دانلود پایان نامه:بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : صنعتی- مالی

عنوان : بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

دانشگاه ارشاد دماوند

گروه مدیریت

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش صنعتی- مالی

 

عنوان پایان­نامه:

بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

 (مطالعه موردی: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران)

 

استاد راهنما:

دکتر محمودآقا حسینعلی شیرازی

 

استاد مشاور:

مهندس محمود حسین زاده

زمستان ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                          صفحه
فصل اول: کلیات                                                                                                                   
۱-۱) مقدمه                                                                                                                       ۲
۱-۲) بیان مساله                                                                                                                ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                          ۵
۱-۴) اهداف پژوهش                                                                                                          ۷
     ۱-۴-۱) هدف اصلی                                                                                                      ۷
     ۱-۴-۲) اهداف فرعی                                                                                                    ۷
۱-۵)  فرضیه ها/پرسش­های پژوهش                                                                                  ۸
۱-۶) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها                                                                            ۹
فصل دوم: ادبیات موضوع
۲-۱) مقدمه                                                                                                                    ۱۴
۲-۲) بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیق( پایه های نظری تحقیق)                                   ۱۵
۲-۲-۱) تعریف کیفیت                                                                                                ۱۵
۲-۲-۲) مدیریت کیفیت جامع                                                                                    ۱۷
۲-۲-۳) مبانی نظری جوایز کیفیت و بهره وری د رجهان                                         ۱۸
۲-۲-۴) ارکان فلسفی مدیریت کیفیت جامع                                                              ۱۸
                                                                                                                                             
