دانلود پایان نامه:بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت و برنامه ریزی

عنوان : بررسی راه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی۹۴-۹۳

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

درس پروژه کار عملی :

( رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی )

موضوع پروژه :

بررسی راه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی۹۴-۹۳

زمستان ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات                                  

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………۵

اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۸

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

متغیرها پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………۱۳

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………۱۴

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟……………………………………………………………………………………۱۶

تفاوت فناوری اطلاعات ( ICT) و (IT) چیست؟ ……………………………………………………………………..۱۷

نقش ( ICT) چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………۱۸

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………۱۹

اینترنت وسیله برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی…………………………………………………………………………۲۱

عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………۲۲

معلم و فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………۲۴

ارتباطات و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش…………………………………………………………………..۲۴

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی……………………………………………………………۲۵

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………۲۵

فناوری اطلاعات و ارتباطات درتعلیم و تربیت………………………………………………………………………….۲۶

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی مدارس………………………………………………….۲۷

چه کسانی و چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می گیرند؟ ……………………………………………۲۸

محدودیت های ناشی از توسعه IT در آموزش…………………………………………………………………………۲۸

اهمیت آموزش مهارت عمومی کاربری رایانه برای فرهنگیان……………………………………………………..۲۹

برنامه ی ملی توسعه ی اطلاعات و ارتباطات در آموزش……………………………………………………………..۲۹

اصول اساسی یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………………………..۳۰

فناوری نوین تدریس…………………………………………………………………………………………………………..۳۱

آموزش مجازی ………………………………………………………………………………………………………………..۳۲

ترسیم یک کلاس درس مجهز به فناوری از دیدگاه محققان……………………………………………………….۳۳

ویژگی ها و امتیازات رایانه…………………………………………………………………………………………………..۳۴

موارد کاربرد رایانه……………………………………………………………………………………………………………..۳۴

اهمیت و نقش فناوری ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………….۳۵

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود کنترلی دانش آموزان…………………………………………………۳۹

خصوصیات مدارس در ارتباط با توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………..۴۲

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) ………………………………………………………………………………………49

دلیل اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات برای دانش آموزان…………………………………………………….۴۶

دلیل استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس…………………………………………………………….۴۷

قابلیت فناوری ارتباطات و اطلاعات چیست؟ ………………………………………………………………………….۴۸

طریقه استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس چیست؟ ……………………………………………..۴۹

پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………۵۵

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

تعریف نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………۶۰

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………۶۱

روایی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..۶۴

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۶۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………..۶۷

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۷۵

واژگان لاتین……………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

 

چکیده :

هدف عمده این پژوهش بررسی راه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی۹۴-۹۳ می باشد. پس از مطالعه نظری در مورد موضوع مورد پژوهش و تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه آن ، اندازه گیری پژوهش با توجه به نوع فرضیات و اهداف پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی سود جسته و در این پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن و مرد مقطع راهنمایی۲۳۳ نفر، می باشد و نمونه انتخابی ۴۵ نفر مورد پژوهش واقع شده است و همچنین در این پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه۲۵۰ نفر، می باشد که نمونه انتخابی ۵۰ نفر مورد پژوهش واقع شده است .

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و با توجه به نوع فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمده است که :

– بین مجهز بودن مدارس به رایانه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معنا داری وجود دارد .

– بین دسترسی به شبکه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معناداری وجود دارد

– بین امکانات موجود ICT و میزان استفاده دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از آن رابطه معناداری وجود دارد.

– بین آشنایی دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از ICT و میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد.

و در پایان این پژوهش پیشنهادات خاصی ارائه گردیده و محدودیتهای که در سر راه این پژوهش قرار گرفته بیان گردیده است.

