دانلود پایان نامه:بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : تشکیلات و روشها

عنوان : بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت دولتی

 

“M.A پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “

گرایش:” تشکیلات و روشها”

 

عنوان :

 بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

استاد راهنما :

دکتر مینا جمشیدی

 

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                          صفحه
فصل اول : (طرح تحقیق / کلیات طرح )
 
۱-۱   مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۲  بیان مسئله تحقیق …………………………………………………………………………………………۴-۱
۱-۳  هدفهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………۴
۱-۴  ضرورت واهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………….۵-۴
۱-۵ فرضیات  تحقیق ………………………………………………………………………………………………۵
۱-۵-۱  فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………..۵
 ۱-۵-۲  فرضیه های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………. ۶
۱-۶  چهارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………..۹ -۶
۱-۷ مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………۹

۱-۸ روش  وبزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………۱۰

۱-۹ متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………….۱۱-۱۰
۱-۱۰تعاریف  مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………….۱۱-۱۲
 
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
۲-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲ بخش اول : مبانی نظری سرمایه های فکری ……………………………………………………..۱۵
۲-۲-۱ مفهوم وتعارف سرمایه های فکری ………………………………………………………..۱۸-۱۵
۲-۲-۲ عناصر سرمایه های فکری……………………………………………………………………..۲۳-۱۹
۲-۲-۳ اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری ………………………………………۲۵-۲۳
۲-۳-۴ مدلهای مدیریت سرمایه های فکری ……………………………………………………….۳۸-۲۶
۲-۳ بخش دوم :عملکرد کارکنان……………………………………………………………………..۵۱-۳۹
۲-۳-۱ مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………۵۵-۵۲
۲-۳-۲ عوامل تاثیر گذار در اجراء وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد…………………. ۵۶-۵۵
۲-۳-۳ اصول مدیریت عملکرد ……………………………………………………………. …………….۵۶
۲-۳-۴  فرایند مدیریت عملکرد……………………………………………………………………… ۵۷-۵۶
۲-۳-۵  تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایران برای بهبود عملکرد کارکنان…………….۶۲-۵۷
۲-۳-۶مزایای مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………..۶۴-۶۲
۲-۳-۷ معایب مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………..۶۵
۲-۳-۸ مفهوم ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………………………….۶۶-۶۵
۲-۳-۹ اهداف ارزشیابی عملکرد………………………………………………………………………۶۷-۶۶
۲-۳-۱۰ رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد…………………………………………………۶۸-۶۷
۲-۳-۱۱ روشهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………………..۷۰-۶۹
۲-۴ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۴-۱ پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۴-۲ پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………….۷۷
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۲ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۴ جامعه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………۸۳
۳-۵ روش وابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….۸۴-۸۳
۳-۶  متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. …….۸۴
۳-۷ امتیاز بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………… …..۸۵
۳-۸ نحوه توزیع پرسشنامه ……………………………………………………………………… .. …..۸۶
۳-۹ روایی وپایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………….۸۶
۳-۹-۱ روایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………..۸۶
۳-۹-۲ پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۱۰ روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………..۸۷
فصل چهارم : تجزیه وتحیل داده ها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….۹۰
 ۴-۱ آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………….۹۱
۴-۱-۱ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیق…………………………………….۹۱
۴-۱-۱-۱ بررسی نمونه آماری از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………..۹۱
۴-۱-۱-۲ بررسی نمونه آماری از لحاظ سن پاسخ دهندگان پاسخ دهندگان ………………۹۲
۴-۱-۱- ۳ بررسی نمونه آماری از لحاظ سطح تحصیلات پاسخ دهندگان …………………۹۳
۴-۱-۱-۴ بررسی نمونه آماری از لحاظ میزان سابقه کار…………………………………………۹۴
۴-۱-۲ ویژگی های توصیفی …………………………………………………………………………….۹۵
۴-۲ روایی سازه –آزمون مدل وفرضیه ها
۴-۲-۱ مدلهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش……………………………………………………….۹۶
۴-۲-۱-۱ نیکویی برازش مدل……………………………………………………………………………..۹۶
۴-۲-۱-۲ مدل اندازه گیری متغیر سرمایه فکری …………………………………………………….۹۸
۴-۲-۱-۳ مدل اندازه گیری متغیر عملکرد ……………………………………………………………۱۰۴
۴-۲-۲ آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………….۱۱۰
۴-۲-۲-۱ آزمون فرضیه های تحقیق توسط مدل معادلات ساختاری………………………….۱۱۰
۳-۴ آزمون تکمیلی –آزمون فریدمن……………………………………………………………………..۱۱۸
۴-۳-۱ رتبه بندی ابعاد متغیر سرمایه فکری……………………………………………………………۱۱۹
 ۴-۳-۲ رتبه بندی شاخص های متغیر های تحقیق ………………………………………………….۱۱۹
فصل پنجم :
نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
۵-۲ نتیجه گیری وتحلیل یافته ها بر مبنای فرضیات …………………………………………………۱۲۴
۵-۲-۱ نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی………………………………………………………………………۱۲۴
۵-۲-۲ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………..۱۲۴
۵-۲-۳ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………….۱۲۵
۵-۲-۴ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………..۱۲۶
۵-۴ پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۲۸-۱۲۷
۵-۵ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………۱۲۹
 