۲ -۳) جوایز کیفیت                                                                                                         ۱۹
  ۲-۳-۱) تعریف جوایز کیفیت                                                                                     ۱۹
 ۲-۳-۲) گستردگی جوایز کیفیت                                                                               ۱۹
 ۲-۴) مروری اجمالی بر انواع مختلف مدل ها و جوایز تعالی سازمانی                              ۲۰
۲-۴-۱) جوایز مالکوم بالدریج                                                                                         ۲۰
  ۲-۴-۱-۱)  نقش اساسی معیارها                                                                                  ۲۰
  ۲-۴-۱-۲) اهداف جایزه مالکوم بالدریج                                                                 ۲۰
   ۲-۴-۱-۳) ارزش ها و مفاهیم جایزه مالکوم بالدریج                                                      ۲۱
  ۲-۴-۱-۴)نقاط قوت و ضعف مدل بالدریج                                                                    ۲۳
۲-۴-۱-۵)معیارهای جایزه مالکوم بالدریج                                                                    ۲۴
   ۲-۴-۱-۶) الگو (چارچوب) معیارهای بالدریج                                                               ۲۶
     ۲-۴-۲) جوایز دمینگ ژاپن                                                                                       ۲۶
   ۲-۴-۲-۱) کلیات مدل دمینگ                                                                             ۲۶
  ۲- ۴-۲-۲)حوزه های اصلی در جایزه دمینگ                                                       ۲۷
   ۲-۴-۲-۳) مزایای جایزه دمینگ                                                                           ۳۱
۲- ۴-۲-۴)ویژگی های برندگان جایزه دمینگ                                                      ۳۱
۲-۴-۲-۵) اهداف جایزه دمینگ                                                                              ۳۲
      ۲- ۴-۲-۶)اصول/ ارزش ها                                                                                       ۳۳
      ۲- ۴-۲-۷) الگو( چارچوب) معیارها                                                                          ۳۴
 ۲-۴-۳) جایزه کیفیت کانادا                                                                                           ۳۴
۲-۴-۳-۱) اهداف                                                                                                     ۳۴
      ۲- ۴-۳-۲)اصول و ارزش ها                                                                                      ۳۵
      ۲-۴-۳-۳) معیارها                                                                                                    ۳۵
۲-۴-۴) جایزه کیفیت استرالیا                                                                                        ۳۶
     ۲-۴-۴-۱) اهداف                                                                                                      ۳۶
     ۲-۴-۴-۲)اصول و ارزش ها                                                                                        ۳۶
     ۲-۴-۴-۳) معیارها                                                                                                     ۳۷
     ۲- ۴-۴-۴) الگو(چارچوب) معیارها                                                                            ۳۹
۲-۴-۵) جایزه ملی کیفیت فرانسه                                                                                  ۳۹
     ۲-۴-۵-۱) معیارها                                                                                                     ۳۹
     ۲-۴-۵-۲)ترتیب اهدای جوایز کیفیت فرانسه                                                          ۴۰
     ۲-۴-۵-۳) دستاوردهای جایزه ملی کیفیت فرانسه                                                   ۴۰
     ۲-۴-۵-۴) الگو(چارچوب) معیارها                                                                             ۴۱
۲-۴-۶) جایزه کیفیت اروپا EFQM                                                                                ۴۲
     ۲-۴-۶-۱)تاریخچه مدل تعالی سازمانی EFQM                                                        ۴۲
     ۲-۴-۶-۲)اهداف                                                                                                       ۴۳
     ۲-۴-۶-۳)اصول و ارزش ها                                                                                        ۴۳
     ۲-۴-۶-۴) معیارها                                                                                                     ۴۳
     ۲-۴-۶-۵)تاریخچه توسعه مدل تعالی اروپاییEFQM                                               ۴۴
     ۲-۴-۶-۶)دیدگاه و مأموریت EFQM                                                                        ۴۵
     ۲-۴-۶-۷)اعضا و نمایندگان EFQM                                                                          ۴۵
     ۲-۴-۶-۸) مزایای به گارگیری مدل تعالی EFQM                                                     ۴۶
     ۲-۴-۶-۹)اجزای اصلی در مدل تعالی EFQM                                                           ۴۶
     ۲-۴-۶-۱۰)مفاهیم بنیادین تعالی                                                                              ۴۷
     ۲-۴-۶-۱۱) سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین EFQM                             ۵۲
     ۲-۴-۶-۱۲)معرفی مدل                                                                                            ۵۳
     ۲-۴-۶-۱۳)معیارهای مدلEFQM                                                                            ۵۶
          ۲-۴-۶-۱۳-۱) معیار رهبری                                                                                ۵۶
          ۲-۴-۶-۱۳-۲) معیار خط مشی- استراتژی                                                         ۵۷
          ۲-۴-۶-۱۳-۳)معیار کارکنان                                                                                ۵۷
          ۲-۴-۶-۱۳-۴) معیار منابع شراکت ها                                                              ۵۸
          ۲-۴-۶-۱۳-۵)معیار فرآیندها                                                                              ۵۸
          ۲-۴-۶-۱۳-۶) معیار نتایج مشتری                                                                     ۵۹
