می رود  که معمولاً از آن لذت برده می شود و برای درک بهتر این پدیده می باید ، رفتار افراد را بشناسیم( مینیچیو و مویزا ۲۰۰۹[۱] ). با توجه به رقابت صنعت گردشگری ، فهم فرایند تصمیم گیری گردشگران مورد توجه بسیار زیاد بازاریابان است .  یک جنبه از این فرایند ، تأثیر فرزندان بر انتخاب مقصد است ، در حالیکه این مقوله در زمینه ی گردشگری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ( کاری و وسلی  و ساترلند ۲۰۰۷[۲]) . تصمیم انتخاب مقصد که تعطیلات و سفر تفریحی باید در آن گذرانده شود ، ریسک زیادی دارد(مینیچو و مویزا ۲۰۰۹).رفتار انتخاب مقصد می تواند توسط یک ارزیابی ساده و فرایند انتخاب نشان داده شود . هر فرد گزینه هایی را یافته و ارزیابی می کند و گزینه ای در نهایت انتخاب می شود که ارزش بیشتری برای همه افراد درگیر در سفر دارد (کوپلمن ۱۹۷۸[۳]). به نحو چشمگیری به نظر می رسد که مطالعات انجام شده در زمینه ی نقش فرزندان در تصمیم گیری فعالیت سفرهای تفریحی و تعطیلات ، کافی نیست و فرصتی است تا در این حوزه به فعالیت بیشتر بپردازیم

هدف این مطالعه ارزیابی درک والدین از تأثیر فرزندانشان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد  بر اساس مرحله ی تصمیم گیری و متغیر های سن و جنس می باشد و با توجه به گستردگی موضوع در این زمینه ، تحقیق فعلی در حوزه ی گردشگری تفریحی در داخل کشور ، صورت می گیرد.

هدف از مطالعه ی پیش رو این است که دریابیم از دیدگاه والدین ، آیا فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد بر اساس مراحل تصمیم گیری و متغیر های سن و جنس در سفر ( سفر تفریحی داخلی ) تأثیر دارند یا خیر.

یافته های حاصل از این مطالعه ، می تواند راهگشایی برای متخصصان حوزه ی گردشگری باشدکه در صورت موثر بودن فرزندان ، تلاش های تبلیغاتی خود را در حوزه گردشگری تفریحی بر این گروه سنی و جنسی معطوف دارند و مقاصد گردشگری نیز برای جذب خانواده هایی که دارای فرزندان با این ویژگی ها هستند ، برنامه ریزی های توسعه ای خاصی را در پیش بگیرند.

 

۱٫۲بیان مسئله

در سال های اخیر، با روندی مواجه شده ایم که در آن کودکان از نفوذ قابل توجهی بر تصمیم گیری های خرید خانواده برخوردار شده اند. تحقیقات گذشته که عموماً در جوامع غربی، به ویژه آمریکا انجام شده است، افزایش قدرت کودکان در تصمیم گیری های خرید خانواده را تأیید می کنند، اما در کشورهای شرقی به ویژه ایران، با توجه به تفاوت های فرهنگی- اجتماعی با غرب، این چالش چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است(دهقان نیری۸۹ ۱۳) باید متذکر شوم که تعداد قابل توجه خانواده های دارای فرزند در ایران نیز افزایش یافته و نیز دلیلی برای مطالعه می باشد. .بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر فرزندان  بر فرآیند تصمیم گیری انتخاب مقصد  برای سفر های تفریحی است .

بیشتر مطالعات و تحقیقات در حوزه تصمیم گیری خانواده، تصمیم گیری خانواده را با تصمیم گیری زن و شوهر مساوی دانسته اند و نقش فرزندان را نادیده گرفته یا به حساب نیاورده اند(جنکینز[۴]۱۹۷۹). کودکان بوضوح امروزه مصرف کننده در نظر گرفته می شوند ولی نسبت به بزرگسالان مصرف کنندگان متفاوتی هستند(هارتل و گرام ۲۰۰۴[۵]). مک نیل بیان می کند که کودکان به طور متفاوتی نسبت به بزرگسالان بی تاب و برانگیخته  می شوند و در همین حال خانواده یک بخش تصمیم گیری مرکب است که در آن هر عضو مثل پدر، مادر و فرزندان تأثیری را در تصمیم گیری اعمال می کنند، به ویژه زمانیکه وقت انتخاب مکانی برای رفتن و انجام فعالیت در تعطیلات می شود(گرام و هارتل ۲۰۰۴، تورنتون و همکاران[۶]۱۹۹۷، مک نیل [۷]۱۹۹۹). با این حساب مصرف کنندگان با الویت های متفاوت- والدین و فرزندان- باید بر سر مصرف خانواده توافق و تعامل داشته باشند.(هارتل و گرام ۲۰۰۴).

