دانلود پایان نامه:بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با استفاده از مدل …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه حسابداری

 

عنوان

بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

 

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)

در رشته حسابداری

 

استاد راهنما

استاد مشاور

نگارش

بهمن ۱۳۹۴

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
 
فصل اول، کلیات پژوهش
۱ – ۱ – مقدمه. ۲
۱ – ۲ – بیان مسئله. ۳
۱ – ۳ – اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۵
۱-۴- فرضیات پژوهش: ۶
۱ – ۵ – روش انجام پژوهش…. ۶
۱ – ۶- قلمرو پژوهش…. ۶
۱ – ۷ – تعریف اصطلاحات و مفاهیم.. ۶
۱- ۷ – ۱ – مالیات… ۶
۱-۷-۲- مالیات بر ارزش افزوده. ۷
۱-۷-۳- پایه مالیاتی… ۷
۱-۷-۴- درآمد مالیاتی… ۷
فصل دوم، ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۹
بخش اول – تاریخچه مالیات… ۱۰
۲-۲- تعریف مالیات… ۱۰
۲-۳- تاریخچه پیدایش مالیات در جهان.. ۱۱
۲-۴- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:. ۱۱
۲-۵- مالیه ایران پس از مشروطیت:. ۱۳
۲-۶- بررسی مالیات… ۱۴
۲ – ۷ – نحوه تأسیس و ساختار کلی سازمان امور مالیاتی کشور. ۱۵
۲ – ۸ – وظایف نظام مالیاتی کشور. ۱۵
۲ – ۹ – پایه های مالیات در ایران.. ۱۸
۲ – ۹ – ۱ – مالیات های مستقیم.. ۱۸
۲ – ۹ – ۲ – مالیات های غیرمستقیم.. ۱۹
۲-۱۰- انواع مالیات غیرمستقیم پیش از تصویب قانون تجمیع عوارض ۱۹
۲ – ۱۱ – انواع مالیات از لحاظ منبع.. ۱۹
۲ – ۱۲ – نرخ های مالیاتی و مالیات در مکاتب اقتصادی.. ۲۰
۲ – ۱۳ – اصول مالیاتی از نظر کلاسیک‏ها ۲۱
۲ – ۱۴ – اصول مالیاتی از دید کینزین ها ۲۲
۲ – ۱۵ – نگرش های جدید به اصول مالیاتی… ۲۳
۲ – ۱۵ – ۱ – اصل تشخیص محل خرج.. ۲۳
۲ – ۱۵ – ۲ – اصل سهولت تمکین داوطلبانه مالیاتی… ۲۴
۲ – ۱۵ – ۳ – اصل مشارکت… ۲۴
بخش دوم : مالیات بر ارزش افزوده. ۲۵
۲-۱۶- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده: ۲۵
۲-۱۷- خصوصیات و ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده در رسیدن به اهداف: ۲۷
بخش سوم: سرمایه گذاری.. ۲۸
۲-۱۸- تعریف سرمایه گذاری.. ۲۸
۲-۱۹- انواع سرمایه گذاران.. ۲۸
۲-۲۰- موقعیت جغرافیایی استان همدان.. ۳۱
۲-۲۱- جمعیت استان همدان.. ۳۲
۲ – ۲۲ – نیروی انسانی و اشتغال.. ۳۴
۲ – ۲۳ – ضریب جینی… ۳۵
۲ – ۲۴ – نرخ تورم در استان همدان.. ۳۷
۲ – ۲۵ – اقتصاد استان همدان.. ۳۸
۲ – ۲۶ –  بررسی وضعیت صعنت و معدن استان همدان.. ۴۳
۲ – ۲۷ –  علت جذب سرمایه گذاری در استان.. ۴۴
۲ -۲۷ – ۱ – وجود ذخایر معدنی… ۴۴
۲ – ۲۷ – ۲ – وجود شهرک ها و نواحی صنعتی در استان جهت استقرار واحدهای صنعتی   46
۲ – ۲۸ – بررسی وضعیت کشاورزی استان همدان.. ۴۷
۲ – ۲۹ – بررسی روند درآمد سرانه. ۴۹
۲-۳۰- روند درآمد های مالیاتی استان همدان.. ۵۳
۲-۳۱-  بررسی نسبت مالیاتی استان همدان به تولید ناخالص داخلی استان.. ۵۵
۲-۳۲- مطالعات انجام شده در  داخل کشور. ۵۷
۲-۳۳- مطالعات انجام شده در خارج از کشور. ۶۳
فصل سوم، روش پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۶۶
۳ – ۲ – روش پژوهش… ۶۶
۳ – ۳ –  فرضیه پژوهش… ۶۷
۳ – ۴ – جامعه آماری و نمونه گیری.. ۶۸
۳-۵-  روشهای آماری.. ۶۸
۳-۵-۱- تخمین ظرفیت مالیاتی.. ۶۸
۳-۵-۲- آزمون های فروض کلاسیک مدل.. ۷۱
۳-۶- همبستگی… ۷۱
۳-۶-۱- ضریب تعیین.. ۷۲
۳-۶-۲- ضریب همبستگی… ۷۲
۳-۷- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته. ۷۲