فهرست جداول
عنوان
جدول (۲-۱)  هفت واژه در برگیرنده مدل عملکردی ACHIEVE……………………………….۷۲
جدول (۲-۲)جدول زمانی مهم ترین رویدادهای ووقایع حساس در بحث سرمایه های فکری…..۷۴
جدول (۳-۱) ابعاد سرمایه فکری به همراه شماره سوالات مربوطه در پرسشنامه…………………..۸۴
جدول ( ۴-۱)فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ­دهندگان…………………………………………………۹۱
جدول ( ۴-۲) فراوانی مربوط به سن پاسخ­دهندگان……………………………………………………..۹۲
جدول (۴-۳ )فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ­دهندگان………………………………………۹۳
جدول( ۴-۴ )فراوانی مربوط به وضعیت سابقه کاری پاسخ­دهندگان…………………………………۹۴
جدول( ۴-۵) ویژگی­های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………….۹۵
جدول( ۴-۶ )نتیجه تائید یا رد فرضیه­ اصلی تحقیق…………………………………………………..۱۱۰
جدول (۴-۷ )نتایج تائید یا رد فرضیه­های فرعی تحقیق………………………………………………۱۱۴
جدول( ۴-۸ )رتبه­بندی متغیر سرمایه فکری……………………………………………………………..۱۱۸
جدول( ۴-۹ )رتبه­بندی شاخص­های متغیرهای تحقیق……………………………………………….۱۱۹
 
فهرست نمودارها
عنوان
نمودار(۱-۱ ) مدل جا کوبسن …………………………………………………………………………………۶
نمودار (۱ -۲ ) مدل هانس ولاواندال ………………………………………………………………………..۷
نمودار(۱-۳  ) مدل پیشنهادی محققان………………………………………………………………………..۸
نمودار (۱- ۴ ) مدل بونتیس ……………………………………………………………………………………۹
نمودار( ۲-۱ )مدل بونتیس………………………………………………………………………………………. ۲۶
نمودار (۲-۲ )مدل جاکوبسن …………………………………………………………………………………..۲۸
نمودار( ۲-۳  )مدل هانس ولاواندال……………………………………………………………………………۳۰
نمودار ( ۲-۴  )طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون………………………………۳۲
نمودار (۵-۲) طبقه بندی روس وروس ………………………………………………………………………..۳۴
نمودار( ۲-۶ )  مدل داینامیک سرمایه های فکری در سازمان……………………………………………۳۶
نمودار( ۲-۷ )الگوی سرمایه های فکری سالیوان……………………………………………………………….۳۷
نمودار(۲-۸)  مدل پیشنهادی محققان ………………………………………………………………………………۴۵
 