از اوایل دهه ۱۹۵۰ تغییر آشکار روی داد ، از زمانیکه پدران به لحاظ خرج کردن،تصمیم گیرنده در نظر گرفته می شدند. بعد زنان تأثیر گذاری را بدست آوردند . در ابتدا زنان همکار تصمیم گیری و سپس همانطور که تحصیل کرده شدند و در کار فعال گردیدند به عنوان تصمیم گیرنده ای با نفوذ شناخته شدند.  کودکان به کندی وارد بخش تصمیم گیری شدند و در برخی مواقع ، حالا، به طور مساوی بر خرید، به ویژه خرید محصولات مرتبط با خود مانند والدینشان شدند(هارتل و گرام۲۰۰۴).  تحقیقات اخیر (مک نیل ۱۹۹۹، گرام ۲۰۰۴) نشان می دهد که کودکان – تا حد بیشتری- بخشی از تصمیم گیری شده اند.

جیمز یو مک نیل نویسنده ی کتاب “بازار کودکان” تعدادی از  شرایطی که برای کودکان امروز  در دنیای غرب وجود دارد بر شمرده است: بزرگسالان به ازای هر کودک درآمد بیشتری دارند چون مادران نیز اغلب بیرون از منزل کار می کنند، تعداد کودکان برای هر خانواده کمتر است ، والدین نوعاً وقتی که مسن تر می شوند دارای فرزند می گردند در نتیجه در این شرایط از ثروت بیشتری برخوردارند(گرام ۲۰۰۴). مک نیل از عاملی به عنوان “عامل گناه”  نام می برد که به این معناست: والدین به علت که زمان زیادی را صرف شغلشان می کنند و زمان کمتری را با فرزندانشان می گذرانند ، زمانیکه با فرزندانشان  هستند، بیشتر مستعد خرید هدایا و سرگرم شدن با فرزندانشان هستند . مک نیل نتیجه می گیرد که “عامل گناه ” بر مصارف مربوط به کودکان و تمایل به رضایت کودک و در نتیجه قرار دادن  ملاحظات کودک در تصمیم گیری موثر است و این به طور طبیعی بر شرایط زندگی کودک تأثیر می گذارد(گرام۲۰۰۴).  در همین حال فرزندان – نه همیشه ولی به طور بالقوه- در خرید های خانواده مداخله دارند (هارتل و گرام ۲۰۰۴). دلیل این پیشرفت از یک طرف فرزندانی اند که انتظار دارند صدایشان شنیده شود و در نتیجه تقاضا می کنند و از طرف دیگر بزرگسالانی با زمان محدودند که تلاش می کنند خانوده های دموکراتیک داشته باشند (هارتل و گرام ۲۰۰۴). خانواده ها به خانواده های مذاکره ای تبدیل شده اند (گرام ۲۰۰۴) و به کودکان آزادی عمل بیشتری داده شده  و تا حد بیشتری به آنان گوش داده می شود و نقشی در تصمیم گیری ایفا می کنند. کودکان بیش از پیش در مورد زندگی اطلاع دارند و در مورد گزینه  های خرید از همسالان و رسانه ها ی گوناگون آشنا می شوند(گرام ۲۰۰۴).

در خصوص گردشگری دریافته شد که خشنود کردن فرزند انگیزه ای مهم برای والدین است و تأثیر فرزند فرایندی یک طرفه نیست بلکه فرایندی چندجانبه و ارتباطی دو طرفه بین فرزند و والدینی است که کودک را به مشارکت تشویق می کنند. (هارتل و گرام ۲۰۰۴).

