دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت دولتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

عنوان :

بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

 

استاد راهنما :

دکتر علیرضا امیر کبیری

 

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا ربیعی

۱۳۹۴بهار

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق ……………………………………………………. ۱

  • مقدمه …………………………………………………………… ۲
  • بیان مسئله ……………………………………………………… ۳
  • اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………. ۴
  • اهداف تحقیق …………………………………………………… ۵
  • چارچوب نظری تحقیق………………………………………….. ۵
  • مدل تحقیق………………………………………………………. ۶
  • فرضیه های تحقیق……………………………………………… ۶
  • روش انجام تحقیق ……………………………………………… ۶

۱-۹جامعه و نمونه اماری……………………………………….. ……۷            
  ۱-۱-۱۰ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………….. …..۷
۱-۱۱قلمرو تحقیق……………………………………………….. ……۸    
۱-۱۲تعریف عملیاتی واژه هاو متغیرهای تحقیق……………….. ……۸
۱-۱۳روشهای تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………..۱۱
فصل دوم:ادبیات تحقیق……………………………………………………………….۱۲
بخش اول :مبانی نظری تحقیق………………………………………………..۱۳
۲-۱سیر تاریخی سرمایه های فکری…………………………………………۱۶
۲-۱-۱جدول سیر تکاملی سرمایه های فکری………………………………۱۶
۲-۱-۲سازه هاومدلهای سرمایه فکری……………………………………..۱۷
۲-۱-۳سرمایه انسانی ………………………………………………………..۱۷
۲-۱-۴سرمایه ساختاری …………………………………………………….۲۵
۲-۱-۵سرمایه ساختاری درونی …………………………………………….۲۹
۲-۱-۶سرمایه ساختاری ارتباطی……………………………………………۲۹
۲-۱-۷طبقه بندی و مدلهای مفهومی سرمایه های فکری ……………….۳۳
۲-۱-۸طبقه بندی روس و همکاران………………………………………..۳۳
۲-۱-۹طبقه بندی استوارت …………………………………………………۳۵
۲-۱-۱۰طبقه بندی لین………………………………………………………۳۶
۲-۱-۱۱طبقه بندی بروکینگ……………………………………………….۳۸
۲-۱-۱۲طبقه بندی بونفور ………………………………………………..۳۹
۲-۱-۱۳طبقه بندی بونتیس…………………………………………………۴۰
۲-۱-۱۴طبقه بندی هانس و لاوندال……………………………………….۴۱
۲-۱-۱۵طبقه بندیادوینسون و مالون………………………………………۴۲
۲-۱-۱۶الگوی سالیوان……………………………………………………..۴۵
۲-۲  مروری برادبیات فرهنگ سازمانی……………………………………۱۴
۲-۲-۱مفهوم فرهنگ ………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۲تعریف فرهنگ ………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۳ ویژگیهای فرهنگ ……………………………………………………۱۵
۲-۲-۴تعریف سازمان………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۵مفهوم فرهنگ سازمانی ……………………………………………..۱۶
۲-۲-۶تعریف فرهنگ سازمانی………………………………………………۱۶
۲-۲-۷تاریخچه فرهنگ سازمانی …………………………………………۱۸
۲-۲-۸منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی…………………۱۹
۲-۲-۹اهمیت فرهنگ سازمانی…………………………………………….۲۱
۲-۲-۱۰ویژگیهای فرهنگ سازمانی………………………………………۲۲
۲-۲-۱۱عوامل و اجزاءفرهنگ سازمان………………………………….۲۴
۲-۲-۱۲نقش فرهنگ سازمانی…………………………………………….۲۶
۲-۲-۱۳-۱دسته بندی رابرت کویین ومایکل مک کارت…………………۲۷
۲-۲-۱۳-۲فرهنگ غالب و خرده فرهنگها………………………………..۲۸
۲-۲-۱۳-۳فرهنگ قوی و ضعیف …………………………………………۳۰
۲-۲-۱۳-۴دیدگاه جفری ساین فلد…………………………………………۳۰
۲-۲-۱۴سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین …………………۳۲
۲-۲-۱۵الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی ………………………………۳۴
۲-۲-۱۵-۱الگوی پارسونز(AGIL)……………………………………..35
۲-۲-۱۵-۲الگوی ویلیام اوچی ……………………………………………۳۶
۲-۲-۱۵-۳الگوی لیت وین و استرینگر……………………………………۳۹
۲-۲-۱۵-۴الگوی کرت لوین ……………………………………………….۴۰
۲-۲-۱۵-۵الگوی هافستد ……………………………………………………۴۱
۲-۲-۱۵-۶الگوی دنیسون در زمینه فرهنگ سازمانی …………………..۴۴
۲-۲-۱۵-۷کارکردهای فرهنگ سازمانی ………………………………….۴۹
۲-۲-۱۵-۸عوامل موثر بر فرهنگ سازمان ……………………………..۵۰
 