فهرست شکل ها
عنوان
شکل (۲-۱) عوامل موثر بر رضایت کارکنان ……………………………………………………………………………………………..۳۹
شکل (۲-۲)عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان………………………………………………………………………………………..۴۲
شکل ( ۲-۳) مدل ارزیابی عملکرد در سازمانها ………………………………………………………………………………………….۶۵
شکل (۲-۴). اهداف ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………..۶۶
شکل (۲-۵) خلاصه مزایا و معایب روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان……………………………………………………………۷۳
شکل( ۴-۱ )نمودار میله­ای مربوط به جنسیت پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………..۹۲
شکل( ۴-۲ )نمودار میله­ای مربوط به سن پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………۹۳
شکل( ۴-۳ )نمودار میله­ای مربوط به سطح تحصیلات پاسخ­دهندگان……………………………………………………………۹۴
شکل( ۴-۴ )نمودار میله­ای مربوط به وضعیت سابقه کاری پاسخ­دهندگان………………………………………………………۹۵
شکل( ۴-۵) مدل اندازه­گیری متغیر سرمایه فکری قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمین استاندارد……۹۹
شکل( ۴-۶)مدل اندازه­گیری متغیر سرمایه فکری قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضریب…………………۱۰۰
شکل(۴ -۷ )مدل اندازه­گیری متغیر سرمایه فکری بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمین………………..۱۰۱
شکل(۴-۸ )مدل اندازه­گیری متغیر سرمایه فکری بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضرایب………………..۱۰۳
شکل (۴-۹ )مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمین استاندارد………….۱۰۵
شکل( ۴-۱۰) مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضریب معناداری……….۱۰۶
شکل (۴ -۱۱) مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمین استاندارد………۱۰۸
شکل( ۴-۱۲ )مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضرایب معناداری………۱۰۹
شکل( ۴-۱۳ )مدل تحقیق (فرضیه اصلی) در حالت ضرایب تخمین استاندارد…………………………………………….۱۱۲
شکل( ۴-۱۴ )مدل تحقیق (فرضیه اصلی) در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………..۱۱۳
شکل( ۴-۱۵ )مدل تحقیق در حالت ضرایب تخمین استاندارد…………………………………………………………………..۱۱۶
شکل( ۴-۱۶ )مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………………………………۱۱۷
 