          ۲-۴-۶-۱۳-۷) معیار نتایج کارکنان                                                                     ۶۳
          ۲-۴-۶-۱۳-۸) معیار نتایج جامعه                                                                        ۶۶
          ۲-۴-۶-۱۳-۹) معیار نتایج کلیدی عملکرد                                                          ۶۹
    ۲-۴-۶-۱۴) سطوح سرآمدی در مدل EFQM و  فرآیند دریافت جایزه                     ۷۲
    ۲-۴-۶-۱۵)اندازه گیری میزان برتری سازمان                                                           ۷۵
    ۲-۴-۶-۱۶) نحوه شرکت در فرآیندهای جایزه ملی کیفیت                                       ۷۷
    ۲-۴-۶-۱۷)روش های خود ارزیابی                                                                             ۷۸
    ۲-۴-۶-۱۸)منطق رادار                                                                                              ۸۳
    ۲-۴-۶-۱۹) ارتباط میان مفاهیم بنیادین سرآمدی و مدل سرآمدی EFQM             ۸۸
    ۲-۴-۶-۲۰)مدل تعالی در کسب و کار کارنجی(KBEM)                                             ۸۹
        ۲-۴-۶-۲۰-۱) ارزش های مدل تعالی در کسب و کار کانجی                                  ۸۹
۲-۵) بخش دوم (پیشینه تحقیق)                                                                                    ۹۱
     ۲-۵-۱) پیشینه تحقیق در مورد EFQM                                                                   ۹۱
     ۲-۵-۲)  مرور اجمالی بر تحقیق های انجام گرفته در ایران                                        ۹۲
    ۲-۵-۳) مروری بر تحقیق های انجام شده خارجی                                                       ۹۴
۲-۶) نتیجه گیری                                                                                                         ۱۰۰
 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱) مقدمه                                                                                                                     ۱۰۴          
۳-۲) روش وقوع تحقیق                                                                                               ۱۰۴
     ۳-۲-۱) نوع و هدف تحقیق                                                                    ۱۰۴
۳-۳) جامعه آماری                                                                                                         ۱۰۵
۳-۴) نمونه آماری                                                                                                          ۱۰۶
     ۳-۴-۱) تعریف                                                                                                        ۱۰۶
     ۳-۴-۲) روش نمونه گیری                                                                                        ۱۰۷
۳-۵)قلمرو تحقیق                                                                                                         ۱۰۷
     ۳-۵-۱) قلمرو موضوع تحقیق                                                                                 ۱۰۷
     ۳-۵-۲) قلمرو زمانی                                                                                                ۱۰۷
     ۳-۵-۳) قلمرو مکانی                                                                                               ۱۰۸
     ۳-۵-۲) قلمرو زمانی                                                                                                ۱۰۷
۳-۶)ابزار گردآوری داده ها                                                                                            ۱۰۸
     ۳-۶-۱) ابزارها و مقیاس های اندازه گیری                                                               ۱۰۹
۳-۷) تعداد سوالات پرسشنامه                                                                                     ۱۱۰
۳-۸) سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                                     ۱۱۰
    ۳-۸-۱) روایی ابزار سنجش                                                                                      ۱۱۱
    ۳-۸-۲) پایایی یا اعتبار پرسشنامه                                                                           ۱۱۱
۳-۹) روش تحلیل داده­ها                                                                                              ۱۱۵
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱) مقدمه                                                                                                                  ۱۱۷
۴-۲) بررسی اطلاعات جمعیت شناختی                                                                         ۱۱۷
     ۴-۲-۱)میزان سن پاسخ دهندگان                                                                          ۱۱۷
     ۴-۲-۲)جنسیت پاسخ دهندگان                                                                             ۱۱۸
     ۴-۲-۳) میزان تحصیلات پاسخ دهندگان                                                                ۱۱۹
     ۴-۲-۴) گرایش تحصیلی پاسخ دهندگان                                                                ۱۲۰
     ۴-۲-۵) سمت سازمانی پاسخ دهندگان                                                                   ۱۲۱
     ۴-۲-۶)سابقه خدمت( تجربه کاری) پاسخ دهندگان                                                ۱۲۲
۴-۳) مدل مورد استفاده در پژوهش                                                                              ۱۲۳
     ۴-۳-۱) روش تعیین شاخص­های مدل                                                                     ۱۲۴
     ۴-۳-۲)روش تعیین ابعاد مدل                                                                                 ۱۲۵
۴-۴) تجزیه و تحلیل سؤال­های تحقیق                                                                         ۱۲۶
     ۴-۴-۱) آزمون همبستگی پیرسون                                                                         ۱۲۹
          ۴-۴-۱-۱) نتایج آزمون همبستگی پیرسون                                                      ۱۳۰
         ۴-۴-۱-۲) تحلیل نتایج به تفکیک معیارها                                                         ۱۳۱
            ۴-۴-۱-۲-۱) معیار رهبری                                                                              ۱۳۱