۳-۸-  پیش بینی درآمدهای مالیاتی و برآورد الگوی ARMA… 73
۳ – ۹ – آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها ۷۵
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها
۴– ۱ – مقدمه. ۷۸
۴ –۲ – توصیف داده ها ۷۸
۴ – ۳ – تحلیل آزمون های فروض کلاسیک مدل.. ۷۹
۴-۳-۱- تحلیل آزمون دیکی فولر تعمیم یافته. ۷۹
۴-۳-۲- تخمین ظرفیت مالیاتی استان.. ۷۹
۴-۳-۳-آزمون میانگین صفر پسماند.. ۸۰
۴-۳-۴- بررسی همسانی یا ناهمسانی واریانس…. ۸۰
۴-۴- تحلیل تخمین ظرفیت مالیاتی استان.. ۸۰
۴-۵- برآورد ظرفیت مالیاتی… ۸۱
۴ – ۶ – تحلیل مدل ARMA… 83
۴-۷- نتایج پژوهش…. ۸۴
۴-۷-۱- پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان تا سال ۱۴۰۰٫ ۸۴
۴-۷-۲- تحلیل پیش بینی مدل.. ۸۸
۴-۸- جمع بندی.. ۸۹
فصل پنجم، نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری و منابع.. ۹۰
۵-۱- مقدمه. ۹۱
۵-۲- اصلی ترین قابلیتهای توسعه استان.. ۹۱
۵-۳- پیشنهادات برخاسته از پژوهش…. ۹۲
۵-۴- پیشنهادات جهت مطالعات آتی… ۹۵
منابع.. ۹۶
پیوستها ۱۰۰
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                      صفحه
جدول ۲ – ۱ : ضریب جینی و سهم ۴۰و ۱۰ ،۲۰ درصد ثروتمندترین جمعیت به ۴۰و ۱۰ ،۲۰ درصد فقیرترین ۹۲- ۱۳۸۸ ۳۶
جدول ۲ – ۲ – وضعیت شهرکهای صنعتی استان ۴۶
جدول ۲ – ۳ – وضعیت نواحی صنعتی استان.. ۴۷
جدول ۲ – ۴ – ترکیب منابع درآمدی خانوار روستایی ۵۰
جدول ۲ – ۵ – ترکیب منابع درآمدی خانوار شهری ۵۱
جدول ۲ – ۶ – ترکیب منابع درآمدی خانوار روستایی و شهری در استان.. ۵۲
جدول ۲ – ۷ – درآمدهای مالیاتی استان.. ۵۳
جدول ۲ – ۸ – ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان و کشور در سال ۱۳۸۸ (ارقام به میلیون ریال) ۵۵
جدول ۲-۹ – سهم درآمدهای مالیاتی استان در سال ۱۳۸۹٫ ۵۶
جدول ۴-۱- میانگین درآمد مالیاتی؛ ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی استان- میلیون ریال.. ۷۹
جدول ۴ – ۲ – آزمون دیکی فولر تعمیم  یافته در تفاضل مرتبه اول ۸۱
جدول ۴ – ۳ – برآورد مدل درآمد مالیات بر مصرف… ۸۳
جدول ۴ – ۴ – برآورد مدل درآمد مالیات بر ثروت… ۸۳
جدول ۴ – ۵ – برآورد مدل درآمد مالیات بر شرکتها ۸۳
جدول ۴ – ۶ – برآورد مدل درآمد مالیات بر درآمد.. ۸۳
جدول ۴ – ۷ – مقادیر واقعی و پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی به تفکیک منبع مالیاتی – ارقام به میلیون ریال ۸۵
جدول ۴ – ۸ – مقدار واقعی سال ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ و پیش بینی  درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ استان به تفکیک منبع مالیاتی-ارقام میلیون ریال ۸۹
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                                      صفحه
نمودار ۲ – ۱ – سهم منابع درآمدی خانوار روستایی سال ۱۳۹۱ ۵۰
نمودار ۲ – ۲ – سهم منابع درآمدی خانوار روستایی سال ۱۳۹۲  50
نمودار ۲ – ۳ – سهم منابع درآمدی خانوار شهری سال ۱۳۹۱ ۵۱
نمودار ۲ – ۴ – سهم منابع درآمدی خانوار شهری سال ۱۳۹۲ ۵۲
نمودار ۲ – ۵ – سهم منابع درآمدی خانوار روستایی و  شهری در استان.. ۵۳
نمودار ۲ – ۶ – سهم منابع مالیاتی از درآمد مالیاتی سال ۱۳۸۸ در استان.. ۵۴
نمودار ۲ – ۷ – سهم منابع مالیاتی از درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۲ در استان.. ۵۴
نمودار ۳ – ۱ – رابطه سه گانه هدف، روش، ابزار. ۵۶
نمودار ۳ – ۲ – روشهای  پیش بینی… ۷۳
 
