دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : فقه و حقوق

عنوان : بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی


دانشگاه قرآن و حدیث
پایان نامه کارشناســی ارشــد
رشته فقه و حقوق
گرایش  فقه و حقوق
 
عنـــوان پایان نامــه
بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی
 
استاد راهنما
آقای مهدی رهبر
 
استاد مشاور
 
ماه و سال دفاع
اسفند ۱۳۹

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فصلاول :  کلیات            ۴
۱٫۱ – بیانمسئلهتحقیق.. ۴
۱٫۲ -ضرورتواهداف.. ۵
۱٫۳ – سؤالاتتحقیق.. ۵
۱٫۴ – فرضیاتتحقیق……………………………………………….     ۵
۱٫۵ -پیشینهتحقیق……………………………………………..     ۶
۲- بخشدوم: تعاریفمفاهیم………………………………………..     ۶
۲٫۱ ـاسیرواسارت.. ۷
۲٫۱٫۱-تعریفاسیروسبایادراسلام. ۷
۲٫۱٫۱٫۲- سبایا. ۱۴
۲٫۱٫۲ـاسیردرقراردادژنو. ۱۵
۲٫۱٫۳-مقایسهتعاریفاسیردراسلاموقراردادژنو. ۱۶
۲۱٫۲-تاریخچهاسارتواسیر. ۱۶
۲٫۱٫۲٫۱-  اسارتدرکتبمقدس… ۲۱
۲٫۱٫۳-موجباتاسارت.. ۲۸
۲٫۳- کنوانسیونژنو. ۳۷
۲٫۳٫۱-معرفیشهرژنو. ۳۷
۲٫۳٫۲- تاریخچهحقوقبشروکنوانسیونژنو. ۳۷
۲٫۴- حقوحقوق.. ۴۲
۳-بخشدومحقوقاسیرانجنگیدرمنظرفقهاسلامی…………………….     ۴۹
۳٫۱- کلیات………………………………………………………………………….     .
۳٫۱٫۱-حقوقبشردوستانهاسلام. .
۳٫۲٫۲ – اسیردرآیاتوروایات..
۳٫۲٫۴ احکاماسرایجنگی.. .
.۳٫۲٫۴٫۲احکامسبایا. .
۳٫۳- حقوقاسیرانجنگی.. ۴۹
۳٫۳٫۱–خوشرفتاریواحتراماسرا ۴۹
۳٫۳٫۲-خدماترفاهی: ۵۱
۳٫۳٫۳-رعایتبهداشتوطب.. ۵۵
۳٫۳٫۴- حقآزادیاسیر. ۵۵
۳٫۳٫۵ – حقتآمینجانیاسیر. ۶۱
۳٫۳٫۶- حقهدایتوارشاد (فرصتبرایاسلامآوردن): ۶۷
۳٫۳٫۷- تصرفاتاسیر. ۷۱
۲٫۳٫۸ – _احترامبهصاحبمنصبان.. ۷۳
۳٫۴–حقوقسبایا. ۷۵
۳٫۴٫۱-امنیتجانیویاتأمینحیات : ۷۶
۳٫۴٫۲ – رعایتحقروحیوعاطفیزنان.. ۷۶
۳٫۴٫۳- مراعاتشأنکریمهسبایا. ۷۹
۳٫۴٫۴-حقنکاحزناناسیر. ۸۰
۳٫۵ حقوقاسرایبیمارومجروح.. ۸۶
۳٫۶- اسرایمحکومومجرم. ۸۸
۲٫۶٫۱-اسیرفراری.. ۸۸
۲٫۶٫۲-اگراسیریکسیرابکشد. ۸۹
۲٫۶۳-دیگرجنایاتاسیر. ۸۹
۴- بخشچهارم :حقوقاسرایجنگیازمنظرکنوانسیونژنو      ۹۰
۴٫۱- کلیات.. ۹۰
۴٫۱٫۱- نقضحقوقبشر. ۹۰
۴٫۲ـگفتاردوم:حقوقاسیرانجنگی.. ۹۲
۴٫۲٫۱- حفظحرمتانسانیاسیر. ۹۳
۴٫۲٫۱٫۱بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحفظحرمتانسانیاسیر. ۹۴
۴٫۲٫۲-تأمینجانیاسیرانجنگی.. ۹۵
۴٫۲٫۲٫۱- قتلوکشتارعمدی.. ۹۵
۴٫۲٫۲٫۲-ممنوعیترفتارهایغیرانسانی.. ۹۶
۴٫۲٫۲٫۲٫۱–شکنجه. ۹۶
۳٫۲٫۲٫۲٫۲-آزمایشاتزیستشناختی.. ۹۸
۴٫۲٫۲٫۳-خشونتجنسی.. ۹۹
۴٫۲٫۲٫۳٫۱- هتکناموسبهعنف.. ۱۰۰
۴٫۲٫۲٫۳٫۲بردهگیریجنسی.. ۱۰۰
۴٫۲٫۲٫۳٫۳بهفحشاواداشتن.. ۱۰۰
۴٫۲٫۲٫۳٫۴-اجباربهحاملگی.. ۱۰۰
۴٫۲٫۳٫۵بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابتأمینجانیاسیرانجنگی.. ۱۰۱
۴٫۲٫۴- حقحمایتازاسرا ۱۰۲
۴٫۲٫۴٫۱-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحمایتازاسرا ۱۰۳
۴٫۲٫۵-خدماترفاهی.. ۱۰۳
۴٫۲٫۵٫۲٫۱-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببازداشتگاه: ۱۰۶
۴٫۲٫۵٫۳٫۱-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابپوشاک… ۱۰۷
۴٫۲٫۵٫۴٫۱بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابخوراک… ۱۰۷
۴٫۲٫۵٫۵٫۱ـبررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببهداشتوپرستاریطبی.. ۱۰۹
۴٫۲٫۶-آزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. ۱۱۰
۴٫۲٫۶٫۲ـفعالیتهاجسمیوفکری.. ۱۱۱
۴٫۲٫۶٫۳- بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابآزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. ۱۱۱
۴٫۲٫۷- اموالاسیر. ۱۱۲
۴٫۲٫۷٫۴-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحقاموالاسیر. ۱۱۶
۴٫۲٫۸- احترامبهصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. ۱۱۶
۴٫۲٫۸٫۱-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. ۱۱۷
۴٫۲٫۹ – ارتباطاسیرباخارجازبازداشتگاه. ۱۱۸
۴٫۲٫۱۰- روابطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. ۱۲۱
۴٫۲٫۱۰٫۱ -بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابارتباطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. ۱۲۱
۴٫۲٫۱- رعایتحقاسرادراستخدامایشانبهکاریمناسب.. ۱۲۱
۴٫۲٫۱۲- سازمانهاونهادهایحامیاسیرانجنگی.. ۱۲۴
۴٫۲٫۱۲٫۸- بررسیفقهیوحقوقیکنوانسیونژنودربابسازمانهایحامی.. ۱۳۱
۴٫۲٫۱۳- استرداداسیران.. ۱۳۱
 