            ۴-۴-۱-۲-۲) معیار فرآیندها                                                                           ۱۳۲
            ۴-۴-۱-۲-۳) معیار کارکنان                                                                             ۱۳۳
            ۴-۴-۱-۲-۴) معیارخط مشی- استراتژی                                                        ۱۳۴
            ۴-۴-۱-۲-۵) معیار منابع- شراکت ها                                                              ۱۳۵
            ۴-۴-۱-۲-۶) معیارنتایج کارکنان                                                                    ۱۳۵
            ۴-۴-۱-۲-۷) معیار نتایج مشتریان                                                                 ۱۳۶
            ۴-۴-۱-۲-۸) معیار نتایج جامعه                                                                      ۱۳۷
            ۴-۴-۱-۲-۹) معیارنتایج کلیدی عملکرد                                                         ۱۳۷
       ۴-۴-۲) تجزیه و تحلیل رگرسیون                                                                         ۱۳۸
       ۴-۴-۳) یافته های فرعی تحقیق                                                                           ۱۴۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه                                                                                                                     ۱۵۸
۵-۲) مروری بر یافته های پژوهش                                                                                       ۱۵۸
     ۵-۲-۱) معیار رهبری                                                                                                   ۱۵۸
     ۵-۲-۲) معیارخط مشی- استراتژی                                                                                ۱۵۹
     ۵-۲-۳) معیار کارکنان                                                                                                  ۱۵۹
     ۵-۲-۴) معیار منابع- شراکت ها                                                                                    ۱۶۰
     ۵-۲-۵) معیار فرایندها                                                                                                 ۱۶۰
     ۵-۲-۶) معیار نتایج مشتریان                                                                                        ۱۶۱
     ۵-۲-۷) معیار نتایج کارکنان                                                                                         ۱۶۲
     ۵-۲-۸) معیار نتایج جامعه                                                                                            ۱۶۲
     ۵-۲-۹) معیار نتایج کلیدی عملکرد                                                                               ۱۶۳
۵-۳) پیشنهادها                                                                                                               ۱۶۴
     ۵-۳-۱) رهبری                                                                                                           ۱۶۴
     ۵-۳-۲) خط مشی- استراتژی                                                                                       ۱۶۴
     ۵-۳-۳) کارکنان                                                                                                          ۱۶۵
     ۵-۳-۴)منابع شراکت ها                                                                                            ۱۶۶
     ۵-۳-۵) فرایند                                                                                                            ۱۶۶
۵-۴) محدودیت­ها                                                                                                             ۱۶۷
۵-۵) پیشنهادها جهت پژوهش­های آتی                                                                               ۱۶۷
منابع                                                                                                                                ۱۶۹
پیوست­ها                                                                                                                                   ۱۷۵
فهرست اشکال
شکل ۲ -۱: چارچوب بالدریج                                                                                           ۲۲
شکل۲-۲:  الگوی جایزه کیفیت بالدریج                                                                          ۲۶
شکل۲-۳: الگوی جایزه کیفیت دمینگ                                                                           ۳۴
شکل ۲-۴: الگوی معیارهای جایزه کیفیت استرالیا                                                         ۳۹
شکل ۲-۵: مدل جایزه ملی کیفیت فرانسه و معیارهای آن                                             ۴۱
شکل ۲-۶: اجزای اصلی مدل EFQM و ارتباط بین آنها                                                  ۴۷
شکل ۲-۷: مدل تعالی سازمانی EFQM                                                                           ۵۳
شکل ۲-۸: چرخه کیفیت دمینگ(PDCA)                                                                  ۵۵
شکل ۲-۹:  هرم تعدیل یافته کانجی                                                                                ۸۹
شکل ۲-۱۰: مدل فشرده تعالی کانجی                                                                            ۹۰
شکل ۲-۱۱: هرم تعدیل یافته کانجی                                                                               ۵۲
شکل ۲-۱۲: مدل فشرده تعالی کانجی                                                                            ۵۳
شکل۴-۱: میزان سن پاسخ دهندگان                                                                           ۱۱۸
شکل۴-۲: نمودار میله ای توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان                               ۱۱۹
شکل ۴-۳: نمودار میله ای گرایش تحصیلی پاسخ دهندگان                                         ۱۲۱
شکل۴-۴: نمودار میله ای درصد فراوانی سمت( پست) سازمانی پاسخ دهندگان         ۱۲۲
شکل۴-۵ نمودار توزیع فراوانی تجربه کاری پاسخ دهندگان                                        ۱۲۳
شکل۴-۶: مدل کلی روابط بینشاخص های تحقیق                                                        ۱۲۵
شکل۴-۷: نمودار درصد فراوانی نحوه پاسخگویی به سؤالات تحقیق(طیف لیکرت)      ۱۲۷
شکل ۴-۸: نمودار فراوانی نحوه پاسخگویی به سؤالات بخش توانمند ساز مدل             ۱۲۸
شکل۴-۹: نمودار فراوانی نحوه پاسخگویی به سؤالات بخش نتایج مدل EFQM           ۱۲۸
 