 
نقشه تقسیمات استان همدان؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور
 
 
 
 
جدول تعریف علائم اختصاری

 متغیر علامت اختصاری
درآمد مالیاتی کل TT
درآمد مالیات بر درآمد TR
درآمد مالیات بر شرکتها TS
درآمد مالیات بر مصرف TC
درآمد مالیات بر ثروت TW
ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان DI
ارزش افزوده بخش خدمات استان DS
ارزش افزوده بخش کشاورزی استان GI
سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان TI
درآمد سرانه خانوار دراستان PI

 
 
چکیده
رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد.یکی از اساسی ترین مشکلات نظام مالیاتی کشور، فقدانِ پیش بینی های علمی درآمدهای مالیاتی است(امینی؛۱۳۸۷). در استان همدان نیز این مشکل به چشم می خورد و فقدان علمی پیش بینی ها و برآورد توان مالیاتی استان موجب  شده تا پیش بینی ها بر اساس عادت سنواتی صورت بگیرد. لذا کوشش شده است درآمدهای مالیاتی  استان همدان  تا سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردد. برای پیش بینی درآمدهای مالیاتی، از مدل سریهای زمانی ARMA  استفاده شده است و برای  برآورد ظرفیت مالیاتی و محاسبه میزان کوشش مالیاتی استان از روش OLS  استفاده شده است. ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، خدمات، سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان، از مهمترین عوامل مؤثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی استان درنظر گرفته شده اند. بر اساس نتایج تحقیق درصد کوشش مالیاتی استان ۳۸ درصد محاسبه شده است. همچنین بر اساس مدلهای ARMA میزان درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۰ رقم  2925743 میلیون ریال پیش بینی شده است که حدود ۱٫۲ برابر درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۲ استان می باشد.
واژگان کلیدی: مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پایه مالیاتی، درآمد مالیاتی
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 