بر اساس تحقیق اولیه ی جنکینز( ۱۹۷۹) ۲۰ تا ۳۰ درصد از والدین تأثیر فرزندانشان را در انتخاب مقصد ، زمان ، اقامت و فعالیت ها قوی دانسته اند(روبین ۲۰۱۰[۸]، وانگ و همکاران[۹] ۲۰۰۴). کار پیشگامانه ی جنکینز و تحقیقات بعد از آن توسط هولمن و اپرسون۱۹۸۴[۱۰] و فوکسمن۱۹۸۹[۱۱] در حوزه ی تأثیر فرزندان در سفر و گردشگری و فراغت هستند اما کافی نبوده اند(روبین ۲۰۱۰).

به هر حال در صنعت گردشگری اطلاعات کمی وجود دارد که علائق کودکان را بررسی می کند . شواهدی وجود دارد که بیان می کند بازار تعطیلات خانوادگی در حال رشد است و اینکه کودکان در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای قدرتمند شده اند(نیکرسون و جروسکی[۱۲] ۲۰۰۱). فهم روند  بازار اگرچه نکته ای مهم است تا براساس آن خدمات و محصولات گردشگری را در پاسخ به آن توسعه دهیم اما فهم آن چه که مصرف کنندگان از تعطیلات و سفر خود می خواهند و هم چنین نحوه ی تصمیم سفر بسیار مهم اند(کنگ۲۰۰۳[۱۳]، آسائل ۱۹۹۸[۱۴]، فادنس ۱۹۹۲[۱۵]، جنکینز ۱۹۷۸).

همانطور که خانواده رشد می کند و فرزندان با تجربه تر می شوند ، سفرهایی که توسط یک خانواده انجام می شود به یادماندنی ترین بخش هر سال می گردند. سفر سازی[۱۶] در عرض چرخه عمر خانواده متفاوت است کسانیکه فرزندان بسیار کوچک دارند کمتر سفر می کنند و هنگامیکه فرزندان بزرگتر می شوند سفرها بیشتر می گردد(موتیار و کوئین [۱۷]۲۰۰۴). فادنس نشان داد همانطور خانواده درچرخه حیات ، حرکت  می کند فرایند های تصمیم گیری تغییر می کند . فیلیارترات و ریچی دریافتند که فرایند تصمیم گیری تعطیلات توسط خانواده یا زوج بودن تأثیر می پذیرد(موتیار و کوئین۲۰۰۴). پس خانواده هایی که فرزند دارند ، نحوه ی تصمیم گیری در آنان متفاوت است و فرزندان در مراحل مختلف تصمیم گیری تأثیر می گذارند یعنی کودکان علیرغم هیچ قدرت خریدی از خودشان ، تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات تعطیلات و فراغتی خانواده دارند.(لین وو [۱۸]  ۲۰۰۷  ).

چون گروه های خانواده با فرزندان یک بخش در حال رشد سریع در صنعت گردشگری هستند، سوال  اینست که آیا فرزندان در تصمیم گیری تأثیر دارند یا خیر ؟(در تحقیق فعلی پرسش از والدین می باشد) با وجود تأثیر فرزندان در تصمیم گیری سفر و انتخاب مقصد ، این تأثیر به چه صورت است ؟ کدام گروه سنی  بیشترین اثرگذاری را در فرایند تصمیم گیری دارد؟ دختران اثر بیشتری بر این تصمیم گیری دارند یا پسران؟ در کدام مرحله از تصمیم گیری تأثیر فرزندان بیشتر است ؟ و….

[۱] Minciu, Moisa

[۲] Currie, Wesley, Sutherland

[۳] Koppelman

[۴] Jenkins

[۵] Hartle, Gram

[۶] Thornton et al

[۷] Mc Neal

[۸] Robin

[۹] Wang et l

[۱۰] Holman, epperson

[۱۱] Foxman

[۱۲] Nickerson , Jurowsky

[۱۳] Kang

[۱۴] Assael

[۱۵] Fodness

[۱۶] Holiday making

[۱۷] Mottiar , Quinn

[۱۸] Lin wu

تعداد صفحه :۱۲۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***