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه :
با وقوع انقلاب تکنولوژی وفناوری اطلاعات ، از سالهای بعد از ۱۹۹۰، الگوی اقتصاد جهانی تغییر کرد. در اقتـصاد امروز ،دانش به عنوان مهمترین سرمایه ،جایگـزین سـرمایه مالی وفیزیکی شده است .(مشبکی ، گلیج ، ۱۳۸۵ ، ۱۲۵)
درعصـر فرا رقابتی سازمانها با  محیطی روبرو هستند که  مشخصه  آن افزایش پیچیدگی ، جهانی شدن وپویایی است. بنابراین سازمانها برای استمرار واسقرار خود با چالشهای نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه وتقویت مهارتها وتــواناییهای درونی است که ایـن کار از طریق مبانی دانـش سازمانی وروشـهایی صـورت می گیرد که سازمان ازآنها برای رسیدن به عمـلکرد بهـتر در دنیای کـسب وکار اسـتفاده می نماید.( حاجی بابایی ، رجبی فرد ، عالم تبریز ،۱۳۸۸ ، ۱۲)
در چنین فضای سرمایه های فکری ودانـشی سازمانها بیش از پیش به عـنوان مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گرفتند شالوده سرمایه فکری دانش واطلاعات است و می توان گفت که سرمایه فکری یک بسته ی دانشی مفید برای سازمان است .محدودیت منابع فیزیکی دردسترس سازمان ها ، موجب بروز رویکردهـای جدید در توسعه امکا نـات غیـر فیزیکی  ورویـه های ارزش افزا جهـت توسـعه وبهـبود محصــولات وخدمات شـده است .
از این رو ضــرورت بکارگیـری تمام ظرفیــت های موجود در سـازمان اعـم از سـرمایه های مالی ، دارایـی های فیزیکی ، سرمایه فکری ،رویه ها والگو های کاری ،سـرمایه انـسانی ،دارایـی های دانشـی ،……..بیش از پیش نمایان شده است. (مشبکی ، گلیج ، ۱۳۸۵ ، ۱۲۶)
۱-۲ بیان مساله تحقیق
امروزه سرمایه فکری به عنوان یک دارایی استراتژیک برای عملکرد سازمانی شناخته شده است ومدیریت سرمایه های فکری برای رقابت پذیری سازمانها بسیار مهم وحیاتی است
سازمانها به وسیله آنچه را که می دانند واین که چه قدر به خوبی دانش خود را حفظ می کنند این واقعیت می تواند دلیلی ناگزیر برای مدیریت وحاکمیت سازمانی ، به منظور پروراندن ساعیانه افراد وسیستمهایی که دانش را خلق ، حفظ و، توزیع واحیاء منتشر می کنند باشد (روس ،گرانت ۱۹۹۷ ،۱۲۸)
داراییهای سازمانی به دو دسته کلی تقسیم می شوند :
داراییهای مشهود
این دارایی ها ی شامل دارایی های فیزیکی ومالی هستند که به صورت کامل در ترازنامه شرکت ها ، سازمان ها و ….منعکس می شود .این دارایی ها با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته می شود.
دارایی های نا مشهود
این دارایی ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند :
دارایی هایی که تحت عنوان حمایت قانون قرار داشته و با عنوان مالکیت معنوی شناخته می شوند واین دارایی های شامل حق امتیازها ، کپی رایت ، حق اختراع ، فرانشیز وثبت علائم ومارک های تجاری است . وبرخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می شوند . سایر دارایی های نا مشهود که شامل سرمایه فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته نمی شود و معمولا در ترازنامه منعکس نمی شوند  .
در اقتصاد مبتنی بر دانش ، محصولات وسازمان ها براساس دانش زندگی می کنند ومی میرند وموفق ترین سازمانها ، ان هایی هستند که از این دارائی نا ملموس به نحو بهتر وسریع تری استفاده می کنند مطالعات نشان داده اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول ، زمین ، ماشین آلات وغیره  . (تایلس ،۲۰۰۰)
دانش واقعا منبعی برای افزایش عملکرد کسب وکار است . از دیدگاه استراتژیک امروزه از سرمایه فکر به منظور خلق وافزایش ارزش سازمانی استفاده می شود وموفقیت یک سازمان به توانایش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد چالشها برای سرمایه گذاری در منافع سرمایه فکری شامل تلفیق مدیریت سرمایه فکری با استراتژی ، وارزیابی پولی از مدیریت سرمایه فکری مدیران با اندازه گیری سرمایه فکری به خوبی می توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت وضعف ) مدیریت سرمایه فکری شان مطلع شوند که با بررسی وکنکاش اساسی ازچارچوب ها و مدلهای اندازه گیری موجود برای نشان دادن نقاط قوت وضعف مورد انتظار است.
شرح وظایف گسترده و جایگاه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در سیاستهای کلان کشور و نیز داشتن کارکنان ومدیران مجرب ودارای مهارت در حوزه کاری خود بر اهمیت مدیریت مناسب وبه موقع سرمایه فکری موجود در این سازمان در جهت موفقیت هر چه بهتر در اجرای اهداف ، وظایف وماموریت های محوله می افزاید.
دراین پژوهش محقق درصدد پاسخ به این سوال است که سرمایه فکری به چه میزان بر عملکرد کارکنان ثبت اسناد واملاک تاثیر دارد.  (احمدیان ،قربانی ،۱۳۹۲،۶۸-۹۵)
تعداد صفحه : ۱۸۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***