بخش دوم:پیشینه تحقیق …………………………………………………….۶۳
۲-۸سابقه تحقیق ها ومطالعات انجام گرفته داخلی ……………………….۶۳
۲-۹سابقه تحقیق ها و مطالعات انجام گرفته خارجی ……………………..۶۵
       سازمان مورد مطالعه …………………………………………………..۶۷
فصل سوم:روش شناسی تحقیق ……………………………………………..۶۸
۳-۱روش تحقیق ………………………………………………………………۶۹
۳-۲جامعه آماری ……………………………………………………………..۶۹
۳-۳نمونه آماری………………………………………………………………۷۰
۳-۴ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………۷۰
۳-۵ساختار پرسشنامه ……………………………………………………….۷۰
      جدول عوامل و پرسشهای مربوط به سنجش سرمایه فکری………..۷۱
     جدول عوامل و پرسشهای مربوط به سنجش فرهنگ ………………..۷۱
۳-۶پایایی و روایی پرسشنامه ………………………………………………۷۲
 ۳-۶-۱روایی…………………………………………………………………۷۲
 ۳-۶-۲پایایی ………………………………………………………………..۷۳
      جدول نتایج مقدار آلفای کرونباخ ……………………………………..۷۴
۳-۷روش های تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده………………….۷۵
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های آماری…………………………………………۷۶
             ۴-۱بخش توصیفی …………………………………………………………۷۲
             ۴-۲بخش استنباطی………………………………………………………..۸۰
             ۴-۲-۱آزمون فرضیه اصلی………………………………………………۸۰
۴-۲-۲آزمون فرضیات فرعی۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۳
۴-۲-۳آزمون فرضیات فرعی۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۵
۴-۲-۴آزمون فرضیات فرعی۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۷
۴-۲-۵آزمون فرضیات فرعی۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۷
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
  ۵-۱نتیجه گیری…………………………………………………………………..۱۱۵
۵-۲-۱نتیجه گیری فرضیه اصلی …………………………………………………۱۱۵
۵-۲-۲نتیجه گیری فرضیه فرعی۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۶
۵-۲-۳نتیجه گیری فرضیه فرعی۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۷
۵-۲-۴نتیجه گیری فرضیه فرعی۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۸
۵-۲-۵نتیجه گیری فرضیه فرعی۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۸
 
۵-۳پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی…………………………………………….۹۰
منابع و ماخذ………………………………………………………………………….۹۹
منابع فارسی………………………………………………………………………….۱۳۰
منابع انگلیسی……………………………………………………………………….۱۳۱
پیوست………………………………………………………………………………..۱۱۰                                   
                                            فهرست جدول ها
عنوان                                                                              صفحه
 