فصل اول :  کلیات

۱٫۱- بیانمسئلهتحقیق

رزمندگانیکدرحینجنگبهدستدشمنمیافتندواسیرجنگیتلقیمیشوند،دارایحقوقوتکالیفیمیباشند؛درمتونفقهی اسلامیحقوقیمانند:حفظحرمتوشخصیتاسیر،برخوردمناسبوانسانیباآنها،رعایتعدالتوکرامتانسانیآنهاو…،موردتوجهواقعشدهاست. درکنوانسیونژنو) مصوب١٩۴٩.م (نیزراجعبهبرخوردبااسیرانوحقوقآنانموادمتعددیوجودداردکه بسیاریازمصوباتاینقرارداددرزمینهحقوقاسرایجنگیموردتأییدمیباشد.

 

.۱٫۲-ضرورت و اهداف

ازآنجاکهمسئلهاسیرواسارتدرهمهاعصارتاریخبشروجودداشتهاستونیزدرتاریخبشرهمیشهنسبتبهاسراخشنترینرفتارهاصورتمیگرفتهاست،(هرچندامروزهنیزهمینرفتارهاحاکماست.),لذاحقوقیبرایاسراتحتعنوانکنوانسیونژنودربین،مللتصویبگشت.مادراینپایاننامهبرآنیمکه؛حقوقاسرارادرکنوانسیون (مصوبژنو ۱۹۴۹ ) بررسیکردهوآنراباحقوقاسرادراسلاممقایسهکنیم.زیرامخالفیناسلام،آنرابهدلیلوجودقوانینجنگی،دینخونوشمشیرمیدانند . درصورتیکهاسلامدر ۱۳قرنپیشحقوقیکهامروزهدرکنوانسیونژنومطرحشدهاستبیانشدهاست.