فهرست جداول
جدول۲-۱: کاربرد ارزیابی عملکرد                                                                                   ۱۳
جدول ۲-۲: معیار های مدل مالکولم بالدریج                                                                   ۳۸
جدول ۲-۳: مقایسه مدلهای ارزیابی کیفیت ژاپن، امریکا، اروپا                                      ۵۱
جدول ۳-۱: توزیع سوالات هر بعد                                                                                   ۶۲
جدول۴-۱: میزان سن پاسخ دهندگان                                                                            ۶۷
جدول۴-۲:  میزان تحصیلات پاسخ دهندگان                                                                  ۶۸
جدول۴-۳: سمت های شغلی پاسخ دهندگان                                                                  ۶۹
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 

  • مقدمه

شاید پرآوازه ترین تحول در زمینه مدیریت در طی یکی دو دهه اخیر ارایه الگو و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده ها و خدمات و به طور کلی فعالیت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی باشد. پیروزی چشم گیر ژاپنی ها در چند دهه گذشته و ظرفیت تحول آسای تولیدی و اقتصادی آنان همراه با ارایه کیفیت ممتاز فرآورده ها و خدمات، انگیزه اساسی حرکت در سمت تحول روندهای مدیریت برای دستیابی به کیفیت برتر و روشهایی که مسایل پیچیده سازمان های امروزی را پاسخگو باشد بوده است (مهربان،۱۳۸۷).
مدیریت کیفیت جامع۱ هرچند که بر پایه کارهای برخی از پیشگامان جنبش بهبود کیفیت مانند دمینگ۲، جوران۳، کرازبی۴ و دیگران، در ژاپن، آمریکا و اروپا پدیدار شد، اما الگوی جامع آن به تدریج و با بهره گیری از نوآوری و مدیریت در زمینه های فنون کمّی و آماری ساختار و معماری نوین سازمان، فنون بهبود و بازسازی سازمان و الگوهای مشارکتی و توانا سازی کارکنان که پرداخته چند دهه گذشته بوده شکل گرفته است. امروزه سازمان های پیشرو با بهره گیری از الگوهای مدیریت کیفیت جامع به دستاوردهای استثنایی نائل شده اند که شاید نمونه برجسته آن رنسانس صنایع اتومبیل سازی آمریکا باشد که با ۳ تا ۵ سال تلاش و پیروی از روش های مدیریت کیفیت جامع پس ماندگی قابل توجه خود را از ژاپنی ها تا حد بسیار زیادی جبران کرده و دور نیست که در زمینه بسیاری از آنها پیشی بگیرند. مزیت عمده مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک روش فراگیر مدیریت، آینده درخشان آن به عنوان تعیین کننده اصلی سمت گیری جریان مدیریت نوین است.
انجام و استحکام پایه های نظری، فنون و الگوهای کاربری این روند را می توان در نگرش سیستمی آن و استفاده از فنون و الگوهای گروهی و همین طور شیوه های پیشرو و فعال آن در بررسی و حل و فصل مشکلات سازمانی با تأکید بر فرآیندهای کار به عنوان محور اصلی جستجو کرد( زمردیان،۱۳۸۹).
مدل های سرآمدی یا تعالی سازمان چارچوب هایی مبتنی بر علم، تجارب و نظریات مدیریتی هستند که مبنای اصلی آن مدیریت کیفیت جامع (TQM) بوده و مشخصات کلی یک سازمان متعالی را تعریف می کند. پیرو نظریه پردازان مفهوم سرآمدی یا تعالی سازمان و مدل های مربوطه، استفاده از این مدل ها در سطح جهان به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت های بهبود و اولویت بندی آنها به طور گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته است( شرطان،۱۳۸۸)؛ این استقبال به حدی بوده است که در اغلب کشورها برای جلب توجه عمومی و ایجاد انگیزه برای استفاده از آنها، این مدل ها به عنوان ارزیابی جوایز بهره وری، کیفیت و تعالی سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
امروزه در بیش از ۷۰ کشور جهان بر اساس مدل های تعالی سازمانی جوایزی با عناوینی چون جایزه کیفیت، جایزه بهره وری، جایزه تعالی سازمان، جایزه تعالی کسب و کار و جایزه تعالی عملکرد اهدا می شود. اثر بخشی استفاده از مدل تعالی چنان بوده است که حتی در کشور ژاپن که منشا جوایز کیفیت در سطح جهانی محسوب می گردد از سال ۱۹۹۶ جایزه کیفیت ژاپن، به موازات جایزه کیفیت دمینگ، ولی بر اساس مدل تعالی اهدا می گردد. از مشهورترین مدل های جایزه کیفیت جهانی می توان از جایزه دمینگ ژاپن، مالکوم بالدریج آمریکا و EFQM اروپا نام برد. در کشور ایران نیز از سال ۱۳۸۲ جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM به اجرا درآمده است.
لازم به توضیح است که ارزش مدل های تعالی سازمان نه به خاطر استفاده از آنها به عنوان مدل ارزشیابی شرکت ها در فرآیندهای اهدای جایزه، بلکه استفاده از آنها توسط مدیران و نظام های مدیریتی به عنوان ابزاری برای ایجاد یکپارچگی و تعالی در مدیریت کسب وکار است( توکلی،۱۳۹۰). بنابراین با توجه به اهمیت بخش مدیریت و برنامه ریزی در مدیریت کلان شهرهای ایران و به خصوص پایتخت آن تهران و با توجه به تغییرات سریع و پیچیده در نیازها و الزامات کیفی در راستای تکریم و احترام به حقوق شهروندی افراد در این پژوهش به بررسی روابط بین شاخص های معیار توانمندساز و نتایج مدل تعالیEFQM  در سازمان معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری شهر تهران به عنوان یکی از متولیان عرصه تعیین استراتژی های کلان در راستای ارتقای سطح حقوق شهروندی و حرکت به سمت جامعه مدرن و جهانی پرداخته شده است.
در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق پرداخته و سپس به ترتیب به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق (زمانی و مکانی) و در نهایت به تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. اهمیت این فصل از آن جهت می باشد که خواننده با مطالعه این فصل، به هدف محقق از انجام این تحقیق پی برده و با کم و کیف تحقیق از نظر زمانی و مکانی آشنا می گردد.