۱ – ۱ – مقدمه

مالیاتها به عنوان معمول ترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دنیا به شمار می رود که دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیتها و جریانهای اقتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشد. متأسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیاتها در ایران محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره کردن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولیهای درآمدی حاصل از نفت و پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمد دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد ؛ اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است. در حالیکه با بهره گرفتن از این ابزار  می توان بسیاری از آشفتگی های اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود. در اقتصاد ایران نیز یکی از اجزای بسیار مهم بودجه دولت درآمدهای مالیاتی کشور می باشد. اطلاع از میزان درآمدهای  مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع در جهت وصول آنها، دولت  را درانجام برنامه ریزیهای دقیق مالی کمک کرده و میزان مشارکت مردم را در تأمین مالی هزینه های عمومی دولت مشخص می کند. در این میان سؤال اساسی مورد نظر دولتمردان و سیاستگزاران این است که با همین شرایط اقتصادی و قانونی موجود و با فرض ثابت بودن کارایی و تلاش مالیاتی و با توجه به عملکرد سالهای گذشته؛ چه میزان مالیات برای سالهای آینده قابل وصول  می باشد. یکی از مهمترین کاربردهای مدلهای اقتصادی؛ پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصادی است. در حقیقت مدل اقتصادی را می توان با میزان صحت پیش بینی آنها مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود متغیرها موفق باشد باید قادر به پیش بینی درستی از آینده باشد. (برگرفته از کتاب مبانی اقتصادسنجی؛ترجمه ابریشمی). برآورد ظرفیت بالقوه مالیات در سطح یک کشور یا استان می تواند  اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور یا استان مورد بررسی را در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاستهای اقتصادی را فراهم کرده و آشکار خواهد نمود  و تلاش مالیاتی دست اندرکاران را خواهد سنجید. در بررسی های به عمل آمده در مورد ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور؛ مشخص شده که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت مالیاتی بالقوه و مالیات وصولی بالفعل وجود دارد. در سطح استانهای کشور نیز پژوهشات نشان دهنده وجود شکاف مالیاتی می باشد (مهرگان،۱۳۸۳). در این پژوهش به دنبال بررسی میزان ظرفیت مالیاتی بالقوه و برآورد درصد کوشش مالیاتی در استان همدان هستیم. به همین دلیل با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات سال ۱۳۸۵ به بعد و مهمترین متغیرهای تأثیرگذار با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی به  تخمین مدل پرداخته شده است. از مهمترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش خدمات، میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان در نظر گرفته شده است. جهت پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان نیز با بهره گرفتن از روش ARMA و اطلاعات سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ پرداخته شده است. با توجه به کم بودن تعداد سال نمونه ای ؛ پیش بینی برون                 نمونه ای حداکثر تا ده سال (تا سال۱۴۰۰) پیش بینی شده اند.

۱ – ۲ – بیان مسئله

رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها؛ اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد. بر اساس شاخص نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد نشان دهنده این واقعیت است که رتبه ایران از بین ۴۶ کشور مورد بررسی طی دوره (۲۰۰۰-۲۰۰۶) در جایگاه ۴۴ قرار دارد. محاسبه شاخص مورد بررسی در ایران بطور متوسط برابر ۶٫۵ درصد می باشد در حالی که میانگین کشورها طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ برابر ۱۸ درصد بوده است. این امر نشان دهنده این واقعیت است که ظرفیت مالیاتی کشورمان به حد آستانه ای خود نزدیک شده است (برگرفته از گزارش بانک جهانی)
در سند چشم انداز بیست ساله ایران در افق سال ۱۴۰۴  ه.ش) یکی از الزامات،تبدیل درآمدهای نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع است (بند ۴۲ سند). بدنبال قطع اتکای هزینه های جاری به درآمدهای نفتی ، دولت مکلف گردیده تا بخش عمده ای از این هزینه ها را از محل درآمدهای مالیاتی تا مین(بند ۵۱ ) وبا استفاده و استقرار نظامهای مالیاتی نوین مانند «مالیات بر ارزش افزوده»، نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد نماید. (بند ۵۰). (وزارت امور اقتصاد و دارایی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ایران» ۱۳۸۱٫
بنابراین شناخت دقیق و علمی مباحث مالیاتی کشور می تواند سیاست گذاران اقتصادی را در برنامه ریزی هرچه دقیقتر و بهتر جهت افزایش توان مالیاتی یاری نماید.
تعداد صفحات:۱۲۴

 

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com