 

مقدمه :

با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی در حال گسترش است . این پدیده هرچند از محیطهای نظامی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید که عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی کشورها را نیز با توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک متأثر ساخت . اینک بیش از یک دهه است که در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام آموزشی و محیطهای تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است . با توجه به سرعت، گستردگی و عمق تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن می تواند یکی از مهمترین راهبردهای دست اندرکاران آموزش در کشور باشد و به منزله فرصتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش و تحول در فرآیند یاددهی – یادگیری استفاده شود. (بهروش، ۱۳۸۷،ص۱۴۷)

مهمترین ویژگی فناوری اطلاعات تکیه بر تولید، اشاعه و پردازش اطلاعات، در دسترس قراردادن آن برای همگان درکمترین زمان ممکن، با حداقل هزینه، در همه زمانها و مکانهاست. امروزه دستگاه های جدید انتقال اطلاعات نظیر تلفن، تلگراف، دورنگار، ظهور شبکه های رایانه ای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی نظیر اینترنت و ابزارهای ذخیره سازی نظیر لوحهای فشرده نوری، از محمل های مهم برای تولید و اشاعه و انتقال اطلاعات هستند . همه ابزارهای ذکر شده که در گردآوری، سازماندهی، ذخیره، تولید، اشاعه و انتقال اطلاعات از آنها استفاده می شود، فناوری اطلاعات نامیده می شوند. به بیا ن ساده، هر نوع فناوری و هر روش و ابزار که در تولید و انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد، فناوری اطلاعات است. (همان منبع ،ص۱۲۳)

عطاران و وان لار (۲۰۰۱) معتقدند که استفاده از این فناوریها برای دانش آموزان فرصتهای یادگیری انفرادی را به این ترتیب ایجاد می کند:

۱-کاربرد رایانه به دانش آموزان در تأمین نیازهای اساسی آموزشی کمک می کند. تحقیقات نشان داده است، وقتی که دانش آموزان از رایانه استفاده می کنند، بهتر یاد می گیرند.

۲- رایانه ها همچنین محیط یادگیری مشارکتی پویایی را ایجاد می کنند . به عنوان مثال برنامه های واژه پرداز به دانش آموزان اجازه می دهند که ناشران ایده ها و اندیشه های خود باشند.

۳- اینترنت ملموس ترین کاربرد فناوری در مدارس است که به دانش آموزان اجازه می دهد، به میزان بسیار وسیعی از اطلاعات دست یابند . آنها می توانند در طول ساعات مدرسه با اینترنت

به عنوان ابزاری قابل دسترس، در حوزه های مورد علاقه خود به پژوهش بپرازند و همین کار سبب پرورش عادت به تفکرکردن در آنها می شود. از آنجا که نهاد آموزش و پرورش یکی از بزرگترین تولید کنندگان اطلاعات و بی تردید مهمترین مصرف کننده و ذخیره کننده اطلاعات و دانایی محسوب می شود، لذا تولید دانش وکاربرد بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و توانایی دانش آموزان و معلمان می شود و آموزش و پرورش در مهمترین مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد، بیش از گذشته موفق خواهد شد. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فر اگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش پیوسته فراهم می کند و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد .

بی شک دانش آموزان زمانی از فرصتهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار خواهند شد که به رایانه و فناوریهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. اکنون روزانه به تعداد مدارسی که به اینترنت متصل می گردند، افزوده می شود و طیفی وسیع از مواد درسی و آموزشی به صورت الواح فشرده در اختیار مدارس قرار می گیرد . بنابراین، محققان به بررسی دامنه وسیعی از مسائل، از چگونگی استفاده دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی و کاربرد آن تا تحولانی که فناوریهای اطلاعاتی می تواند در برنامه های درسی ایجاد کند، پرداخته اند (برایان ویلیلم ،۱۹۹۹ ،ص ۱۳۶)

بیل گیتس (رئیس شرکت مایکروسافت ) درباره کاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دیدگاهی متفاوت دارد؛ وی بیان می دارد: “دانش آموزان می توانند نمرات خود را ببینند یا حتی تکالیف خود را با بهره گرفتن از شبکه ارائه نمایند . دانش آموزان به همان شکلی که تلفن می کنند، می توانند به دوستان یا خانواده خود نامه الکترونیکی بفرستند . دانش آموزان فعالان نهایی دانش اند که کار آنها یادگیری، اکتشاف و پیداکردن روابط غیرمنتظره میان پدیده هاست ” (هدایتی،۱۳۸۳،ص۱۵۵)

تعداد صفحه : ۹۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***