۳-۱جدول(مولفه های سرمایه فکری)………………………………..۱۱۵
۳-۲جدول(مولفه های فرهنگ سازمانی)…………………………….۱۱۶
۳-۳جدول(آزمون پایایی پرسشنامه سرمایه فکری)………………..۱۳۴
۳-۴جدول(آزمون پایایی پرسشنامه فرهنگ)………………………..۱۳۵
۳-۵جدول(پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد)………………………۱۳۷
۴-۱(توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنست)………………۱۴۰
۴-۲جدول(توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت)…۱۴۴
۴-۳جدول(توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات)…….۱۴۵
۴-۴جدول(آماره های توصیفی متغیرهای سرمایه فکری)…………۱۴۶
۴-۵جدول(محاسبه کشیدگی و چولگی داده ها)…………………….۱۴۶
۴-۶جدول(نتایج آزمونKSبرای سنجش نرمال بودن داده ها)…..۱۴۶
۴-۷جدول(آزمون همبستگی اسپیرمن)……………………………..۱۵۰
۴-۸جدول(آزمون فریدمن)……………………………………………۱۵۱
                ۴-۹جدول(نتیجه آزمون فریدمن در مورد سرمایه فکری)…………۱۵۱
۴-۱۰جدول (نتیجه آزمون فردیمندر مورد فرهنگ سازمانی)…….۱۵۳
 
چکیده:
امروزه انسان در سازمان یک سرمایه گرانبها محسوب می گردد و این عنصرکلیدی تنها در بستری مساعد   می تواند بخوبی پویایی خویش و تعالی  سازمان را تضمین نماید.بر این اساس این تحقیق در پی یافتن رابطه سرمایه فکری وفرهنگ سازمانی است. بدین منظور این تحقیق تعداد۳۶۱ نفر از کارکنان  بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران را که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اندبعنوان نمونه تحقیق از بین جامعه ی ۲۰۰۰ نفری کارکنان بانک مسکن شعب جنوب غرب شهر تهران، مدنظر قرار داده وباکمک مدل های بونتیس در سرمایه فکری ومدل دنیسون در فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار داده است .این تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی است ، از دو پرسشنامه که روایی آنها به طریق صوری وپایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخی برابر با ۸۲۸%و۸۳۴% به اثبات رسیده است،   برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته است وپس از اثبات غیرنرمال بودن داده ها از آزمون اسپیرمن برای بررسی فرضیات استفاده نموده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستحکم بین متغیرهای تحقیق است.شایان ذکر است ازبین ابعاد فرهنگ ، ماموریت بیشترین تاثیر و سازگاری کمترین تاثیر را بر سرمایه فکری دارد.
واژگان کلیدی
سرمایه فکری ،فرهنگ سازمانی، ساختار ، ماموریت ، مشارکت .
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

  • مقدمه

بی گمان اندیشه ی انسانها به عنوان سرمایه ای گرانبهاست.ودر جامعه ی سازمانی امروز بهره برداری از این سرمایه ی گرانبها ، به عنوان وجه تمایز و مزیت رقابتی سازمانهای گوناگون وحتی یکی از ملاکهای سنجش پیشرفت جوامع بشری شناخته می شود. مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان عامل مؤثر در بهره وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کاری که به خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملکرد و بهره وری بالاتر منجر می گردد.،  وهمچنین  سرعت متناسب را در مواجه با تغییرات به دنبال خواهد داشت.در این میان آگاهی از آموزشهای مناسب و متناسب و ضروری و اجرای آنها  نقش بسیار مهمی در تحقق این وظیفه دارد(قلیچ،۱۳۸۹،۱۱).
سرمایه ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده است. اما از آن جایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان ها به حساب می آید، میزان رشد و توسعه ی آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع شرکت ها و سرمایه ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده است(رابینز، ۱۳۷۸ ،۳۴).
امروزه ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه ی کسب و کار تبدیل شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده است. پژوهشگر امیدواراست با این تحقیق بتواند در هدایت سازمان های دولتی و خصوصی ایرانی به سوی مدیریت و سنجش سرمایه ی فکری، مفید واقع گردد(قلیچ،۱۳۸۹،۱۴)..
در این فصل از تحقیق ابتدا به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت. سپس فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی و زمانی) آورده می شود، و در ادامه روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش های جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل داده ها بیان می گردد.
تعداد صفحه : ۱۴۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***