۱٫۳- سؤالاتتحقیق

سؤالاتیکهدراینتحقیقبهپاسخآنپرداختهایمعبارتنداز:

۱ .حقوقاسرایجنگیازمنظرفقهاسلامکدامست؟
۲ .حقوقاسرایجنگیدرکنوانسیونژنوچیست؟
۳ .تفاوتهاوشباهتهایحقوقاسیرانجنگیازمنظرفقهاسلاموکنوانسیونژنوکدامست؟
 

۱٫۴ – فرضیاتتحقیق

۱ .حفظاحترامورعایتعدالتوکرامتاسراءازجمله :رعایتحرمتوشأنانسانیاسرا، تأمینخدماتحیاتیاسرا، مداوایاسیران مجروح،داشتنحقآزادی، حفظشأنصاحبمنصبانو ….. حقوقآنانازمنظراسلاممیباشد.
۲ .رعایتحقوقانسانیاسیرورفتارمناسبباویهمراهاحترامازجمله؛ خوشرفتاریواحترامبهاسرا، تأمینخدماترفاهیبرای اسرا رعایتحقملکیتاسرادراملاکشخصیشان, حفظشآنصاحبمنصبانو… , حقوقاسیرازمنظرقراردادژنومیباشد
حفظحقوقاسراءدرجنبههایمادیوانسانیوظاهریازجملهمواردتشابهدراسلاموقراردادژنواست، گرچهدراسلامبه بعدمعنویوروحیاسیروآیینمذهبیویورعایتشعاءرمذهبیاسیراهمیتخاصیدادهشدهکهقرارداددراینزمینهبه اندازهاسلامتأکیدخاصیوجودندارد .
 

۱٫۵ -پیشینهتحقیق

تاجاییکهدرموردموضوعبررسیشدهاستکتبمستقلیدراینزمینهنیافتام،لیکنغالبادرکتبحقوقبینالمللویاحقوق جنگفصلویابخشیبهاینموضوعاختصاصدادهشدهاست . درکتباسلامینیزبخشمستقلیمربوطبهاسیرجنگینمی باشد،بلکهبحثهایمربوطبهاسیرانجنگیدرذیلمبحثجهادوجنگمطرحشدهاست.
با اینوجودکتابالاسیرفیالاسلاممرحومعلیمیانجینسبتبهسایرکتبمربوطدررابطهبااسیرجنگیاختصاصیترمیباشد ؛زیراموضوعاساسیآناسیرونیزکتاباسیرفیالاسلامکهتألیفجمعیازنویسندگانمطالبیمهمدربرداشتهاست.همچنین کتابآشناییباحقوقبشردوستانهبینالمللیبهانضمامقراردادهایچهارگانهژنو ) ۱۹۴۹ ( وپروتکلهایالحاقی ۱۹۹۷))تألیفکمیتهحقوقبشردوستانهبسیارمفیددرموضوعاینپژوهشبودهاستباایناوصافکتابیکهبهموضوعاسیرجنگیبهصورتتطبیقیبپردازدبهدستنیامدهاست.ولیدربابمقالاتچندینمقالهبا موضوعتطبیقیحقوقاسیرانتشاریافتهاستوازجمله: مقاله” نگاهیتطبیقیبهحقوقاسیرانجنگیدرحقوقبینالمللواسلامازمحمدابراهیمی ” و” حقوقاسیرانجنگیدرشریعت اسلامنوشته” محمدثقفی “و …

۲- بخش دوم: تعاریف مفاهیم

اسیران جنگی, انسان هایی مظلوم در طول تاریخ بودند. زیرا ملل و اقوام اسیر را به خاطر احساسات انتقام جویانه با حیوان برابر می دانستند و به خود اجازه می دادند, هر رفتاری را که خواستند نسبت به او إعمال کنند حتی در طول تاریخ افرادی بودند که گوشت اسیر را به خاطر انتقام از او می خوردند .لذا ملل در اواخر دهه ۱۹ به فکر وضع قوانین و حقوق انسانی برای او شدند و اعلام کردند که؛ اسیر بعد از اسارت دیگر دشمن محسوب نمی شود, زیرا مسلح نمی باشد. ما در این پژوهش بر آنیم تا حقوق تصویبی در حمایت از اسیر را در کنوانسیون سوم ژنو بررسی کنیم. لذا بحث ما از دو موضوع که امکان اشتباه با آن می رود جدا می باشد :
۱  -اسیران اهل بغات ؛مسلمانانی هستند که از حکومت امام خروج کردند ونسبت به امام قیام نمودند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی می باشد اسیرانی هستند که در جنگهای بین المللی و خارجی به دست مسلمین افتاده باشند,لذا اهل بغات و اسیرانی که به خاطر جنگهای داخلی اسیر شده اند از م.ضوع بحث ما خارج می شوند.
۲- از آنجا که هر زندانی اسیر نیست پس بایستی  تفاوت اسیر با افراد محبوس دیگر را مد نظر داشت تا آنان را با اسیر و احکام اسیر اشتباه نگرفت.لذا ؛ گروگان ها ,افرادی که به هر علتی غیر از جنگ در زندان ها باشند, افرادی که ربوده شده اند و … از اسیر جدا می باشند .
تعداد صفحه : ۱۵۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***