  • بیان مسأله

امروزه سازمان های بسیاری در کشورما در فرآیند جهانی شدن با چالش های بی شماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و باقی ماندن در آن مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و رقابت پذیری سازمان ها نیازمند برنامه ریزی صحیح و همه جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظور ارتقا بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات متعالی است . برخی از این سیستم ها در ابعاد سازمانی مطرح می گردند و با تلاش مدیران و کارکنان بنگاه قابل برنامه ریزی و استقرار  هستند، اما برخی دیگر ابعاد مالی دارند و باید برنامه ریزان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بدان بپردازد(EFQM،۲۰۱۰).
استفاده از روش های علمی برای تعیین استراتژی های سازمان  و نیز استفاده از مدل های شناخته شده ای همچون مدل تعالی سازمانی EFQM برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها چند سالی است که درکشور ما رایج شده است با اجرای این مدل می توان از طریق خودارزیابی که به صورت دوره ای به اجرا گذاشته می شود به نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمانی پی برد  و در مسیر بهبود مستمر و تعالی سازمان گام های بلند برداشت( شرطان،۱۳۸۸).
آنچه در بحث EFQM مهم به نظر می آید تعیین میزان رابطه بین توانمندسازها و معیارهای نتایج، و همچنین شدت و ضعف این رابطه هاست، که کدام یک نقش مهمتری و کدام نقش کمتری در ایجاد نتایج ارزیابی در مدل تعالی EFQM دارند.
تعداد صفحه : ۲۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***