دانلود پایان نامه:بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بررسی ماهیت و موانع  و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

بررسی ماهیت و موانع  و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

استاد راهنما:

دکتر احمد یوسفی صادقلو

 

تابستان ۱۳۹۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول:کلیات تحقیق. ۴

۱-۱-بیان مسئله. ۵

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۳-اهداف تحقیق. ۷

۱-۴-سوالات تحقیق. ۷

۱-۵-فرضیات تحقیق. ۷

۱-۶-روش تحقیق. ۸

۱-۷-موانع تحقیق. ۸

۱-۸-ساماندهی مطالب.. ۸

فصل دوم:مفهوم و ماهیت قرارداد. ۹

۲-۱:مفهوم قرداد. ۱۰

۲-۱-۱: تعریف قراداد در لغت.. ۱۱

۲-۱-۲ تعریف قراداد در اصطلاح: ۱۳

۲-۱-۳:تمایز ثبت قرارداد با مفاهیم مشابه دیگر. ۱۶

۲-۲-ماهیت ثبت قرارداد های ورزشی.. ۱۸

۲-۲-۱-طرفین ثبت قرارداد ورزشی.. ۲۲

۲-۲-۱-۱- بازیکن.. ۲۳

۲-۲-۱-۲- باشگاه ۲۴

۲-۲-۱-۳–لیدرها،مربیان و اسپانسرها ۳۲

۲-۲-۲- مدت ثبت قرارداد. ۳۲

۲-۳-تفاوت ماهیت ثبت قراردادهای ورزشی با عناوین مشابه. ۳۳

۲-۳-۱- ثبت قرارداد اجاره انسان(اشخاص) ۳۳

فصل سوم-بررسی معایب و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی.. ۴۴

۳-۱- مسئولیت قراردادی اشخاص ناشی از ثبت قراردادهای ورزشی.. ۴۹

۳-۱-۱- بررسی وظایف و مسئولیتهای مربیان ورزشی در رابطه با ثبت قراردادها ۵۰

۳-۱-۲- مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی و مسوولیت مربیان. ۵۲

۳-۱-۳- تاثیر ثبت قرارداد ورزشکاران و مربیان بر اشخاص ثالث.. ۷۱

۳-۱-۴- تاثیر ثبت قراردادها در حوادث ورزشی.. ۷۲

۳-۲- خطا و تقصیر ورزشی و ورزشکاران. ۷۴

۳-۲-۱- بررسی قانونی حوادث ورزشی.. ۷۸

۳-۲-۲- وظایف مراقبتی ورزشکاران. ۸۰

۳-۲-۳- بررسی مسئولیت و تکالیف مدیران ورزشگاهها و اماکن ورزشی.. ۸۴

۳-۲-۴- ثبت قراردادهای ورزشی.. ۸۵

۳-۳- شرایط ثبت قراردادهای ورزشی.. ۹۲

۳-۳-۱- شرایط عمومی.. ۹۳

۳-۳-۲- شرایط اختصاصی.. ۹۴

۳-۳-۳- ارکان ثبت قراردادهای ورزشی.. ۹۵

۳-۳-۴- ویژگی ثبت قراردادهای ورزشی.. ۹۸

۳-۴-بررسی انواع ثبت قراردادهای ورزشی و مسئولیتهای مربوط به آنها ۱۰۰

۳-۴-۱- بررسی ثبت قرارداد ورزشکاران. ۱۰۱

۳-۴-۲- ماهیت ثبت قرارداد ورزشکاران. ۱۰۲

۳-۴-۳- ثبت قرارداد کار (استخدام) ۱۰۳

۳-۴-۴- آثار و مسئولیتهای ناشی از ثبت قرارداد ورزشکاران. ۱۰۴

۳-۵-مزایای ثبت قرارداد های ورزشی.. ۱۰۶

۳-۵-۱-جواز آغاز فعالیت در تیم جدید. ۱۰۶

۳-۵-۲-ثبت قرارداد بازیکن به منزله شناسنامه. ۱۰۸

۳-۵-۳-مجوز انتقال بین المللی.. ۱۰۸

۳-۵-۴-نحوه درخواست ثبت قرارداد. ۱۰۹

۳-۶- ثبت قرارداد کادر فنی.. ۱۱۰

۳-۶-۱-نحوه ثبت قرارداد. ۱۱۰

۳-۶-۲-ابطال قرارداد ثبت شده ۱۱۱

۳-۶-۳-ثبت قرارداد و دوری از منفعت یکی از طرفین قرارداد. ۱۱۱

۳-۶-۴-ثبت قرارداد و اصل آزادی اراده طرفین قرارداد. ۱۱۲

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۱۳

ضمائم. ۱۱۷

فهرست منابع. ۱۵۹

الف-کتب.. ۱۵۹

ب- مقالات و نشریات.. ۱۶۱

ج-پایان نامه ها ۱۶۵

د-سایت ها اینترنتی.. ۱۶۷

Abstract. 168

 

