دانلود پایان نامه:تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات سمنان

 

دانشکده حسابداری  و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

گرایش حسابداری

 

 

عنوان :

تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

 دکترخسرو فغانی ماکرانی

استاد مشاور :

 دکتر مجتبی مشدئی

 

زمستان ۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
فهرست مطالب
عناوین                                                                       صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲- تعریف و بیان مسأله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………۳
۱-۴- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۵- پرسش ها و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………۵
۱-۵-۱- پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۵-۱-۱- پرسش اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۵-۱-۲- پرسش های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۵-۲- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵-۲-۱- فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۵-۲-۲- فرضیه های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۶-۱- دوره زمانی انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶-۲- مکان انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶-۳- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۷- متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آن ها ……………………………………………………………………..۷
۱-۷-۱- متغیروابسته ………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۷-۲- متغیرمستقل …………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۷-۳- متغیر کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۸- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۹- تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۱۰- جنبه های جدید و نوآوری تحقیق ………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۱۱- کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۷
فصل دوم : مبانی و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲- تعریف سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۳- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ………………………………………………………………………۲۲
۲-۴- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۵- اجزای سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۵-۱- سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۵-۲- سرمایه ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۵-۳- سرمایه مشتری (سرمایه بازار ) …………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۵-۴- سرمایه نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۶- روش های اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۶-۱- کیوی توبین ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۶-۲- حسابداری منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۶-۳- ترازنامه نامرئی …………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۶-۴- کارت ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۶-۵- سرمایه فکری مستقیم …………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۶-۶- جهت یابی اسکاندیا ……………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۶-۷- حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ……………………………………………………………………………………۳۳
۲-۶-۸- کارگزار تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۶-۹- کنترل دارایی نامشهود …………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۶-۱۰- ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۶-۱۱- ارزش بازار به دفتر …………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۶-۱۲- ارزش نامشهود محاسبه شده ……………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۶-۱۳- جستجوگر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۶-۱۴- نتایج امتیازی زنجیره ارزش ……………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۷- فرمول های محاسباتی و روش های کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری ………………………..۳۸
۲-۸- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………………….۳۹
۲-۸-۱- طبقه اول : روش های سرمایه فکری مستقیم ………………………………………………………………………….۳۹
۲-۸-۲- طبقه دوم : روش های سرمایه گذاری بازار ……………………………………………………………………………۴۰
۲-۸-۳- طبقه سوم : روش های بازگشت روی دارایی ها …………………………………………………………………….۴۰
۲-۸-۴- طبقه چهارم : روش های کارت امتیازی ………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۹- زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۹-۱- فعالیت های اصلی زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۹-۲- فعالیت های پشتیبانی زنجیره  ارزش …………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۱۰- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱۱- زمینه های پدیداری مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۱۲- انواع دانش ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۲-۱۳- مفهوم مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۱۴- مدیریت موفق سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱۵- الگوی ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۱۶- آشفتگی مالی ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۱۷- علل مشکلات مالی ………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۱۸- میزان ناکامی ها و شکست های تجاری …………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۱۹- هزینه آشفتگی مالی ………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۲۰- آشفتگی مالی و منابع نقدی نگهداری شده ……………………………………………………………………………….۵۴
۲-۲۱- مدل آلتمن برای پیش بینی آشفتگی مالی …………………………………………………………………………………۵۵
۲-۲۲- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۲-۲۲-۱- سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۲-۲۲-۱-۱- پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۲۲-۱-۲- پیشینه تحقیق داخلی …………………………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۲۲-۲- آشفتگی مالی………………… ………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۲۲-۲-۱- پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۲۲-۲-۲- پیشینه تحقیق داخلی …………………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۲۳- مقایسه تحقیق با تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته ………………………………………………………..۷۲
 
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۲- فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۳-۳- فرضیه های مربوط به تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۷۵
۳-۴- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………….۷۶
۳-۴-۱- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۳-۴-۲- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۳-۴-۳- قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۷۶
۳-۵- روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………۷۶
۳-۶- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۷- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۳-۸- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۳-۸-۱- متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۳-۸-۲- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۸-۳- متغیر های کنترلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۹- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۱۰- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۱۱- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۱۱-۱- آزمون نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۱۱-۲- آزمون معنادار بودن …………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۳-۱۱-۲-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون ………………………………………………………………………………………..۸۶
۳-۱۱-۲-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب …………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۱۱-۳- آزمون دوربین ـ واتسون ……………………………………………………………………………………………………۸۷
۳-۱۱-۴- نمودارهای پراکنش باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده ……………………………………………………..۸۸
۳-۱۱-۵- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۱۲- مراحل آزمون فرضیه های آماری ……………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۱۳- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۳- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………….۹۶
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..۹۷
۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………………………………………….۹۹
۴-۳-۳- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۴-۳-۴- نمودارهای پراکنش …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۴-۴- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق ……………………………………………………………………………………………۱۰۷
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۴-۲- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………۱۱۴
۴-۴-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۴-۴-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….۱۱۹
۴-۴-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………۱۲۴
۴-۵- تحلیل نتایج ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۴-۵-۱- نتایج همبستگی بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………….۱۲۹
۴-۵-۲- نتایج همبستگی بین سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی …………………………………………………………..۱۳۱
۴-۵-۳- نتایج همبستگی بین سرمایه انسانی و آشفتگی مالی ………………………………………………………………۱۳۳
۴-۵-۴- نتایج همبستگی بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………..۱۳۵
۴-۶- آزمون های تکمیلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
۴-۶-۱- مقایسه میانگین سرمایه فکری (VAIC) در بین گروه های مختلف ……………………………………….۱۴۲
۴-۶-۲- مقایسه میانگین سرمایه مشتری( CEE) در بین گروه های مختلف …………………………………………۱۴۳
۴-۶-۳- مقایسه میانگین سرمایه انسانی ( HCE) در بین گروه های مختلف ………………………………………..۱۴۴
۴-۶-۴- مقایسه میانگین سرمایه ساختاری (SCE) در بین گروه های مختلف ……………………………………..۱۴۵
۴-۷- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
شماره فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷
شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷
رد فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷
فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷
تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
 
فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹
۵-۲- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۱۵۰
۵-۲-۱- بررسی فرضیه اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۱۵۰
۵-۲-۲- بررسی فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………..۱۵۰
۵-۲-۳- بررسی فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………..۱۵۱
۵-۲-۴- بررسی فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………….۱۵۱
۵-۳- تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲
۵-۴- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵
۵-۵- پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵
۵-۵-۱- پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ………………………………………………………………………۱۵۵
۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………۱۵۸
۵-۶- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹
منابع ومأخذ
الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰
ب) منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۳
 
فهرست اشکال و جداول
عناوین                                                                                        صفحه
نگاره ۲-۱- سیرتکامل وتحول تاریخی سرمایه فکری …………………………………………………………………………..۲۴
نگاره ۲-۲- مدل زنجیره ارزش پورتر ………………………………………………………………………………………………..۴۱
جدول۳-۱- تعداد شرکت های حاضر در تحقیق …………………………………………………………………………………۷۸
جدول۴-۱- آماره های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..۹۲
جدول۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت آشفتگی مالی شرکت ها …………………………..۹۵
جدول۴-۳- بررسی نرمال بودن متغیر آشفتگی مالی …………………………………………………………………………… ۹۸
جدول ۴-۴- توزیع خطاها در مدل اول تحقیق …………………………………………………………………………………۱۰۰
جدول ۴-۵- توزیع خطاها در مدل دوم تحقیق …………………………………………………………………………………۱۰۱
جدول ۴-۶- توزیع خطاها در مدل سوم تحقیق ………………………………………………………………………………..۱۰۲
جدول ۴-۷- تزیع خطاها در مدل چهارم تحقیق ……………………………………………………………………………….۱۰۳
جدول۴-۸- خلاصه نتایج مدل اصلی ………………………………………………………………………………………………۱۰۹
جدول۴-۹- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………….۱۰۹
جدول۴-۱۰- ضرایب مدل اصلی ……………………………………………………………………………………………………۱۱۱
جدول۴-۱۱- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………….۱۱۵
جدول۴-۱۲- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………..۱۱۵
جدول۴-۱۳- ضرایب مدل فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………۱۱۶
جدول۴-۱۴- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………۱۱۹
جدول۴-۱۵- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………..۱۲۰
جدول۴-۱۶- ضرایب مدل فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………۱۲۱
جدول۴-۱۷- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………..۱۲۴
جدول۴-۱۸- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………. ۱۲۵
جدول۴-۱۹- ضرایب مدل فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………..۱۲۶
جدول۴-۲۰- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………….۱۳۰
جدول۴-۲۱- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی ………………………………………….۱۳۲
جدول۴-۲۲- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه انسانی و  آشفتگی مالی …………………………………………….۱۳۴
جدول۴-۲۳- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه مشتری و آشفتگی مالی………………………………………………۱۳۶
جدول۴-۲۴- نتیجه تقسیم بندی شرکت های نمونه به گروه های سه گانه…………………………………………… ۱۳۸
جدول۴-۲۵- نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس …………………………………………………………………………۱۳۹
جدول۴-۲۶- بررسی میانگین متغیرهای سرمایه فکری،سرمایه مشتری،سرمایه انسانی وسرمایه ساختاری درمیان گروه های سه گانه …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱
جدول۴-۲۷- خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………۱۴۷
چکیده:
این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۶- ۱۳۹۰می­پردازد. در این راستا به منظور اندازه­گیری سرمایه فکری از شاخص پالیک و برای اندازه­گیری آشفتگی مالی از مدل مدل آلتمن بهره گرفته شده است. در این پژوهش از الگوهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل واریانس یکطرفه برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق بهره گرفته شد. با توجه به نتایج تحقیق، می­توان گفت رابطه معکوس و معناداری بین سرمایه فکری و سطح آشفتگی مالی شرکت­ها وجود دارد.که شرکت­هایی که از سطح بیشتری از کنترل و تمرکز روی دارایی­های نامشهود خود برخوردارند به نسبت شرکت­هایی که نسبت به این دارایی­ها و بطور اخص سرمایه­های فکری بی­توجه­اند، دارای عملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکت­ها کمتر بوده است و شرکت­هایی که عملکرد مطلوب­تری داشته باشند و دچار نوسان کمتری در قیمت سهام خود شوند؛ سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان نیز نسبت به آن شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­های بیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی­نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت می­کنند و طبیعتاً احتمال وقوع آشفتگی مالی در این شرکت­ها به مراتب کاهش می­یابد.
 واژگان کلیدی: سرمایه فکری، آشفتگی مالی، مدل آلتمن، مدل پالیک
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
در این فصل از تحقیق به بیان مشکل تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش و فرضیه­های تحقیق و تعریف عملیاتی واژه­های مورد استفاده در تحقیق می­پردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مدل­های رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق نیز ارائه می­گردد و در پایان فصل محتوای فصل­
های بعدی تحقیق نیز ارائه می­گردد.
تعداد صفحه : ۱۸۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***