چکیده

تاکنون در خصوص ثبت قرارداد ورزشی تعریف خاصی مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آیین نامه های فدراسیون ورزشی و ثبت قرارداد کسانی که در جهت انجام مسابقه و تهیه مقدمات، فعالیت می کنند و همچنین با توجه به عرف ورزشی و برخی متونی که در باب ثبت قراردادهای ورزشی نگاشته شده است؛ می توان به قدر متیقنی در تعریف ثبت قرارداد ورزشی دست یافت .نتایج تحقیق حاکی از آن ست که کلیه ی قرارداد هایی که در فدراسیون ها منعقد می شود هر چند که یک مرجعی تحت عنوان فدراسیون قرار داد ها را ثبت می کنند اما مرجع رسمی همانند دفترخانه های رسمی وجود ندارد که ما به هنگام بروز مشکل بتوانیم از مزایای اسناد لازم اجرا بهره مند شویم که ما تمایل داریم این موضوع جا بیفتد که کلیه قرارداد ها با پیش فرض های قانونی و قانونمند در مراجع رسمی ثبت شوند که چند مزایا دارد.در این پایامن نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:ورزشکاران،ثبت،قرارداد،مزایا و معایب، رسمی، عادی

 

مقدمه

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده ۵۹ از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاه های متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بازیکنان تنها می توانند در طی یکی از دو دوره نقل و انتقالات قبل از آغاز فصل و یا در نیم فصل ثبت نام شوند و تنها بازیکن ثبت نام شده مجاز به شرکت در مسابقات رسمی می باشند و متعهد خواهند بود که به قوانین و مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد و آن ها را رعایت کند

هر بازیکن تنها می تواند در یک زمان با یک باشگاه ثبت قرارداد شده باشد.هر بازیکن در هر فصل می تواند برای دو باشگاه به صورت قطعی یا قرضی بازی نماید.بازیکن ها ممکن است که حداکثر با سه باشگاه در طول یک فصل ثبت شوند. در طول این مدت، بازیکن تنها واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای دو باشگاه می باشد. به عنوان استثنا بر این قانون، بازیکنی که بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصول مسابقاتی دارای همپوشانی(برای مثال شروع فصل فوتبال در تابستان/ پائیز در مقابل زمستان/ بهار) منتقل می شود میتواند واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای باشگاه سوم در طول فصل مربوطه باشد به شرط آنکه او کاملاً از تعهدات قراردادی باشگاه های قبلی خود تبعیت نموده باشد. به همین ترتیب، مقررات مربوط به دوره های ثبت و همچنین حداقل طول یک قرارداد نیز باید رعایت شوند.

تحت هر شرایط، باید توجه خاصی به یکپارچگی ورزشی مسابقه انجام پذیرد. به طور مشخص ، یک بازیکن نمی تواند در بازیهای رسمی برای بیش از دو باشگاه در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی در طول همان فصل شرکت نماید که این امر تابع قواعد خاص محدودکننده مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.هر باشگاه در طول فصل می تواند حداکثر بازیکن آزاد و حائز شرایط که در زمان مقرر نقل و انتقال نتوانسته اند قرارداد منعقد نمایند با رعایت استثنای پیش بینی شده در بند  مذکور در ذیل، قرارداد امضاء نمایدلازم به ذکر است در این پایان نامه به بررسی مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی پرداخته می شود که در مثال هایی که آورده می شود،به علت اهمیت و حجم بالای ورزش فوتبال و توجه عموم به آن،از این ورزش یاد می شود.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد.لذا به بررسی بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سوالات و فرضیات سوابق و روش تحقیق و ساختار تحقیق پرداخته خواهد شد.

۱-۱-بیان مسئله

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راه های مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می شوند.

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سالهای زیادی تصور براین بود که ورزش حرفه ای شغل محسوب نمی شود و از حمایت قوانین کار محروم بود – چرا که علی الاصول قوانین کار، مشاغل و صنایعی را در برمی گرفت که در بازرگانی موثر باشد- اما، با تغییر نگرش به ورزش و مطرح شدن آن به عنوان یک صنعت پردرآمد و موثر در بازرگانی و اصلاح ساختار فدراسیون ورزشی، ورزش حرفه ای به جمع مشمولان قانون کار پیوست همه تابعان ورزش حرفه ای ؛ مثل: بازیکنان، باشگاهها، کارمندان اداری، پزشکان ورزشی، خبرنگاران ورزشی، فروشندگان بلیط، پادوها و … را از مزایای قانون کار بهره مند ساخت. مهمترین امتیازی که قانون کار به تابعان خود اعطا می کند اجازه تشکیل اتحادیه به منظور تنظیم و تدوین پیمان دسته جمعی، حمایت از اعضاء اقدامات جمعی؛ مثل: اعتصاب، سیاست گذاری و اداره امور ورزشی و … می باشد.امروزه بازیکنان و باشگاههای انگلیس برمبنای قانون کار و با تشکیل اتحادیه در جهت حفظ منافع صنفی خود حرکت می کنند.

۱-۳-اهداف تحقیق

۱-تحلیل مواد قانونی و بررسی ارکان  و ماهیت و مزایا و موانع ثبت ثبت قراردادهای ورزشی  و حق تحریر اسناد رسمی

۲-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۳- راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائه

۱-۴-سوالات تحقیق

۱-آیا ثبت قراردادهای ورزشی ورزشکاران حرفه ای ضرورت دارد یا نه؟

۲-آیا اصل لزوم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود یا خیر؟

۳-آیا صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد یا خیر؟

۴-اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند؟

۱-۵-فرضیات تحقیق

۱- ثبت قرارداد ورزشکاران حرفه ای در ایران مظابق اساسنامه فدراسیون ها باید به ثبت برسد.

۲- اصل لزوم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود.

۳- صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد.

۴- اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۷۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***